Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1887

Komisijas Regula (EK) Nr. 1887/2006 ( 2006. gada 19. decembris ), ar ko atļauj kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu, atsākt jūrasmēļu zveju ICES III a, III b, c, d zonā (EK ūdeņi)

OJ L 364, 20.12.2006, p. 66–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1887/oj

20.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 364/66


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1887/2006

(2006. gada 19. decembris),

ar ko atļauj kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu, atsākt jūrasmēļu zveju ICES III a, III b, c, d zonā (EK ūdeņi)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2005. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 51/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2006. gadam.

(2)

Zviedrija saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2847/93 21. panta 2. punktu 2006. gada 6. oktobrī paziņoja Komisijai, ka tā aizliedz šīs valsts kuģiem zvejot jūrasmēles ICES III a, III b, c, d zonas ūdeņos no 2006. gada 6. oktobra.

(3)

Komisija 2006. gada 1. novembrī saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2847/93 21. panta 3. punktu un Regulas (EK) Nr. 2371/2002 26. panta 4. punktu pieņēma Regulu (EK) Nr. 1631/2006, ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu vai kuri ir reģistrēti Zviedrijā, zvejot jūrasmēles ICES III a, III b, c, d zonas ūdeņos no iepriekš minētā datuma.

(4)

Saskaņā ar informāciju, ko Komisija saņēma no Zviedrijas iestādēm, Zviedrijai iedalītajā kvotā III a, III b, c, d zonā jūrasmēles vēl ir pieejamas. Līdz ar to jāatļauj kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu vai kuri reģistrēti Zviedrijā, zvejot jūrasmēles šajos ūdeņos.

(5)

Šai atļaujai jāstājas spēkā 2006. gada 24. novembrī, lai attiecīgo jūrasmēļu daudzumu varētu apgūt līdz kārtējā gada beigām.

(6)

Tādēļ Komisijas Regula (EK) Nr. 1631/2006 jāatceļ no 2006. gada 24. novembra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 1631/2006.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 24. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 768/2005 (OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 16, 20.1.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2006 (OV L 345, 8.12.2006., 10. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

64

Dalībvalsts

Zviedrija

Krājums

SOL/3A/BCD

Suga

Jūrasmēle (Solea solea)

Zona

III a, III b, c, d zona (EK ūdeņi)

Datums

2006. gada 24. novembris – zvejas atsākšana


Top