EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1873

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1873/2006 ( 2006. gada 11. decembris ), ar kuru groza Regulu (EOTK, EEK, Euratom ) Nr. 300/76, ar ko nosaka to ierēdņu kategorijas, kuriem ir tiesības saņemt pabalstus par maiņu darbu, kā arī šo pabalstu likmes un nosacījumus

OJ L 360, 19.12.2006, p. 61–61 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 444–444 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 398 - 398
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 398 - 398
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 149 - 149

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1873/oj

19.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 360/61


PADOMES REGULA (EK, EURATOM) Nr. 1873/2006

(2006. gada 11. decembris),

ar kuru groza Regulu (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 300/76, ar ko nosaka to ierēdņu kategorijas, kuriem ir tiesības saņemt pabalstus par maiņu darbu, kā arī šo pabalstu likmes un nosacījumus

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kuri noteikti ar Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1), un jo īpaši Civildienesta noteikumu 56.a panta otro daļu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko Komisija iesniegusi pēc apspriešanās ar Civildienesta noteikumu komiteju,

tā kā būtu jāgroza Regula (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 300/76 (2), lai to pielāgotu mainīgajai vajadzībai strādāt maiņu darbu Eiropas iestādēs,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 300/76 groza šādi:

1)

Regulas 1. panta 1. punkta pirmās daļas ievadteikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Ierēdnim,

kuram algu maksā no apropriācijām pētniecības un ieguldījumu budžetā un kurš ir nodarbināts kādā kopīgā pētniecības centra iestādē vai ir ārštata darbinieks, vai

kuram algu maksā no kārtējā budžeta apropriācijām, un kurš strādā kādā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) dienesta nodaļā, drošības nodaļā vai citā dienestā, kas saistīts ar drošības funkciju īstenošanu, tālruņa centrālē/informācijas dienestā, apmeklētāju pieņemšanas dienestā, nodaļā, kas nodrošina atbalstu kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP)/Eiropas drošības un aizsardzības politikas (EDAP) darbībām vai ārkārtas situāciju vai krīzes novēršanas koordinācijas pasākumiem, vai kurš ir nodarbināts tehnisko iekārtu ekspluatēšanā vai uzraudzīšanā,

un strādā maiņu darbu Civildienesta noteikumu 56.a panta nozīmē, ir tiesīgs saņemt pabalstu:”.

2)

Regulas 1. panta 2. punkta pēdējo teikumu svītro.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 11. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. TUOMIOJA


(1)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 31/2005 (OV L 8, 12.1.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 38, 13.2.1976., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 860/2004 (OV L 161, 30.4.2004., 26. lpp.).


Top