EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1664

Komisijas Regula (EK) Nr. 1664/2006 ( 2006. gada 6. novembris ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 attiecībā uz īstenošanas pasākumiem saistībā ar noteiktiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un atceļ dažus īstenošanas pasākumus (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 320, 18.11.2006, p. 13–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1664/oj

18.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1664/2006

(2006. gada 6. novembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 attiecībā uz īstenošanas pasākumiem saistībā ar noteiktiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un atceļ dažus īstenošanas pasākumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1), un jo īpaši tās 9. un 11. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (2), un jo īpaši tās 16. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (3), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 2074/2005 (4) izklāstīti Regulas (EK) Nr. 853/2004, Regulas (EK) Nr. 854/2004 un Regulas (EK) Nr. 882/2004 īstenošanas pasākumi.

(2)

Regulas (EK) Nr. 2074/2005 VI pielikumā noteikti veselības sertifikātu paraugi dažu lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu importam. Šie sertifikāti izstrādāti atbilstīgi Komisijas ieviestās ekspertu sistēmas TRACES prasībām, lai sekotu jebkurai dzīvnieku un no tiem iegūtu produktu kustībai ES teritorijā un no trešām valstīm. Sīkāka informācija par šo produktu aprakstu ir nesen atjaunināta. Tādēļ spēkā esošajos veselības sertifikātu paraugos jāizdara attiecīgi grozījumi.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 (5) un Regulā (EK) Nr. 853/2004 izklāstīti noteikumi lietošanai pārtikā paredzētu zvejniecības produktu, dzīvu gliemeņu un medus ražošanai. Regulā (EK) Nr. 2074/2005 jāparedz īpašas prasības attiecībā uz produktu importu no trešām valstīm, tostarp veselības sertifikātu paraugi. Tādēļ spēkā esošie lēmumi, kuros izstrādāti importa sertifikāti, jāatceļ pēc noteikta laika, lai dotu trešām valstīm iespēju pielāgot savus tiesību aktus.

(4)

Tāpat ir lietderīgi vienkāršot sertifikācijas procedūru zvejniecības produktiem un dzīvām gliemenēm un lietošanai pārtikā paredzēto produktu sūtījumiem piemērot dzīvnieku veselības sertifikācijas prasības, kuras izklāstītas Komisijas 2003. gada 14. novembra Lēmumā 2003/804/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus un sertifikācijas prasības attiecībā uz mīkstmiešu [gliemeņu], to olšūnu un gametu ievešanu tālākai audzēšanai, nobarošanai, izklāšanai jaunā vietā vai lietošanai cilvēku uzturā [pārtikā] (6), un Komisijas 2003. gada 21. novembra Lēmumā 2003/858/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus un sertifikācijas prasības audzēšanai paredzētu dzīvu zivju, to ikru un gametu, kā arī cilvēku uzturam [lietošanai pārtikā] paredzētu akvakultūras [izcelsmes] zivju un to produktu ievedumiem (7).

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 11. panta 4. punkta noteikumiem jānosaka metodes piena un piena produktu analīzēm un pārbaudēm. Šai saistībā Kopienas references laboratorija ir sastādījusi atjauninātu references metožu sarakstu, ko savā 2005. gada sanāksmē apstiprināja valstu references laboratorijas. Tādēļ Regulā (EK) Nr. 2074/2005 jāiekļauj pēdējais saskaņotais analīžu un pārbaužu references metožu saraksts, kas jāizmanto, lai kontrolētu atbilstību prasībām, kuras noteiktas Regulā (EK) Nr. 853/2004. Tādēļ jāatceļ Komisijas 1991. gada 14. februāra Lēmums 91/180/EEK, ar ko nosaka dažas svaigpiena un termiski apstrādāta piena analīžu un testu metodes (8). Dalībvalstīm jādod laiks jauno metožu ieviešanai.

(6)

Regulā (EK) Nr. 2074/2005 ir noteiktas analītiskās metodes paralītiskās gliemeņu indes (PSP) satura noteikšanai molusku ēdamajā daļā (visā kopumā vai atsevišķi kādā ēdamajā daļā). Tā sauktā Lorensa metode, kas publicēta kā AOAC oficiālā metode 2005.06 (“Paralītiskās gliemeņu indes toksīni gliemenēs”), jāizvērtē kā alternatīva metode PSP noteikšanai gliemenēs. Tās izmantošana jāpārskata, ņemot vērā analītisko darbu, kas pašlaik tiek veikts jūras biotoksīnu Kopienas references laboratorijā.

(7)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2074/2005.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2074/2005 groza šādi:

1)

Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:

“6. pants

Veselības sertifikātu paraugi noteiktu dzīvnieku izcelsmes produktu importam Regulas (EK) Nr. 853/2004 mērķiem

Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētie veselības sertifikātu paraugi, kas jāizmanto, ievedot šīs regulas VI pielikumā uzskaitītos dzīvnieku izcelsmes produktus, ir minētajā VI pielikumā.”

2)

Iekļauj šādu 6.a pantu:

“6.a pants

Pārbaudes metodes svaigpienam un termiski apstrādātam pienam

Kompetentās iestādes un vajadzības gadījumā uzņēmēji pārtikas jomā izmanto šīs regulas VIa pielikumā izklāstītās analītiskās metodes, lai pārbaudītu atbilstību ierobežojumiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas III daļā, un lai nodrošinātu atbilstīgu pasterizācijas procesa piemērošanu piena produktiem, kā noteikts minētās regulas III pielikuma IX sadaļas II nodaļas II daļā.”

3)

Regulas III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

4)

Regulas VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

5)

Regulas VIa pielikumu iekļauj saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

2. pants

No 2007. gada 1. maija atceļ lēmumus, kas iekļauti šīs regulas IV pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas III pielikumu piemēro ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 6. novembrī.

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2076/2005 (OV L 338, 22.12.2005., 83. lpp.).

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2076/2005

(3)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 776/2006 (OV L 136, 24.5.2006., 3. lpp.).

(4)  OV L 338, 22.12.2005., 27. lpp.

(5)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(6)  OV L 302, 20.11.2003., 22. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/409/EK (OV L 139, 2.6.2005., 16. lpp.).

(7)  OV L 324, 11.12.2003., 37. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/680/EK (OV L 279, 11.10.2006., 24. lpp.).

(8)  OV L 93, 13.4.1991., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 2074/2005 III pielikuma I nodaļu aizstāj ar šādu:

“I NODAĻA

PARALĪTISKĀS GLIEMEŅU INDES (PSP) NOTEIKŠANAS METODE

1.

Paralītiskās gliemeņu indes (PSP) saturs molusku ēdamajā daļā (visā kopumā vai atsevišķi kādā ēdamajā daļā) ir jānosaka saskaņā ar bioloģisko testa metodi vai jebkuru citu starptautiski atzītu metodi. Toksīnu noteikšanai kā alternatīvu metodi var izmantot arī tā saukto Lorensa metodi atbilstīgi AOAC publicētajai oficiālajai metodei 2005.06 (“Paralītiskās gliemeņu indes toksīni gliemenēs”).

2.

Ja rezultāti tiek apstrīdēti, references metode ir bioloģiskā metode.

3.

Šīs nodaļas 1. un 2. punkts tiks pārskatīts, kad jūras biotoksīnu Kopienas references laboratorija būs sekmīgi pabeigusi Lorensa metodes ieviešanas pasākumu saskaņošanu.”


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 2074/2005 VI pielikumu aizstāj ar šādu:

“VI PIELIKUMS

VESELĪBAS SERTIFIKĀTU PARAUGI DAŽU LIETOŠANAI PĀRTIKĀ PAREDZĒTU DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTU IEVEŠANAI

I SADAĻA

VARŽU KĀJIŅAS UN GLIEMEŽI

Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajiem veselības sertifikātiem varžu kājiņu un gliemežu ievešanai jāatbilst paraugiem, kas atrodami attiecīgi šā pielikuma I papildinājuma A un B daļā.

II SADAĻA

ŽELATĪNS

Neskarot citus īpašus Kopienas tiesību aktus, jo īpaši tiesību aktus par transmisīvām sūkļveida encefalopātijām un hormoniem, Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajiem veselības sertifikātiem želatīna un želatīna ražošanas izejvielu importam jāatbilst paraugiem, kas atrodami attiecīgi šā pielikuma II papildinājuma A un B daļā.

III SADAĻA

KOLAGĒNS

Neskarot citus īpašus Kopienas tiesību aktus, jo īpaši tiesību aktus par transmisīvām sūkļveida encefalopātijām un hormoniem, Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajiem veselības sertifikātiem kolagēna un kolagēna ražošanas izejvielu importam jāatbilst paraugiem, kas atrodami attiecīgi šā pielikuma III papildinājuma A un B daļā.

IV SADAĻA

ZVEJNIECĪBAS PRODUKTI

Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajam veselības sertifikātam zvejniecības produktu importam jāatbilst paraugam, kas atrodams šā pielikuma IV papildinājumā.

V SADAĻA

DZĪVAS GLIEMENES

Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajam veselības sertifikātam dzīvu gliemeņu importam jāatbilst paraugam, kas atrodams šā pielikuma V papildinājumā.

VI SADAĻA

MEDUS UN CITI DRAVNIECĪBAS PRODUKTI

Regulas (EK) Nr. 853/2004 6. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajam veselības sertifikātam medus un citu dravniecības produktu importam jāatbilst paraugam, kas atrodams šā pielikuma VI papildinājumā.

VI pielikuma I papildinājums

A DAĻA

PĀRTIKĀ LIETOJAMU ATDZESĒTU, SALDĒTU VAI SAGATAVOTU VARŽU KĀJIŅU IMPORTA VESELĪBAS SERTIFIKĀTA PARAUGS

Image

Image

B DAĻA

PĀRTIKĀ LIETOJAMU ATDZESĒTU, SALDĒTU, ATČAULOTU, VĀRĪTU, SAGATAVOTU VAI KONSERVĒTU GLIEMEŽU IMPORTA VESELĪBAS SERTIFIKĀTA PARAUGS

Image

Image

II pielikuma VI papildinājums

A DAĻA

PĀRTIKĀ LIETOJAMA ŽELATĪNA IMPORTA VESELĪBAS SERTIFIKĀTA PARAUGS

Image

Image

B DAĻA

PĀRTIKĀ LIETOJAMA ŽELATĪNA RAŽOŠANAI PAREDZĒTU IZEJVIELU IMPORTA VESELĪBAS SERTIFIKĀTA PARAUGS

Image

Image

VI pielikuma III papildinājums

A DAĻA

PĀRTIKĀ LIETOJAMA KOLAGĒNA IMPORTA VESELĪBAS SERTIFIKĀTA PARAUGS

Image

Image

B DAĻA

PĀRTIKĀ LIETOJAMA KOLAGĒNA RAŽOŠANAI PAREDZĒTU IZEJVIELU IMPORTA VESELĪBAS SERTIFIKĀTA PARAUGS

Image

Image

VI pielikuma IV papildinājums

PĀRTIKĀ LIETOJAMU ZVEJNIECĪBAS PRODUKTU IMPORTA VESELĪBAS SERTIFIKĀTA PARAUGS

Image

Image

Image

VI pielikuma V papildinājums

A DAĻA

PĀRTIKĀ LIETOJAMU DZĪVU GLIEMEŅU IMPORTA VESELĪBAS SERTIFIKĀTA PARAUGS

Image

Image

Image

B DAĻA

PAPILDU VESELĪBAS APLIECINĀJUMA PARAUGS ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM SUGAS PĀRSTRĀDĀTĀM GLIEMENĒM

Valsts pilnvarots inspektors ar šo apliecina, ka Acanthocardia tuberculatum sugas pārstrādātas gliemenes, kas apliecinātas veselības sertifikātā ar atsauces nr. …

1)

ir iegūtas ražošanas zonās, kuras kompetenta iestāde, pildot Komisijas Lēmumu 2006/766/EK (1), ir skaidri noteikusi, uzraudzījusi un atļāvusi, un PSP līmenis šo gliemeņu ēdamajā daļā ir zemāks par 300μg uz 100g;

2)

ir pārvadātas kompetentas iestādes aizzīmogotos konteineros vai transportlīdzekļos tieši uz uzņēmumu:

(uzņēmuma nosaukums un oficiālā apstiprinājuma numurs, kam kompetentā iestāde īpaši atļāvusi veikt apstrādi);

3)

ir transportētas uz šo uzņēmumu ar pievienotu kompetentas iestādes izsniegtu dokumentu, kurā atļauta to transportēšana, apliecināts produkta raksturojums un daudzums, izcelsmes vieta un galamērķa uzņēmums;

4)

ir pakļautas termiskai apstrādei saskaņā ar Lēmuma 96/77/EK pielikumu;

5)

nesatur ar biotestu konstatējamu PSP līmeni, ko apliecina veikto testu ziņojums(-i), kas pievienots(-i) katrai produktu partijai, uz kuru attiecas šis apliecinājums.

Valsts pilnvarots inspektors ar šo apliecina, ka kompetentā iestāde ir pārbaudījusi to, ka pašu veiktās sanitārās pārbaudes, kas īstenotas 2. punktā norādītajā uzņēmumā, tiek īpaši piemērotas 4. punktā minētajai termiskajai apstrādei.

Apakšā parakstījies valsts pilnvarots inspektors ar šo apliecina, ka ir informēts par Lēmuma 96/77/EK noteikumiem un ka pievienotais(-ie) testa ziņojums (-i) atbilst testam, kas veikts produktiem pēc pārstrādes.

Valsts pilnvarots inspektors

Vārds/uzvārds (ar lielajiem burtiem):

Datums:

Paraksts:

Kvalifikācija un amata nosaukums:

Zīmogs:

VI pielikuma VI papildinājums

PĀRTIKĀ LIETOJAMA MEDUS UN CITU DRAVNIECĪBAS PRODUKTU IMPORTA VESELĪBAS SERTIFIKĀTA PARAUGS

Image

Image


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 50. lpp.


III PIELIKUMS

Regulai (EK) Nr. 2074/2005 tiek pievienots šāds VIa pielikums par svaigpiena un termiski apstrādāta piena testēšanas metodēm:

“VIA PIELIKUMS

SVAIGPIENA UN TERMISKI APSTRĀDĀTA PIENA TESTĒŠANAS METODES

I NODAĻA

DZĪVOTSPĒJĪGU ŠŪNU SKAITA UN SOMATISKO ŠŪNU SKAITA NOTEIKŠANA

1.

Veicot pārbaudi iepretim kritērijiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas III daļā, kā atsauces metodes jāpiemēro šādi standarti:

a)

EN/ISO 4833 dzīvotspējīgu šūnu skaita noteikšanai 30 oC temperatūrā;

b)

ISO 13366-1 somatisko šūnu skaita noteikšanai.

2.

Alternatīvu analītisko metožu izmantošana ir pieļaujama:

a)

Dzīvotspējīgu šūnu skaita noteikšanai 30 oC temperatūrā, ja metodes ir apstiprinātas attiecībā pret atsauces metodi, kas norādīta 1. punkta a) apakšpunktā, saskaņā ar protokolu, kas izklāstīts standartā EN/ISO 16140, vai citiem līdzīgiem starptautiski atzītiem protokoliem.

Jo īpaši konversijas attiecība starp alternatīvo metodi un atsauces metodi, kas minēta 1. punkta a) apakšpunktā, ir noteikta saskaņā ar standartu ISO 21187;

b)

Somatisko šūnu skaita noteikšanai, ja metodes ir apstiprinātas attiecībā pret atsauces metodi, kas norādīta 1. punkta b) apakšpunktā, saskaņā ar protokolu, kas izklāstīts standartā ISO 8196, un ja darbības veiktas saskaņā ar ISO standartu 13366-2 vai citiem līdzīgiem starptautiski atzītiem protokoliem.

II NODAĻA

BĀZISKĀS FOSFATĀZES AKTIVITĀTES NOTEIKŠANA

1.

Nosakot bāziskās fosfatāzes aktivitāti, kā atsauces metode jāpiemēro standarts ISO 11816-1.

2.

Bāziskās fosfatāzes aktivitāte ir izteikta kā fermenta milivienību aktivitāte uz litru (mv/l). Bāziskās fosfatāzes aktivitātes vienība ir bāziskās fosfatāzes fermentu daudzums, kas katalizē 1 mikromolu substrāta minūtē.

3.

Bāziskās fosfatāzes testa rezultāts uzskatāms par negatīvu, ja govs pienā mērītā aktivitāte nepārsniedz 359 mv/l.

4.

Alternatīvu analītisko metožu izmantošana ir pieļaujama, ja metodes ir apstiprinātas attiecībā pret atsauces metodi, kas minēta 1. punktā saskaņā ar starptautiski atzītiem protokoliem.”


IV PIELIKUMS

1.

Komisijas 1991. gada 14. februāra Lēmums 91/180/EEK, ar ko nosaka dažas svaigpiena un termiski apstrādāta piena analīžu un testu metodes (1).

2.

Komisijas 1999. gada 10. decembra Lēmums 2000/20/EK, ar ko ievieš veselības sertifikātus, lai no trešām valstīm importētu pārtikas želatīnu un izejvielas pārtikas želatīna ražošanai (2).

3.

Lēmumi, kuros izstrādāti importa noteikumi zvejniecības produktiem:

1)

Komisijas 1993. gada 30. jūnija Lēmums 93/436/EEK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Čīles izcelsmes zvejniecības produktu ievešanu (3).

2)

Komisijas 1993. gada 30. jūnija Lēmums 93/437/EEK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus attiecībā uz Argentīnas izcelsmes zvejniecības produktu importu (4).

3)

Komisijas 1993. gada 23. jūlija Lēmums 93/494/EEK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Farēru salu izcelsmes zvejniecības produktu ievešanu (5).

4)

Komisijas 1993. gada 26. jūlija Lēmums 93/495/EEK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Kanādas izcelsmes zvejniecības produktu ievešanu (6).

5)

Komisijas 1994. gada 7. aprīļa Lēmums 94/198/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Brazīlijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu (7).

6)

Komisijas 1994. gada 7. aprīļa Lēmums 94/200/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Ekvadoras izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu (8).

7)

Komisijas 1994. gada 8. aprīļa Lēmums 94/269/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Kolumbijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu (9).

8)

Komisijas 1994. gada 19. maija Lēmums 94/323/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādu zvejniecības produktu importu, kuru izcelsme ir Singapūrā (10).

9)

Komisijas 1994. gada 19. maija Lēmums 94/324/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus Indonēzijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importam (11).

10)

Komisijas 1994. gada 19. maija Lēmums 94/325/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Taizemes izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu (12).

11)

Komisijas 1994. gada 20. jūnija Lēmums 94/448/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus, kuri regulē Jaunzēlandes izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu (13).

12)

Komisijas 1994. gada 21. novembra Lēmums 94/766/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus, kuri regulē Taivānas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktus (14).

13)

Komisijas 1995. gada 10. februāra Lēmums 95/30/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Marokas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu (15).

14)

Komisijas 1995. gada 17. marta Lēmums 95/90/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, ar kuriem reglamentē Albānijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu (16).

15)

Komisijas 1995. gada 7. marta Lēmums 95/173/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Peru izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu (17).

16)

Komisijas 1995. gada 17. maija Lēmums 95/190/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Filipīnu izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu (18).

17)

Komisijas 1995. gada 23. oktobra Lēmums 95/454/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādu zvejniecības un akvakultūras produktu ievedumus, kuru izcelsme ir Korejas Republikā (19).

18)

Komisijas 1995. gada 6. decembra Lēmums 95/538/EK par īpašiem nosacījumiem, kas reglamentē zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu no Japānas (20).

19)

Komisijas 1996. gada 30. maija Lēmums 96/355/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Senegālas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu (21).

20)

Komisijas 1996. gada 30. maija Lēmums 96/356/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Gambijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu (22).

21)

Komisijas 1996. gada 28. jūnija Lēmums 96/425/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Mauritānijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu (23).

22)

Komisijas 1996. gada 11. oktobra Lēmums 96/606/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādu zvejniecības un akvakultūras produktu importu, kuru izcelsme ir Urugvajā (24).

23)

Komisijas 1996. gada 11. oktobra Lēmums 96/607/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus attiecībā uz Dienvidāfrikas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu (25).

24)

Komisijas 1996. gada 11. oktobra Lēmums 96/608/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādu zvejniecības un akvakultūras produktu importu, kuru izcelsme ir Malaizijā (26).

25)

Komisijas 1996. gada 14. oktobra Lēmums 96/609/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Kotdivuāras izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu (27).

26)

Komisijas 1997. gada 16. janvāra Lēmums 97/102/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus attiecībā uz Krievijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu (28).

27)

Komisijas 1997. gada 25. jūnija Lēmums 97/426/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus, kuri reglamentē Austrālijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu (29).

28)

Komisijas 1997. gada 6. novembra Lēmums 97/757/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādu zvejniecības un akvakultūras produktu importu, kuru izcelsme ir Madagaskarā (30).

29)

Komisijas 1997. gada 23. decembra Lēmums 97/876/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus, kuri regulē tādu zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu, kuru izcelsme ir Indijā (31).

30)

Komisijas 1998. gada 13. februāra Lēmums 98/147/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri regulē zvejniecības un akvakultūras Bangladešas izcelsmes produktu importu (32).

31)

Komisijas 1998. gada 30. jūnija Lēmums 98/420/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri regulē Nigērijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu (33).

32)

Komisijas 1998. gada 30. jūnija Lēmums 98/421/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri regulē Ganas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu (34).

33)

Komisijas 1998. gada 30. jūnija Lēmums 98/422/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri regulē Tanzānijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu (35).

34)

Komisijas 1998. gada 30. jūnija Lēmums 98/423/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus, kas regulē Folklenda salu izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu (36).

35)

Komisijas 1998. gada 30. jūnija Lēmums 98/424/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus, kuri regulē Maldīvijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu (37).

36)

Komisijas 1998. gada 6. oktobra Lēmums 98/568/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Gvatemalas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu (38).

37)

Komisijas 1998. gada 7. oktobra Lēmums 98/570/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Tunisijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu (39).

38)

Komisijas 1998. gada 12. oktobra Lēmums 98/572/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Kubas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievedumus (40).

39)

Komisijas 1998. gada 24. novembra Lēmums 98/695/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Meksikas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu (41).

40)

Komisijas 1999. gada 26. marta Lēmums 1999/245/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas attiecas uz tādu zvejniecības un akvakultūras produktu importu, kuru izcelsme ir Seišeļu salās (42).

41)

Komisijas 1999. gada 23. aprīļa Lēmums 1999/276/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Maurīcijas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievedumus (43).

42)

Komisijas 1999. gada 14. jūlija Lēmums 1999/526/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Panamas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievedumus (44).

43)

Komisijas 1999. gada 14. jūlija Lēmums 1999/527/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Omānas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu (45).

44)

Komisijas 1999. gada 14. jūlija Lēmums 1999/528/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Jemenas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu (46).

45)

Komisijas 1999. gada 16. novembra Lēmums 1999/813/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus attiecībā uz Vjetnamas Sociālistiskās Republikas izcelsmes zvejniecības produktu importu (47).

46)

Komisijas 1999. gada 21. decembra Lēmums 2000/83/EK, ar kuru paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādu zvejniecības un akvakultūras produktu ievešanu, kuru izcelsme ir Pakistānā (48).

47)

Komisijas 1999. gada 21. decembra Lēmums 2000/86/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Ķīnas izcelsmes zvejniecības produktu ievedumus, un ar ko atceļ Lēmumu 97/368/EK (49).

48)

Komisijas 2000. gada 20. oktobra Lēmums 2000/672/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus, kas regulē Venecuēlas izcelsmes zvejniecības produktu importu (50).

49)

Komisijas 2000. gada 20. oktobra Lēmums 2000/673/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus, kas reglamentē Namībijas izcelsmes zvejniecības produktu importu (51).

50)

Komisijas 2000. gada 20. oktobra Lēmums 2000/675/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus, kas reglamentē Irānas Islāma Republikas izcelsmes zvejniecības produktu importu (52).

51)

Komisijas 2000. gada 22. decembra Lēmums 2001/36/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Jamaikas izcelsmes zvejniecības produktu ievešanu (53).

52)

Komisijas 2001. gada 16. augusta Lēmums 2001/632/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Nikaragvas izcelsmes zvejniecības produktu importu (54).

53)

Komisijas 2001. gada 16. augusta Lēmums 2001/633/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Ugandas izcelsmes zvejniecības produktu importu (55).

54)

Komisijas 2001. gada 16. augusta Lēmums 2001/634/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē tādu zvejniecības produktu importu, kuru izcelsmes valsts ir Gvineja (56).

55)

Komisijas 2002. gada 11. janvāra Lēmums 2002/25/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Horvātijas Republikas izcelsmes produktu ievešanu (57).

56)

Komisijas 2002. gada 11. janvāra Lēmums 2002/26/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Gabonas Republikas izcelsmes zvejniecības produktu ievedumus (58).

57)

Komisijas 2002. gada 11. janvāra Lēmums 2002/27/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Turcijas Republikas izcelsmes zvejniecības produktu importu (59).

58)

Komisijas 2002. gada 20. jūnija Lēmums 2002/472/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus attiecībā uz zvejniecības produktu importu no Bulgārijas Republikas (60).

59)

Komisijas 2002. gada 29. oktobra Lēmums 2002/854/EK, ar ko paredz nosacījumus zvejniecības produktu importam no Kostarikas (61).

60)

Komisijas 2002. gada 29. oktobra Lēmums 2002/855/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejniecības produktu importam no Jaunkaledonijas (62).

61)

Komisijas 2002. gada 29. oktobra Lēmums 2002/856/EK, ar ko paredz īpašos nosacījumus zvejniecības produktu importam no Grenlandes (63).

62)

Komisijas 2002. gada 29. oktobra Lēmums 2002/857/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejniecības produktu importam no Surinamas (64).

63)

Komisijas 2002. gada 29. oktobra Lēmums 2002/858/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejniecības produktu importam no Mozambikas (65).

64)

Komisijas 2002. gada 29. oktobra Lēmums 2002/859/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejniecības produktu importam no Papua-Jaungvinejas (66).

65)

Komisijas 2002. gada 29. oktobra Lēmums 2002/860/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejniecības produktu importam no Šveices (67).

66)

Komisijas 2002. gada 29. oktobra Lēmums 2002/861/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejniecības produktu importam no Hondurasas (68).

67)

Komisijas 2002. gada 29. oktobra Lēmums 2002/862/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejniecības produktu importam no Kazahijas (69).

68)

Komisijas 2003. gada 25. aprīļa Lēmums 2003/302/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejniecības produktu importam no Šrilankas (70).

69)

Komisijas 2003. gada 18. augusta Lēmums 2003/608/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē zvejniecības produktu importu no Majotas (71).

70)

Komisijas 2003. gada 18. augusta Lēmums 2003/609/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē zvejniecības produktu importu no Senpjēras un Mikelonas (72).

71)

Komisijas 2003. gada 15. oktobra Lēmums 2003/759/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Belizas izcelsmes zvejniecības produktu ievedumus (73).

72)

Komisijas 2003. gada 15. oktobra Lēmums 2003/760/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Franču Polinēzijas izcelsmes zvejniecības produktu ievedumus (74).

73)

Komisijas 2003. gada 15. oktobra Lēmums 2003/761/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Apvienoto Arābu Emirātu izcelsmes zvejniecības produktu ievedumus (75).

74)

Komisijas 2003. gada 15. oktobra Lēmums 2003/762/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Nīderlandes Antiļu izcelsmes zvejniecības produktu ievedumus (76).

75)

Komisijas 2003. gada 15. oktobra Lēmums 2003/763/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Kaboverdes izcelsmes zvejniecības produktu ievedumus (77).

76)

Komisijas 2003. gada 23. decembra Lēmums 2004/37/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē zvejniecības produktu ievedumus no Serbijas un Melnkalnes (78).

77)

Komisijas 2003. gada 23. decembra Lēmums 2004/38/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē zvejniecības produktu ievešanu no Ēģiptes (79).

78)

Komisijas 2003. gada 23. decembra Lēmums 2004/39/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē zvejniecības produktu ievedumus no Kenijas, un ar ko atceļ Lēmumu 2000/759/EK (80).

79)

Komisijas 2003. gada 23. decembra Lēmums 2004/40/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē zvejniecības produktu importu no Gajānas (81).

80)

Komisijas 2004. gada 13. aprīļa Lēmums 2004/360/EK, kas paredz īpašus nosacījumus zvejniecības produktu ievešanai no Zimbabves (82).

81)

Komisijas 2004. gada 13. aprīļa Lēmums 2004/361/EK, kas paredz īpašus nosacījumus zvejniecības produktu ievešanai no Rumānijas (83).

82)

Komisijas 2005. gada 28. janvāra Lēmums 2005/72/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Antigvas un Barbudas izcelsmes zvejniecības produktu importu (84).

83)

Komisijas 2005. gada 28. janvāra Lēmums 2005/73/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Honkongas izcelsmes zvejniecības produktu importu (85).

84)

Komisijas 2005. gada 28. janvāra Lēmums 2005/74/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Salvadoras izcelsmes zvejniecības produktu importu (86).

85)

Komisijas 2005. gada 11. marta Lēmums 2005/218/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Saūda Arābijas izcelsmes zvejniecības produktu importu (87).

86)

Komisijas 2005. gada 12. jūlija Lēmums 2005/498/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē Alžīrijas izcelsmes zvejniecības produktu importu (88).

87)

Komisijas 2005. gada 12. jūlija Lēmums 2005/499/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē zvejniecības produktu importu no Bahamu salām (89).

88)

Komisijas 2005. gada 12. jūlija Lēmums 2005/500/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē zvejniecības produktu importu no Grenādas (90).

4.

Lēmumi, kuros izstrādāti gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu importa noteikumi.

1)

Komisijas 1993. gada 7. jūnija Lēmums 93/387/EEK, ar ko paredz īpašus nosacījumus Marokas izcelsmes gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu ievešanai (91).

2)

Komisijas 1994. gada 30. novembra Lēmums 94/777/EK par īpašiem nosacījumiem dzīvu Turcijas izcelsmes gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu ievešanai (92).

3)

Komisijas 1995. gada 23. oktobra Lēmums 95/453/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus dzīvu Korejas Republikas izcelsmes gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu ievešanai (93).

4)

Komisijas 1996. gada 25. novembra Lēmums 96/675/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus tādu dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu importam, kuru izcelsmes valsts ir Čīle (94).

5)

Komisijas 1997. gada 25. jūnija Lēmums 97/427/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādu dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu importu, kuru izcelsme ir Austrālijā (95).

6)

Komisijas 1997. gada 28. jūlija Lēmums 97/562/EK, ar ko nosaka īpašus ievešanas nosacījumus attiecībā uz gliemenēm, adatādaiņiem, tunikātiem un jūras gliemežiem, kuru izcelsme ir Taizemē (96).

7)

Komisijas 1998. gada 6. oktobra Lēmums 98/569/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Tunisijas izcelsmes dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu importu (97).

8)

Komisijas 2000. gada 25. aprīļa Lēmums 2000/333/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādu dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu ievešanu, kuru izcelsme ir Vjetnamas Sociālistiskā Republika (98).

9)

Komisijas 2000. gada 22. decembra Lēmums 2001/37/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus attiecībā uz Jamaikas izcelsmes jūras gliemežu ievešanu (99).

10)

Komisijas 2002. gada 11. janvāra Lēmums 2002/19/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus Urugvajas izcelsmes gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu ievešanai (100).

11)

Komisijas 2002. gada 20. jūnija Lēmums 2002/470/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus pārstrādātu vai saldētu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu ievešanai no Japānas (101).

12)

Komisijas 2003. gada 23. decembra Lēmums 2004/30/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus attiecībā uz apstrādātu un saldētu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras gliemežu importu no Peru un atceļ Lēmumus 2001/338/EK un 95/174/EK (102).


(1)  OV L 093, 13.4.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 006, 11.1.2000., 60. lpp.

(3)  OV L 202, 12.8.1993., 31. lpp.

(4)  OV L 202, 12.8.1993., 42. lpp.

(5)  OV L 232, 15.9.1993., 37. lpp.

(6)  OV L 232, 15.9.1993., 43. lpp.

(7)  OV L 093, 12.4.1994., 26. lpp.

(8)  OV L 093, 12.4.1994., 34. lpp.

(9)  OV L 115, 6.5.1994., 38. lpp.

(10)  OV L 145, 10.6.1994., 19. lpp.

(11)  OV L 145, 10.6.1994., 23. lpp.

(12)  OV L 145, 10.6.1994., 30. lpp.

(13)  OV L 184, 20.7.1994., 16. lpp.

(14)  OV L 305, 30.11.1994., 31 lpp.

(15)  OV L 42, 24.2.1995., 32. lpp. Labotā redakcija OV L 48, 3.3.1995.

(16)  OV L 70, 30.3.1995., 27. lpp.

(17)  OV L 116, 23.5.1995., 41 lpp.

(18)  OV L 123, 3.06.1995., 20. lpp.

(19)  OV L 264, 7.11.1995., 37. lpp.

(20)  OV L 304, 16.12.1995., 52. lpp.

(21)  OV L 137, 8.6.1996., 24. lpp.

(22)  OV L 137, 8.6.1996., 31. lpp.

(23)  OV L 175, 13.7.1996., 27. lpp.

(24)  OV L 269, 22.10.1996, 18. lpp.

(25)  OV L 269, 22.10.1996, 23. lpp.

(26)  OV L 269, 22.10.1996, 32. lpp.

(27)  OV L 269, 22.10.1996, 37. lpp.

(28)  OV L 035, 5.2.1997, 23. lpp.

(29)  OV L 183, 11.7.1997, 21. lpp.

(30)  OV L 307, 12.11.1997, 33. lpp.

(31)  OV L 356, 31.12.1997, 57. lpp.

(32)  OV L 046, 17.2.1998, 13. lpp.

(33)  OV L 190, 4.7.1998, 59. lpp.

(34)  OV L 190, 4.7.1998, 66. lpp.

(35)  OV L 190, 4.7.1998., 71. lpp.

(36)  OV L 190, 4.7.1998., 76. lpp.

(37)  OV L 190, 4.7.1998., 81. lpp.

(38)  OV L 277, 14.10.1998., 26. lpp. Labotā redakcija OV L 325, 3.12.1998.

(39)  OV L 277, 14.10.1998., 36. lpp.

(40)  OV L 277, 14.10.1998., 44. lpp.

(41)  OV L 33, 8.12.1998., 9. lpp.

(42)  OV L 091, 7.4.1999., 40. lpp.

(43)  OV L 108, 27.4.1999., 52. lpp.

(44)  OV L 203, 3.8.1999., 58. lpp.

(45)  OV L 203, 3.8.1999., 63. lpp.

(46)  OV L 203, 3.8.1999., 68. lpp.

(47)  OV L 315, 9.12.1999., 39. lpp.

(48)  OV L 26, 2.2.2000., 13. lpp.

(49)  OV L 26, 2.2.2000., 26. lpp.

(50)  OV L 280, 4.11.2000., 46. lpp.

(51)  OV L 280, 4.11.2000., 52. lpp.

(52)  OV L 280, 4.11.2000., 63. lpp.

(53)  OV L 10, 13.1.2001., 59. lpp.

(54)  OV L 221, 17.8.2001., 40. lpp.

(55)  OV L 221, 17.8.2001., 45. lpp.

(56)  OV L 221, 17.8.2001., 50. lpp.

(57)  OV L 11, 15.1.2002., 25. lpp.

(58)  OV L 11, 15.1.2002., 31. lpp.

(59)  OV L 11, 15.1.2002., 36. lpp.

(60)  OV L 163, 21.6.2002., 24. lpp.

(61)  OV L 301, 5.11.2002., 1. lpp.

(62)  OV L 301, 5.11.2002., 6. lpp.

(63)  OV L 301, 5.11.2002., 11. lpp.

(64)  OV L 301, 5.11.2002., 19. lpp.

(65)  OV L 301, 5.11.2002., 24. lpp.

(66)  OV L 301, 5.11.2002., 33. lpp.

(67)  OV L 301, 5.11.2002., 38. lpp.

(68)  OV L 301, 5.11.2002., 43. lpp.

(69)  OV L 301, 5.11.2002., 48. lpp.

(70)  OV L 110, 3.5.2003., 6. lpp.

(71)  OV L 210, 20.8.2003., 25. lpp.

(72)  OV L 210, 20.8.2003., 30. lpp.

(73)  OV L 273, 24.10.2003., 18. lpp.

(74)  OV L 273, 24.10.2003., 23. lpp.

(75)  OV L 273, 24.10.2003., 28. lpp.

(76)  OV L 273, 24.10.2003., 33. lpp.

(77)  OV L 273, 24.10.2003., 38. lpp.

(78)  OV L 8, 14.1.2004., 12. lpp.

(79)  OV L 8, 14.1.2004., 17. lpp.

(80)  OV L 8, 14.1.2004., 22. lpp.

(81)  OV L 8, 14.1.2004., 27. lpp.

(82)  OV L 113, 20.4.2004., 48. lpp.

(83)  OV L 113, 20.4.2004, 54. lpp.

(84)  OV L 28, 1.2.2005, 45. lpp.

(85)  OV L 28, 1.2.2005, 54. lpp.

(86)  OV L 28, 1.2.2005, 59. lpp.

(87)  OV L 69, 16.3.2005. 50 lpp.

(88)  OV L 183, 14.7.2005, 92. lpp.

(89)  OV L 183, 14.7.2005, 99. lpp.

(90)  OV L 183, 14.7.2005, 104. lpp.

(91)  OV L 166, 8.7.1993, 40. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 96/31/EK.

(92)  OV L 312, 6.12.1994, 35. lpp.

(93)  OV L 264, 7.11.1995, 35. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2001/676/EK.

(94)  OV L 313, 3.12.1996., 38. lpp.

(95)  OV L 183, 11.7.1997., 38. lpp.

(96)  OV L 232, 23.8.1997., 9. lpp.

(97)  OV L 277, 14.10.1998., 31. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/819/EK.

(98)  OV L 114, 13.5.2000., 42. lpp.

(99)  OV L 10, 13.1.2001., 64. lpp.

(100)  OV L 10, 12.1.2002., 73. lpp.

(101)  OV L 163, 21.6.2002., 19. lpp.

(102)  OV L 6, 10.1.2004., 53. lpp.


Top