Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1546

Komisijas Regula (EK) Nr. 1546/2006 ( 2006. gada 4. oktobris ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 286, 17.10.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 149–150 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 016 P. 123 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 016 P. 123 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32008R0820

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1546/oj

17.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 286/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1546/2006

(2006. gada 4. oktobris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 2320/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2320/2002 Komisijai nepieciešamības gadījumā ir jānosaka pasākumi, kas vajadzīgi, lai visā Kopienā ieviestu kopīgus pamatstandartus aviācijas drošības jomā. Komisijas 2003. gada 4. aprīļa Regula (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (2), bija pirmais tiesību akts, kurā paredzēti šādi pasākumi.

(2)

Ir nepieciešams veikt pasākumus kopīgo pamatstandartu precizēšanai – jo īpaši, lai novērstu paaugstināto risku, ka gaisa kuģī tiek ienestas šķidrās sprāgstvielas. Šie pasākumi ir jāpārskata ik pēc 6 mēnešiem, ņemot vērā tehnikas attīstību, attiecīgās izmaiņas lidostu darbībā un ietekmi uz pasažieriem.

(3)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2320/2002 un tādēļ, lai novērstu nelikumīgas iejaukšanās darbības, Regulas (EK) Nr. 622/2003 pielikumā paredzētajiem pasākumiem jābūt slepeniem, un tie nav publicējami. Šo pašu noteikumu attiecina uz visiem tiesību aktiem, ar kuriem izdara grozījumus. Neatkarīgi no iepriekš minētā pasažieriem jābūt skaidri informētiem par noteikumiem saistībā ar priekšmetiem, kurus aizliegts ienest gaisa kuģī.

(4)

Attiecīgi ir jāgroza Regula (EK) Nr. 622/2003.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Civilās aviācijas drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 622/2003 pielikumu groza, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

Minētās regulas 3. pantu piemēro attiecībā uz šā pielikuma konfidenciālo raksturu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 4. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 355, 30.12.2002., 1. lpp. Regula grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 849/2004 (OV L 158, 30.4.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 89, 5.4.2003., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 240/2006 (OV L 40, 11.2.2006., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Atbilstīgi 1. pantam pielikums ir slepens un nav publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


Top