EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0865

Komisijas Regula (EK) Nr. 865/2006 ( 2006. gada 4. maijs ), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu

OJ L 166, 19.6.2006, p. 1–69 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 104 - 167
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 104 - 167
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 106 - 169

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj

19.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 166/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 865/2006

(2006. gada 4. maijs),

ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (1), un jo īpaši 19. panta 1., 2. un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Vajadzīgi noteikumi, lai īstenotu Regulu (EK) Nr. 338/97 un nodrošinātu pilnīgu atbilstību prasībām, kas noteiktas Konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES), turpmāk tekstā – “Konvencija”.

(2)

Lai nodrošinātu vienādu Regulas (EK) Nr. 338/97 īstenošanu, ir jānosaka sīki izstrādāti nosacījumi un kritēriji atļauju un sertifikātu pieteikumu izskatīšanai, izsniegšanai, derīgumam un šādu dokumentu lietošanai. Tāpēc šiem dokumentiem ir nepieciešams noteikt atbilstošus paraugus.

(3)

Papildus ir nepieciešams noteikt detalizētus noteikumus par nebrīvē dzimušo un augušo dzīvnieku, kā arī par mākslīgi pavairotu augu sugu īpatņu turēšanas nosacījumiem un kritērijiem, lai nodrošinātu vienādu šiem paraugiem piemērojamo atkāpju īstenošanu.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 7. panta 3. punktā norādītajām atkāpēm attiecībā uz īpatņiem, kas ir personīgie un mājas piederumi, ir jānosaka noteikumi, lai nodrošinātu atbilstību Konvencijas VII panta 3. punktam.

(5)

Lai nodrošinātu Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 1. punktā noteikto iekšējās tirdzniecības aizliegumu vispārējo atkāpju vienveidīgu piemērošanu, jānosaka to definīcijas nosacījumi un kritēriji.

(6)

Jānosaka noteiktu sugu īpatņu marķēšanas kārtība, lai atvieglotu to identifikāciju un nodrošinātu Regulas (EK) Nr. 338/97 noteikumu piemērošanu.

(7)

Ir jānosaka noteikumi par Regulā (EK) Nr. 338/97 paredzēto periodisko ziņojumu saturu, formu un iesniegšanu.

(8)

Lai apsvērtu Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu turpmākus grozījumus, visai attiecīgajai informācijai jābūt pieejamai, īpaši par sugu bioloģisko un tirdzniecības statusu, to izmantošanu un tirdzniecības kontroles metodēm.

(9)

Laikā no 2002. gada 3. līdz 15. novembrim Santjago (Čīlē) notikušās Konvencijas dalībvalstu konferences divpadsmitajā sesijā tika pieņemtas vairākas rezolūcijas, tai skaitā par vienkāršotām procedūrām atļauju un sertifikātu izsniegšanai, par īpašu sertifikātu izsniegšanu, lai atvieglotu pārvietošanu attiecībā un dažām īpatņu kategorijām, kas iekļautas ceļojošās izstādēs, par papildu atkāpēm attiecībā uz personīgiem piederumiem, par atjaunotām prasībām par kaviāra iepakojuma marķēšanu un citiem rutīnas un tehniskas dabas pasākumiem, ieskaitot atļaujās un sertifikātos izmantoto kodu maiņu un grozījumus standarta atsauču sarakstā, ko lieto Konvencijas papildinājumos iekļauto sugu nosaukumu noteikšanā, un tādēļ šīs rezolūcijas ir nepieciešams ņemt vērā.

(10)

Ņemot vērā administratīvo slogu, kas saistīts ar eksporta un importa regulējumu par dzīviem nebrīvē dzimušiem un augušiem, personīgā īpašumā esošiem dzīvniekiem, kā arī personīgā īpašumā esošiem dzīvniekiem, kas tika ievesti Kopienā pirms Regula (EK) Nr. 338/97, Padomes 1982. gada 3. decembra Regula (EEK) Nr. 3626/82 par Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām īstenošanu Kopienā (2) vai valstu tiesību akti Konvencijas īstenošanai kļuva piemērojami; un to, ka šāds eksports un imports nerada šķērsli savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzībai, minētajam nolūkam jāizveido īpašs sertifikāts.

(11)

Tādēļ būtiski jāgroza Komisijas 2001. gada 30. augusta Regula (EK) Nr. 1808/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (3). Ņemot vērā šo grozījumu apjomu, kā arī skaidrības labad, minētā regula būtu pilnībā jāaizstāj ar citu.

(12)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

DEFINĪCIJAS

1. pants

Definīcijas

Šīs regulas vajadzībām un papildus Regulas (EK) Nr. 338/97 2. panta definīcijām piemēro šādas definīcijas:

1)

“iegūšanas datums” ir datums, kad īpatnis iegūts savvaļā, piedzimis nebrīvē vai mākslīgi pavairots;

2)

“otrās paaudzes pēcnācējs (F2)” un “nākamo paaudžu pēcnācēji (F3, F4 utt.)” ir īpatņi, kas kontrolētā vidē radīti no vecākiem, kuri arī radīti kontrolētā vidē, kas atšķiras no īpatņa, kas kontrolētā vidē radīts no vecākiem, no kuriem vismaz viens ir dzimis no apaugļošanas savvaļā vai iegūts savvaļā (pirmās paaudzes pēcnācējs (F1));

3)

“vaislas dzīvnieki” ir visi dzīvnieki audzētavā, kurus izmanto pavairošanai;

4)

“kontrolēta vide” ir vide, kas tiek ietekmēta ar mērķi pavairot konkrētu sugu dzīvniekus, kas ir norobežota, lai novērstu šo sugu dzīvnieku, olu vai dzimumšūnu iekļūšanu vai izkļūšanu no tās, un tās raksturīgās īpašības var būt mākslīgas mītnes, atkritumu aizvākšana, veselības aprūpe, aizsardzība no plēsīgiem dzīvniekiem un mākslīgs barības nodrošinājums, tomēr ne tikai tās;

5)

“persona, kas parasti dzīvo Kopienā” ir persona, kas dzīvo Kopienā vismaz 185 dienas katru kalendāro gadu darba pienākumu dēļ vai, ja personai nav darba pienākumu, personīgu iemeslu dēļ, kuri rāda ciešu saistību starp šo personu un vietu, kur viņa dzīvo;

6)

“ceļojošā izstāde” ir paraugu kolekcija, ceļojošs cirks, zvērnīca vai augu izstāde, ko izmanto komerciālai izrādīšanai publikai;

7)

“noteikta darījuma sertifikāti” ir sertifikāti, kas izsniegti saskaņā ar 48. pantu un ir derīgi noteiktiem darījumiem tikai izsniedzējas dalībvalsts teritorijā;

8)

“noteikta īpatņa sertifikāti” ir sertifikāti, kas izdoti saskaņā ar 48. pantu un kas nav noteikta darījuma sertifikāti.

II NODAĻA

VEIDLAPAS UN TEHNISKĀS PRASĪBAS

2. pants

Veidlapas

1.   Veidlapas, ko izmanto importa atļaujām, eksporta atļaujām, reeksporta sertifikātiem, personīgā īpašuma sertifikātiem un šo dokumentu pieteikumiem, atbilst paraugam I pielikumā, izņemot vietas, kuras aizpilda valsts uzraudzības iestādes.

2.   Veidlapas, ko izmanto paziņojumiem par importu, atbilst paraugam II pielikumā, izņemot vietas, kuras aizpilda valsts uzraudzības iestādes. Veidlapām var būt kārtas numurs.

3.   Veidlapas, ko izmanto ceļojošās izstādes sertifikātiem un šo dokumentu pieteikumiem, atbilst paraugam III pielikumā, izņemot vietas, kuras aizpilda valsts uzraudzības iestādes.

4.   Veidlapas, ko izmanto turpinājuma lapām personīgā īpašuma sertifikātiem un ceļojošās izstādes sertifikātiem, atbilst paraugam IV pielikumā.

5.   Veidlapas, ko izmanto Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 5. panta 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem sertifikātiem un šādu sertifikātu pieteikumiem, atbilst paraugam šīs regulas V pielikumā, izņemot vietas, kuras aizpilda valsts uzraudzības iestādes.

Dalībvalstis tomēr var paredzēt, ka iepriekš drukāta teksta vietā 18. un 19. ailē iekļauj tikai attiecīgo sertifikāciju un/vai atļauju.

6.   Regulas (EK) Nr. 338/97 7. panta 4. punktā minēto etiķešu veidlapas atbilst paraugam šīs regulas VI pielikumā.

3. pants

Veidlapu tehniskie noteikumi

1.   2. pantā minētajām veidlapām izmantojamajam papīram jābūt bez mehāniski iegūtas celulozes, piemērotam rakstīšanai un jāsver vismaz 55 g/m2.

2.   Veidlapas, kuras minētas 2. panta 1. līdz 5. punktā izmēriem jābūt 210 × 297 mm (A4) ar maksimālo garuma pielaidi 18 mm mazāk un 8 mm vairāk.

3.   2. panta 1. punktā minēto veidlapu izmantojamā papīra krāsai jābūt sekojošai:

a)

balta 1. veidlapai, oriģinālam, ar priekšpusē iespiestu gijošēta aizsargraksta fonu pelēkā krāsā, lai varētu atklāt jebkuru ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem izdarītu viltojumu;

b)

dzeltena 2. veidlapai, turētāja kopijai;

c)

bāli zaļa 3. veidlapai, kas ir eksportētājas vai reeksportētājas valsts kopija attiecībā uz importa atļauju vai kopija, ko muita nogādā atpakaļ izsniedzējai uzraudzības iestādei, attiecībā uz eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu;

d)

sārta 4. veidlapai, izsniedzējas uzraudzības iestādes kopijai;

e)

balta 5. veidlapai, pieteikumam.

4.   2. panta 2. punktā minēto veidlapu izmantojamā papīra krāsai jābūt sekojošai:

a)

balta 1. veidlapai, oriģinālam;

b)

dzeltena 2. veidlapai, importētāja kopijai.

5.   2. panta 3. punktā un 2. panta 5. punktā minēto veidlapu izmantojamā papīra krāsai jābūt sekojošai:

a)

dzeltena 1. veidlapai, oriģinālam, ar priekšpusē iespiestu gijošēta aizsargraksta fonu pelēkā krāsā, lai varētu atklāt jebkuru ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem izdarītu viltojumu;

b)

sārta 2. veidlapai, izsniedzējas uzraudzības iestādes kopijai;

c)

balta 3. veidlapai, pieteikumam.

6.   2. panta 4. punktā un 2. panta 6. punktā minēto turpinājuma lapu un etiķešu izmantojamā papīra krāsai jābūt baltai.

7.   2. pantā minētās veidlapas iespiež un aizpilda vienā no Kopienas oficiālajām valodām, kā noteikušas katras dalībvalsts uzraudzības iestādes. Vajadzības gadījumā veidlapās ir to satura tulkojums vienā no Konvencijas oficiālajām darba valodām.

8.   Dalībvalstis atbild par 2. pantā minēto veidlapu iespiešanu, kas attiecībā uz veidlapām, kuras minētas 2. panta 1. līdz 5. punktā, var būt daļa no datorizēta atļauju/sertifikātu izsniegšanas procesa.

4. pants

Veidlapu aizpildīšana

1.   Veidlapas aizpilda mašīnrakstā.

Tomēr pieteikumus importa un eksporta atļaujām, reeksporta sertifikātiem, Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem sertifikātiem, personīgā īpašuma sertifikātiem un ceļojošo izstāžu sertifikātiem, kā arī paziņojumus par importu, turpinājuma lapas un etiķetes var aizpildīt salasāmi ar roku, rakstot ar tinti un ar drukātiem burtiem.

2.   I pielikuma veidlapām Nr. 1 līdz Nr. 4, II pielikuma veidlapām Nr. 1 un Nr. 2, III pielikuma veidlapām Nr. 1 un Nr. 2, V pielikuma veidlapām Nr. 1 un Nr. 2, 2. panta 4. punktā minētajās turpinājuma lapās un 2. panta 6. punktā minētajās etiķetēs nedrīkst būt dzēsumi vai labojumi, ja vien šo dzēsumu vai labojumu autentiskums nav apstiprināts ar izsniedzējas uzraudzības iestādes zīmogu un parakstu. 2. panta 2. punktā minētie paziņojumi par importu un 2. panta 4. punktā minēto turpinājuma lapu gadījumā dzēsumus vai labojumus var apliecināt ar ievešanas muitas iestādes zīmogu un parakstu.

5. pants

Atļauju, sertifikātu un šādu dokumentu izsniegšanas pieteikumu saturs

Informācijai un atsaucēm atļaujās un sertifikātos, kā arī šādu dokumentu izsniegšanas pieteikumos jāatbilst sekojošām prasībām:

1)

īpatņu aprakstā, kur tas paredzēts, jāiekļauj viens no VII pielikumā norādītajiem kodiem;

2)

daudzuma vienību un tīrsvara norādīšanai jāizmanto VII pielikumā iekļautās vienības;

3)

taksijas, pie kurām īpatnis pieder, norāda sugas līmenī, izņemot gadījumus, kad sugas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumiem ir diferencētas līdz pasugas līmenim vai ja Konvencijas dalībvalstu konference nolēmusi, ka pietiek ar diferencēšanu augstākā taksijas līmenī;

4)

lai norādītu taksiju zinātniskos nosaukumus, jāizmanto šīs regulas VIII pielikumā norādītās standarta atsauces nomenklatūrai;

5)

vajadzības gadījumā, izmantojot vienu no šīs regulas IX pielikuma 1. punktā iekļautajiem kodiem, jānorāda darījuma mērķi;

6)

īpatņu avots jānorāda, izmantojot vienu no šīs regulas IX pielikuma 2. punktā iekļautajiem kodiem.

Ja 6. punktā norādīto kodu izmantošanai jāatbilst Regulā (EK) Nr. 338/97 vai šajā regulā paredzētajiem kritērijiem, tad tiem jāatbilst šādiem kritērijiem.

6. pants

Veidlapu pielikumi

1.   Ja kādai no 2. pantā minētajām veidlapām pievienotais pielikums ir tās neatņemama daļa, šo faktu un lappušu skaitu skaidri norāda attiecīgajā atļaujā vai sertifikātā un katrā pielikuma lappusē iekļauj:

a)

atļaujas vai sertifikāta numuru un tās izdošanas datumu;

b)

tās uzraudzības iestādes parakstu un zīmogu vai spiedogu, kas izsniegusi atļauju vai sertifikātu.

2.   Ja 2. panta 1. punktā minētās veidlapas izmanto vairāk nekā vienai sugai sūtījumā, tad pievieno pielikumu, kurā papildus šī panta 1. punkta prasībām par nepieciešamo informāciju par katru sugu sūtījumā atkārto attiecīgās veidlapas 8. līdz 22. aili, kā arī 27. ailes daļas “faktiski importētais vai (re)eksportētais daudzums/tīrsvars” un attiecīgā gadījumā “transportēšanas laikā nobeigušos dzīvnieku skaits”.

3.   Ja 2. panta 3. punktā minētās veidlapas izmanto vairāk nekā vienai sugai, pievieno pielikumu, kurā papildus šī panta 1. punkta prasībām par nepieciešamo informāciju par katru sugu atkārto attiecīgās veidlapas 8. līdz 18. aili.

4.   Ja 2. panta 5. punktā minētās veidlapas izmanto vairāk nekā vienai sugai, pievieno pielikumu, kurā papildus šī panta 1. punkta prasībām par nepieciešamo informāciju par katru sugu atkārto attiecīgās veidlapas 4. līdz 18. aili.

7. pants

Trešo valstu izsniegtās atļaujas un sertifikāti

1.   4. panta 1. un 2. punktu, 5. panta 3), 4) un 5) punktu un 6. pantu piemēro, lemjot par to, vai ir pieņemamas trešo valstu izsniegtas atļaujas un sertifikāti attiecībā uz īpatņiem, kurus paredzēts ievest Kopienā.

2.   Ja 1. punktā minētās atļaujas un sertifikāti attiecas uz to sugu īpatņiem, kam fiksētās eksporta kvotas nosakāmas brīvprātīgi vai eksporta kvotas, ko piešķīrusi Konvencijas dalībvalstu konference, tos var pieņemt tikai tad, ja tajos minēts kopējais konkrētajā gadā jau eksportēto īpatņu skaits, ieskaitot tos, uz kuriem attiecas konkrētā atļauja, un attiecīgo sugu kvota.

3.   Trešo valstu izsniegtus reeksporta sertifikātus pieņem tikai tad, ja tajos norādīta izcelsmes valsts un attiecīgās eksporta atļaujas numurs un izsniegšanas datums, un, attiecīgā gadījumā, pēdējā reeksporta valsts un attiecīgā reeksporta sertifikāta numurs un izsniegšanas datums, vai, ja tajos ir norādīts pietiekams pamatojums, kāpēc šāda informācija netiek sniegta.

III NODAĻA

DOKUMENTU IZSNIEGŠANA, LIETOŠANA UN DERĪGUMS

8. pants

Dokumentu izsniegšana un lietošana

1.   Dokumentus izsniedz un lieto saskaņā ar noteikumiem un ievērojot nosacījumus, kas izklāstīti šajā regulā un Regulā (EK) Nr. 338/97, un jo īpaši pēdējās minētās regulas 11. panta 1. līdz 4. punktā.

Lai nodrošinātu atbilstību minētajām regulām un to īstenošanai pieņemtajiem valstu tiesību aktiem, izsniedzējas uzraudzības iestāde var uzstādīt noteikumus, nosacījumus un prasības, kurām jābūt izklāstītām atbilstošajos dokumentos.

2.   Dokumentu lietošana neskar citas formalitātes, kas attiecas uz preču apriti Kopienā, preču ievešanu Kopienā vai arī to eksportu vai reeksportu no Kopienas, vai dokumentu, kuri tiek lietoti šādām formalitātēm, izsniegšanu.

3.   Uzraudzības iestādes izlemj par atļauju un sertifikātu izsniegšanu mēneša laikā no aizpildīta pieteikuma iesniegšanas datuma.

Tomēr, kad izsniedzēja uzraudzības iestāde apspriežas ar trešo pusi, šādu lēmumu var pieņemt tikai pēc apspriedes veiksmīga noslēguma. Pieteikuma iesniedzēju informē, ja viņa pieteikuma noformēšana būtiski aizkavējas.

9. pants

Īpatņu sūtījums

Par katru īpatņu sūtījumu, ko nosūta kopā kā daļu no vienas kravas, izsniedz atsevišķu importa atļauju, paziņojumu par importu, eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu.

10. pants

Importa un eksporta atļauju, reeksporta sertifikātu, ceļojošo izstāžu sertifikātu un personīgā īpašuma sertifikātu derīgums

1.   Saskaņā ar 20. un 21. pantu izsniegto importa atļauju derīguma termiņš nepārsniedz 12 mēnešus. Turklāt importa atļauja nav derīga bez atbilstoša derīga dokumenta no eksporta vai reeksporta valsts.

2.   Saskaņā ar 26. pantu izsniegto eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu derīguma termiņš nepārsniedz sešus mēnešus.

3.   Saskaņā ar 30. un 37. pantu izsniegto ceļojošo izstāžu sertifikātu un personīgā īpašuma sertifikātu derīguma termiņš nepārsniedz trīs gadus.

4.   1., 2. un 3. punktā minētās atļaujas un sertifikātus pēc to derīguma termiņa beigām uzskata par nederīgiem.

5.   Ceļojošās izstādes sertifikāti vai personīgā īpašuma sertifikāti zaudē spēku, ja īpatņus pārdod, pazaudē, iznīcina vai nozog vai ja īpašumtiesības mainās kādā citā veidā vai, dzīvu īpatņu gadījumā, ja īpatnis ir gājis bojā, aizbēdzis vai ir izlaists savvaļā.

6.   Turētājs bez liekas kavēšanās atdod atpakaļ izsniedzējai uzraudzības iestādei importa atļaujas, eksporta atļaujas, reeksporta sertifikāta, ceļojošās izstādes sertifikāta vai personīgā īpašuma sertifikāta oriģinālu, kam beidzies derīguma termiņš vai kas nav izlietots, vai kas vairs nav derīgs, un visas minēto dokumentu kopijas.

11. pants

Izmantoto importa atļauju un 47., 48., 49., 60. un 63. pantā minēto sertifikātu derīgums

1.   Turētāja izmantoto importa atļauju kopijas kļūst nederīgas šādos gadījumos:

a)

kad šajos dokumentos minētie dzīvie īpatņi ir gājuši bojā;

b)

kad šajos dokumentos minētie dzīvie dzīvnieki ir aizbēguši vai izlaisti savvaļā;

c)

kad šajos dokumentos minētie īpatņi ir iznīcināti;

d)

kad kāds no ierakstiem 3., 6. vai 8. ailē vairs neatbilst esošajai situācijai.

2.   47., 48., 49. un 63. pantā minētie sertifikāti kļūst nederīgi šādos gadījumos:

a)

kad šajos dokumentos minētie dzīvie īpatņi ir gājuši bojā;

b)

kad šajos dokumentos minētie dzīvie dzīvnieki ir aizbēguši vai izlaisti savvaļā;

c)

kad šajos dokumentos minētie īpatņi ir iznīcināti;

d)

kad kāds no ierakstiem 2. un 4. ailē vairs neatbilst esošajai situācijai.

3.   Saskaņā ar 48. un 63. pantu izsniegtie sertifikāti paredzēti noteiktam darījumam, ja vien īpatņi, uz kuriem attiecas šie sertifikāti, nav īpaši un paliekoši marķēti.

Tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā īpatnis atrodas, var, konsultējoties ar attiecīgu zinātnisku iestādi, nolemt izsniegt noteikta darījuma sertifikātus, ja uzskata, ka ir citi ar sugu saglabāšanu saistīti faktori, kas darbojas pret noteiktu īpatņu sertifikātu izsniegšanu.

4.   48. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 60. pantā minētie sertifikāti kļūst nederīgi, ja ieraksts 1. ailē vairs neatbilst esošajai situācijai.

Šādu dokumentu nekavējoties atdod atpakaļ izsniedzējai uzraudzības iestādei, kas vajadzības gadījumā saskaņā ar 51. pantu var izsniegt sertifikātu, kurā atspoguļo nepieciešamos grozījumus.

12. pants

Dokumenti, kas ir atcelti, nozaudēti, nozagti, iznīcināti vai kuriem ir beidzies derīguma termiņš

1.   Kad atļauja vai sertifikāts ir izsniegts, lai aizstātu dokumentu, kas ir atcelts, pazaudēts, nozagts vai iznīcināts vai arī tādu atļauju vai reeksporta sertifikātu, kam beidzies derīguma termiņš, ailē “īpaši noteikumi” norāda aizstātā dokumenta numuru un aizstāšanas iemeslu.

2.   Ja eksporta atļauja vai reeksporta sertifikāts ir atcelts, pazaudēts vai iznīcināts, izsniedzēja uzraudzības iestāde informē par to galamērķa valsts uzraudzības iestādi un Konvencijas sekretariātu.

13. pants

Pieteikumu iesniegšanas laiks importa un (re)eksporta dokumentiem un nodošana muitas procedūrai

1.   Ņemot vērā 8. panta 3. punktu, importa atļauju, eksporta atļauju un reeksporta sertifikātu pieteikumus iesniedz savlaicīgi, lai minētos dokumentus varētu izsniegt pirms īpatņu ievešanas Kopienā vai to eksporta vai reeksporta no Kopienas.

2.   Īpatņus nav atļauts nodot muitas procedūrai, pirms nav uzrādīti vajadzīgie dokumenti.

14. pants

Trešo valstu dokumentu derīgums

Gadījumā, ja īpatņus ieved Kopienā, trešās valsts nepieciešamos dokumentus uzskata par derīgiem tikai tad, ja tie ir izsniegti eksprotam vai reeksportam no šīs valsts un izmantoti šim nolūkam pirms to derīguma termiņa beigām, un tos izmanto īpatņu ievešanai Kopienā ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc to izsniegšanas datuma.

Tomēr Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumā minēto sugu īpatņu izcelsmes sertifikātus var lietot īpatņu ievešanai Kopienā 12 mēnešus pēc to izsniegšanas, un ceļojošās izstādes sertifikātus un personīgā īpašuma sertifikātus var lietot īpatņu ievešanai Kopienā un attiecīgo sertifikātu pieprasījumam saskaņā ar šīs regulas 30. un 37. pantu līdz trīs gadiem pēc to izsniegšanas datuma.

15. pants

Noteiktu dokumentu izsniegšana ar atpakaļejošu spēku

1.   Atkāpjoties no šīs regulas 13. panta 1. punkta un 14. panta un ja importētājs vai (re)eksportētājs sūtījuma piegādes brīdī vai pirms sūtījuma nosūtīšanas informē atbildīgo uzraudzības iestādi par to, kāpēc nav pieejami nepieciešamie dokumenti, dokumentus attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 338/97 B un C pielikumā minētajiem sugas īpatņiem, kā arī Regulas A pielikumā un tās 4. panta 5. punktā minētajiem sugas īpatņiem izņēmuma kārtā var izsniegt ar atpakaļejošu spēku.

2.   1. punktā noteikto atkāpi piemēro tad, ja dalībvalsts kompetentā uzraudzības iestāde, vajadzības gadījumā konsultējoties ar attiecīgām trešās valsts iestādēm, ir pārliecinājusies, ka pieļautie pārkāpumi nav attiecināmi uz importētāju vai (re)eksportētāju un ka attiecīgo īpatņu imports vai (re)eksports citādā ziņā atbilst Regulai (EK) Nr. 338/97, Konvencijai un attiecīgās trešās valsts tiesību aktiem.

3.   Saskaņā ar 1. punktu izsniegtajos dokumentos skaidri norāda, ka minētie dokumenti izsniegti ar atpakaļejošu spēku, un pamato šādas izsniegšanas iemeslus.

Kopienas importa atļauju, kopienas eksporta atļauju un Kopienas reeksporta sertifikātu gadījumā šo informāciju ieraksta 23. ailē.

4.   Par eksporta atļaujām un reeksporta sertifikātiem, kas izsniegti saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, informē Konvencijas sekretariātu.

16. pants

Īpatņu tranzīts caur Kopienu

Šīs regulas 14. un 15. pantu ar attiecīgajām izmaiņām (mutatis mutandis) piemēro Regulas (EK) Nr. 338/97 A un B pielikumā minēto sugu īpatņiem, kas tranzīta laikā atrodas Kopienā, ja citādi šis tranzīts atbilst Regulas (EK) Nr. 338/97 noteikumiem.

17. pants

Fitosanitārie sertifikāti

1.   Mākslīgi pavairoto Regulas (EK) Nr. 338/97 B un C pielikumā minēto augu sugu gadījumā un mākslīgi pavairoto tādu hibrīdu gadījumā, kas radīti no neanotētām A pielikumā minētām sugām, tiek piemēroti sekojoši noteikumi:

a)

dalībvalstis var nolemt eksporta atļaujas vietā izsniegt fitosanitāro sertifikātu;

b)

fitosanitāro sertifikātu, kuru izsniegusi trešā valsts, pieņem eksporta atļaujas vietā.

2.   Ja izsniegts 1. punktā minētais fitosanitārais sertifikāts, tajā iekļauj zinātnisko nosaukumu sugas līmenī vai, ja tas nav iespējams, tām taksijām, kas iekļautas atbilstīgi dzimtai Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos, ģints līmenī.

Turpretim mākslīgi pavairotās orhidejas un kaktusi, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā, var tā arī tikt nosaukti.

Fitosanitārajā sertifikātā iekļauj arī īpatņu veidu un daudzumu, kā arī zīmogu vai citu īpašu norādi, kas apliecina, ka “īpatņi ir mākslīgi pavairoti atbilstoši CITES definīcijai”.

18. pants

Vienkāršotas procedūras noteiktai bioloģisko paraugu tirdzniecībai

1.   Gadījumā, ja tirdzniecībai nebūs ietekmes uz attiecīgo sugu saglabāšanu vai ja ietekme būs maznozīmīga, var izveidot vienkāršotas procedūras izmantojot iepriekšēju atļauju un sertifikātu izsniegšanu XI pielikumā noteikto veidu un izmēru bioloģiskiem paraugiem, gadījumos, kad šie paraugi steidzami jāpieprasa lietošanai šajā pielikumā norādītajā veidā un ievērojot sekojošus nosacījumus:

a)

katra dalībvalsts izveido un atjauno to personu un organizāciju reģistru, kurām var piemērot vienkāršotas procedūras, turpmāk tekstā – “reģistrētās personas un organizācijas”, kā arī to sugu reģistru, ko tās drīkst tirgot saskaņā ar šādām procedūrām, un jānodrošina, ka šādu reģistru reizi piecos gados pārskata uzraudzības iestāde;

b)

dalībvalstīm jāsniedz reģistrētajām personām un organizācijām daļēji aizpildītas atļaujas un sertifikāti;

c)

dalībvalstīm jādod tiesības reģistrētajām personām vai organizācijām ierakstīt konkrētu informāciju atļaujā vai sertifikātā, ja attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde atļaujas vai sertifikāta 23. ailē vai līdzvērtīgā vietā, vai pielikumā ir iekļāvusi sekojošo:

i)

aiļu sarakstu, ko attiecībā uz katru sūtījumu reģistrētā persona ir tiesīga aizpildīt;

ii)

paraksta vietu personai, kas aizpildījusi dokumentu.

Ja c) apakšpunkta i) daļā minētajā sarakstā ietilpst zinātniski nosaukumi, uzraudzības iestāde atļaujas vai sertifikāta priekšpusē vai pielikumā iekļauj apstiprināto sugu uzskaitījumu.

2.   Personas un organizācijas var tikt iekļautas reģistrā noteiktai sugai tikai pēc tam, kad kompetenta zinātniska iestāde ir atzinusi, ka atbilstoši Regulas (EK) Nr. 338/97 4. panta 1. punkta a) apakšpunktam, 4. panta 2. punkta a) apakšpunktam, 5. panta 2. punkta a) apakšpunktam un 5. panta 4. punktam vairākkārtējām darbībām ar šīs regulas XI pielikumā iekļautajiem bioloģiskajiem paraugiem nebūs negatīvas ietekmes uz attiecīgu sugu saglabāšanu.

3.   Uz iepakojuma, kurā pārvadā 1. punktā minētos bioloģiskos paraugus, piestiprina etiķeti ar norādi “Muestras biológicas CITES” vai “CITES Biological Samples”, vai “Échantillons biologiques CITES”, kā arī saskaņā ar Konvenciju izsniegtā dokumenta numuru.

19. pants

Vienkāršotas procedūras nedzīvu īpatņu eksportam vai reeksportam

1.   Nedzīvu Regulas (EK) Nr. 338/97 B un C pielikumā iekļauto sugu īpatņu, ieskaitot jebkuras to daļas vai atvasinājumus, eksporta vai reeksporta gadījumā dalībvalstis var izveidot vienkāršotas procedūras, izmantojot iepriekš izsniegtas eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikātus, ievērojot sekojošus nosacījumus:

a)

kompetentai zinātniskai iestādei jāsniedz atzinums, ka šāds eksports vai reeksports nekaitēs attiecīgās sugas saglabāšanu;

b)

katra dalībvalsts izveido un atjauno to personu reģistru, kurām var piemērot vienkāršotas procedūras, turpmāk tekstā – “reģistrētās personas un organizācijas”, kā arī to sugu reģistru, ko tās drīkst tirgot saskaņā ar šādām procedūrām, un jānodrošina, ka šādu reģistru reizi piecos gados pārskata uzraudzības iestāde;

c)

dalībvalstīm jāizsniedz reģistrētajām personām un organizācijām daļēji aizpildītas eksporta atļaujas un reeksporta sertifikāti;

d)

dalībvalstīm jādod tiesības reģistrētajām personām vai organizācijām ierakstīt konkrētu informāciju atļaujas vai sertifikāta 3., 5., 8. un 9. vai 10. ailē, ja tās izpilda sekojošas prasības:

i)

parakstās aizpildītās atļaujas vai sertifikāta 23. ailē;

ii)

nekavējoties nosūta atļaujas vai sertifikāta kopiju izsniedzējai uzraudzības iestādei;

iii)

izdara ierakstu, kuru pēc pieprasījuma viņi uzrāda uzraudzības iestādei un kurā ir detalizēta informācija par pārdotajiem īpatņiem, ieskaitot sugas nosaukumu, īpatņa veidu, īpatņa izcelsmi, pārdošanas datumu un to pircēju adreses un vārdus, kuriem tie tika pārdoti.

2.   1. punktā minētajam eksportam vai reeksportam jāatbilst Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 4. punktam un 5. punktam.

IV NODAĻA

IMPORTA ATĻAUJAS

20. pants

Pieteikumi

1.   Importa atļaujas pieteikuma iesniedzējs atbilstoši aizpilda pieteikuma veidlapas 1., 3. līdz 6. un 8. līdz 23. aili un oriģināla 1., 3., 4., 5. un 8. līdz 22. aili, un visas kopijas. Dalībvalstis var noteikt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa, tādā gadījumā šāds pieteikums var attiekties uz vairāk nekā vienu sūtījumu.

2.   Pareizi aizpildītu veidlapu iesniedz galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādei, tajās iekļauj informāciju, kas apliecināta ar dokumentāriem pierādījumiem, ko iestāde uzskata par nepieciešamiem, lai noteiktu, vai, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 338/97 4. pantu, jāizsniedz atļauja.

Gadījumā, ja pieteikumā informācija nav norādīta, jāsniedz pamatojums.

3.   Ja tiek iesniegts pieteikums importa atļaujai tādiem īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums iepriekš ticis noraidīts, pieteikuma iesniedzējs par šo faktu informē uzraudzības iestādi.

4.   Attiecībā uz importa atļaujām īpatņiem, kas minēti 64. panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā, pieteikuma iesniedzējs apliecina uzraudzības iestādei, ka izpildītas 66. pantā noteiktās marķēšanas prasības.

21. pants

Importa atļaujas, kas izsniegtas Konvencijas I papildinājumā iekļauto un Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem

Ja importa atļaujas izsniegtas Konvencijas I papildinājumā iekļauto un Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem, kopija eksportētāja vai reeksportētāja valstij var tikt atdota atpakaļ pieteikuma iesniedzējam iesniegšanai eksporta vai reeksporta valsts uzraudzības iestādē eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta izsniegšanas nolūkam. Saskaņā ar tās regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) daļu šādas importa atļaujas oriģinālu patur, līdz tiek uzrādīta attiecīga eksporta atļauja vai reeksporta sertifikāts.

Ja kopija eksportētāja vai reeksportētāja valstij netiek atdota atpakaļ pieteikuma iesniedzējam, viņam izsniedz rakstveida izziņu, kurā apliecina, ka importa atļauja tiks izsniegta, un apraksta izsniegšanas nosacījumus.

22. pants

Dokumenti, kas importētājam jāiesniedz muitas iestādei

Neskarot 53. pantu, importētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz visus sekojošos dokumentus robežas muitas iestādei ievešanas vietā Kopienā, kas norādīts atbilstoši Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktam:

1)

importa atļaujas oriģinālu (veidlapa Nr. 1);

2)

“turētāja kopiju” (veidlapa Nr. 2);

3)

ja tas ir norādīts importa atļaujā, dokumentāciju no eksporta vai reeksporta valsts.

Attiecīgos gadījumos importētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis 26. ailē norāda kravas zīmes vai gaisa kravas pavadzīmes numuru.

23. pants

Dokumentu apstrāde muitas iestādē

22. pantā vai attiecīgajos gadījumos 53. panta 1. punktā minētā muitas iestāde pēc importa atļaujas oriģināla (veidlapa Nr. 1) un “turētāja kopijas” (veidlapa Nr. 2) 27. ailes aizpildīšanas atdod kopiju importētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim.

Importa atļaujas oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un jebkuru dokumentāciju no eksporta vai reeksporta valsts pārsūta saskaņā ar 45. pantu.

V NODAĻA

PAZIŅOJUMI PAR IMPORTU

24. pants

Dokumenti, kas importētājam jāiesniedz muitas iestādei

1.   Importētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, kur tas nepieciešams, aizpilda 1. līdz 13. aili oriģinālā paziņojumā par importu (veidlapa Nr. 1), un “importētāja kopijā” (veidlapa Nr. 2) un, ievērojot 25. pantu, iesniedz tos kopā ar dokumentāciju no eksporta vai reeksporta valsts, ja tāda ir, robežas muitas iestādei ievešanas vietā Kopienā, kā tas noteikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu.

2.   Gadījumā, ja paziņojumi par importu attiecas uz Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumā minēto sugu īpatņiem, muitas iestādes nepieciešamības gadījumā var aizturēt šos īpatņus, kamēr tiek pārbaudīts pavaddokumentu derīgums, kā tas paredzēts tās regulas 4. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā.

25. pants

Dokumentu apstrāde muitas iestādē

24. pantā vai attiecīgajos gadījumos 53. panta 1. punktā minētā muitas iestāde pēc paziņojuma par importu (veidlapa Nr. 1) oriģināla un “importētāja kopijas” (veidlapa Nr. 2) 14. ailes aizpildīšanas atdod kopiju importētājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim.

Paziņojuma par importu (veidlapa Nr. 1) oriģinālu un visu dokumentāciju no eksporta vai reeksporta valsts nosūta saskaņā ar 45. pantu.

VI NODAĻA

EKSPORTA ATĻAUJAS UN REEKSPORTA SERTIFIKĀTI

26. pants

Pieteikumi

1.   Eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta pieteikuma iesniedzējs vajadzības gadījumā aizpilda pieteikuma veidlapas 1., 3., 4., 5. un 8. līdz 23. aili, kā arī oriģināla un visu kopiju 1., 3., 4., 5. un 8. līdz 22. aili. Dalībvalstis var noteikt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa, tādā gadījumā pieteikums var attiekties uz vairāk nekā vienu sūtījumu.

2.   Pareizi aizpildītu veidlapu iesniedz tās dalībvalsts uzraudzības iestādē, kuras teritorijā īpatņi atrodas, un tajā iekļauj informāciju, kas apliecināta ar dokumentiem, ko iestāde uzskata par nepieciešamiem, lai noteiktu, vai, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 338/96 5. pantu, atļauja/sertifikāts būtu jāizsniedz.

Gadījumā, ja pieteikumā informācija nav norādīta, jāsniedz pamatojums.

3.   Ja tiek iesniegts pieteikums eksporta atļaujai vai reeksporta sertifikātam attiecībā uz īpatņiem, par kuriem iepriekš šāds pieteikums ticis noraidīts, pieteicējs informē uzraudzības iestādi par šādu faktu.

4.   65. pantā minēto eksporta atļauju un reeksporta sertifikātu gadījumā pieteikuma iesniedzējs apliecina uzraudzības iestādei, ka ievērotas 66. pantā iekļautās marķēšanas prasības.

5.   Ja, iesniedzot pieteikumu reeksporta sertifikātam, uzrāda importa atļaujas “turētāja kopiju” vai paziņojuma par importu “importētāja kopiju”, vai sertifikātu, kas izsniegts uz tā pamata, šos dokumentus atdod pieteikuma iesniedzējam tikai pēc tam, kas izlabots to īpatņu skaits, attiecībā uz kuriem dokuments ir derīgs.

Minēto dokumentu neatdod pieteikuma iesniedzējam, ja reeksporta sertifikāts ir piešķirts attiecīgo īpatņu kopējam skaitam, kuram dokuments ir derīgs, vai dokuments ir aizstāts saskaņā ar 51. pantu.

6.   Uzraudzības iestāde pārbauda visu apstiprinošu dokumentu derīgumu, vajadzības gadījumā konsultējoties ar citas dalībvalsts uzraudzības iestādi.

7.   5. un 6. punktu piemēro, ja, iesniedzot pieteikumu eksporta atļaujai, kā atbalsta dokumentu uzrāda sertifikātu.

8.   Ja dalībvalsts uzraudzības iestādes pārraudzībā īpatņus atsevišķi marķē tā, lai atvieglotu atsauces uz 5. un 7. punktā minētajiem dokumentiem, šie dokumenti nav jāpievieno pieteikumam, ja to numurs ir iekļauts pieteikumā.

9.   Ja nav 5. līdz 8. punktā minēto apliecinājumu, uzraudzības iestāde pārbauda, vajadzības gadījumā konsultējoties ar citas dalībvalsts uzraudzības iestādi, vai (re)eksportējamo īpatņu ievešana vai iegāde Kopienā ir legāla.

10.   Ja 3. līdz 9. punkta vajadzībām uzraudzības iestāde konsultējas ar citas dalībvalsts uzraudzības iestādi, pēdējai jāsniedz atbilde nedēļas laikā.

27. pants

Dokumenti, kas (re)eksportētājam jāiesniedz muitas iestādei

(Re)eksportētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1), turētāja kopiju (veidlapa Nr. 2) un kopiju, kas jāatdod izsniedzējai uzraudzības iestādei (veidlapa Nr. 3) muitas iestādei, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu.

Attiecīgos gadījumos (re)eksportētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis 26. ailē norāda kravas zīmes vai gaisa kravas pavadzīmes numuru.

28. pants

Dokumentu apstrāde muitas iestādē

27. pantā minētā muitas iestāde pēc 27. ailes aizpildīšanas atdod eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un turētāja kopiju (veidlapa Nr. 2) (re)eksportētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim.

Eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta kopiju, kas jāatdod izsniedzējai uzraudzības iestādei (veidlapa Nr. 3), pārsūta saskaņā ar 45. pantu.

29. pants

Stādu audzētavām iepriekš izsniegtās atļaujas

Kad saskaņā ar Konvencijas dalībvalstu konferencē pieņemtajām vadlīnijām dalībvalsts reģistrē stādu audzētavas, kas eksportē mākslīgi pavairotus sugu īpatņus, kas iekļauti Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, tā var attiecīgajām stādu audzētavām iepriekš izsniegt eksporta atļaujas tās regulas A un B pielikumā uzskaitītajām sugām.

Iepriekš izsniegto eksporta atļauju 23. ailē norāda stādu audzētavas reģistrācijas numuru, kā arī šādu teikumu:

“Atļauja ir derīga tikai mākslīgi pavairotiem augiem, kā noteikts ar CITES Rezolūciju Konf. 11.11. (Rev.CoP13), un tikai šādām taksijām: . . .”.

VII NODAĻA

CEĻOJOŠĀS IZSTĀDES SERTIFIKĀTI

30. pants

Izsniegšana

1.   Dalībvalstis var izsniegt ceļojošās izstādes sertifikātu attiecībā uz legāli iegūtiem īpatņiem, kas veido ceļojošās izstādes daļu un kas atbilst vienam no sekojošiem kritērijiem:

a)

dzimuši un auguši nebrīvē saskaņā ar 54. un 55. pantu vai mākslīgi pavairoti saskaņā ar 56. pantu;

b)

iegūti vai ievesti Kopienā, pirms nosacījumi, kas attiecas uz sugām, kuras uzskaitītas Konvencijas I, II vai III pievienojumā, vai Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C pielikumā, vai Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B un C pielikumā, kļuva tām piemērojami.

2.   Dzīvu dzīvnieku gadījumā ceļojošās izstādes sertifikāts attiecas tikai uz vienu īpatni.

3.   Ceļojošās izstādes sertifikātam pievieno turpinājuma lapu lietošanai saskaņā ar 35. pantu.

4.   Gadījumā, ja īpatņi nav dzīvi dzīvnieki, uzraudzības iestāde ceļojošās izstādes sertifikātam pievieno uzskaites lapu, kurā attiecībā uz katru īpatni uzrādīta visa informācija, kas prasīta III pielikumā iekļautās parauga veidlapas 8. līdz 18. ailē.

31. pants

Lietošana

Ceļojošās izstādes sertifikātu var lietot kā:

1)

importa atļauju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. pantu;

2)

eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 5. pantu;

3)

sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktu vienīgi īpatņu publiskas izrādīšanas nolūkam.

32. pants

Izsniedzējiestāde

1.   Ja ceļojošā izstāde izveidota Kopienā, ceļojošās izstādes sertifikātā izsniedzējiestāde ir tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā izveidota ceļojošā izstāde.

2.   Ja ceļojošās izstādes izcelsmes valsts ir trešā valsts, ceļojošās izstādes sertifikāta izsniedzējiestāde ir pirmā galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestāde, kas izsniedz sertifikātu, pamatojoties uz līdzvērtīgu šīs trešās valsts izdotu sertifikātu.

3.   Ja uzturēšanās laikā dalībvalstī dzīvniekam, uz ko attiecas ceļojošās izstādes sertifikāts, piedzimst mazuļi, to paziņo attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādei, kura izsniedz vajadzīgo atļauju vai sertifikātu.

33. pants

Prasības īpatņiem

1.   Ja uz īpatni attiecas ceļojošās izstādes sertifikāts, jāievēro visas turpmāk minētās prasības:

a)

īpatnim jābūt reģistrētam izsniedzējas uzraudzības iestādē;

b)

īpatnis jāatgriež dalībvalstī, kurā tas ir reģistrēts, pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām;

c)

īpatnim jābūt īpaši un paliekoši marķētam saskaņā ar 66. pantu dzīvo dzīvnieku gadījumā vai citādi identificētam tā, lai iestādes katrā dalībvalstī, kura ieved īpatni, varētu pārbaudīt, ka sertifikāts atbilst importētajam vai eksportētajam īpatnim.

2.   Gadījumā, ja ceļojošās izstādes sertifikāts ir izsniegts saskaņā ar 32. panta 2. punktu, tad šī panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu nepiemēro. Šādos gadījumos sertifikāta 20. ailē iekļauj šādu tekstu:

“Šis sertifikāts nav derīgs, izņemot, ja tam ir pievienots ceļojošās izstādes sertifikāta oriģināls, ko izsniegusi trešā valsts.”

34. pants

Pieteikumi

1.   Ceļojošās izstādes sertifikāta pieteikuma iesniedzējs, kur tas iespējams, aizpilda pieteikuma veidlapas (veidlapa Nr. 3) 3. un 9. līdz 18. aili, kā arī oriģināla un visu kopiju 3. un 9. līdz 18. aili.

Tomēr dalībvalstis var noteikt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa, tādā gadījumā šāds pieteikums var attiekties uz vairāk nekā vienu sertifikātu.

2.   Pareizi aizpildītu veidlapu iesniedz uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā atrodas īpatņi, vai 32. panta 2. punktā minētajā gadījumā pirmā galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādei kopā ar nepieciešamo informāciju un dokumentāriem pierādījumiem, ko iestāde uzskata par vajadzīgiem, lai noteiktu, vai sertifikāts būtu jāizsniedz.

Gadījumā, ja pieteikumā informācija nav norādīta, jāsniedz pamatojums.

3.   Ja sertifikāta pieteikums attiecas uz īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums iepriekš jau ticis noraidīts, pieteikuma iesniedzējs informē uzraudzības iestādi par šo faktu.

35. pants

Dokumenti, kas turētājam jāiesniedz muitas iestādē

1.   Gadījumā, ja ceļojošās izstādes sertifikāts izsniegts saskaņā ar 32. panta 1. punktu, tā turētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis pārbaudes nolūkos iesniedz minētā sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un turpinājuma lapas oriģinālu un kopiju muitas iestādei, kas norīkota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu.

Muitas iestāde pēc turpinājuma lapas aizpildīšanas atdod dokumentu oriģinālus to turētājam vai tā pilnvarotam pārstāvim, vizē turpinājuma lapas kopiju un pārsūta vizēto kopiju attiecīgajai uzraudzības iestādei saskaņā ar 45. pantu.

2.   Gadījumā, ja ceļojošās izstādes sertifikāts izsniegts saskaņā ar 32. panta 2. punktu, piemēro šā panta 1. punktu, izņemot, ja turētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis pārbaudes nolūkos iesniedz arī trešās valsts izsniegta sertifikāta oriģinālu un turpinājuma lapu.

Muitas iestāde pēc abu turpinājuma lapu aizpildīšanas atdod ceļojošās izstādes sertifikātu oriģinālus un turpinājuma lapas importētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim un saskaņā ar 45. pantu pārsūta dalībvalsts uzraudzības iestādes izsniegtā sertifikāta turpinājuma lapas vīzētu kopiju minētajai iestādei.

36. pants

Aizvietošana

Ceļojošās izstādes sertifikātu, kas ir nozaudēts, nozagts vai iznīcināts, var aizvietot tikai tā iestāde, kura to izsniegusi.

Aizvietotajam dokumentam, ja iespējams, jābūt ar tādu pašu numuru un derīguma termiņu kā oriģināls un 20. ailē jāietver šāds ieraksts:

“Šis sertifikāts ir oriģināla noraksts.”

VIII NODAĻA

PERSONĪGĀ ĪPAŠUMA SERTIFIKĀTS

37. pants

Izsniegšana

1.   Dalībvalstis var izdot personīgā īpašuma sertifikātu juridiskajam īpašniekam tiem legāli iegūtajiem dzīvajiem dzīvniekiem, kas tiek turēti personīgiem nekomerciāliem nolūkiem un kas atbilst vienam no sekojošiem kritērijiem:

a)

tie ir dzimuši un auguši nebrīvē saskaņā ar 54. un 55. pantu;

b)

tika iegūti, vai ievesti Kopienā, pirms nosacījumi, kas attiecas uz sugām, kuras uzskaitītas Konvencijas I, II vai III pievienojumā vai Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C pielikumā, vai Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B un C pielikumā kļuva tām piemērojami.

2.   Personīgā īpašuma sertifikāts attiecas tikai uz vienu īpatni.

3.   Sertifikātam pievieno turpinājuma lapu, lietošanai saskaņā ar 42 pantu.

38. pants

Lietošana

Ja īpatni, uz ko attiecas personīgā īpašuma sertifikāts, pavada tā juridiskais īpašnieks, sertifikātu var izmantot kā:

1)

importa atļauju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. pantu;

2)

eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 5. pantu, ja tam piekrīt galamērķa valsts.

39. pants

Izsniedzējiestāde

1.   Ja īpatņa izcelsmes valsts ir Kopienā, personīgā īpašuma sertifikāta izsniedzējiestāde ir tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kuras teritorijā atrodas īpatnis.

2.   Ja īpatni ieved no trešās valsts, personīgā īpašuma sertifikāta izsniedzējiestāde ir pirmā galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestāde, kura izsniedz sertifikātu, pamatojoties uz šīs trešās valsts izsniegtu līdzvērtīgu dokumentu.

3.   Personīgā īpašuma sertifikāta 23. ailē vai atbilstošajā sertifikāta pielikumā iekļauj šādu tekstu:

“Derīgs daudzkārtējai robežas šķērsošanai, ja īpatni pavada tā īpašnieks. Juridiskajam īpašniekam ir jāsaglabā veidlapas oriģināls.

Īpatni, uz ko attiecas šis sertifikāts, nedrīkst pārdot vai citādi nodot, izņemot, ja tas notiek saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 43. pantu. Šis sertifikāts nav nododams lietošanai citai personai. Ja īpatnis iet bojā, tiek nozagts, iznīcināts vai nozaudēts, vai pārdots, vai arī, ja īpašumtiesības uz to ir citādi nodotas, šis sertifikāts nekavējoties jāatgriež izsniedzējai uzraudzības iestādei.

Šis sertifikāts nav derīgs, ja tam nav pievienota turpinājuma lapa, kurai ir jābūt muitas amatpersonas apzīmogotai un parakstītai katrā robežas šķērsošanas reizē.

Šis sertifikāts nevar nekādā veidā ietekmēt tiesības pieņemt stingrākus valsts pasākumus attiecībā uz dzīvu dzīvnieku turēšanas ierobežojumiem vai nosacījumiem.”

4.   Ja uzturēšanās laikā dalībvalstī dzīvniekam, uz ko attiecas personīgā īpašuma sertifikāts, piedzimst mazuļi, to paziņo attiecīgās valsts uzraudzības iestādei, kura izsniedz vajadzīgo atļauju vai sertifikātu.

40. pants

Prasības īpatņiem

1.   Ja uz īpatņiem attiecas personīgā īpašuma sertifikāts, jāievēro šādi nosacījumi:

a)

īpatnis ir jāreģistrē tās dalībvalsts uzraudzības iestādei, kurā atrodas īpašnieka ierastā dzīvesvieta;

b)

īpatnis jāatgriež dalībvalstī, kurā tas ir reģistrēts, pirms sertifikātu derīguma termiņa beigām;

c)

īpatni nedrīkst izmantot komerciāliem nolūkiem, izņemot saskaņā ar 43. pantā paredzētajiem nosacījumiem;

d)

īpatnis ir īpaši un paliekoši jāmarķē saskaņā ar 66. pantu.

2.   Gadījumā, ja personīgā īpašuma sertifikāts ir izsniegts saskaņā ar 39. panta 2. punktu, tad nepiemēro šī panta 1. punkta a) un b) apakšpunktus.

Šādos gadījumos sertifikāta 23. ailē iekļauj šādu ierakstu:

“Šis sertifikāts nav derīgs, izņemot, ja tam ir pievienots personīgā īpašuma sertifikāta oriģināls, ko ir izsniegusi trešā valsts, un ja īpatni, uz ko tas attiecas, pavada tā īpašnieks.”

41. pants

Pieteikumi

1.   Personīgā īpašuma sertifikāta pieteikuma iesniedzējs, kur tas iespējams, aizpilda pieteikuma veidlapas 1., 4. un 6. līdz 23. aili, kā arī oriģināla un visu kopiju 1., 4. un 6. līdz 22. aili.

Tomēr dalībvalstis var noteikt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa, šādā gadījumā minēto pieteikumu var izmantot vairāk nekā vienam sertifikātam.

2.   Pareizi aizpildītu veidlapu iesniedz uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā atrodas īpatnis, vai 39. panta 2. punktā minētajā gadījumā pirmā galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādei kopā ar nepieciešamo informāciju un dokumentāriem pierādījumiem, ko iestāde uzskata par nepieciešamiem, lai noteiktu, vai sertifikāts būtu jāizdod.

Gadījumā, ja pieteikumā informācija nav norādīta, jāsniedz pamatojums.

Ja sertifikāta pieteikums attiecas uz īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums iepriekš jau ticis noraidīts, pieteikuma iesniedzējs informē uzraudzības iestādi par šo faktu.

42. pants

Dokumenti, kas turētājam jāiesniedz muitas iestādē

1.   Īpatņa importa, eksporta vai reeksporta gadījumā, ja attiecībā uz to personīgā īpašuma sertifikāts izsniegts saskaņā ar 39. panta 1. punktu, tā turētājs pārbaudes nolūkos iesniedz minētā sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1) un turpinājuma lapas oriģinālu un kopiju muitas iestādei, kas norīkota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu.

Muitas iestāde pēc turpinājuma lapas aizpildīšanas atdod dokumentu oriģinālus to turētājam, vizē turpinājuma lapas kopiju un nodod vizēto kopiju attiecīgajai uzraudzības iestādei saskaņā ar šīs regulas 45. pantu.

2.   Gadījumā, ja personīgā īpašuma sertifikāts izsniegts saskaņā ar 39. panta 2. punktu, piemēro šā panta 1. punktu, izņemot, ja turētājs pārbaudes nolūkos iesniedz arī trešās valsts izsniegta sertifikāta oriģinālu.

Muitas iestāde pēc abu turpinājuma lapu aizpildīšanas atdod dokumentu oriģinālus to turētājam un saskaņā ar 45. pantu pārsūta dalībvalsts uzraudzības iestādes izsniegtā sertifikāta turpinājuma lapas vizētu kopiju minētajai iestādei.

43. pants

Īpatņu pārdošana

Ja saskaņā ar šīs regulas 39. panta 1. punktu izsniegtā personīgā īpašuma sertifikāta turētājs vēlas īpatni pārdot, tas vispirms atdod sertifikātu izsniedzējai uzraudzības iestādei un, ja īpatnis pieder pie sugas, kas iekļauta Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, kompetentajā iestādē iesniedz pieteikumu sertifikātam saskaņā ar tās regulas 8. panta 3. punktu.

44. pants

Aizstāšana

Personīgā īpašuma sertifikātu, kas ir nozaudēts, nozagts vai iznīcināts, var aizvietot tikai tā iestāde, kas to ir izsniegusi.

Aizvietotajam dokumentam, ja iespējams, jābūt ar tādu pašu numuru un derīguma termiņu kā oriģināls un 20. ailē jāietver šāds ieraksts:

“Šis sertifikāts ir oriģināla noraksts.”

IX NODAĻA

MUITAS PROCEDŪRA

45. pants

Muitas iestādēm iesniegto dokumentu pārsūtīšana

1.   Muitas iestādes bez kavēšanās pārsūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādei visus dokumentus, kas tām ir iesniegti, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 338/97 un šo regulu.

Uzraudzības iestādes, kas saņem šādus dokumentus, bez kavēšanās pārsūta citu dalībvalstu izsniegtos dokumentus attiecīgajām uzraudzības iestādēm kopā ar visiem apstiprinošiem dokumentiem, kas izsniegti saskaņā ar Konvenciju.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, muitas iestādes var apstiprināt savas dalībvalsts uzraudzības iestādes izsniegto dokumentu iesniegšanu elektroniski.

X NODAĻA

SERTIFIKĀTI, KAS PAREDZĒTI REGULAS (EK) Nr. 338/97 5. PANTA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTĀ, 3. UN 4. PUNKTĀ, 8. PANTA 3. PUNKTĀ UN 9. PANTA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTĀ

46. pants

Izsniedzējiestāde

Sertifikāti, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā, var būt tās dalībvalsts uzraudzības iestādes izsniegti, kurā atrodas īpatņi pieteikuma saņemšanas brīdī, saskaņā ar šīs regulas 50. pantu.

47. pants

Sertifikāti, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 4. punktā (eksportam vai reeksportam nepieciešamie sertifikāti)

Sertifikātos, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 4. punktā, ieraksta atbilstošo paziņojumu, kurš attiecas uz īpatņiem:

1)

tie ir paņemti no savvaļas saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem;

2)

tie ir pamesti vai izbēguši un tikuši atgūti saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā notika atgūšana;

3)

tie ir iegūti vai ievesti Kopienā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 338/97;

4)

tie ir iegūti vai ievesti Kopienā pirms 1997. gada 1. jūnija saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3626/82;

5)

tie ir iegūti vai ievesti Kopienā pirms 1984. gada 1. janvāra saskaņā ar Konvenciju;

6)

tie ir iegūti vai ievesti dalībvalsts teritorijā, pirms tiem vai šajā dalībvalstī kļuva piemērojamas regulas, kas minētas 3) un 4) punktā, vai Konvencija.

48. pants

Sertifikāti, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktā (komerciālas lietošanas sertifikāti)

1.   Sertifikātā Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta vajadzībām norāda, ka to sugu īpatņi, kas uzskaitīti A pielikumā, ir atbrīvojami no tās regulas 8. panta 1. punktā ietvertajiem aizliegumiem viena no zemāk minētā iemesla dēļ:

a)

tie ir iegūti vai ievesti Kopienā, pirms noteikumi attiecībā uz sugām, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā vai Konvencijas I papildinājumā, vai Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C1 pielikumā, kļuva tiem piemērojami;

b)

tie ir cēlušies dalībvalstī un ir paņemti no savvaļas saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem;

c)

tie ir nebrīvē dzimuši un audzēti dzīvnieki vai ir daļa no tiem, vai ir no tiem cēlušies;

d)

tie ir pilnvaroti izmantošanai vienam no nolūkiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta c) un e) līdz g) apakšpunktā.

2.   Dalībvalsts kompetentā uzraudzības iestāde var uzskatīt, ka importa atļauja ir pieņemama kā sertifikāts Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta vajadzībām, ja tiek uzrādīta, “turētāja kopija” (veidlapa Nr. 2), ja šajā veidlapā norādīts, kā tas ir paredzēts tas 8. panta 3. punktā, ka īpatņi ir atbrīvojami no viena vai vairākiem tās regulas 8. panta 1. punktā ietvertajiem aizliegumiem.

49. pants

Sertifikāti, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā (sertifikāti dzīvu īpatņu pārvietošanai)

Sertifikātā Regulas (EK) Nr. 338/97 9. panta 2. punkta b) apakšpunkta vajadzībām norāda, ka to dzīvo īpatņu pārvietošana, kuru suga ir iekļauta tās regulas A pielikumā, no vietas, kas norādīta importa atļaujā vai iepriekšēji izsniegtā sertifikātā, ir atļauta.

50. pants

Pieteikums sertifikātiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā

1.   Pieteikuma iesniedzējs sertifikātiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā, kur tas iespējams, aizpilda 1., 2. un 4. līdz 19. aili pieteikuma veidlapā, kā arī 1. un 4. līdz 18. aili oriģinālā un visās kopijās.

Tomēr dalībvalstis var paredzēt, ka jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapa, tādā gadījumā pieteikums var attiekties uz vairāk nekā vienu sertifikātu.

2.   Pareizi aizpildītu veidlapu iesniedz uzraudzības iestādei tajā dalībvalstī, kurā īpatnis atrodas, kopā ar nepieciešamo informāciju un dokumentāriem pierādījumiem, ko iestāde uzskata par nepieciešamiem, lai noteiktu, vai sertifikāts būtu jāizsniedz.

Gadījumā, ja pieteikumā informācija nav norādīta, jāsniedz pamatojums.

Ja sertifikāta pieteikums attiecas uz īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums iepriekš jau ticis noraidīts, pieteikuma iesniedzējs informē uzraudzības iestādi par šo faktu.

51. pants

Atļauju, paziņojumu un sertifikātu labojumi

1.   Ja sūtījums, uz ko attiecas importa atļaujas “turētāja kopija” (veidlapa Nr. 2) vai paziņojuma par importu “kopija importētājam” (veidlapa Nr. 2), vai sertifikāts, ir sadalīts vai ja citu iemeslu dēļ šā dokumenta informācija vairs neatbilst patiesībai, uzraudzības iestāde var veikt vienu no šīm darbībām:

a)

veikt vajadzīgos labojumus šajos dokumentos saskaņā ar 4. panta 2. punktu;

b)

izdot vienu vai vairākus atbilstošus sertifikātus 47. un 48. pantā minētajiem nolūkiem.

Uzraudzības iestādei b) apakšpunkta nolūkam sākumā jāpārbauda aizvietojamā dokumenta derīgums, vajadzības gadījumā konsultējoties ar citas dalībvalsts uzraudzības iestādi.

2.   Ja sertifikāti izsniegti, lai aizvietotu importa atļaujas “turētāja kopiju” (veidlapa Nr. 2) vai paziņojuma par importu “kopiju importētājam” (veidlapa Nr. 2) vai iepriekš izdotu sertifikātu, šo dokumentu patur uzraudzības iestāde, kura izsniedz sertifikātu.

3.   Atļauju, paziņojumu vai sertifikātu, kas ir nozaudēts, nozagts vai iznīcināts, var aizvietot tikai tā iestāde, kas to izsniegusi.

4.   Ja 1. punkta vajadzībām uzraudzības iestāde konsultējas ar citas dalībvalsts uzraudzības iestādi, pēdējai jāsniedz atbilde nedēļas laikā.

XI NODAĻA

ETIĶETES

52. pants

Etiķešu lietošana

1.   Etiķetes, kas minētas 2. panta 6. punktā, izmanto tikai tad, ja herbāriju paraugus, iekonservētus, izžāvētus vai cieši noslēgtus muzeja paraugus un dzīvu augu materiālu pārvieto bezpeļņas aizdevumiem, ziedojumiem un apmaiņai starp pienācīgi reģistrētiem zinātniekiem un zinātniskām iestādēm zinātniskai izpētei.

2.   1. punktā minētajiem zinātniekiem un zinātniskām iestādēm tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā tie atrodas, piešķir reģistrācijas numuru.

Reģistrācijas numurs sastāv no piecām rakstzīmēm, no tām pirmās divas ir attiecīgās dalībvalsts divu burtu ISO valsts kods un pēdējās trīs ir vienreizējs numurs, ko katrai iestādei piešķīrusi kompetentā uzraudzības iestāde.

3.   Attiecīgie zinātnieki un zinātniskās institūcijas aizpilda etiķetes 1. līdz 5. aili un, atdodot šim nolūkam paredzētu etiķetes daļu, nekavējoties informē uzraudzības iestādi, kurā tie ir reģistrēti, par visiem datiem attiecībā uz katras etiķetes izmantošanu.

XII NODAĻA

ATKĀPES NO MUITAS PROCEDŪRĀM, KAS NORĀDĪTAS REGULAS (EK) Nr. 338/97 4. PANTA 7. PUNKTĀ

53. pants

Muitas iestādes, kas nav robežas muitas iestādes ievešanas punktā

1.   Ja Kopienā ievedamais sūtījums pienāk robežas muitas iestādē pa jūru, gaisu vai ar dzelzceļu nosūtīšanai ar tādu pašu transporta veidu un bez pagaidu uzglabāšanas citā Kopienas muitas iestādē, kas norādīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu, pārbaudes un importa dokumentu uzrādīšanu veic pēdējā muitas iestādē.

2.   Ja sūtījums tika pārbaudīts muitas iestādē, kas norādīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu, un nosūtīts uz citu muitas iestādi turpmākām muitas procedūrām, pēdējā iestāde pieprasa uzrādīt importa atļaujas “turētāja kopiju” (veidlapa Nr. 2), kas aizpildīta saskaņā ar šīs regulas 23. pantu, vai paziņojuma par importu “kopiju importētājam” (veidlapa Nr. 2), kas aizpildīta saskaņā ar šīs regulas 24. pantu, un tā var veikt jebkuras pārbaudes, ko uzskata par nepieciešamām, lai noteiktu, vai ir ievērota šī regula un Regula (EK) Nr. 338/97.

XIII NODAĻA

ĪPATŅI, KAS DZIMUŠI UN AUGUŠI NEBRĪVĒ, UN MĀKSLĪGI PAVAIROTI ĪPATŅI

54. pants

Dzīvnieku sugu īpatņi, kas dzimuši un auguši nebrīvē

Neierobežojot 55. pantu, dzīvnieku sugu īpatņus uzskata par nebrīvē dzimušiem un augušiem tikai gadījumā, ja kompetentā uzraudzības iestāde, konsultējoties ar attiecīgās dalībvalsts kompetentu zinātnisko iestādi, ir pārliecinājusies par sekojošu kritēriju izpildi:

1)

īpatnis ir pēcnācējs vai atvasināts no pēcnācēja, kas dzimis vai kā citādi radīts kontrolētā vidē vienā no sekojošajiem gadījumiem:

a)

no vecākiem, kuri sapārojušies vai kuru dzimumšūnas ir citādi pārnestas kontrolētā vidē dzimumvairošanās gadījumā;

b)

no vecākiem, kas bijuši kontrolētā vidē, kad sākusies pēcnācēja attīstība bezdzimuma vairošanās gadījumā;

2)

vaislas dzīvnieki ir noteikti saskaņā ar piemērojamiem juridiskajiem nosacījumiem iegādes laikā un tādā veidā, kas nav kaitīgs attiecīgo savvaļas sugu izdzīvošanai;

3)

vaislas dzīvniekus tur nošķirti no savvaļas īpatņiem, izņemot gadījuma rakstura dzīvnieku, olu vai dzimumšūnu pievienošanu, saskaņā ar piemērojamiem juridiskajiem nosacījumiem, un veidā, kas nav kaitīgs sugu izdzīvošanai savvaļā vienam vai vairākiem sekojošiem nolūkiem:

a)

lai novērstu vai atvieglinātu kaitīgu krustošanu, kur šādu pievienojumu lielumu nosaka nepieciešamība pēc jauna ģenētiskā materiāla;

b)

lai atbrīvotos no konfiscētiem dzīvniekiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 16. panta 3. punktu;

c)

izņēmuma kārtā, lai tos izmantotu kā vaislas dzīvniekus;

4)

vaislas dzīvnieki ir paši radījuši otro vai nākamo pēcnācēju paaudzi (F2, F3 utt.) kontrolētā vidē, vai arī ar tiem rīkojas tādā veidā, kas ir pierādījies kā drošs veids otrās paaudzes pēcnācēju radīšanai kontrolētā vidē.

55. pants

Izcelšanās noteikšana

Ja 54. panta, 62. panta 1. punkta vai 63. panta 1. punkta vajadzībām kompetentā iestāde uzskata par nepieciešamu noteikt dzīvnieka izcelšanos asins vai citu audu analīzes veidā, šāda analīze vai nepieciešamie paraugi ir jānodrošina tādā veidā, kādu noteikusi tā iestāde.

56. pants

Mākslīgi pavairoti augu šķirņu īpatņi

1.   Augu šķirņu īpatni uzskata par mākslīgi pavairotu, ja kompetentā uzraudzības iestāde, konsultējoties ar attiecīgās dalībvalsts kompetentu zinātnisko iestādi, pārliecinās, ka ir izpildīti sekojoši kritēriji:

a)

īpatnis ir iegūts vai atvasināts no augiem, kas audzēti no sēklām, cirtēm, šķirojuma, mizas audiem vai citiem augu audiem, sporām vai citām reproduktīvām stadijām vai veidojumiem kontrolētos apstākļos;

b)

kultivēta vecāku šķirne noteikta saskaņā ar piemērojamajiem juridiskajiem nosacījumiem iegūšanas datumā un ir saglabāta veidā, kas nav kaitīgs attiecīgo savvaļas sugu izdzīvošanai;

c)

kultivētā vecāku šķirne ir apstrādāta veidā, kas garantē tās ilgu pastāvēšanu;

d)

potaugu gadījumā gan saknes šķirne, gan potšķirne ir mākslīgi pavairota saskaņā ar a), b) un c) apakšpunktu.

Nedabiska vide a) apakšpunkta nolūkam nozīmē vidi, kas ir intensīvas cilvēku iejaukšanās manipulēta, kas var ietvert, taču neaprobežoties ar apstrādi, mēslošanu, nezāļu apkarošanu vai dēstīšanas darbībām, tādām kā pārstādīšana podiņos, pārpiķēšana un aizsardzība pret laika apstākļiem.

2.   Koksni, kas ņemta no kokiem, kas auguši monospecifiskā audzē, uzskata par mākslīgi pavairotu saskaņā ar 1. punktu.

XIV NODAĻA

PERSONĪGIE UN MĀJAS PIEDERUMI

57. pants

Personīgo un mājas piederumu ievešana un atkalievešana Kopienā

1.   Atkāpe no Regulas (EK) Nr. 338/97 4. panta personīgiem vai mājas piederumiem, kā noteikts tās regulas 7. panta 3. punktā, neattiecas uz īpatņiem, ko izmanto komerciālam labumam, pārdod, izstāda komerciāliem nolūkiem, tur pārdošanai, piedāvā vai transportē pārdošanai.

Šī atkāpe attiecas tikai uz īpatņiem, ieskaitot medību trofejas, ja tie atbilst vienam no sekojošiem nosacījumiem:

a)

tie ir ievietoti personīgajā bagāžā ceļotājiem no trešām valstīm; vai

b)

tie ir tādas fiziskas personas īpašumā, kura maina dzīvesvietu no trešās valsts uz Kopienu;

c)

tie ir ceļotāja iegūtas medību trofejas, ko importē vēlāk.

2.   Atkāpe no Regulas (EK) Nr. 338/97 4. panta personīgiem vai mājas piederumiem, kā noteikts šīs regulas 7. panta 3. punktā, neattiecas uz to sugu īpatņiem, kas uzskaitītas tās A pielikumā, kad tos Kopienā pirmo reizi ieved persona, kuras ierastā dzīvesvieta ir Kopienā vai kura uzsāk dzīvi Kopienā.

3.   Pirmo reizi ievedot Kopienā personīgus vai mājas piederumus, ieskaitot medību trofejas, un kas ietver to sugu īpatņus, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā, personai, kas parasti dzīvo Kopienā nav nepieciešams muitā uzrādīt importa atļauju, ja tiek uzrādīts (re)eksporta dokumenta oriģināls un tā kopija.

Muita pārsūta oriģinālu saskaņā ar šīs regulas 45. pantu un atdod turētājam apzīmogotu kopiju.

4.   Ja persona, kas parasti dzīvo Kopienā, veic personīgu vai mājas piederumu, ieskaitot medību trofeju, kas ir to sugu īpatņi, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 338/97 A vai B pielikumā, atkalievešanu Kopienā, tai nav nepieciešams muitā uzrādīt importa atļauju, ja tiek uzrādīts viens no sekojošiem:

a)

muitas apstiprināta, iepriekš izmantota Kopienas importa vai eksporta atļaujas “turētāja kopija” (veidlapa Nr. 2);

b)

(re)eksporta dokumenta kopija, kas norādīta 3. punktā;

c)

pierādījums, ka īpatņi iegūti Kopienā.

5.   Atkāpjoties no 3. un 4. punkta, nav jāuzrāda importa atļauja vai (re)eksporta dokuments, ja Kopienā ieved vai veic šādu priekšmetu atkalievešau Kopienā, kas minēti Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā:

a)

storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviārs, ne vairāk par 250 gramiem vienai personai;

b)

“lietus stienīši” [rituāli mūzikas instrumenti lietus izsaukšanai] no kaktusiem (Cactaceae spp.), ne vairāk par trim gabaliem vienai personai;

c)

nedzīvi apstrādāti Crocodylia spp. īpatņi, izņemot gaļu un medību trofejas, ne vairāk par četriem vienai personai;

d)

Strombus gigas gliemežvāki, ne vairāk par trijiem vienai personai.

58. pants

Personīgo un mājas piederumu eksports un reeksports no Kopienas

1.   Atkāpe no Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta personīgiem vai mājas piederumiem, kā noteikts tās regulas 7. panta 3. punktā, neattiecas uz īpatņiem, ko izmanto komerciālam labumam, pārdod, izstāda komerciāliem nolūkiem, tur pārdošanai, piedāvā vai transportē pārdošanai.

Šī atkāpe attiecas tikai uz īpatņiem, ja tie atbilst vienam no sekojošiem nosacījumiem:

a)

tie ir ievietoti personīgajā bagāžā ceļotājiem dodoties uz trešo valsti;

b)

tie ir tādas fiziskas personas īpašumā, kura maina dzīvesvietu no Kopienas uz trešo valsti.

2.   Eksporta gadījumā atkāpe no Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta personīgiem un mājas piederumiem, kas noteikti šīs regulas 7. panta 3. punktā, neattiecas uz to sugu īpatņiem, kas uzskaitītas tās regulas A vai B pielikumā.

3.   Ja persona, kas parasti dzīvo Kopienā, reeksportē no Kopienas personīgus vai mājas piederumus, ieskaitot medību trofejas, kas ietver to sugu īpatņus, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A vai B pielikumā, nav nepieciešams muitā uzrādīt reekporta sertifikātu, ja tiek uzrādīts viens no sekojošiem:

a)

muitas apstiprināta, iepriekš izmantota Kopienas importa vai eksporta atļaujas “turētāja kopija” (veidlapa Nr. 2);

b)

(re)eksporta dokumenta kopija, kas norādīta šīs regulas 57. panta 3. punktā;

c)

pierādījums, ka īpatņi iegūti Kopienā.

4.   Atkāpjoties no 2. un 3. punkta, vienību, kas uzskaitītas 57. panta 5. punkta a) līdz d) apakšpunktā, eksportam vai reeksportam nav jāuzrāda (re)eksporta dokuments.

XV NODAĻA

ATBRĪVOJUMI UN ATKĀPES

59. pants

Atbrīvojumi no Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 1. punkta, kas noteikti tās 8. panta 3. punktā

1.   Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta a), b) un c) apakšpunkta atbrīvojumus var piešķirt tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, ka ir izpildīti minēto punktu un šīs regulas 48. panta nosacījumi.

2.   Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta d) apakšpunktā minētos atbrīvojumus īpatņiem var piešķirt tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, kas konsultējusies ar kompetentu zinātnisku iestādi, ka ir ievēroti šīs regulas 48. pantā minētie nosacījumi un ka attiecīgie īpatņi ir dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti saskaņā ar šīs regulas 54., 55. un 56. pantu.

3.   Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta e), f) un g) apakšpunktā minētos atbrīvojumus īpatņiem var piešķirt tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, kas ir konsultējusies ar kompetentu zinātnisku iestādi, ka ir izpildīti minēto punktu un šīs Regulas 48. panta nosacījumi.

4.   Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta h) apakšpunktā minētos atbrīvojumus īpatņiem piešķir tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, ka attiecīgie īpatņi ir paņemti no savvaļas dalībvalstī, ievērojot šīs valsts tiesību aktus.

5.   Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktā noteikto atbrīvojumu piešķir tikai attiecībā uz dzīviem mugurkaulniekiem, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, ka ir ievēroti attiecīgie šīs regulas 66. panta noteikumi.

60. pants

Atkāpe no Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 1. punkta par labu zinātniskām institūcijām

Neierobežojot Regulas (EK) Nr. 338/97 9. pantu, atkāpi no tās 8. panta 1. punktā noteiktā aizlieguma var piešķirt zinātniskām institūcijām, ko apstiprinājusi uzraudzības iestāde, konsultējoties ar zinātnisko iestādi, izsniedzot sertifikātu attiecībā uz visiem to sugu īpatņiem, kuri uzskaitīti minētās regulas A pielikumā to kopumā, kas ir paredzēti vienam no sekojošā:

1)

audzēšanai nebrīvē un mākslīgai pavairošanai, kura sekmēs atbilstošo sugu saglabāšanas iespējas;

2)

pētniecībai, vai izglītībai, kas domāta atbilstošo sugu aizsardzībai un saglabāšanai.

Jebkura īpatņa pārdošana, uz kuru attiecas šāds sertifikāts, var notikt tikai tad, ja pircējs ir cita zinātniska institūcija, kurai ir šāds sertifikāts.

61. pants

Izņēmumi no Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 1. un 3. punkta

Neierobežojot Regulas (EK) Nr. 338/97 9. pantu, gan tās 8. panta 1. punktā noteikto aizliegumu attiecībā uz pirkšanu, pirkšanas piedāvājumu vai A pielikumā uzskaitīto īpatņu iegūšanu komerciāliem nolūkiem, gan tās 8. panta 3. punkta noteikumu, ka izņēmumi no aizliegumiem ir piešķirami, izsniedzot sertifikātu, katru gadījumu izskatot atsevišķi, nepiemēro, ja attiecīgie īpatņi atbilst vienam no sekojošiem kritērijiem:

1)

uz tiem attiecas viens no noteiktu īpatņu sertifikātiem, kas paredzēti šīs regulas 48. pantā;

2)

uz tiem attiecas viens no vispārīgajiem izņēmumiem, kas paredzēti šīs regulas 62. pantā.

62. pants

Vispārīgie izņēmumi no Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 1. un 3. punkta

Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta noteikumi, ka 8. panta 1. punkta izņēmumus no aizliegumiem piešķir, izsniedzot sertifikātu, katru gadījumu izskatot atsevišķi, nepiemēro, un sertifikāts nav nepieciešams:

1)

nebrīvē dzimušiem un augušiem to dzīvnieku sugu īpatņiem, kas uzskaitīti šīs regulas X pielikumā, un to hibrīdiem, ja anotēto sugu īpatņi marķēti saskaņā ar šīs regulas 66. panta 1. punktu;

2)

mākslīgi pavairotiem augu šķirņu īpatņiem;

3)

apstrādātiem īpatņiem, kuri ir iegūti pirms vairāk nekā 50 gadiem, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 338/97 2. panta w) apakšpunktā.

63. pants

Iepriekš izsniegti sertifikāti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktu

1.   Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta d) apakšpunkta vajadzībām ir pieļaujama iepriekšēja sertifikātu izsniegšana audzētājiem, kas apstiprināti uzraudzības iestādē ar noteikumu, ka tie saglabā audzēšanas ierakstus, ko pēc pieprasījuma uzrāda kompetentajai uzraudzības iestādei.

Minēto sertifikātu 20. ailē iekļauj šādu ierakstu:

“Sertifikāts derīgs tikai šādai(-ām) taksijai(-ām): …”

2.   Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta d) un h) apakšpunkta vajadzībām ir pieļaujama iepriekšēja sertifikātu izsniegšana personām, kuras ir apstiprinājusi uzraudzības iestāde, pamatojoties uz šādu sertifikātu pārdot nebrīvē audzētus nedzīvus īpatņus un/vai nelielu skaitu nedzīvu īpatņu, kas likumīgi ir ņemti no savvaļas Kopienā, ar noteikumu, ka šī persona atbilst sekojošām prasībām:

a)

tā saglabā ierakstu, ko tā pēc pieprasījuma uzrāda kompetentai uzraudzības iestādei un kas satur pārdoto īpatņu/sugu informāciju, nāves iemeslu, ja zināms, personas, no kurām īpatņi tika iegūti, un personas, kurām tie tika pārdoti; un

b)

tā iesniedz gada pārskatu kompetentajai uzraudzības iestādei, kas ietver pārdošanas informāciju par visu gadu, īpatņu tipu un skaitu, attiecīgās sugas un informāciju par to, kā īpatņi iegūti.

XVI NODAĻA

MARĶĒŠANAS PRASĪBAS

64. pants

Īpatņu marķēšana importa un komerciālas darbības nolūkiem Kopienā

1.   Importa atļauju šādām vienībām izdod tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, ka īpatņi ir individuāli marķēti saskaņā ar 66. panta 6. punktu:

a)

īpatņi, kas iegūti no Konvencijas dalībvalstu konferences apstiprinātas metodes pavairošanai nebrīvē;

b)

īpatņi, kas iegūti audzētavā, ko apstiprinājusi Konvencijas dalībvalstu konference;

c)

sugu populācijas īpatņi, kas uzskaitīti Konvencijas I papildinājumā, kam Konvencijas dalībvalstu konference apstiprinājusi eksporta kvotas;

d)

Āfrikas ziloņu ilkņi un to atgriezumi ir 20 cm vai vairāk gari un vismaz 1 kg vai vairāk smagi;

e)

jēla, žāvēta un/vai apstrādāta krokodilu āda, sāni, astes, kakli, kājas, muguras un citas to daļas, kas eksportētas Kopienā, un visas jēlas, žāvētas vai apstrādātas krokodilu ādas un sāni, kas reeksportēti Kopienā;

f)

dzīvi sugu mugurkaulnieki, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, kas pieder ceļojošai izstādei;

g)

jebkurš Acipenseriformes spp. kaviāra iepakojums, tai skaitā konservu kārba, burka vai kārba, kurā šāds kaviārs tiek uzreiz iepakots.

2.   Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 5. punkta vajadzībām visus kaviāra iepakojumus, kā tas ir noteikts šī panta 1. punkta g) apakšpunktā, iezīmē saskaņā ar šīs regulas 66. panta 6. punktu, ievērojot papildus prasības tās 66. panta 7. punktā.

65. pants

Īpatņu marķēšana eksporta un reeksporta nolūkiem

1.   Reeksporta sertifikātus īpatņiem, kas minēti 64. panta 1. punkta no a) līdz d) apakšpunktam un f) apakšpunktā, attiecībā uz kuriem nav veiktas pārmaiņas, izsniedz tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs pārliecinājis uzraudzības iestādi, ka oriģinālais marķējums ir neskarts.

2.   Reeksporta sertifikātus jēlām, žāvētām un/vai apstrādātām krokodilu ādām un malām izsniedz tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis uzraudzības iestādi, ka oriģinālās birkas nav skartas, vai, ja tie ir nozaudēti vai noņemti, īpatņi ir apzīmēti ar reeksporta birkām.

3.   Eksporta atļaujas un reeksporta sertifikāti jebkuram kaviāra iepakojumam, kā tas ir noteikts 64. panta 1. punkta g) apakšpunktā, izdod tikai tad, ja iepakojumu iezīmē saskaņā ar 66. panta 6. punktu.

4.   Eksporta atļaujas izdod attiecībā uz dzīviem sugu mugurkaulniekiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, ka ievērotas atbilstošās šīs regulas 66. panta prasības.

66. pants

Marķēšanas metodes

1.   33. panta 1. punkta, 40. panta 1. punkta, 59. panta 5. punkta un 65. panta 4. punkta vajadzībām piemēro šī panta 2. un 3. punktu.

2.   Nebrīvē dzimušus un augušus putnus marķē saskaņā ar 8. punktu vai, ja kompetentā uzraudzības iestāde ir pārliecināta, ka šī metode nav atbilstoša dzīvnieku fizisku un uzvedības īpašību dēļ, ar vienreizēji numurētu, nemaināmu mikročipa retranslētāju, saskaņā ar ISO standartiem 11784: 1996 (E) un 11785: 1996 (E).

3.   Dzīvus mugurkaulniekus, kas nav nebrīvē dzimušie un augušie putni, marķē ar vienreizēji numurētu, nemaināmu mikročipa retranslētāju saskaņā ar ISO standartiem 11784: 1996 (E) un 11785: 1996 (E) vai, ja kompetentā uzraudzības iestāde ir pārliecināta, ka šī metode nav atbilstoša īpatņu/sugu fizisku vai uzvedības īpašību dēļ, īpatņus marķē ar unikāli numurētiem gredzeniem, saitēm, birkām, tetovējumiem un tamlīdzīgiem paņēmieniem vai identificē jebkurā citā atbilstošā veidā.

4.   33. panta 1. punktu, 40. panta 1. punktu, 48. panta 2. punktu, 59. panta 5. punktu un 65. panta 4. punktu nepiemēro, ja kompetentā uzraudzības iestāde ir pārliecināta, ka īpatņu fiziskās īpašības atbilstošā sertifikāta izdošanas laikā nepieļauj nevienu drošu marķēšanas metodes lietošanu.

Šādos gadījumos uzraudzības iestāde izsniedz noteikta darījuma sertifikātu un ieraksta šo faktu sertifikāta 20. ailē vai, ja marķēšanas metode var būt droši lietojama vēlākā laikā, iekļauj tajā attiecīgus nosacījumus.

Attiecībā uz šādiem īpatņiem neizsniedz noteiktu īpatņu sertifikātus, ceļojošās izstādes sertifikātus un personīgā īpašuma sertifikātus.

5.   Īpatņi, kuri pirms 2002. gada 1. janvāra marķēti ar mikročipa retranslētāju, kas neatbilst ISO standartiem 11784: 1996 (E) un 11785: 1996 (E), vai ar vienu no 3. punktā minētajām metodēm pirms 1997. gada 1. jūnija, vai atbilstoši 6. punktam pirms to ievešanas Kopienā, ir uzskatāmi par marķētiem saskaņā ar 2. un 3. punktu.

6.   Īpatņus, kas minēti 64. panta 1. punktā un 65. pantā, marķē saskaņā ar Konvencijas dalībvalstu konferences apstiprinātu vai ieteiktu metodi atbilstošajiem īpatņiem, un jo īpaši kaviāra iepakojumus, kas minēti 64. panta 1. punkta g) apakšpunktā, 2. un 3. punktā, marķē individuāli ar atkārtoti nelietojamām etiķetēm, tās pievienojot katram pirmējam iepakojumam.

7.   Tikai tās (pār)fasēšanas rūpnīcas, kas ir licencētas dalībvalsts uzraudzības iestādē, ir tiesīgas apstrādāt un fasēt vai pārfasēt kaviāru eksportam vai Kopienas iekšējai tirdzniecībai.

Licencētām (pār)fasēšanas rūpnīcām jāveic attiecīgā uzskaite par kaviāra daudzumu, kas importēts, eksportēts, reeksportēts, ražots atrašanās vietā vai uzglabāts. Šai uzskaitei jābūt pieejamai uzraudzības iestādes pārbaudēm attiecīgajā dalībvalstī.

Uzraudzības iestāde katrai (pār)fasēšanas rūpnīcai piešķir vienreizēju reģistrācijas kodu.

8.   Nebrīvē dzimušus un augušus putnus, kā arī citus kontrolētā vidē dzimušus putnus, marķē ar unikāli numurētu bezšuves slēgtu kājas gredzenu.

Bezšuves slēgts kājas gredzens nozīmē gredzenu vai saiti nepārtrauktā aplī bez savienojuma vai pārrāvuma, kas nav nekādā veidā apstrādāts, tāda izmēra, ko nevar noņemt no putna, kad tā kāja ir pilnībā izaugusi pēc tam, kad gredzens uzlikts pirmajās putna dzīves dienās, un kas ir rūpnieciski ražots šādām vajadzībām.

67. pants

Humānas marķēšanas metodes

Ja Kopienas teritorijā dzīvnieku marķēšanai nepieciešams pievienot birku, saiti, gredzenu vai citu priekšmetu vai iezīmēt dzīvnieka ķermeņa daļas, vai implantēt mikroshēmas transponderu, to veic humāni, rūpējoties par īpatņa labsajūtu un dabīgo uzvedību.

68. pants

Marķēšanas metožu savstarpējā atpazīšana

1.   Dalībvalsts kompetentajās iestādēm atzīst marķēšanas metodes, ko apstiprinājušas citas dalībvalsts kompetentās iestādes, kuras ievēro 66. pantu.

2.   Ja saskaņā ar šo regulu nepieciešama atļauja vai sertifikāts, šādā dokumentā norāda pilnīgu informāciju par īpatņu marķēšanu.

XVII NODAĻA

ZIŅOJUMI UN INFORMĀCIJA

69. pants

Ziņojumi par importu, eksportu un reeksportu

1.   Dalībvalstis uzkrāj datus par importu Kopienā, eksportu un reeksportu no Kopienas, kas noticis, pamatojoties uz to uzraudzības iestāžu izsniegtajām atļaujām un sertifikātiem, neatkarīgi no ievešanas vai (re)eksporta faktiskās vietas.

Dalībvalstis, ievērojot Regulas (EK) Nr. 338/97 15. panta 4. punkta a) apakšpunktu, datorizētā veidā un saskaņā ar CITES gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas vadlīnijām, ko izdevis Konvencijas sekretariāts, nodot šo informāciju Komisijai saskaņā ar šī panta 4. daļā noteikto grafiku par tās regulas A, B un C pielikumā uzskaitītajām sugām.

Ziņojumos ietver informāciju par konfiscētajiem sūtījumiem.

2.   1. punktā minēto informāciju iesniedz divās atsevišķās daļās, sekojoši:

a)

daļa par Konvencijas papildinājumos uzskaitīto sugu īpatņu importu, eksportu un reeksportu;

b)

daļa par citu to sugu īpatņu importu, eksportu un reeksportu, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B un C pielikumā, un par D pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu ievešanu Kopienā.

3.   Attiecībā uz to sūtījumu importu, kuros ir dzīvi dzīvnieki, dalībvalstis, kur tas iespējams, veic uzskaiti par to sugu īpatņu procentiem, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A un B pielikumā, kas ir bijuši nedzīvi, ievedot tos Kopienā.

4.   1., 2. un 3. punktā minēto informāciju dara zināmu Komisijai katram kalendārajam gadam pirms nākamā gada 15. jūnija par katru sugu un par katru (re)eksporta valsti.

5.   Regulas (EK) Nr. 338/97 15. panta 4. punkta c) apakšpunktā minētajā informācijā ietver datus par veiktajiem likumdošanas, regulējošiem un administratīvajiem pasākumiem, kas ir veikti, lai īstenotu un izpildītu Regulas (EK) Nr. 338/97 un šīs regulas noteikumus.

Turklāt dalībvalstis ziņo par sekojošiem aspektiem:

a)

personas un organizācijas, kas reģistrētas saskaņā ar šīs regulas 18. un 19. pantu;

b)

zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas saskaņā ar šīs regulas 60. pantu;

c)

audzētāji, kas ir apstiprināti saskaņā ar šīs regulas 63. pantu;

d)

kaviāra (pār)fasēšanas rūpnīcas, kas licencētas saskaņā ar šīs regulas 66. panta 7. punktu;

e)

fitosanitāro sertirfikātu izmantošana saskaņā ar šīs regulas 17. pantu.

70. pants

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu grozījumi

1.   Lai sagatavotu Regulas (EK) Nr. 338/97 grozījumus saskaņā ar minētās regulas 15. panta 5. punktu, dalībvalstis attiecībā uz sugām, kas jau uzskaitītas tās regulas pielikumā, un tām, kuras varētu iekļaut sarakstā, nosūta visu attiecīgo informāciju Komisijai par sekojošiem aspektiem:

a)

to bioloģisko un tirdzniecības statusu;

b)

šādu sugu īpatņu izmantošanu;

c)

īpatņu tirdzniecības kontroles metodēm.

2.   Jebkurus Regulas (EK) Nr. 338/97 B un D pielikumu grozījumu projektus saskaņā ar minētās regulas 3. panta 2. punkta c) vai d) apakšpunktu vai 3. panta 4. punkta a) apakšpunktu Komisija iesniedz apspriedei zinātnieku darba grupai, kas minēta tās regulas 17. pantā, pirms tos iesniedz Komitejai.

XVIII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

71. pants

Importa atļauju pieteikumu noraidīšana

1.   Uzreiz pēc ierobežojumu noteikšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. panta 6. punktu un līdz laikam, kad tie atcelti, dalībvalstīs atsaka importa atļauju pieteikumus, kas attiecas uz īpatņiem, kuri eksportēti no attiecīgās valsts vai izcelsmes valstīm.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta prasībām, importa atļauju var izsniegt, ja importa atļaujas pieteikums ir iesniegts pirms ierobežojumu ieviešanas, un dalībvalsts kompetentā uzraudzības iestāde ir pārliecināta, ka pastāv līgums vai pasūtījums, par ko ir veikts maksājums vai kā rezultātā īpatņi jau nosūtīti.

3.   Tādas importa atļaujas derīguma periods, kas izsniegta saskaņā ar 2. punktu, nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi.

4.   Ja vien nav noteikts citādi, 1. punktā minētos ierobežojumus nepiemēro sekojošiem īpatņiem:

a)

īpatņiem, kas dzimuši un auguši nebrīvē saskaņā ar 54. un 55. pantu vai mākslīgi pavairoti saskaņā ar 56. pantu;

b)

īpatņiem, kas ir importēti nolūkiem, kas norādīti Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punkta e), f) vai g) apakšpunktā;

c)

īpatņiem, dzīviem vai nedzīviem, kas ir daļa no to personu mājas piederumiem, kas pārceļas uz dzīvi Kopienā.

72. pants

Pārejas pasākumi

1.   Sertifikātus, kas izsniegti saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3626/82 11. pantu un Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3418/83 (4) 22. pantu, var joprojām izmantot Regulas (EK) Nr. 338/97 5. panta 2. punkta b) apakšpunkta, 5. panta 3. punkta b), c) un d) apakšpunkta, 5. panta 4. punkta, un 8. panta 3. punkta a) apakšpunkta un d) līdz h) apakšpunkta vajadzībām.

2.   Atbrīvojumi no aizliegumiem, kas minēti Regulas (EEK) Nr. 3626/82 6. panta 1. punktā, paliek spēkā līdz to pēdējai derīguma dienai, ja tāda norādīta.

3.   Dalībvalstis var turpināt izsniegt importa un eksporta atļaujas, reeksporta sertifikātus, ceļojošo izstāžu sertifikātus un personīgā īpašuma sertifikātus, kā tas noteikts Regulas (EK) Nr. 1808/2001 I pielikumā, vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

73. pants

Paziņojumi par īstenošanas noteikumiem

Katra dalībvalsts dara zināmus Komisijai un Konvencijas sekretariātam noteikumus, ko tā īpaši pieņem šīs regulas īstenošanai, un visus izmantotos juridiskos dokumentus un pasākumus, kas veikti tās īstenošanai un izpildei. Komisija šo informāciju dara zināmu citām dalībvalstīm.

74. pants

Atcelšana

Regula (EK) Nr. 1808/2001 ir atcelta.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar korelācijas tabulu XII pielikumā.

75. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 4. maijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1332/2005 (OV L 215, 19.8.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 384, 31.12.1982., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2727/95 (OV L 284, 28.11.1995., 3. lpp.).

(3)  OV L 250, 19.9.2001., 1. lpp.

(4)  OV L 344, 7.12.1983.,1. lpp


I PIELIKUMS

Image

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Faktiskā (re)eksportētāja, bet ne aģenta pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikāta gadījumā juridiskā īpašnieka pilns vārds un adrese.

2.

Eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta ilgums nedrīkst pārsniegt sešu mēnešu termiņu, un importa atļauja nedrīkst pārsniegt 12 mēnešu termiņu. Personīgā īpašuma sertifikāta derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus. Pēc tā derīguma pēdējās dienas šis dokuments zaudē spēku un tā oriģināls un visas kopijas turētājam bez liekas kavēšanās jāatdod izsniedzējai uzraudzības iestādei. Importa atļauja nav derīga, kur tiek izmantots attiecīgais (re)eksportēšanas valsts CITES dokuments (re)eksportam pēc dokumenta derīguma pēdējās dienas vai ja ievešanas datums Kopienā ir vairāk nekā seši mēneši kopš tā izdošanas datuma.

3.

Faktiskā importētāja, bet ne aģenta pilns nosaukums un adrese. Aile jāatstāj tukša personīgā īpašuma sertifikāta gadījumā.

5.

Jāatstāj tukša personīgā īpašuma sertifikāta gadījumā.

6.

A pielikuma sugu dzīviem īpatņiem, kas nav nebrīvē izaudzēti vai mākslīgi pavairoti īpatņi, izsniedzējiestāde var norādīt vietu, kur tie jātur, ieskaitot tās sīku aprakstu šajā ailē. Jebkādai pārvietošanai, izņemot neatliekamo veterināro ārstēšanu, ar nosacījumu, ka īpatņus novieto tieši viņu apstiprinātajā novietošanas vietā, iepriekš ir nepieciešama atļauja no kompetentās uzraudzības iestādes.

8.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam un jāietver 3 burtu kods saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu VII pielikumu.

9./10.

Izmantojiet daudzuma un/vai neto masas mērvienības saskaņā ar tām, kas ietvertas Regulas (EK) Nr. 865/2006 VII pielikumā.

11.

Ierakstiet CITES papildinājuma numuru (I, II vai III), kurā sugas ir uzskaitītas atļaujas/sertifikāta izsniegšanas datumā.

12.

Ierakstiet Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma burtu (A, B vai C), kurā sugas ir uzskaitītas atļaujas/sertifikāta izsniegšanas datumā.

13.

Izmantojiet vienu no šiem kodiem, lai norādītu avotu:

W

īpatņi, kas iegūti savvaļā

R

īpatņi, kas iegūti audzētavā

D

A pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē komerciāliem mērķiem, un A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti komerciāliem mērķiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku un augu daļas un atvasinājumi

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

C

A pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

F

dzīvnieki, kas ir dzimuši nebrīvē, bet uz ko neattiecas Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

I

konfiscētie vai aizturētie īpatņi (1)

O

iepriekšēja vienošanās (1)

U

izcelsme nezināma (jāpamato)

14.

Izmantojiet vienu no šiem kodiem, lai norādītu mērķi, kādēļ īpatņi jā(re)eksportē/jāimportē:

B

pavairošana nebrīvē vai mākslīgā pavairošana

E

izglītojošs

G

botāniskais dārzs

H

medību trofeja

L

tiesībaizsardzība/ar tiesu saistīts/ar tiesu medicīnu saistīts

M

medicīnisks (ieskaitot biomedicīnas izpēti)

N

atkārtota atgriešana vai atgriešana savvaļā

P

personisks

Q

cirki un ceļojošās izstādes

S

zinātnisks

T

komerciāls

Z

zooloģiskais dārzs

15. līdz 17.

Izcelsmes valsts ir valsts, kur sugas īpatņi ir iegūti no savvaļas, kur tie ir dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti. Ja tā ir trešā valsts, 16. un 17. ailē jābūt informācijai par atbilstošo atļauju. Ja īpatņi cēlušies no vienas Kopienas dalībvalsts, bet tos eksportē no citas dalībvalsts, 15. ailē jāmin tikai izcelsmes dalībvalsts nosaukums.

18. līdz 20.

Pēdējā reeksportēšanas valsts, ja ir reeksporta sertifikāts, reeksportēšanas trešā valsts, no kuras īpatņi tika importēti pirms reeksportēšanas no Kopienas. Importa atļaujas gadījumā īpatņi jāieved no reeksportēšanas trešās valsts. 19. un 20. ailē jāsniedz informācija par attiecīgo reeksporta sertifikātu.

21.

Zinātniskajiem nosaukumiem jābūt saskaņā ar vispārpieņemtajām atsaucēm nomenklatūrā, kas minēta Regulas (EK) Nr. 865/2006 VIII pielikumā.

23. līdz 25.

Tikai dienesta lietošanai.

26.

Importētājam/(re)eksportētājam vai viņa aģentam, kur nepieciešams, jānorāda kravas zīmes vai gaisa kravas pavadzīmes numurs.

27.

Aizpilda ievešanas muitas iestāde, ievedot Kopienā, vai attiecīgā gadījumā (re)eksporta muitas iestāde. Ievešanas gadījumā oriģināls (veidlapa Nr. 1) jānosūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādei un turētāja kopija (veidlapa Nr. 2) – importētājam. (Re)eksporta gadījumā kopija, kas muitas iestādēm jānosūta izsniedzējiestādei (veidlapa Nr. 3), jānosūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādei, bet oriģināls (veidlapa Nr. 1) un turētāja kopija (veidlapa Nr. 2) – (re)eksportētājam.

Image

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Faktiskā (re)eksportētāja, bet ne aģenta pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikāta gadījumā juridiskā īpašnieka pilns vārds un adrese.

2.

Eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta ilgums nedrīkst pārsniegt sešu mēnešu termiņu, un importa atļauja nedrīkst pārsniegt 12 mēnešu termiņu. Personīgā īpašuma sertifikāta derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus. Pēc tā derīguma pēdējās dienas šis dokuments zaudē spēku un tā oriģināls un visas kopijas turētājam bez liekas kavēšanās jāatdod izsniedzējai uzraudzības iestādei. Importa atļauja nav derīga, kur tiek izmantots attiecīgais (re)eksportēšanas valsts CITES dokuments (re)eksportam pēc dokumenta derīguma pēdējās dienas vai ja ievešanas datums Kopienā ir vairāk nekā seši mēneši kopš tā izdošanas datuma.

3.

Faktiskā importētāja, bet ne aģenta pilns nosaukums un adrese. Aile jāatstāj tukša personīgā īpašuma sertifikāta gadījumā.

5.

Jāatstāj tukša personīgā īpašuma sertifikāta gadījumā.

6.

A pielikuma sugu dzīviem īpatņiem, kas nav nebrīvē izaudzēti vai mākslīgi pavairoti īpatņi, izsniedzējiestāde var norādīt vietu, kur tie jātur, ieskaitot tās sīku aprakstu šajā ailē. Jebkādai pārvietošanai, izņemot neatliekamo veterināro ārstēšanu, ar nosacījumu, ka īpatņus novieto tieši viņu apstiprinātajā novietošanas vietā, iepriekš ir nepieciešama atļauja no kompetentās uzraudzības iestādes.

8.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam un jāietver 3 burtu kods saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu VII pielikumu.

9./10.

Izmantojiet daudzuma un/vai neto masas mērvienības saskaņā ar tām, kas ietvertas Regulas (EK) Nr. 865/2006 VII pielikumā.

11.

Ierakstiet CITES papildinājuma numuru (I, II vai III), kurā sugas ir uzskaitītas atļaujas/sertifikāta izdošanas datumā.

12.

Ierakstiet Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma burtu (A, B vai C), kurā sugas ir uzskaitītas atļaujas/sertifikāta izdošanas datumā.

13.

Izmantojiet vienu no šiem kodiem, lai norādītu avotu:

W

īpatņi, kas iegūti savvaļā

R

īpatņi, kas iegūti audzētavā

D

A pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē komerciāliem mērķiem, un A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti komerciāliem mērķiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku un augu daļas un atvasinājumi

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

C

A pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

F

dzīvnieki, kas ir dzimuši nebrīvē, bet uz ko neattiecas Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

I

konfiscētie vai aizturētie īpatņi (2)

O

iepriekšēja vienošanās (2)

U

izcelsme nezināma (jāpamato)

14.

Izmantojiet vienu no šiem kodiem, lai norādītu mērķi, kādēļ īpatņi jā(re)eksportē/jāimportē:

B

pavairošana nebrīvē vai mākslīgā pavairošana

E

izglītojošs

G

botāniskais dārzs

H

medību trofeja

L

tiesībaizsardzība/ar tiesu saistīts/ar tiesu medicīnu saistīts

M

medicīnisks (ieskaitot biomedicīnas izpēti)

N

atkārtota atgriešana vai atgriešana savvaļā

P

personisks

Q

cirki un ceļojošās izstādes

S

zinātnisks

T

komerciāls

Z

zooloģiskais dārzs

15. līdz 17.

Izcelsmes valsts ir valsts, kur sugas īpatņi ir iegūti no savvaļas, kur tie ir dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti. Ja tā ir trešā valsts, 16. un 17. ailē jābūt informācijai par atbilstošo atļauju. Ja īpatņi cēlušies no vienas Kopienas dalībvalsts, bet tos eksportē no citas dalībvalsts, 15. ailē jāmin tikai izcelsmes dalībvalsts nosaukums.

18.

līdz 20. Pēdējā reeksportēšanas valsts, ja ir reeksporta sertifikāts, reeksportēšanas trešā valsts, no kuras īpatņi tika importēti pirms reeksportēšanas no Kopienas. Importa atļaujas gadījumā īpatņi jāieved no reeksportēšanas trešās valsts. 19. un 20. ailē jāsniedz informācija par attiecīgo reeksporta sertifikātu.

21.

Zinātniskajiem nosaukumiem jābūt saskaņā ar vispārpieņemtajām atsaucēm nomenklatūrā, kas minēta Regulas (EK) Nr. 865/2006 VIII pielikumā.

23. līdz 25.

Tikai dienesta lietošanai.

26.

Importētājam/(re)eksportētājam vai viņa aģentam, kur nepieciešams, jānorāda kravas zīmes vai gaisa kravas pavadzīmes numurs.

27.

Aizpilda ievešanas muitas iestāde, ievedot Kopienā, vai attiecīgā gadījumā (re)eksporta muitas iestāde. Ievešanas gadījumā oriģināls (veidlapa Nr. 1) jānosūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādei un turētāja kopija (veidlapa Nr. 2) – importētājam. (Re)eksporta gadījumā kopija, kas muitas iestādēm jānosūta izsniedzējiestādei (veidlapa Nr. 3), jānosūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādei, bet oriģināls (veidlapa Nr. 1) un turētāja kopija (veidlapa Nr. 2) – (re)eksportētājam.

Image

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Faktiskā (re)eksportētāja, bet ne aģenta pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikāta gadījumā juridiskā īpašnieka pilns vārds un adrese.

2.

Eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta ilgums nedrīkst pārsniegt sešu mēnešu termiņu, un importa atļauja nedrīkst pārsniegt 12 mēnešu termiņu. Personīgā īpašuma sertifikāta derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus. Pēc tā derīguma pēdējās dienas šis dokuments zaudē spēku un tā oriģināls un visas kopijas turētājam bez liekas kavēšanās jāatdod izsniedzējai uzraudzības iestādei. Importa atļauja nav derīga, kur tiek izmantots attiecīgais (re)eksportēšanas valsts CITES dokuments (re)eksportam pēc dokumenta derīguma pēdējās dienas vai ja ievešanas datums Kopienā ir vairāk nekā seši mēneši kopš tā izdošanas datuma.

3.

Faktiskā importētāja, bet ne aģenta pilns nosaukums un adrese. Aile jāatstāj tukša personīgā īpašuma sertifikāta gadījumā.

5.

Jāatstāj tukša personīgā īpašuma sertifikāta gadījumā.

6.

A pielikuma sugu dzīviem īpatņiem, kas nav nebrīvē izaudzēti vai mākslīgi pavairoti īpatņi, izsniedzējiestāde var norādīt vietu, kur tie jātur, ieskaitot tās sīku aprakstu šajā ailē. Jebkādai pārvietošanai, izņemot neatliekamo veterināro ārstēšanu, ar nosacījumu, ka īpatņus novieto tieši viņu apstiprinātajā novietošanas vietā, iepriekš ir nepieciešama atļauja no kompetentās uzraudzības iestādes.

8.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam un jāietver 3 burtu kods saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu VII pielikumu.

9./10.

Izmantojiet daudzuma un/vai neto masas mērvienības saskaņā ar tām, kas ietvertas Regulas (EK) Nr. 865/2006 VII pielikumā.

11.

Ierakstiet CITES papildinājuma numuru (I, II vai III), kurā sugas ir uzskaitītas atļaujas/sertifikāta izdošanas datumā.

12.

Ierakstiet Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma burtu (A, B vai C), kurā sugas ir uzskaitītas atļaujas/sertifikāta izdošanas datumā.

13.

Izmantojiet vienu no šiem kodiem, lai norādītu avotu:

W

īpatņi, kas iegūti savvaļā

R

īpatņi, kas iegūti audzētavā

D

A pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē komerciāliem mērķiem, un A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti komerciāliem mērķiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku un augu daļas un atvasinājumi

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

C

A pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

F

dzīvnieki, kas ir dzimuši nebrīvē, bet uz ko neattiecas Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

I

konfiscētie vai aizturētie īpatņi (3)

O

iepriekšēja vienošanās (3)

U

izcelsme nezināma (jāpamato)

14.

Izmantojiet vienu no šiem kodiem, lai norādītu mērķi, kādēļ īpatņi jā(re)eksportē/jāimportē:

B

pavairošana nebrīvē vai mākslīgā pavairošana

E

izglītojošs

G

botāniskais dārzs

H

medību trofeja

L

tiesībaizsardzība/ar tiesu saistīts/ar tiesu medicīnu saistīts

M

medicīnisks (ieskaitot biomedicīnas izpēti)

N

atkārtota atgriešana vai atgriešana savvaļā

P

personisks

Q

cirki un ceļojošās izstādes

S

zinātnisks

T

komerciāls

Z

zooloģiskais dārzs

15. līdz 17.

Izcelsmes valsts ir valsts, kur sugas īpatņi ir iegūti no savvaļas, kur tie ir dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti. Ja tā ir trešā valsts, 16. un 17. ailē jābūt informācijai par atbilstošo atļauju. Ja īpatņi cēlušies no vienas Kopienas dalībvalsts, bet tos eksportē no citas dalībvalsts, 15. ailē jāmin tikai izcelsmes dalībvalsts nosaukums.

18. līdz 20.

Pēdējā reeksportēšanas valsts, ja ir reeksporta sertifikāts, reeksportēšanas trešā valsts, no kuras īpatņi tika importēti pirms reeksportēšanas no Kopienas. Importa atļaujas gadījumā īpatņi jāieved no reeksportēšanas trešās valsts. 19. un 20. ailē jāsniedz informācija par attiecīgo reeksporta sertifikātu.

21.

Zinātniskajiem nosaukumiem jābūt saskaņā ar vispārpieņemtajām atsaucēm nomenklatūrā, kas minēta Regulas (EK) Nr. 865/2006 VIII pielikumā.

23. līdz 25.

Tikai dienesta lietošanai.

26.

Importētājam/(re)eksportētājam vai viņa aģentam, kur nepieciešams, jānorāda kravas zīmes vai gaisa kravas pavadzīmes numurs.

27.

Aizpilda ievešanas muitas iestāde, ievedot Kopienā, vai attiecīgā gadījumā (re)eksporta muitas iestāde. Ievešanas gadījumā oriģināls (veidlapa Nr. 1) jānosūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādei un turētāja kopija (veidlapa Nr. 2) – importētājam. (Re)eksporta gadījumā kopija, kas muitas iestādēm jānosūta izsniedzējiestādei (veidlapa Nr. 3), jānosūta attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādei, bet oriģināls (veidlapa Nr. 1) un turētāja kopija (veidlapa Nr. 2) – (re)eksportētājam.

Image

Image

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Faktiskā (re)eksportētāja, bet ne aģenta pilns nosaukums un adrese. Personīgā īpašuma sertifikāta gadījumā juridiskā īpašnieka pilns vārds un adrese.

2.

Nav piemērojams.

3.

Faktiskā importētāja, bet ne aģenta pilns nosaukums un adrese. Aile jāatstāj tukša personīgā īpašuma sertifikāta gadījumā.

5.

Jāatstāj tukša personīgā īpašuma sertifikāta gadījumā.

6.

Jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapā A pielikuma sugu dzīvu īpatņu gadījumā, kas nav nebrīvē izaudzēti vai mākslīgi pavairoti īpatņi.

8.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam un jāietver 3 burtu kods saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu VII pielikumu.

9./10.

Izmantojiet daudzuma un/vai neto masas mērvienības saskaņā ar tām, kas ietvertas Regulas (EK) Nr. 865/2006 VII pielikumā.

11.

Ierakstiet CITES papildinājuma numuru (I, II vai III), kurā sugas ir uzskaitītas atļaujas/sertifikāta izdošanas datumā.

12.

Ierakstiet Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma burtu (A, B vai C), kurā sugas ir uzskaitītas atļaujas/sertifikāta izdošanas datumā.

13.

Izmantojiet vienu no šiem kodiem, lai norādītu avotu:

W

īpatņi, kas iegūti savvaļā

R

īpatņi, kas iegūti audzētavā

D

A pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē komerciāliem mērķiem, un A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti komerciāliem mērķiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku un augu daļas un atvasinājumi

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

C

A pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

F

dzīvnieki, kas ir dzimuši nebrīvē, bet uz ko neattiecas Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

I

konfiscētie vai aizturētie īpatņi (4)

O

iepriekšēja vienošanās (4)

U

izcelsme nezināma (jāpamato)

14.

Izmantojiet vienu no šiem kodiem, lai norādītu mērķi, kādēļ īpatņi jā(re)eksportē/jāimportē:

B

pavairošana nebrīvē vai mākslīgā pavairošana

E

izglītojošs

G

botāniskais dārzs

H

medību trofeja

L

tiesībaizsardzība/ar tiesu saistīts/ar tiesu medicīnu saistīts

M

medicīnisks (ieskaitot biomedicīnas izpēti)

N

atkārtota atgriešana vai atgriešana savvaļā

P

personisks

Q

cirki un ceļojošās izstādes

S

zinātnisks

T

komerciāls

Z

zooloģiskais dārzs

15. līdz 17.

Izcelsmes valsts ir valsts, kur sugas īpatņi ir iegūti no savvaļas, kur tie ir dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti. Ja tā ir trešā valsts, 16. un 17. ailē jābūt informācijai par atbilstošo atļauju. Ja īpatņi cēlušies no vienas Kopienas dalībvalsts, bet tos eksportē no citas dalībvalsts, 15. ailē jāmin tikai izcelsmes dalībvalsts nosaukums.

18. līdz 20.

Pēdējā reeksportēšanas valsts, ja ir reeksporta sertifikāts, reeksportēšanas trešā valsts, no kuras īpatņi tika importēti pirms reeksportēšanas no Kopienas. Importa atļaujas gadījumā īpatņi jāieved no reeksportēšanas trešās valsts. 19. un 20. ailē jāsniedz informācija par attiecīgo reeksporta sertifikātu.

21.

Zinātniskajiem nosaukumiem jābūt saskaņā ar vispārpieņemtajām atsaucēm nomenklatūrā, kas minēta Regulas (EK) Nr. 865/2006 VIII pielikumā.

23.

Norādiet pēc iespējas sīkāku informāciju un sniedziet pamatojumu, ja informācija nav norādīta.


(1)  Lietojams kopā tikai ar citu izcelsmes kodu.

(2)  Lietojams kopā tikai ar citu izcelsmes kodu.

(3)  Lietojams kopā tikai ar citu izcelsmes kodu.

(4)  Lietojams kopā tikai ar citu izcelsmes kodu.


II PIELIKUMS

Image

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Ierakstiet importētāja vai pilnvarotā pārstāvja pilnu nosaukumu un adresi.

4.

Izcelsmes valsts ir valsts, no kuras īpatņi tika paņemti no savvaļas, piedzimuši un izauguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti.

5.

Piemēro tikai tad, ja valsts, no kuras īpatņus importē, nav to izcelsmes valsts.

6.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam.

9.

Zinātniskajam nosaukumam jābūt nosaukumam, kurš izmantots Regulas (EK) Nr. 338/97 C vai D pielikumā.

10.

Ierakstiet III īpatņiem, kas uzskaitīti CITES III papildinājumā.

12.

Ierakstiet Regulas (EK) Nr. 338/97 (C vai D) pielikuma burtu, kur sugas ir uzskaitītas.

13.

Importētājam jāiesniedz parakstīts oriģināls (veidlapa Nr. 1) un “kopija importētājam” (veidlapa Nr. 2), kur tas nepieciešams, kopā ar CITES III papildinājuma dokumentiem no (re)eksportētājas valsts ievešanas muitas iestādei Kopienā.

14.

Muitas iestādei apzīmogots oriģināls (veidlapa Nr. 1) jānosūta savas valsts uzraudzības iestādei un jāatdod apzīmogotā “kopija importētājam” (veidlapa Nr. 2) importētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim.

Image

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Ierakstiet importētāja vai pilnvarotā pārstāvja pilnu nosaukumu un adresi.

4.

Izcelsmes valsts ir valsts, no kuras īpatņi tika paņemti no savvaļas, dzimuši un izauguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti.

5.

Piemēro tikai tad, ja valsts, no kuras īpatņus importē, nav to izcelsmes valsts.

6.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam.

9.

Zinātniskajam nosaukumam jābūt nosaukumam, kurš izmantots Regulas (EK) Nr. 338/97 C vai D pielikumā.

10.

Ierakstiet III īpatņiem, kas uzskaitīti CITES III papildinājumā.

12.

Ierakstiet Regulas (EK) Nr. 338/97 (C vai D) pielikuma burtu, kur sugas ir uzskaitītas.

13.

Importētājam jāiesniedz parakstīts oriģināls (veidlapa Nr. 1) un “kopija importētājam” (veidlapa Nr. 2), kur tas nepieciešams, kopā ar CITES III papildinājuma dokumentiem no (re)eksportētājas valsts ievešanas muitas iestādei Kopienā.

14.

Muitas iestādei apzīmogots oriģināls (veidlapa Nr. 1) jānosūta savas valsts uzraudzības iestādei un jāatdod apzīmogotā “kopija importētājam” (veidlapa Nr. 2) importētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim.


III PIELIKUMS

Image

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Izsniedzēja uzraudzības iestāde sertifikātam piešķir vienreizēju numuru.

2.

Dokumenta derīguma termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim gadiem pēc izdošanas datuma. Ja ceļojošās izstādes ir izveidotas trešā valstī, derīguma termiņš nedrīkst būt ilgāks par to, kas norādīts šīs valsts līdzvērtīgā sertifikātā.

3.

Ierakstiet īpatņu, kas ietverti šajā sertifikātā, īpašnieka pilnu vārdu, pastāvīgo adresi un valsti. Bez īpašnieka paraksta sertifikāts ir nederīgs.

4.

Uz veidlapas jābūt jau uzdrukātam izsniedzējas uzraudzības iestādes nosaukumam, adresei un valstij.

5.

Šis bloks ir jau iepriekš uzdrukāts, lai norādītu, ka sertifikāts ir derīgs vairākkārtējai īpatņa pārvietošanai pāri robežai saistībā ar izstādi un vienīgi izstādes nolūkos, atļaujot īpatņu demonstrēšanu publikai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktu, un lai paskaidrotu, ka sertifikātu nedrīkst paturēt, bet tam jāpaliek kopā ar īpatni/īpašnieku. Šo bloku var izmantot arī, lai sniegtu pamatojumu, kāpēc nav norādīta noteiktā informācija.

6.

Šis bloks ir jau iepriekš uzdrukāts, lai norādītu, ka pārvietošana pāri robežai ir atļauta uz jebkuru valsti, kuras tiesības atzīst šādu sertifikātu.

7.

Šis bloks ir jau iepriekš uzdrukāts ar Q kodu cirkiem un ceļojošajām izstādēm.

8.

Vajadzības gadījumā norādiet drošības zīmoga numuru, kas uzspiests 19. blokā.

9.

Zinātniskajam nosaukumam jābūt saskaņā ar standarta atsaucēm nomenklatūrā, kas minēta Regulas (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu VIII pielikumā.

10.

Pēc iespējas precīzāk aprakstiet īpatņus, kas ietverti sertifikātā, ieskaitot identificējamas pazīmes (birkas, gredzenus, vienreizēju marķējumu utt.), lai tās būtu pietiekamas, lai ļautu to valstu iestādēm, kur izstādi ieved, pārliecināties, ka sertifikāts atbilst īpatnim, uz ko tas attiecas. Kur iespējams, jānorāda vecums un dzimums sertifikāta izdošanas brīdī.

11.

Norādiet īpatņu kopējo skaitu. Dzīvu dzīvnieku gadījumā tam parasti jābūt vienam. Ja ir vairāk nekā viens īpatnis, norādiet “skatīt pievienoto sarakstu”.

12.

Ierakstiet Konvencijas papildinājuma numuru (I, II vai III), kurā sugas ir uzskaitītas atļaujas vai sertifikāta izdošanas brīdī.

13.

Ierakstiet Regulas (EK) Nr. 338/97 (A, B vai C) pielikuma burtu, kurā sugas ir uzskaitītas atļaujas vai sertifikāta izdošanas brīdī.

14.

Izmantojiet kodus apakšā, lai norādītu avotu. Šo sertifikātu nedrīkst izmantot sugas īpatņiem ar pirmkodu W, R, F vai U, ja vien tie tika iegūti vai ievesti Kopienā, pirms stājās spēkā nosacījumi, kas uzskaitīti Konvencijas I, II vai III pielikumā, vai Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C pielikumā, vai Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B un C pielikumā, kas uz tiem attiecas, un sāka izmantot arī kodu O.

W

īpatņi, kas iegūti savvaļā

R

īpatņi, kas iegūti audzētavā

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem. Mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

C

A pielikuma dzīvnieki, kas izaudzēti nebrīvē nekomerciāliem mērķiem, B un C pielikuma dzīvnieki, kas izaudzēti nebrīvē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

F

dzīvnieki, kas dzimuši nebrīvē, bet neatbilst Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritērijiem, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

U

izcelsme nezināma (jāpamato)

O

iepriekšēja vienošanās (lietojams kopā tikai ar citu izcelsmes kodu)

15./16.

Izcelsmes valsts ir valsts, kurā īpatņi ir iegūti no savvaļas, kura tie ir dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti. Ja tā ir trešā valsts, 16. ailē jābūt informācijai par atbilstošo atļauju. Ja īpatņi ir cēlušies no vienas Kopienas dalībvalsts, bet tos eksportē no citas dalībvalsts, 15. ailē jāmin tikai izcelsmes dalībvalsts nosaukums.

17.

Šajā blokā jāieraksta izstādes reģistrācijas numurs.

18.

Ierakstiet iegūšanas datumu tikai sugas īpatņiem, kuri iegūti vai ievesti Kopienā, pirms stājās spēkā nosacījumi, kas uzskaitīti Konvencijas I, II vai III pielikumā, vai Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C pielikumā, vai Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B un C pielikumā, kas uz tiem attiecas.

19.

Jāaizpilda amatpersonai, kas izdod sertifikātu. Sertifikātu var izdot tikai tās valsts uzraudzības iestāde, kurā izstāde ir izveidota, un tikai tad, kad izstādes īpašnieks ir reģistrējis visu īpatņa informāciju šajā uzraudzības iestādē. Gadījumā, ja izstāde ir izveidota trešā valstī, sertifikātu var izdot tikai pirmā galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestāde. Jānorāda pilns izsniedzējas amatpersonas vārds. Zīmogam, parakstam un attiecīgos gadījumos drošības zīmogam jābūt skaidri salasāmiem.

20.

Šo bloku var izmantot, lai atsauktos uz valsts tiesību aktiem vai papildu speciālajiem nosacījumiem, kurus robežas šķērsošanai noteikusi izsniedzēja uzraudzības iestāde.

21.

Šim blokam jābūt iepriekš uzdrukātam, lai atsauktos uz pievienoto turpinājuma lapu, kurā jānorāda visas pārvietošanas pāri robežai.

Saskaņā ar iepriekšminēto 5. punktu pēc derīguma termiņa šis dokuments jāatdod izsniedzējai uzraudzības iestādei.

Turētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim pārbaudes vajadzībām jāiesniedz šā sertifikāta oriģināls (veidlapa Nr. 1) un attiecīgos gadījumos ceļojošās izstādes sertifikāts, ko izsniegusi trešā valsts, un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 12. panta 1. punktu norīkotai muitas iestādei jāiesniedz turpinājuma lapa vai (ja sertifikāts ir izdots, pamatojoties uz līdzvērtīgu sertifikātu no trešās valsts) divas turpinājuma lapas un to kopijas. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 23. pantu muitas iestāde pēc turpinājuma lapas vai lapu aizpildīšanas atdod šā sertifikāta oriģinālu (veidlapa Nr. 1), trešās valsts izsniegta sertifikāta oriģinālu (kur nepieciešams), un turpinājuma lapu vai lapas turētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim un pārsūta dalībvalsts uzraudzības iestādes izsniegta sertifikāta turpinājuma lapas apstiprinātu kopiju attiecīgajai uzraudzības iestādei.

Image

Image

Norādījumi un paskaidrojumi

3.

Ierakstiet īpatņu, kas ietverti šajā sertifikātā, īpašnieka pilnu vārdu, pastāvīgo adresi un valsti. Bez īpašnieka paraksta sertifikāts ir nederīgs.

8.

Vajadzības gadījumā norādiet drošības zīmoga numuru, kas uzspiests 19. blokā.

9.

Zinātniskajam nosaukumam jābūt saskaņā ar standarta atsaucēm nomenklatūrā, kas minēta Regulas (EK) Nr. 865/2006 ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu VIII pielikumā.

10.

Pēc iespējas precīzāk aprakstiet īpatņus, kas ietverti sertifikātā, ieskaitot identificējamas pazīmes (birkas, gredzenus, vienreizēju marķējumu utt.), lai tās būtu pietiekamas, lai ļautu to valstu iestādēm, kur izstādi ieved, pārliecināties, ka sertifikāts atbilst īpatnim, uz ko tas attiecas. Kur iespējams, jānorāda vecums un dzimums sertifikāta izdošanas brīdī.

11.

Norādiet īpatņu kopējo skaitu. Dzīvu dzīvnieku gadījumā tam parasti jābūt vienam. Ja ir vairāk nekā viens īpatnis, norādiet “skatīt pievienoto sarakstu”.

12.

Ierakstiet Konvencijas papildinājuma numuru (I, II vai III), kurā sugas ir uzskaitītas atļaujas vai sertifikāta izdošanas brīdī.

13.

Ierakstiet Regulas (EK) Nr. 338/97 (A, B vai C) pielikuma burtu, kurā sugas ir uzskaitītas atļaujas vai sertifikāta izdošanas brīdī.

14.

Izmantojiet kodus apakšā, lai norādītu avotu. Šo sertifikātu nedrīkst izmantot sugas īpatņiem ar pirmkodu W, R, F vai U, ja vien tie tika iegūti vai ievesti Kopienā, pirms stājās spēkā nosacījumi, kas uzskaitīti Konvencijas I, II vai III pielikumā, vai Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C pielikumā, vai Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B un C pielikumā, kas uz tiem attiecas, un sāka izmantot arī kodu O.

W

īpatņi, kas iegūti savvaļā

R

īpatņi, kas iegūti audzētavā

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

C

A pielikuma dzīvnieki, kas izaudzēti nebrīvē nekomerciāliem mērķiem, B un C pielikuma dzīvnieki, kas izaudzēti nebrīvē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi.

F

dzīvnieki, kas dzimuši nebrīvē, bet neatbilst Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritērijiem, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

U

izcelsme nezināma (jāpamato)

O

iepriekšēja vienošanās (lietojams kopā tikai ar citu izcelsmes kodu)

15./16.

Izcelsmes valsts ir valsts, kurā īpatņi ir iegūti no savvaļas, kura tie ir dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti. Ja tā ir trešā valsts, 16. un 17. ailē jābūt informācijai par atbilstošo atļauju. Ja īpatņi ir cēlušies no vienas Kopienas dalībvalstīm, bet tos eksportē no citas dalībvalsts, 15. ailē jāmin tikai izcelsmes dalībvalsts nosaukums.

17.

Šajā blokā jāieraksta izstādes reģistrācijas numurs.

18.

Ierakstiet iegūšanas datumu tikai sugas īpatņiem, kuri iegūti vai ievesti Kopienā, pirms stājās spēkā nosacījumi, kas uzskaitīti Konvencijas I, II vai III pielikumā, vai Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C pielikumā, vai Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B un C pielikumā, kas uz tiem attiecas.

19.

Norādiet pēc iespējas sīkāku informāciju un sniedziet pamatojumu, ja informācija nav norādīta.


IV PIELIKUMS

Image


V PIELIKUMS

Image

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Sertifikāta turētāja, nevis pārstāvja, pilns vārds un adrese.

2.

Jāaizpilda tikai gadījumā, ja īpatņu importa atļaujā ir minēta vieta, kurā tie ir jātur, vai ja īpatņus, kas paņemti no savvaļas, dalībvalstīs jānogādā pēc apstiprinātas adreses.

Jebkādai pārvietošanai, izņemot neatliekamo veterināro ārstēšanu, ar nosacījumu, ka īpatņus novieto tieši viņu apstiprinātajā novietošanas vietā, iepriekš ir nepieciešama atļauja no kompetentās uzraudzības iestādes (skatīt 19. aili).

4.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam un jāietver 3 burtu kods saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu VII pielikumu.

5./6.

Izmantojiet daudzuma un/vai neto masas mērvienības saskaņā ar tām vienībām, kas ir minētas Regulas (EK) Nr. 865/2006 VII pielikumā.

7.

Ierakstiet CITES papildinājuma numuru (I, II vai III), kurā sugas ir uzskaitītas atļaujas/sertifikāta izdošanas datumā.

8.

Ierakstiet Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma burtu (A, B vai C), kurā sugas ir uzskaitītas atļaujas/sertifikāta izdošanas datumā.

9.

Izmantojiet vienu no šiem kodiem, lai norādītu izcelsmi:

W

īpatņi, kas iegūti savvaļā

R

īpatņi, kas iegūti audzētavā

D

A pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē komerciāliem mērķiem, un A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti komerciāliem mērķiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku un augu daļas un atvasinājumi

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

C

A pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē nekomerciāliem mērķiem un B un C pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

F

dzīvnieki, kas ir dzimuši nebrīvē, bet uz ko neattiecas Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

I

konfiscētie vai aizturētie īpatņi (1)

O

iepriekšēja vienošanās (1)

U

izcelsme nezināma (jāpamato)

10. līdz 12.

Izcelsmes valsts ir tā valsts, kurā īpatņi ir iegūti no savvaļas, kurā tie ir dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti.

13. līdz 15.

Importa dalībvalstis ir attiecīgos gadījumos tās valstis, kas ir izsniegušas importa atļauju attiecībā uz konkrētiem īpatņiem.

16.

Zinātniskajam nosaukumam jābūt saskaņā ar vispārpieņemtām atsaucēm, kas minētas Regulas (EK) Nr. 865/2006 VIII pielikumā.

Image

Image

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Sertifikāta turētāja, nevis pārstāvja, pilns vārds un adrese.

2.

Jāaizpilda tikai pieteikuma veidlapā A pielikuma sugu dzīvu īpatņu gadījumā, kas nav nebrīvē izaudzēti vai mākslīgi pavairoti īpatņi.

4.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam un jāietver 3 burtu kods saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu VII pielikumu.

5./6.

Izmantojiet daudzuma un/vai neto masas mērvienības saskaņā ar tām vienībām, kas ir minētas Regulas (EK) Nr. 865/2006 VII pielikumā.

7.

Ierakstiet CITES papildinājuma numuru (I, II vai III), kurā sugas ir uzskaitītas atļaujas/sertifikāta izdošanas datumā.

8.

Ierakstiet Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma burtu (A, B vai C), kurā sugas ir uzskaitītas atļaujas/sertifikāta izdošanas datumā.

9.

Izmantojiet vienu no šiem kodiem, lai norādītu izcelsmi:

W

īpatņi, kas iegūti savvaļā

R

īpatņi, kas iegūti audzētavā

D

A pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē komerciāliem mērķiem, un A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti komerciāliem mērķiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku un augu daļas un atvasinājumi

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

C

A pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

F

dzīvnieki, kas ir dzimuši nebrīvē, bet uz ko neattiecas Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

I

konfiscētie vai aizturētie īpatņi1 (2)

O

iepriekšēja vienošanās (2)

U

izcelsme nezināma (jāpamato)

10. līdz 12.

Izcelsmes valsts ir tā valsts, kurā īpatņi ir iegūti no savvaļas, kurā tie ir dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti.

13. līdz 15.

Importa dalībvalstis ir attiecīgos gadījumos tās valstis, kas ir izsniegušas importa atļauju attiecībā uz konkrētiem īpatņiem.

16.

Zinātniskajam nosaukumam jābūt saskaņā ar vispārpieņemtām atsaucēm, kas minētas Regulas (EK) Nr. 865/2006 VIII pielikumā.

18.

Norādiet pēc iespējas sīkāku informāciju un sniedziet pamatojumu, ja informācija nav norādīta.


(1)  Lietojams kopā tikai ar citu izcelsmes kodu.

(2)  1 Lietojams kopā tikai ar citu izcelsmes kodu.


VI PIELIKUMS

Image


VII PIELIKUMS

Kodi, kuri jāiekļauj īpatņu aprakstos, un mērvienības, kuras ir izmantotas atļaujās un sertifikātos atbilstoši 5. panta 1) un 2) punktam

Veids

Kods

Atzītās vienības

Alternatīvas vienības

Paskaidrojums

Miza

BAR

kg

 

Koku miza (neapstrādāta, izkaltēta vai saberzta pulverī; nepārstrādāta)

Ķermenis

BOD

skaits

kg

Veseli nedzīvu dzīvnieku ķermeņi, tai skaitā svaigas vai apstrādātas zivis, izbāzti bruņurupuči, iekonservēti taureņi, rāpuļi spirtā, veselas izbāztas medību trofejas utt.

Kauls

BON

kg

skaits

Kauli, tai skaitā žokļi

Kalipī (Calipee)

CAL

kg

 

Kalipī (Calipee) vai kalipašs (calipash) (bruņurupuču skrimšļi zupai)

Čaulas

CAP

skaits

kg

Neapstrādātas, veselas Testudinata sugas čaulas

Grebumi

CAR

kg

m3

Grebumi (tai skaitā no koka, kā arī pabeigti koka izstrādājumi, piemēram, mēbeles, mūzikas instrumenti un rokdarbi). NB: ir vairāki materiāli, no kuriem var izgrebt vairāk nekā viena veida produktus (piemēram, rags un kauls); kur nepieciešams, jāpievieno produkta veida apraksts (piemēram, koka grebums)

Kaviārs

CAV

kg

 

Neapaugļotas, mirušas, apstrādātas visu Acipenseriformes sugu olas; pazīstamas arī kā ikri

Skaidas

CHP

kg

 

Koksnes skaidas, īpaši Aquilaria malaccensis un Pterocarpus santalinus

Nagi

CLA

skaits

kg

Nagi – piemēram, kaķveidīgo, lāčveidīgo vai krokodilveidīgo (NB: “bruņurupuču nagi” parasti ir zvīņas un tie nav īsti nagi)

Audums

CLO

m2

kg

Audums – ja audums nav pilnīgi izgatavots no CITES sugu apmatojuma, aptverto sugu apmatojuma svars, ja iespējams, jāieraksta zem koda “HAI”

Korallis (neapstrādāts)

COR

kg

skaits

Atmiris korallis un koraļļu klintis. NB: tirdzniecības datos jānorāda gabalu skaits, bet tikai tad, ja koraļļus transportē ūdenī

Kultūra

CUL

pudeļu skaits utt.

 

Mākslīgi pavairotu augu kultūras

Atvasinājumi

DER

kg/l

 

Atvasinājumi (tie, kas nav iekļauti citur šajā tabulā)

Kaltēts augs

DPL

skaits

 

Kaltēti augi – piemēram, herbāriju eksemplāri

Auss

EAR

skaits

 

Ausis – parasti ziloņu

Olas

EGG

skaits

kg

Veselas olas, kas nav svaigas olas, vai izpūstas olas (skatīt arī “kaviārs”)

Olas (dzīvas)

EGL

skaits

kg

Dzīvas olas – parasti putnu un rāpuļu, bet aptver arī zivju un bezmugurkaulnieku olas

Olu čaumalas

SHE

g/kg

 

Svaigas vai neapstrādātas olu čaumalas, izņemot veselas olas

Ekstrakts

EXT

kg

l

Ekstrakti – parasti augu ekstrakti

Spalvas

FEA

kg/spārnu skaitu

skaits

Spalvas – atkarībā no priekšmeta, kas izgatavots no spalvām (piemēram, bildes), jānorāda priekšmetu skaits

Šķiedra

FIB

kg

m

Šķiedras – piemēram, augu šķiedras, aptver arī tenisa rakešu stīgas

Spura

FIN

kg

 

Svaigas, saldētas vai kaltētas spuras un spuru daļas

Zivju mazuļi

FIG

kg

skaits

Jaunas divus līdz trīs gadus vecas zivis akvārijiem, zivju audzētavām vai palaišanai brīvā dabā

Zieds

FLO

kg

 

Ziedi

Puķu pods

FPT

skaits

 

Puķu podi, izgatavoti no augu daļām, piemēram, kokpapardes šķiedrām (NB: dzīvi augi, ko pārdod dekoratīvajās koka kastēs, jāreģistrē kā “dzīvie augi” un nevis puķu podi)

Varžu kājiņas

LEG

kg

 

Varžu kājiņas

Auglis

FRU

kg

 

Augļi

Kāja

FOO

skaits

 

Kājas – piemēram, ziloņu, degunradžu, nīlzirgu, lauvu, krokodilu utt.

Žults

GAL

kg

 

Žults

Žults pūslis

GAB

skaits

kg

Žults pūslis

Apģērbs

GAR

skaits

 

Apģērbi – tajā skaitā cimdi un cepures, bet ne apavi. Aptver arī tērpu rotājumus vai dekorācijas.

Ģenitālijas

GEN

kg

skaits

Nogriezti un izkaltēti peņi

Potēta sakņu sistēma

GRS

skaits

 

Potēta sakņu sistēma (bez potzara)

Mati

HAI

kg

g

Mati – visu dzīvnieku apmatojums, piemēram, ziloņu, jaku, vikuņas, Guanako lamas

Rags

HOR

skaits

kg

Ragi – arī briežu ragi

Ādas izstrādājumi (nelieli)

LPS

skaits

 

Nelieli ādas izstrādājumi, piemēram, jostas, bikšturi, velosipēda sēdekļi, čeku grāmatiņas vai kredītkaršu turētāji, auskari, rokassomiņas, atslēgu maciņi, maki, tabakasmaki, kabatas portfeļi, pulksteņu siksniņas

Ādas izstrādājumi (lieli)

LPL

skaits

 

Lieli ādas izstrādājumi, piemēram, portfeļi, mēbeles, somas, ceļojumu čemodāni

Dzīvs īpatnis

LIV

skaits

 

Dzīvi dzīvnieki un augi. Dzīviem koraļļiem, ko transportē ūdenī, jāuzrāda gabalu skaits

Lapa

LVS

skaits

kg

Lapas

Apaļkoki

LOG

m3

 

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai apzāģēti, apstrādei zāģmateriālos, saplākšņos vai finierī. NB: īpašiem mērķiem paredzētu kokmateriālu tirdzniecībā jāuzrāda svars kilogramos (piemēram, lignum vitae, Guaiacum sugai).

Gaļa

MEA

kg

 

Gaļa, ieļauj svaigas zivis, ja tās nav veselas (skatīt “ķermenis”)

Medikaments

MED

kg/l

 

Medikamenti

Muskuss

MUS

g

 

Muskuss

Eļļa

OIL

kg

l

Eļļa – piemēram, bruņurupuču, roņu, vaļu, zivju, dažādu augu

Kaula gabali

BOP

kg

 

Kaulu gabali – neapstrādāti

Raga gabali

HOP

kg

 

Neapstrādāti ragu gabali – tajā skaitā arī atliekas

Ziloņkaula gabali

IVP

kg

 

Neapstrādāti ziloņkaulu gabali – tajā skaitā arī atliekas

Gabals

PLA

m2

 

Kažokādas gabali – arī kažokādas tepiķi

Pulveris

POW

kg

 

Pulveris

Sakne

ROO

skaits

kg

Saknes, sīpoli, graudi vai gumi

Zāģmateriāli

SAW

m3

 

Koki, kas vienkārši sazāģēti garumā vai saražoti profilēšanas – šķeldošanas procesā; parasti vairāk nekā 6 mm biezi. NB: tirgojoties ar īpašas koksnes zāģmateriāliem (piemēram, lignum vitae, Guaiacum spp.) svars jāuzrāda kilogramos

Zvīņas

SCA

kg

 

Zvīņas – piemēram, bruņurupuča, citu rāpuļu, zivju, skudrulāča

Sēkla

SEE

kg

 

Sēklas

Čaula

SHE

skaits

kg

Neapstrādātas molusku čaulas

Gabals

SID

skaits

 

Gabali vai ādas malas; neaptver krokodilveidīgo Tinga ķermeni (skatīt “āda”)

Skelets

SKE

skaits

 

Būtībā viss skelets

Āda

SKI

skaits

 

Būtībā visa āda – neapstrādāta vai miecēta, arī krokodilveidīgo Tinga ķermenis

Ādas gabali

SKP

skaits

 

Ādas gabali – tajā skaitā, atlikumi, neapstrādāti miecēti

Galvaskauss

SKU

skaits

 

Galvaskausi

Zupa

SOU

kg

l

Zupa – piemēram, bruņurupuču

Īpatņi (zinātniskie)

SPE

kg/l/ml

 

Zinātniskie īpatņi – piemēram, asinis, audi (piemēram, niere, liesa utt.), histoloģiskie preparāti utt.

Stumbrs

STE

skaits

kg

Augu stumbri

Peldpūslis

SWI

kg

 

Hidrostatisks orgāns, tajā skaitā zivju līme/stores līme

Aste

TAI

skaits

kg

Astes – piemēram, kaimanu (ādai) vai lapsu (apģērba rotāšanai, apkaklēm, boa utt.)

Zobs

TEE

skaits

kg

Zobi – piemēram, vaļu, lauvu, nīlzirgu, krokodilu utt.

Koksne

TIM

m3

kg

Neapstrādāta koksne, izņemot apaļkokus zāģēšanai un zāģmateriālus

Trofeja

TRO

skaits

 

Trofeja – visas viena dzīvnieka trofejas daļas, ja tās transportē kopā: piemēram, ragi (2), galvaskauss, āda, muguras āda, aste, kājas (t. i., desmit eksemplāri) aptver vienu trofeju. Bet, ja piemēram, galvaskauss un ragi ir vienīgie eksemplāri, ko eksportē kā trofeju, tad šos priekšmetus reģistrē kopā kā vienu trofeju. Citādi šie priekšmeti jāreģistrē atsevišķi. Vesels izbāzts ķermenis jāreģistrē kā BOD. Tikai āda – kā SKI.

Ilknis

TUS

skaits

kg

Veseli ilkņi, neatkarīgi no tā, vai tie ir apstrādāti vai nav. Aptver ziloņu, nīlzirgu, valzirgu, narvaļu ilkņus, bet ne zobus.

Finiera loksnes

lobītais finieris

lokšņu finieris

VEN

m3, m2

kg

Plānas koksnes kārtas vai loksnes, kuras biezumā nepārsniedz 6 mm, parasti lobītas (lobītais finieris) vai sadalītas sloksnēs (lokšņu finieris) un kuras izmanto saplākšņa, mēbeļu furnitūras un finiera kastu ražošanai utt.

Vasks

WAX

kg

 

Vasks, tajā skaitā pelēko vaļu ambra

Viss

WHO

kg

skaits

Viss dzīvnieks vai augs (dzīvs vai nedzīvs)

Mērvienību apzīmējumu skaidrojumi (var tikt izmantoti līdzvērtīgi nemetriski mēri)

g

= grami

kg

= kilogrami

l

= litri

cm3

= kubikcentimetri

ml

= mililitri

m

= metri

m2

= kvadrātmetri

m3

= kubikcentimetri

skaits

= īpatņu skaitss


VIII PIELIKUMS

Standarta atsauces nomenklatūrai, kas izmantojamas saskaņā ar 5. panta 4) punktu, lai norādītu atļaujās un sertifikātos izmantoto sugu zinātniskos nosaukumus

a)    Mammalia

Wilson, D. E and Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. Smithsonian Institution Press, Washington. [visiem zīdītājiem, izņemot šādu sugu savvaļas formu nosaukumu identificēšanai (dodot priekšroku domesticēto formu nosaukumiem): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion]

Alperin, R. 1993. Callithrix argentata (Linnaeus, 1771): taxonomic observations and description of a new subspecies. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, Serie Zoologia 9: 317–328.[Callithrix marcai]

Dalebout, M. L., Mead, J. G., Baker, C. S., Baker, A. N. and van Helden, A. L. 2002. A new species of beaked whale Mesoplodon perrini sp. n. (Cetacea: Ziphiidae) discovered through phylogenetic analyses of mitochondrial DNA sequences . Marine Mammal Science 18: 577–608. [Mesoplodon perrini]

Ferrari, S. F. and Lopes, M. A. 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben 1777 (Callitrichidae, Primates) from western Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 12: 1–13. [Callithrix nigriceps]

Flannery, T. F. and Groves, C. P. 1998. A revision of the genus Zaglossus (Monotremata, Tachyglossidae), with description of new species and subspecies. Mammalia 62: 367–396. [Zaglossus attenboroughi]

Groves, C. P. 2000. The genus Cheirogaleus: unrecognized biodiversity in dwarf lemurs. International Journal of Primatology 21: 943–962. [Cheirogaleus minusculus & Cheirogaleus ravus]

van Helden, A. L., Baker, A. N., Dalebout, M. L., Reyes, J. C., van Waerebeek, K. and Baker, C. S. 2002. Resurrection of Mesoplodon traversii (Gray, 1874), senior synonym of M. bahamondi Reyes, van Waerebeek, Cárdenas and Yáñez, 1995 (Cetacea: Ziphiidae). Marine Mammal Science 18: 609–621. [Mesoplodon traversii]

Honess, P. E. and Bearder, S. K. 1997. Descriptions of the dwarf galago species of Tanzania. African Primates 2: 75–79. [for Galagoides rondoensis & Galagoides udzungwensis]

Kingdon, J. 1997. The Kingdon fieldguide to African mammals. London, Academic Press. [Miopithecus ogouensis]

Kobayashi, S. and Langguth, A. 1999. A new species of titi monkey, Callicebus Thomas, from north-eastern Brazil (Primates, Cebidae). Revista Brasileira de Zoologia 16: 531-551. [Callicebus coimbrai]

Mittermeier, R. A., Schwarz, M. and Ayres, J. M. 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates) from the Rio Maues Region, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 14: 1–17. [Callithrix mauesi]

Rasoloarison, R. M., Goodman, S. M. and Ganzhorn, J. U. 2000. Taxonomic revision of mouse lemurs (Microcebus) in the western portions of Madagascar. International Journal of Primatology 21: 963–1019. [Microcebus berthae, Microcebus sambiranensis & Microcebus tavaratra]

Rice, D. W. 1998. Marine Mammals of the World. Systematics and distribution. Special Publication Number 4: i-ix, 1–231. The Society for Marine Mammals. [Balaenoptera]

Richards, G. C. and Hall, L. S. 2002. A new flying-fox of the genus Pteropus (Chiroptera: Pteropodidae) from Torres Strait, Australia. Australian Zoologist 32: 69–75. [for Pteropus banakrisi]

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and Rylands, A. B. 2000. Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil. Neotropical Primates 10 (Suppl.): 2–18. [Callicebus bernhardi & Callicebus stephennashi]

van Roosmalen, M. G. M, van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and da Fonseca, G. A. B. 1998. A new and distinctive species of marmoset (Callitrichidae, Primates) from the lower Rio Aripuana, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 22: 1–27. [Callithrix humilis]

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and Rylands, A. B. 2000. Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil. Neotropical Primates 8: 2–18. [Callithrix acariensis & Callithrix manicorensis]

Schwartz, J. H. 1996. Pseudopotto martini: a new genus and species of extant lorisiform primate. Anthropological Papers of the American Museum of Natural History 78: 1–14. [Pseudopotto martini]

Silva Jr, J. and Noronha, M. 1996. Discovery of a new species of marmoset in the Brazilian Amazon. Neotropical Primates 4: 58–59. [Callithrix saterei]

Thalmann, U. and Geissmann, T. 2000. Distributions and geographic variation in the western woolly lemur (Avahi occidentalis) with description of a new species (A. unicolor). International Journal of Primatology 21: 915–941. [Avahi unicolor]

Wang, J. Y., Chou, L.-S. & White, B. N. 1999. Molecular Ecology 8: 1603–1612. [Tursiops aduncus]

Zimmerman, E., Cepok, S., Rakotoarison, N., Zietemann, V. and Radespiel, U. 1998. Sympatric mouse lemurs in north west Madagascar: a new rufous mouse lemur species (Microcebus ravelobensis). Folia Primatologica 69: 106–114. [Microcebus ravelobensis]

b)    Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [putnu kārtas un dzimtas nosaukumiem]

Sibley, C. G. and Monroe, B. L., Jr. 1990. Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven. Sibley, C. G. and Monroe, B. L., Jr. 1993. Supplement to the Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven.[putnu sugām, izņemot Psittaciformes & Trochilidae]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). Pp. 280–477 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. [Psittacidae]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. and Hofling, E. 2002. Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. Auk 119: 815–819. [Pionopsitta aurantiocephala]

Howell, S. N. G. and Robbins, M. B. 1995. Species limits of the Least Pygmy-Owl (Glaucidium minutissimum) complex. Wilson Bulletin 107: 7–25. [Glaucidium parkeri]

Lafontaine, R. M. and Moulaert, N. 1998. A new species of scops owl (Otus: Aves): taxonomy and conservation status. Journal of African Zoology 112: 163–169. [Otus moheliensis]

Lambert, F. R. and Rasmussen, P. C. 1998. A new scops owl from Sangihe Island, Indonesia. Bulletin of the British Ornithologists' Club 204–217. [Otus collari]

Olsen, J., Wink, M., Sauer-Gürth, H. and Trost, S. 2002. A new Ninox owl from Sumba, Indonesia. Emu 102: 223–231. [for Ninoxsumbaensis]

Rasmussen, P. C. 1998. A new scops-owl from Great Nicobar Island. Bulletin of the British Ornithologists' Club 118: 141–153. [Otus alius]

Rasmussen, P. C. 1999. A new species of hawk-owl Ninox from North Sulawesi, Indonesia. Wilson Bulletin 111: 457–464. [Ninox ios]

Robbins, M. B. and Stiles, F. G. 1999. A new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from the Pacific slope of the northern Andes. Auk 116: 305–315. [Glaucidium nubicola]

Rowley, I. 1997. Family Cacatuidae (Cockatoos). Pp. 246–279 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. [Cacatuidae=Psittacidae]

Schuchmann, K. L. 1999. Family Trochilidae (Hummingbirds). Pp. 468–680 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-owls to Hummingbirds. Lynx Edicions, Barcelona. [Trochilidae]

da Silva, J. M. C., Coelho, G. and Gonzaga, P. 2002. Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. Ararajuba 10 (2): 123–130 [Glaucidium mooreorum]

Whittaker, A. 2002. A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson Bulletin 114 (4): 421–445. [Micrastur mintoni]

c)    Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53–68. [Calumma vatosoa & Calumma vencesi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [Tupinambis]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5–10. [Calumma glawi]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1–43. [Varanidae]

Broadley, D. G. 2002. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia), sagatavots pēc CITES nomenklatūras komitejas pieprasījuma. CoP12 Inf. 14. [Cordylus]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477–492. [Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [for Eunectes beniensis]

Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos – Die Gattung Phelsuma: 1–229 – Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [the genus Phelsuma]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139–185. [Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae, un pielīdzinot sugai Morelia kinghorni]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376–381. [Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. [Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615–617. [Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157–161. [Tropidophis hendersoni]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65–74. [Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1–14. [Furcifer nicosiai]

Karl, H.-V. and Tichy, G. 1999. Mauritiana 17: 277–284. [jūras bruņurupučiem un sauszemes bruņrupučiem]

Keogh, J. S., Barker, D. G. and Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society 73: 113-129. [Python breitensteini & Python brongersmai]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & Furcifer – izņemot Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis identificēšanai kā piederīgas sugas]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1–10. [Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295–302. [Tupinambis palustris]

Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353–357. [Crocodilurus amazonicus]

McCord, W. P., Iverson, J. B., Spinks, P. Q. and Shaffer, H. B. 2000. A new genus of Geoemydid turtle from Asia. Hamadryad 25: 86–90. [Leucocephalon]

McCord, W. P. and Pritchard, P. C. H. 2002. A review of the softshell turtles of the genus Chitra, with the description of new taxa from Myanmar and Indonesia (Java). Hamadryad 27 (1): 11–56. [Chitra vandijki]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists'League, Washington, DC. [Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae – izņemot šādu ģinšu piederības saglabāšanu: Acrantophis, Sanzinia, Calabaria & Lichanura un Epicrates maurus atzīšanu par piederīgu]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. and Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763–770. [Phelsuma malamakibo]

Perälä, J. 2001. A new species of Testudo (Testudines: Testudinidae) from the Middle East, with implications for conservation. Journal of Herpetology 35: 567–582. [Testudo werneri]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. [attiecas tikai uz Sauria apakškārtā ietilpstošajām dzimtām]

Rösler, H., Obst, F. J. and Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51–60. [Phelsuma hielscheri]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257–270. [Naja mandalayensis]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293–299. [Chamaeleo balebicornutus & Chamaeleo conirostratus]

Webb, R. G. 2002. Observations on the Giant Softshell Turtle, Pelochelys cantorii, with description of a new species. Hamadryad 27 (1): 99–107. [Pelochelys signifera]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. Gustav Fischer Verlag, Jena. [Crocodylia, Testudinata & Rhynchocephalia]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1–142 – Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [Uromastyx ģints]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339–406. [Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix & Naja sumatrana]

d)    Amphibia

Frost, D. R., ed. 2002. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference. http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html uz 2002. gada 23. augustu.

e)    Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [visas zivis]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus ) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum 53: 243–246. [Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum 53: 293-340. [Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum 55: 113–116. [Hippocampus]

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies 42: 284–291. [Hippocampus]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Otrais izdevums pieejams uz CD-ROM). [Hippocampus]

f)    Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133–143. [Pandinus ģints skorpioniem]

Platnick, N. I. 2004 and updates. The World Spider Catalog. Izdevums pieejams tiešsaistē, izmantojot šādu URL: http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/THERAPHOSIDAE.html. [Brachypelma ģints zirnekļiem]

g)    Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [Ornithoptera, Trogonoptera un Troides ģinšu dižtauriņi].

FLORA

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (iespiests ar labojumiem 1998. gadā) [visu augu, kas iekļauti konvencijas pielikumos, sugasvārdi, ja vien tos neaizstāj ar dalībvalstu konferences pieņemtajiem standarta parbaudes sarakstiem].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [to sugasvārdu sinonīmiem, kas nav minēti Augu grāmatā, ja vien tos neaizstāj ar dalībvalstu konferences pieņemtiem standarta pārbaudes sarakstiem, kā minēts zemāk].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) un precizētas redakcijas, ko pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, kā pamatnostādnes šādu sugu nosaukumiem: Cycadaceae, Stangeriaceae & Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un precizētas redakcijas, ko pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, kā pamatnostādnes šādu sugu nosaukumiem: Cyclamen (Primulaceae) & Galanthus & Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un precizētas redakcijas, ko pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, kā pamatnostādnes Cactaceae sugas nosaukumiem.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un precizētas redakcijas, ko pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, kā pamatnostādnes šādu sugu nosaukumiem: Dionaea, Nepenthes & Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un precizētas redakcijas, ko pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, kā pamatnostādnes šādu sugu nosaukumiem: Aloe & Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) un precizētas redakcijas, ko pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, kā pamatnostādnes Taxus sugas nosaukumiem.

CITES Orchid Checklist (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un precizētas redakcijas, ko pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, kā pamatnostādnes šādu sugu nosaukumiem: Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione and Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (Volume 2, 1997); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (Volume 3, 2001).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, publicējusi Federal Agency for Nature Conservation, Bonnā, Vācijā) pēc publikācijas izziņošanas un Pušu komentāriem, un precizētas redakcijas, ko pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, kā pamatnostādnes succulent euphorbias sugas nosaukumiem.

Dicksonia species of the Americas ,(2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation Bonnā, Vācijā) pēc publikācijas izziņošanas un Pušu komentāriem, un precizētas redakcijas, ko pieņēmusi Nomenklatūras komiteja, kā pamatnostādnes Dicksonia sugas nosaukumiem.

Checklist of CITES species (2005. gada izdevums un turpmākas redakcijas), ko publicējusi UNEP–WCMC un ko var izmantot kā neoficiālu pārskatu par zinātniskajiem nosaukumiem, kurus pieņēmusi dalībvalstu konference attiecībā uz dzīvnieku sugām, kas ir minētas konvencijas pielikumos, un kā neoficiālu kopsavilkumu par informāciju, kura ir iekļauta standarta referencēs, kas tika pieņemtas CITES nomenklatūrai.


IX PIELIKUMS

1.

Apzīmējuma kodi atļaujās un sertifikātos, lai apzīmētu darbības mērķi saskaņā ar 5.panta 5)punktu

B

pavairošana nebrīvē vai mākslīgā pavairošana

E

izglītojošs

G

botāniskais dārzs

H

medību trofeja

L

tiesībaizsardzība/ar tiesu saistīts/ar tiesu medicīnu saistīts

M

medicīnisks (ieskaitot biomedicīnas izpēti)

N

atkārtota atgriešana vai atgriešana savvaļā

P

personisks

Q

cirki un ceļojošās izstādes

S

zinātnisks

T

komerciāls

Z

zooloģiskais dārzs

2.

Apzīmējuma kodi atļaujās un sertifikātos, lai norādītu īpatņu izcelsmi saskaņā ar 5.panta 6)punktu

W

īpatņi, kas iegūti savvaļā

R

īpatņi, kas iegūti audzētavā

D

A pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē komerciāliem mērķiem, un A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti komerciāliem mērķiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku un augu daļas un atvasinājumi

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

C

A pielikuma dzīvnieki, kas audzēti nebrīvē nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikumu dzīvnieki, kas audzēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

F

Dzīvnieki, kas dzimuši nebrīvē, bet uz kuriem neattiecas Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

I

konfiscēti vai aizturēti īpatņi (1)

O

iepriekšēja vienošanās (1)

U

izcelsme nezināma (jāpamato)


(1)  Lietojams kopā tikai ar citu izcelsmes kodu.


X PIELIKUMS

62. PANTA 1) PUNKTĀ MINĒTĀS DZĪVNIEKU SUGAS

Mugurkaulnieku klase, kas aptver arī putnus

PUTNU SUGAS (PĪLES, ZOSIS, KAIJAS)

Pīļu dzimta

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

MĀJPUTNI

Fazānveidīgie

Catreus wallichi

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron emphanum

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

BALOŽU SUGAS

Baložveidīgie

Columba livia

PAPAGAIĻU SUGAS

Papagaiļveidīgie

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

DZIEDĀTĀJPUTNU SUGAS

Dziedātājputni

Carduelis cucullata


XI PIELIKUMS

18. pantā minēto bioloģisko paraugu veidi un to pielietojums

Parauga veids

Tipiskais parauga lielums

Parauga pielietojums

asinis, šķidras

pilieni vai 5 ml no visām asinīm ar antikoagulantu; drīkst uzglabāt 36 stundas

hematoloģijai un standarta bioķīmiskajiem testiem, lai noteiktu slimību; taksonomiskajai izpētei; biomedicīniskajai izpētei

asinis, sausās asins uztriepes

asins lāse zem mikroskopa priekšmetstikliņa, parasti nofiksēta ar ķīmisku fiksētāju

asinsanalīzēm un slimību izraisītāju skrīningam

asinis, sarecējis serums

5 ml asins stobriņā ar vai bez asins seruma

seroloģijai un tādu svešķermeņu, kuri izraisa slimības, noteikšanai; biomedicīniskajai izpētei

audi, saistaudi

5 mm3 audu gabaliņi fiksatīvā

histoloģijai un elektronu mikroskopijai, slimības pazīmju noteikšanai; taksonomiskajai izpētei; biomedicīniskajai izpētei

dzīvi audi (izņemot olšūnas, spermu un embrijus)

5 mm3 lieli audu gabaliņi, dažkārt sasaldēti

mikrobioloģijai un toksikoloģijai, organismu un indīgu vielu noteikšanai; taksonomiskajai izpētei; biomedicīniskajai izpētei

uztriepes

sīki audu gabaliņi stobriņā uz tampona

baktēriju, sēnīšu utt. audzēšanai, lai varētu konstatēt slimības

apmatojums, āda, spalvas, zobakmens

mazi, dažkārt niecīgi ādas virskārtas gabaliņi stobriņā (līdz 10 ml atzīmei) ar vai bez fiksatīva

ģenētiskajiem un tiesu medicīnas testiem, kā arī parazītu un patogēnu noteikšanai u.c. testiem

šūnu virknes un audu kultūras

parauga lielums – neierobežots

šūnu virknes ir mākslīgi kultivēts produkts, vai nu kā sākotnējā vai pastāvīgā šūnu virkne, kuru plaši izmanto, lai pārbaudītu ražotās vakcīnas vai citus medicīniskus produktus, kā arī taksonomiskajai izpētei (piemēram, hromosomu izpētei un DNS ekstrakcijai)

DNS

nelieli asins paraugi (līdz 5 ml), apmatojums, spalvu folikuls, muskulis un orgānu audi (piemēram, aknas, sirds utt.), attīrīts DNS utt.

dzimuma noteikšanai; identifikācijai; tiesu medicīnas testiem; taksonomiskajai izpētei; biomedicīniskajai izpētei

sekrēti (siekalas, inde, piens)

1–5 ml pudelītē

filoģenētiskajai izpētei, pretindes izstrādāšanai, biomedicīniskajai izpētei


XII PIELIKUMS

Korelācijas tabula

Regula (EK) Nr 1808/2001

Šī regula

1. panta a) un b) apakšpunkts

1. panta 1) un 2) punkts

1. panta c) apakšpunkts

1. panta d), e) un f) apakšpunkts

1. panta 3), 4) un 5) punkts

1. panta 6), 7) un 8) punkts

2. panta 1. un 2. punkts

2. panta 1. un 2. punkts

2. panta 3. un 4. punkts

2. panta 3. un 4. punkts

2. panta 5. un 6. punkts

3. pants

3. pants

4. panta 1. un 2. punkts

4. panta 1. un 2. punkts

4. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts

5. panta pirmā daļa, 1) un 2) punkts

5. panta pirmā daļa, 3) punkts

4. panta 3. punkta c), d) un e) apakšpunkts

5. panta pirmā daļa, 4), 5) un 6) punkts

4. panta 4. punkts

6. pants

4. pants 5. punkts

7. pants

5. pants

8. pants

6. pants

9. pants

7. panta 1. punkts

10. pants

7. panta 2. punkts

11. pants

7. panta 3. un 4. punkts

12. pants

8. panta 1. punkts

13. pants

8. panta 2. punkts

14. pants

8. panta 3. punkts

15. panta 1. un 2. punkts

8. panta 4. punkts

15. panta 3. un 4. punkts

8. panta 5. punkts

16. pants

8. panta 6. un 7. punkts

17. pants

18.un 19. pants

9. pants

20. pants

10. pants

21. pants

11. pants

22. pants

12. pants

23. pants

13. pants

24. pants

14. pants

25. pants

15. pants

26. pants

16. pants

27. pants

17. pants

28. pants

18. pants

29. pants

30.līdz 44. pants

19. pants

45. pants

20. panta 1. punkts

46. pants

20. panta 2. punkts

47. pants

20. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts

48. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

20. panta 3. punkta c) apakšpunkts

20. panta 3. punkta d) un e) apakšpunkts

48. panta 1. punkta c) un d) apakšpunkts

20. panta 4. punkts

49. pants

20. panta 5. un 6. punkts

50. panta 1. un 2. punkts

21. pants

51. pants

22. pants

52. pants

23. pants

53. pants

24. pants

54. pants

25. pants

55. pants

26. pants

56. pants

27. panta 1. punkta pirmais un otrais ievilkums un tiem sekojošais teksts

57. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkts

27. panta 2., 3. un 4. punkts

57. panta 2., 3. un 4. punkts

27. panta 5. punkta a) un b) apakšpunkts

57. panta 5. punkta a) un b) apakšpunkts

57. panta 5. punkta c) un d) apakšpunkts

28. panta 1. punkta pirmā un otrā atkāpe

58. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

28. panta 2. un 3. punkts

58. panta 2. un 3. punkts

28. panta 4. punkta a) un b) apakšpunkts

58. panta 4. punkts

29. pants

59. pants

30. pants

60. pants

31. pants

61. pants

32. pants

62. pants

33. pants

63. pants

34. panta 1. punkts

34. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunkts

64. panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunkts

34. panta 2. punkta g) un h) apakšpunkts

64. panta 2. punkts

35. panta 1. un 2. punkts

65. panta 1. un 2. punkts

35. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts

65. panta 3. punkts

65. panta 4. punkts

36. panta 1. punkts

66. panta 1., 2. un 3. punkts

36. panta 2. punkts

66. panta 4. punkts

36. panta 3. un 4. punkts

66. panta 5. un 6. punkts

66. panta 7. punkts

36. panta 5. punkts

66. panta 8. punkts

37. pants

67. pants

38. pants

68. pants

39. pants

69. pants

40. pants

70. pants

41. pants

71. pants

42. pants

74. pants

43. pants

72. pants

44. pants

73. pants

45. pants

75. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikums

III pielikums

IV pielikums

III pielikums

V pielikums

IV pielikums

VI pielikums

V pielikums

VII pielikums

VI pielikums

VIII pielikums

VII pielikums

IX pielikums

VIII pielikums

X pielikums

XI pielikums

XII pielikums


Top