Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0730

Komisijas Regula (EK) Nr. 730/2006 ( 2006. gada 11. maijs ) par gaisa telpas klasifikāciju un lidojumu, kurus veic saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem, piekļuvi virs 195. lidojuma līmeņa (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 128, 16.5.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 578–581 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 215 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 215 - 216
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 11 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2016; Atcelts ar 32016R1185

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/730/oj

16.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 730/2006

(2006. gada 11. maijs)

par gaisa telpas klasifikāciju un lidojumu, kurus veic saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem, piekļuvi virs 195. lidojuma līmeņa

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 551/2004 par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (gaisa telpas regula) (1), un jo īpaši tās 4. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula) (2), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

1944. gada Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 11. pielikuma (3) 2. nodaļas 6. punkts prasa klasificēt gaisa telpu noteiktu izmēru gaisa telpās, kurās sniedz gaisa satiksmes pakalpojumus, un apzīmēt tās alfabētiskā secībā, sākot ar A klasi līdz G klasei, kuru ietvaros var veikt noteikta veida lidojumus un attiecībā uz kurām noteikti gaisa satiksmes pakalpojumu un darbības noteikumi.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 549/2004 8. panta 1. punktu Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija (Eirokontrole) ir tikusi pilnvarota izpētīt vienotas gaisa telpas klasifikācijas shēmu Eiropas vienotās gaisa telpas mērķiem. Pētījuma rezultātā izstrādātajos 2004. gada 30. decembra un 2005. gada 30. aprīļa ziņojumos, tika ierosināts izveidot C klases gaisa telpu, kā piemērotu klasifikāciju gaisa telpai virs 195. lidojuma līmeņa. Šī regula pilnībā ņem vērā šos ziņojumus. Lai novērstu atšķirības dalībvalstīm piemērojot šādu klasifikāciju, ir nepieciešams izveidot vienotu gaisa telpas klasifikāciju, ka arī vienotas prasības lidojumu, kurus veic saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem, piekļūšanai.

(3)

Lai gan šajā regulā nav noteikta gaisa telpas augšējā robeža, gaisa telpas klasifikācijai virs 195. lidojuma līmeņa jāatbilst visiem lidojumiem, kas tiek veikti šādā gaisa telpā.

(4)

1944. gada Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 2. pielikuma (4) 4. nodaļas 5. punkts ievieš ierobežojumus attiecībā uz samazinātās vertikālās distancēšanas minimālajiem lielumiem attiecībā uz lidojumiem, kurus veic saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem, turpmāk tekstā – “VFR lidojumi”, virs 290. lidojuma līmeņa, savukārt atbilstoši tās pašas nodaļas 4. punktam VFR lidojumiem virs 200. lidojuma līmeņa ir nepieciešama atļauja.

(5)

Kārtībai, kas jāievēro VFR lidojumu piekļūšanas atļaujas saņemšanai gaisa telpā virs 195. līmeņa līdz 285. lidojuma līmenim, to ieskaitot, jābūt atklātai un caurskatāmai visās dalībvalstīs, neierobežojot leģitīmu VFR lidojumu piekļuvi vai gaisa satiksmes pakalpojumu elastīgumu.

(6)

Dalībvalstīm būtu jāgādā, lai notiktu droša pāreja uz gaisa telpas klasifikāciju virs 195. lidojuma līmeņa, kā C klases gaisa telpu. Ņemot vērā, ka dalībvalstīm ir nepieciešams laiks, lai grozītu to gaisa telpas klasifikāciju, šīs regulas piemērošana atliekama līdz 2007. gada 1. jūlijam.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vienotās gaisa telpas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Ar šo regulu izveido vienotu gaisa telpas klasifikāciju, kura jāpiemēro virs 195. lidojuma līmeņa, un nosaka vienotas prasības par lidojumu, kurus veic saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem, piekļuvi šai gaisa telpai.

2.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 551/2004 1. panta 3. punktu šo regulu piemēro Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Eiropas (ICAO EUR) un Āfrikas (ICAO AFI) reģionu gaisa telpas ietvaros, kur dalībvalstis atbild par gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanu.

2. pants

Definīcijas

Līdztekus atbilstošajām Regulas (EK) Nr. 549/2004 2. pantā iekļautajām definīcijām piemēro sekojošas definīcijas:

1)

“gaisa telpas rezervēšana” nozīmē noteiktu gaisa telpu, kas uz laiku tiek rezervēta konkrētai vai ekskluzīvai izmantošanai kādai lietotāju kategorijai;

2)

“gaisa satiksmes pakalpojumu vienība” nozīmē civilu vai militāru vienību, kas atbild par gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanu;

3)

“lidojumi saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem”, turpmāk tekstā – “IFR lidojumi”, nozīmē visus lidojumus, kurus veic saskaņā instrumentālo lidojumu noteikumiem, atbilstoši definīcijai 1944. gada Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 2. pielikumā (5);

4)

“lidojumi, kurus veic saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem”, turpmāk tekstā – “VFR lidojumi”, nozīmē visus lidojumus, kurus veic saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem, atbilstoši definīcijai 1944. gada Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 2. pielikumā (6);

5)

“gaisa telpas klasifikācija” nozīmē gaisa telpas klasifikāciju noteiktu izmēru gaisa telpās, kurās sniedz gaisa satiksmes pakalpojumus, kuras apzīmē alfabētiskā secībā un kurās var veikt noteikta veida lidojumus, un kurām ir noteikti gaisa satiksmes pakalpojumi un darbības noteikumi; gaisa telpu gaisa satiksmes pakalpojumiem klasificē no A klases līdz G klasei, atbilstoši definīcijai Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 11. pielikuma (7) 2. nodaļas 6.1. punktā.

3. pants

Gaisa telpas klasifikācija virs 195. lidojuma līmeņa

1.   Dalībvalstīm jāklasificē gaisa telpa virs 195. lidojuma līmeņa, kā C klases gaisa telpa.

2.   Atbilstoši 4. pantam, dalībvalstis gādā, lai C klases gaisa telpā tiktu atļauts veikt IFR un VFR lidojumus, lai visiem šiem lidojumiem tiktu sniegti gaisa satiksmes kontroles pakalpojumi un lai IFR lidojumi tiktu nošķirti no citiem IFR lidojumiem un no VFR lidojumiem.

VFR lidojumi jānošķir no IFR lidojumiem, un tiem jāsaņem satiksmes informācija par citiem VFR lidojumiem.

4. pants

VFR lidojumu piekļūšana virs 195. lidojuma līmeņa

Gaisa telpā virs 195. lidojuma līmeņa dalībvalstis var izveidot gaisa telpas rezervēšanu, ja tas ir lietderīgi, kurā var atļaut VFR lidojumus.

Gaisa telpā virs 195. lidojuma līmeņa un līdz 285. lidojuma līmenim, to ieskaitot, atbildīgā gaisa satiksmes pakalpojumu vienība var atļaut veikt VFR lidojumus saskaņā ar dalībvalsts noteikto atļaujas piešķiršanas kārtību, ko dalībvalsts publicējusi attiecīgajā aeronavigācijas informācijas izdevumā.

5. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 11. maijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 96, 31.3.2004., 20. lpp.

(2)  OV L 96, 31.3.2004., 1. lpp.

(3)  Trīspadsmitais izdevums – 2001. gada jūlijs, www.icao.int

(4)  Desmitais izdevums – 2005. gada jūlijs, www.icao.int

(5)  Desmitais izdevums – 2005. gada jūlijs, www.icao.int

(6)  Desmitais izdevums – 2005. gada jūlijs, www.icao.int

(7)  Trīspadsmitais izdevums – 2001. gada jūlijs, www.icao.int


Top