EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0208

Komisijas Regula (EK) Nr. 208/2006 ( 2006. gada 7. februāris ), ar kuru groza VI un VIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz pārstrādes standartiem biogāzes un kompostēšanas iekārtām un prasībām kūtsmēsliem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 36, 8.2.2006, p. 25–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 553–563 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 182 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 182 - 188

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; Iesaist. atcelta ar 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/208/oj

8.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/25


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 208/2006

(2006. gada 7. februāris),

ar kuru groza VI un VIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz pārstrādes standartiem biogāzes un kompostēšanas iekārtām un prasībām kūtsmēsliem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (1), un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1774/2002 paredzēti pasākumi, lai nodrošinātu, ka kūtsmēslus un no tiem iegūtos produktus izmanto vai likvidē tā, ka netiek apdraudēta cilvēku vai dzīvnieku veselība.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VI pielikuma II nodaļā noteiktas īpašas prasības to biogāzes un kompostēšanas iekārtu apstiprināšanai, kurās izmanto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus.

(3)

Pamatojoties uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2005. gada 7. septembra atzinumu par drošību attiecībā uz bioloģisko risku, pārstrādājot dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus biogāzes un kompostēšanas iekārtās, ir lietderīgi grozīt Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VI pielikuma II nodaļu, atļaujot citus pārstrādes rādītājus.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma III nodaļā noteiktas prasības kūtsmēsliem, pārstrādātiem kūtsmēsliem un pārstrādātu kūtsmēslu produktiem, kā arī noteikti kūtsmēslu pārstrādes un kontroles parametri, kas piemērojami kūtsmēsliem, lai tie atbilstu prasībām pārstrādātiem kūtsmēsliem un pārstrādātu kūtsmēslu produktiem.

(5)

Pamatojoties uz EFSA2005. gada 7. septembra atzinumu par bioloģisko drošību attiecībā uz kūtsmēslu termisko apstrādi, ir lietderīgi grozīt attiecīgās VIII pielikuma III nodaļas prasības, lai ņemtu vērā minēto atzinumu.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1774/2002.

(7)

Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VI un VIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. janvāra. Tomēr Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VI pielikuma II nodaļas C(13a) punkta un VIII pielikuma III nodaļas (II)(A)(5)(c) punkta prasības piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 7. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 416/2005 (OV L 66, 12.3.2005., 10. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VI un VIII pielikumu groza šādi.

1.

Regulas VI pielikuma II nodaļu groza šādi:

a)

nodaļas A(1) un (2) punktu aizstāj ar šādu tekstu.

“1.

Biogāzes iekārtai jābūt aprīkotai ar:

a)

neapejamu pasterizācijas/higienizācijas ierīci, kas aprīkota ar:

i)

ierīcēm temperatūras izmaiņu uzraudzībai;

ii)

reģistrējošām ierīcēm i) punktā minēto uzraudzības mērījumu rezultātu nepārtrauktai reģistrēšanai;

iii)

kā arī piemērotu drošības sistēmu, kas vajadzīga, lai novērstu nepietiekamas termiskas apstrādes iespēju;

b)

piemērotām ierīcēm transportlīdzekļu un konteineru tīrīšanai un dezinfekcijai, [transportlīdzeklim] izbraucot vai [konteineru] izvedot no biogāzes uzņēmuma.

Taču pasterizācijas/higienizācijas nodaļa nav obligāta tajās biogāzes iekārtās, kurās pārstrādā tikai:

i)

dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, kuri ir apstrādāti ar 1. apstrādes metodi;

ii)

3. kategorijas materiālu, kam citur veikta pasterizācija/higienizācija;

iii)

vai dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, ko bez pārstrādes var izmantot par izejvielu.

Ja biogāzes iekārta ir novietota telpās, kurās tur lauksaimniecības dzīvniekus un kur neizmanto tikai šo dzīvnieku radītos kūtsmēslus, iekārtu novieto pienācīgā attālumā no teritorijas, kurā tiek turēti šādi dzīvnieki, un jebkurā gadījumā iekārtai jābūt fiziski pilnībā atdalītai no dzīvniekiem, to barības un pakaišiem, vajadzības gadījumā nožogojot.

2.

Kompostēšanas iekārtai jābūt aprīkotai ar:

a)

neapejamu slēgtu kompostēšanas reaktoru, kas aprīkots ar:

i)

ierīcēm temperatūras attīstības uzraudzībai;

ii)

reģistrējošām ierīcēm i) punktā minēto uzraudzības mērījumu rezultātu reģistrēšanai, vajadzības gadījumā, nepārtrauktai reģistrēšanai;

iii)

kā arī piemērotu drošības sistēmu, kas vajadzīga, lai novērstu nepietiekamas termiskas apstrādes iespēju;

b)

atbilstīgām ierīcēm to transportlīdzekļu un konteineru tīrīšanai un dezinfekcijai, kuros transportē neapstrādātus dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus.

Tomēr cita veida kompostēšanas sistēmas var atļaut izmantot tad, ja tās:

i)

nodrošina piemērotus parazītu apkarošanas pasākumus;

ii)

pārvalda tādā veidā, lai viss materiāls sistēmā sasniegtu vajadzīgos laika un temperatūras rādītājus, vajadzības gadījumā veicot nepārtrauktu rādītāju uzraudzīšanu;

iii)

atbilst visām pārējām šīs regulas prasībām.

Ja kompostēšanas iekārta ir novietota telpās, kurās tur lauksaimniecības dzīvniekus un kur neizmanto tikai šo dzīvnieku radītos kūtsmēslus, iekārtu novieto pienācīgā attālumā no teritorijas, kurā tiek turēti šādi dzīvnieki, un jebkurā gadījumā iekārtai jābūt fiziski pilnībā atdalītai no dzīvniekiem, to barības un pakaišiem, vajadzības gadījumā nožogojot.”;

b)

ar šādu punktu aizstāj B(11) punktu:

“11.

Fermentācijas atlikumi un komposts biogāzes vai, attiecīgi, kompostēšanas iekārtā ir jāapstrādā un jāuzglabā tā, lai novērstu atkārtotu kontamināciju.”;

c)

ar šādu aizstāj C(12) punktu:

“12.

Uz trešās kategorijas materiālu, ko izmanto par izejvielu biogāzes iekārtās, kurās ir pasterizācijas/higienizācijas ierīce, jāattiecina šāds prasību minimums:

a)

maksimālais daļiņu lielums pirms nokļūšanas agregātā: 12 mm;

b)

visa materiāla minimālā temperatūra agregātā: 70 °C;

c)

un mazākais nepārtrauktais laiks agregātā: 60 minūtes.

Taču trešās kategorijas pienu, jaunpienu un piena produktus bez pasterizācijas/higienizācijas var izmantot par izejvielu biogāzes iekārtā, ja kompetentā iestāde neuzskata, ka tie radītu smagas transmisīvas slimības izplatīšanās risku.”;

d)

ar šādu tekstu aizstāj C(13) punktu:

“13.

Uz trešās kategorijas materiālu, ko izmanto par izejvielu kompostēšanas iekārtās, jāattiecina šāds prasību minimums:

a)

maksimālais daļiņu lielums pirms nokļūšanas kompostēšanas reaktorā: 12 mm;

b)

visa materiāla minimālā temperatūra reaktorā: 70 °C; kā arī

c)

minimālais laiks reaktorā 70 °C (visā materiālā) temperatūrā: 60 minūtes.”;

e)

iekļauj šādu C(13a) punktu:

“13a.

Taču kompetentā iestāde var atļaut izmantot citus standartizētus procedūras rādītājus, ja pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka šie rādītāji nodrošina bioloģisko risku samazinājumu. Pierādījumā ir iekļauts izvērtējums, ko veic saskaņā ar a) līdz f) punktu:

a)

iespējamo apdraudējumu identifikācija un analīze, ietverot izejmateriāla ietekmi, pamatojoties uz pārstrādes nosacījumu aptverošu definīciju;

b)

riska novērtējums, ar kuru novērtē, kā a) punktā minētie īpašie pārstrādes apstākļi tiek sasniegti parastos apstākļos un netipiskos apstākļos;

c)

paredzētās procedūras izvērtējums, veicot mērījumus attiecībā uz dzīvotspējas/infekciozitātes samazinājumu:

i)

endogēniem indikatororganismiem procedūras laikā, ja indikators:

pastāvīgi lielā skaitā ir izejvielā,

nav mazāk karstumizturīgs attiecībā uz apstrādes procedūras letāliem aspektiem, bet nav arī ievērojami izturīgāks nekā patogēni, kuru uzraudzībai to izmanto,

samērā viegli izmērāms un samērā viegli identificējams un apstiprināms;

vai

ii)

tādam labi raksturotam testa organismam vai vīrusam ekspozīcijas laikā, kas ievadīts piemērotā pārbaudes ķermenī izejmateriālā;

d)

veicot c) punktā minēto paredzētās procedūras izvērtējumu, ir jāgūst pierādījums tam, ka ar procedūru var panākt šādu vispārēja riska samazinājumu:

i)

attiecībā uz termisku un ķīmisku procedūru

5 log10 Enterococcus faecalis vai Salmonella Senftenberg (775W, H2S negatīvs) samazinājums,

termoizturīgu vīrusu, piemēram, parvovīrusa infekciozitātes titra samazinājums vismaz par 3 log10, ja tie identificēti kā būtisks apdraudējums;

kā arī:

ii)

attiecībā uz ķīmisku procedūru

rezistentu parazītu, piemēram, ascaris sp. oliņu samazinājums dzīvotspējīgā stadijā vismaz par 99,9 % (3 log10);

e)

pilnīgas kontroles programmas, tostarp c) punktā minētās procedūras darbības uzraudzības procedūru, plānojums;

f)

pasākumi, kas nodrošina nepārtrauktu to būtisko procedūras parametru uzraudzību un kontroli, kas noteikti kontroles programmā, darbinot iekārtu.

Ir jāreģistrē un jāsaglabā sīki dati par tiem būtiskiem procedūras rādītājiem, ko izmanto biogāzes vai kompostēšanas iekārtā, kā arī citiem būtiski svarīgiem kontroles punktiem, lai īpašnieks, operators vai to pārstāvis un kompetentā iestāde var uzraudzīt iekārtas darbību. Pieraksti pēc pieprasījuma ir jāiesniedz kompetentai iestādei.

Informācija par procedūru, kas ir atļauta saskaņā ar šo punktu, pēc pieprasījuma ir jāiesniedz Komisijai.”;

f)

nodaļas C(14) b) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“b)

uzskata, ka atliekas vai komposts ir neapstrādāts materiāls.”;

g)

tās D(15) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“15.

Fermentācijas atlieku vai komposta reprezentatīvajiem paraugiem, kas ņemti, pārstrādājot biogāzes vai kompostēšanas iekārtā vai tūlīt pēc pārstrādes, lai uzraudzītu procedūru, ir jāatbilst šādām normām:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 1 g;

vai

Enterococaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 1 g;

kā arī

fermentācijas atlieku vai komposta reprezentatīvajiem paraugiem, kas ņemti, ievietojot noliktavā vai izņemot no noliktavas biogāzes vai kompostēšanas iekārtās, jāatbilst šādiem standartiem:

Salmonella 25 grammos nav konstatēts: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0;

kur:

n

=

analizējamo paraugu skaits;

m

=

baktēriju skaita robežvērtība; rezultāts uzskatāms par apmierinošu, ja baktēriju skaits visos paraugos nepārsniedz m;

M

=

baktēriju skaita maksimālā robežvērtība; rezultāts uzskatāms par neapmierinošu, ja baktēriju skaits vienā vai vairākos paraugos ir vienāds ar M vai lielāks par to; un

c

=

paraugu skaits, kuros baktēriju skaits var būt lielāks par m un mazāks par M, paraugu joprojām uzskatot par pieņemamu, ja baktēriju skaits pārējos paraugos ir vienāds ar m vai mazāks.

Fermentācijas atliekas vai komposts, kas neatbilst šajā nodaļā izklāstītajām prasībām, ir vēlreiz pārstrādājams, ar salmonellām rīkojas vai tās iznīcina atbilstīgi kompetentās iestādes norādījumiem.”.

2.

Regulas VIII pielikuma III nodaļā tās II.A.(5) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“5.

Uz pārstrādātu kūtsmēslu vai pārstrādātu kūtsmēslu produktu laišanu tirgū attiecina šādus a) līdz e) punktā izklāstītus nosacījumus:

a)

tiem jābūt no tehniskajām iekārtām, biogāzes iekārtām vai kompostēšanas iekārtām, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde saskaņā ar šo regulu;

b)

tiem ir jābūt vismaz 60 minūtes termiski apstrādātiem vismaz 70 °C temperatūrā un apstrādātiem, lai samazinātu sporu un toksīnus veidotājas baktērijas;

c)

taču kompetentā iestāde var atļaut izmantot citus, nevis b) punktā aprakstītos standartizētos procedūras rādītājus, ja pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka šie rādītāji nodrošina bioloģisko risku samazinājumu. Šis pierādījums ietver izvērtējumu, ko veic šādi:

i)

iespējamo apdraudējumu identifikācija un analīze, ietverot izejmateriāla ietekmes izvērtējumu, pamatojoties uz visaptverošu pārstrādes nosacījumu definīciju, un riska novērtējumu, kurā novērtē, kā praktiski panāk īpašus pārstrādes nosacījumus normālos un netipiskos apstākļos;

ii)

paredzētās pārstrādes izvērtējums;

ii-1)

veicot endogēno indikatororganismu dzīvotspējas/infekciozitātes samazinājuma mērījumu procedūrā, ja indikators:

pastāvīgi lielā skaitā ir izejvielā,

nav mazāk karstumizturīgs attiecībā uz apstrādes procedūras letāliem aspektiem, bet nav arī ievērojami izturīgāks nekā patogēni, kuru uzraudzībai to izmanto,

samērā viegli nosakāms tā daudzums un tas samērā viegli identificējams un apstiprināms;

vai

ii-2)

veicot labi aprakstīta testa organisma vai vīrusa, kas ievadīts piemērotā kontrolorganismā izejmateriālā, dzīvotspējas/infekciozitātes samazinājuma mērījumu ekspozīcijas laikā;

iii)

ar ii) punktā minēto izvērtējumu ir jāpierāda, ka procedūrā panāk šādu vispārēju riska samazinājumu:

attiecībā uz termisku un ķīmisku procedūru Enterococcus faecalis samazinājumu par vismaz 5 log10 un termoizturīgu vīrusu, piemēram, parvovīrusa, ja tie ir identificēti kā būtisks apdraudējums, samazinājumu vismaz par 3 log10,

attiecībā uz ķīmiskām procedūrām arī rezistentu parazītu, piemēram, ascaris sp. oliņu samazinājumu dzīvotspējīgā stadijā vismaz par 99,9 % (3 log10);

iv)

pilnīgas kontroles programmas, tostarp pārstrādes uzraudzības procedūru, plānojums;

v)

pasākumi, kas nodrošina nepārtrauktu to būtisko procedūras parametru uzraudzību un kontroli, kas noteikti kontroles programmā, darbinot iekārtu.

Ir jāreģistrē un jāsaglabā sīki dati par būtiskiem procedūras rādītājiem, ko izmanto iekārtā, kā arī citiem būtiski svarīgiem kontroles punktiem, lai īpašnieks, operators vai to pārstāvis un kompetentā iestāde var uzraudzīt iekārtas darbību. Pieraksti pēc pieprasījuma ir jāiesniedz kompetentai iestādei.

Informācija par procedūru, kas ir atļauta saskaņā ar šo punktu, pēc pieprasījuma ir jāiesniedz Komisijai;

d)

kūtsmēslu reprezentatīvajiem paraugiem, kas ņemti, pārstrādājot iekārtā vai tūlīt pēc pārstrādes, lai uzraudzītu procedūru, ir jāatbilst šādām normām:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 1 g;

vai

Enterococaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 1 g;

kā arī

kūtsmēslu reprezentatīvajiem paraugiem, kas ņemti, ievietojot glabātuvē vai izņemot no glabātuves tehniskajā, biogāzes vai kompostēšanas iekārtā, jāatbilst šādiem standartiem:

Salmonella: 25 g nav konstatēts: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0;

kur:

n

=

analizējamo paraugu skaits;

m

=

baktēriju skaita robežvērtība; rezultāts uzskatāms par apmierinošu, ja baktēriju skaits visos paraugos nepārsniedz m;

M

=

baktēriju skaita maksimālā robežvērtība; rezultāts uzskatāms par neapmierinošu, ja baktēriju skaits vienā vai vairākos paraugos ir vienāds ar M vai lielāks par to; un

c

=

paraugu skaits, kuros baktēriju skaits var būt lielāks par m un mazāks par M, paraugu joprojām uzskatot par pieņemamu, ja baktēriju skaits pārējos paraugos ir vienāds ar m vai mazāks par to.

Pārstrādātus kūtsmēslus vai pārstrādātu kūtsmēslu produktus, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, uzskata par nepārstrādātiem;

e)

tie jāuzglabā tā, lai pēc pārstrādes kontaminācija vai sekundārā inficēšanās un mitrums ir maksimāli samazināts. Tie jāuzglabā:

i)

labi noslēgtās un izolētās tvertnēs;

ii)

vai pienācīgi noslēgtās pakās (plastikāta maisos vai lielmaisos).”


Top