Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0083

Komisijas Regula (EK) Nr. 83/2006 ( 2006. gada 18. janvāris ), ar ko nosaka mājputnu gaļas eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2006. gada 19. janvāra

OJ L 14, 19.1.2006, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/83(1)/oj

19.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 83/2006

(2006. gada 18. janvāris),

ar ko nosaka mājputnu gaļas eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2006. gada 19. janvāra

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 8. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2777/75 8. pantu starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punktā minēto produktu cenām pasaules tirgū un Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Piemērojot šos noteikumus un kritērijus pašreizējai situācijai mājputnu gaļas tirgū, ir jānosaka kompensācija tādā apmērā, kas ļautu Kopienai piedalīties pasaules tirdzniecībā un ņemtu vērā arī šo izvedumu veidu un to nozīmīgumu patlaban.

(3)

Komisijas 1999. gada 15. aprīļa Regulas (EK) Nr. 800/1999 21. pants par kopējo kārtību, kādā piemēro lauksaimniecības produktu eksporta kompensāciju sistēmu (2), neparedz kompensācijas piešķiršanu, ja eksporta deklarācijas pieņemšanas dienā produkti nav labā, atbilstīgā un tirgojamā kvalitātē. Lai nodrošinātu vienādu spēkā esošo tiesību aktu piemērošanu, ir jāprecizē, ka Regulas (EEK) Nr. 2777/75 1. pantā minētajai mājputnu gaļai ir jābūt marķētai ar veselības marķējumu, kuru paredz Padomes 1971. gada 15. februāra Direktīva 71/118/EEK par sanitārām problēmām saistībā ar svaigas mājputnu gaļas ražošanu un laišanu tirgū (3).

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kodi produktiem, par kuriem piešķir eksporta kompensāciju, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 2777/75 8. pantā, kā arī šīs kompensācijas apjoms ir norādīts šīs regulas pielikumā.

Tomēr, lai varētu saņemt kompensāciju, produktiem, kuriem piemēro Direktīvas 71/118/EEK pielikuma XII nodaļu, ir jāatbilst arī veselības marķējuma nosacījumiem, kurus paredz šī direktīva.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 19. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 671/2004 (OV L 105, 14.4.2004., 5. lpp.).

(3)  OV L 55, 8.3.1971., 23. lpp. Direktivā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).


PIELIKUMS

Mājputnu gaļas eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2006. gada 19. janvāra

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

10,00

NB: Produktu kodi, kā arī A sērijas galamērķa kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķa ciparu kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

V03

A24, Angola, Saūda Arābija, Kuveita, Bahreina, Katara, Omāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Jordānija, Jemena, Libāna, Irāka, Irāna,


Top