EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0004

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ( 2006. gada 7. aprīlis ) par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām (ECB/2006/4)

OJ L 107, 20.4.2006, p. 54–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 622–625 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 96 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Atcelts ar 32018O0014 . Latest consolidated version: 24/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/294/oj

20.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/54


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2006. gada 7. aprīlis)

par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām

(ECB/2006/4)

(2006/294/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus un jo īpaši to 12.1. pantu, 14.3. pantu un 23. pantu,

tā kā:

(1)

2004. gada 1. jūlija Pamatnostādni ECB/2004/13 par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus Eiropas Savienības esošo valstu centrālajām bankām, ārpus Eiropas Savienības esošajām valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām (1), jāgroza, lai iekļautu tajā izmaiņas “rezervju” definīcijā un atceltu robežu, zemāk par kuru netiek piedāvāta atlīdzība par to kredītu uz nakti atlikumiem, kas tiek turēti kā skaidrās naudas/ieguldījumu pakalpojums. Pamatnostādne ECB/2004/13 vienreiz jau ir grozīta un tādēļ skaidrības un pārskatāmības nolūkā būtu jāpārstrādā.

(2)

Statūtu 23. pants saistībā ar 43.4. pantu paredz, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) un to dalībvalstu centrālās bankas, kas ieviesušas euro (turpmāk tekstā – “iesaistītās VCB”), var veidot attiecības ar citu valstu centrālajām bankām un, ja vajadzīgs, starptautiskajām organizācijām, kā arī attiecībās ar trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām veikt visu veidu bankas darījumus.

(3)

ECB Padome uzskata, ka Eurosistēmai jādarbojas kā vienotai sistēmai, sniedzot Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumus šādiem klientiem, neatkarīgi no tā, kurš Eurosistēmas dalībnieks sniedz šos pakalpojumus. Tādēļ ECB Padome uzskata par vajadzīgu pieņemt šo pamatnostādni, lai nodrošinātu, cita starpā, ka Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumi tiek standartizēti un ir atbilstoši saskaņotiem noteikumiem un nosacījumiem, ka ECB saņem pietiekamu informāciju par šiem pakalpojumiem un ka tiek noteikti ar klientiem noslēgto līgumu obligātie kopējie elementi.

(4)

ECB Padome uzskata par vajadzīgu apstiprināt, ka informācija, dati un dokumenti, ko Eurosistēmas dalībnieki sagatavojuši un/vai viens otram nosūtījuši saistībā ar Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumiem, ir konfidenciāli un ka uz tiem attiecas Statūtu 38. pants.

(5)

Saskaņā ar Statūtu 12.1. un 14.3. pantu, ECB pamatnostādnes ir neatņemama Kopienas tiesību sastāvdaļa,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

“visu veidu bankas darījumi” ir Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumi centrālajām bankām un valstīm, kas atrodas ārpus euro zonas, un starptautiskajām organizācijām saistībā ar šo centrālo banku, valstu un starptautisko organizāciju rezervju pārvaldību,

“pilnvarotie ECB darbinieki” ir personas ECB, ko Valde periodiski norādījusi kā pilnvarotus tās informācijas nosūtītājus un saņēmējus, kura tiek sniegta Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu ietvaros,

“centrālās bankas” ir monetārās iestādes,

“klients” ir valsts (tostarp valsts varas iestāde vai valdības aģentūra), centrālā banka vai monetārā iestāde, kas atrodas ārpus euro zonas, vai starptautiskā organizācija, kam kāds Eurosistēmas dalībnieks sniedz Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumus,

“Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumi” ir 2. pantā uzskaitītie rezervju pārvaldības pakalpojumi, kurus Eurosistēmas dalībnieki var sniegt klientiem un kuri ļauj klientiem savas rezerves pilnībā pārvaldīt, izmantojot viena Eurosistēmas dalībnieka palīdzību,

“Eurosistēmas pakalpojumu sniedzējs” (EPS) ir Eurosistēmas dalībnieks, kas apņēmies sniegt visus Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumus,

“Atsevišķu pakalpojumu sniedzējs” (APS) ir Eurosistēmas dalībnieks, kas nav apņēmies sniegt visus Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumus,

“starptautiskā organizācija” ir organizācija, kas nav Kopienas iestāde vai organizācija un kas nodibināta ar starptautisku līgumu vai saskaņā ar to,

“rezerves” ir klienta euro denominētie atbilstošie aktīvi, piemēram, skaidrā nauda un vērtspapīri, kas atbilst “pirmā līmeņa aktīviem” Eurosistēmas atbilstošo aktīvu datu bāzē, kura katru dienu tiek atjaunināta un publicēta ECB interneta lapā, izņemot: i) gan vērtspapīrus, kas ir “3. emitentu grupā”, gan, attiecībā uz pārējām emitentu grupām, vērtspapīrus, kas ir “IV likviditātes kategorijā”, ii) aktīvus, kas tiek turēti tikai tādēļ, lai pildītu klienta pensiju izmaksas un saistītos pienākumus pret klienta bijušajiem vai esošajiem darbiniekiem, iii) īpaši nodalītos kontus, kurus klienti Eurosistēmas dalībniekā atvēruši, lai pārskatītu valsts parāda atmaksas grafiku starptautisko nolīgumu ietvaros, un iv) citas euro denominētu aktīvu kategorijas, par kurām periodiski lemj ECB Padome.

2. pants

Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu saraksts

Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumi ir:

1)

Rezervju atbildīgās glabāšanas konti;

2)

Atbildīgās glabāšanas pakalpojumi:

a)

atbildīgās glabāšanas kontu pārskati (stāvoklis mēneša beigās) ar iespēju pēc klienta lūguma sniegt pārskatu citos datumos,

b)

pārskatu nosūtīšana, izmantojot SWIFT, visiem klientiem, kuri pārskatus var saņemt, izmantojot SWIFT, un pārskatu nosūtīšana citā veidā klientiem, kuri neizmanto SWIFT,

c)

paziņošana par darbībām ar klientu turējumā esošajiem vērtspapīriem (piemēram, fiksētā ienākuma samaksu un vērtspapīru dzēšanu),

d)

darbību ar vērtspapīriem veikšana klientu vārdā,

e)

klientu un trešo personu pārstāvju vienošanos veicināšana saistībā ar automātisko vērtspapīru aizdevumu programmu darbību;

3)

Norēķinu pakalpojumi:

a)

bezmaksas piegādes vai piegādes pret samaksu norēķinu pakalpojumi visiem euro denominētajiem vērtspapīriem, kuriem atvērti atbildīgās glabāšanas konti,

b)

darījumu norēķinu apstiprināšana, izmantojot SWIFT (vai citā veidā klientiem, kuri neizmanto SWIFT);

4)

Skaidrās naudas vai ieguldījumu pakalpojumi:

a)

valūtas pirkšana vai pārdošana no klienta konta, ko savā vārdā veic Eurosistēmas dalībnieks, uzņemoties tirgus risku, aptverot vismaz euro tagadnes pirkšanu vai pārdošanu ārpus euro zonas esošo G10 valstu valūtās,

b)

fiksēta termiņa noguldījumu pakalpojumi klienta vārdā,

c)

kredītu uz nakti atlikumi:

1. līmenis – katram klientam ierobežotas, fiksētas summas automātisks ieguldījums, ko savā vārdā veic Eurosistēmas dalībnieks,

2. līmenis – iespēja klienta vārdā līdzekļus ieguldīt tirgū,

d)

ieguldījumu veikšana klientu labā atbilstoši viņu automātiskajiem rīkojumiem un saskaņā ar Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu kopumu,

e)

klienta rīkojumu izpilde, pērkot vai pārdodot vērtspapīrus otrreizējā tirgū.

3. pants

EPS un APS sniegtie pakalpojumi

1.   Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu ietvaros tiek nošķirti Eurosistēmas dalībnieki, kas ir EPS, un Eurosistēmas dalībnieki, kas ir APS.

2.   Papildus 2. pantā norādītajiem pakalpojumiem, EPS klientiem var piedāvāt arī citus rezervju pārvaldības pakalpojumus. EPS šos pakalpojumus nosaka katrā atsevišķā gadījumā, un uz tiem neattiecas šī pamatnostādne.

3.   Attiecībā uz APS šo pamatnostādni un Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu noteikumus piemēro saistībā ar APS sniegtajiem Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumiem vai vienu pakalpojumu, vai arī daļēju pakalpojumu, kas ir daļa no Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu kopuma. Turklāt katrs APS klientiem var piedāvāt arī citus rezervju pārvaldības pakalpojumus, kurus nosaka katrā atsevišķā gadījumā. Uz šādiem pakalpojumiem šī pamatnostādne neattiecas.

4. pants

Informācija par Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumiem

1.   Eurosistēmas dalībnieki pilnvarotajiem ECB darbiniekiem sniedz informāciju par Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu sniegšanu esošajiem un jaunajiem klientiem, kā arī informē pilnvarotos ECB darbiniekus par to, ka pie tiem vērsies iespējamais klients.

2.   Pirms Eurosistēmas dalībnieks izpauž ziņas par esošā, jaunā vai iespējamā klienta identitāti, Eurosistēmas dalībnieks cenšas saņemt klienta piekrišanu ziņu izpaušanai.

3.   Ja piekrišana netiek saņemta, attiecīgais Eurosistēmas dalībnieks pilnvarotajiem ECB darbiniekiem prasīto informāciju sniedz, neizpaužot ziņas par klienta identitāti.

5. pants

Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu aizliegums vai apturēšana

1.   Eurosistēmas dalībnieku zināšanai ECB izveidos esošo, jauno vai iespējamo klientu sarakstu, uz kuru rezervēm attiecas rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu vai līdzīgs pasākums, ko noteikusi kāda ES dalībvalsts, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūciju, vai arī noteikusi Eiropas Savienība.

2.   Ja Eurosistēmas dalībnieks apturējis Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu sniegšanu esošam klientam vai atsaka pakalpojumu sniegšanu jaunam vai iespējamam klientam, pamatojoties uz pasākumu vai lēmumu, kas nav minēts 1. punktā un ko valsts politikas vai valsts interešu dēļ pieņēmis Eurosistēmas dalībnieks vai dalībvalsts, kurā atrodas Eurosistēmas dalībnieks, tas nekavējoties par to informē pilnvarotos ECB darbiniekus. Pilnvarotie ECB darbinieki par to nekavējoties informē pārējos Eurosistēmas dalībniekus. Šādi pasākumi vai lēmumi neliedz citiem Eurosistēmas dalībniekiem sniegt šādiem klientiem Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumus.

3.   Uz ziņu izpaušanu par esošā, jaunā vai iespējamā klienta identitāti, kas veikta saskaņā ar šā panta 2. punktu, attiecas 4. panta 2. un 3. punkts.

6. pants

Atbildība par Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumiem

1.   Katrs Eurosistēmas dalībnieks atbild par tādu līgumu noslēgšanu ar klientiem, kādus tas uzskata par vajadzīgiem Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu sniegšanai.

2.   Ievērojot Eurosistēmas dalībniekam piemērojamos īpašos noteikumus vai īpašos noteikumus, kuriem piekritis Eurosistēmas dalībnieks, katrs Eurosistēmas dalībnieks, kas saviem klientiem sniedz Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumus vai daļu no tiem, nes atbildību par jebkuriem tā sniegtajiem pakalpojumiem.

7. pants

Obligātie kopējie papildu noteikumi ar klientiem noslēgtajos līgumos

Eurosistēmas dalībnieki nodrošina, ka to līgumi ar klientiem atbilst šai pamatnostādnei un turpmāk tekstā izklāstītajiem obligātajiem kopējiem papildu noteikumiem. Līgumi:

a)

nosaka, ka klienta darījumu partneris ir Eurosistēmas dalībnieks, ar kuru šis klients ir noslēdzis līgumu par Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu vai to daļas sniegšanu, un ka šis līgums nerada patērētāja tiesības vai tiesības pret citiem Eurosistēmas dalībniekiem. Šis noteikums klientam neliedz slēgt līgumus ar vairākiem Eurosistēmas dalībniekiem,

b)

norāda uz sasaistēm, kuras var izmantot norēķiniem par klienta darījumu partneru turētajiem vērtspapīriem, un uz riskiem, kas saistīti ar tādu sasaistu izmantošanu, kuras nav atļautas monetārās politikas operāciju veikšanai,

c)

norāda uz to, ka dažus darījumus Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu ietvaros veic, darot maksimāli iespējamo (“on a best effort basis”),

d)

norāda uz to, ka Eurosistēmas dalībnieks var ieteikt klientiem to, kad un kā veikt norēķinus, lai izvairītos no konfliktiem ar Eurosistēmas monetāro un valūtas kursa politiku, un ka šis dalībnieks neatbild par sekām, ko šādi ieteikumi var radīt klientam,

e)

norāda uz to, ka maksu, ko Eurosistēmas dalībnieki klientiem prasa par Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu sniegšanu, novērtē Eurosistēma, un ka šīs novērtēšanas rezultātā veiktā maksas pārskatīšana klientiem ir saistoša saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

8. pants

ECB loma

ECB koordinē Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu sniegšanu kopumā, kā arī ar to saistīto informāciju. Eurosistēmas dalībnieks, kas kļūst par EPS vai atsakās no EPS statusa, par to informē ECB.

9. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Šī pamatnostādne ir adresēta iesaistītajām VCB.

2.   Tiek atcelta Pamatnostādne ECB/2004/13. Norādes uz atcelto pamatnostādni uzskata par norādēm uz šo pamatnostādni.

3.   Šī pamatnostādne stājas spēkā 2006. gada 12. aprīlī. To piemēro no 2006. gada 1. jūlija.

Frankfurtē pie Mainas 2006. gada 7. aprīlī

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 241, 13.7.2004., 68. lpp. Pamatnostādne, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Pamatnostādni ECB/2004/20 (OV L 385, 29.12.2004., 85. lpp.).


Top