Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0108

Padomes Direktīva 2006/108/EK ( 2006. gada 20. novembrī ), ar ko pielāgo Direktīvas 90/377/EEK un 2001/77/EK enerģētikas jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

OJ L 363, 20.12.2006, p. 414–415 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 929–930 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 003 P. 37 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 003 P. 37 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/108/oj

20.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 363/414


PADOMES DIREKTĪVA 2006/108/EK

(2006. gada 20. novembrī),

ar ko pielāgo Direktīvas 90/377/EEK un 2001/77/EK enerģētikas jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu (1) un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 56. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

1)

Saskaņā ar Pievienošanās akta 56. pantu, ja iestāžu akti ir spēkā pēc 2007. gada 1. janvāra un tiem ir vajadzīgi pielāgojumi saistībā ar pievienošanos, un vajadzīgie pielāgojumi nav paredzēti Pievienošanās aktā vai tā pielikumos, vajadzīgos tiesību aktus pieņem Padome vai Komisija, ja tā ir pieņēmusi sākotnējo aktu.

2)

Konferences, kurā izstrādāja Pievienošanās līgumu, Nobeiguma aktā ir norādīts, ka Augstās Līgumslēdzējas Puses panāca politisku vienošanos par vairākiem iestāžu pieņemto aktu pielāgojumiem, kas vajadzīgi sakarā ar pievienošanos, un Padome un Komisija ir aicinātas pieņemt šos pielāgojumus pirms pievienošanās, tos vajadzības gadījumā papildinot un atjaunojot, lai ņemtu vērā Savienības tiesību aktu attīstību.

3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 90/377/EEK (2) un 2001/77/EK (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 90/377/EEK un 2001/77/EK groza, kā noteikts pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz dienai, kad Bulgārija un Rumānija pievienojas Eiropas Savienībai. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā, ja stājas spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgums, un ar tā spēkā stāšanās dienu.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 20. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. KORKEAOJA


(1)  OV L 157, 21.6.2005., 11. lpp.

(2)  OV L 185, 17.7.1990., 16. lpp.

(3)  OV L 283, 27.10.2001., 33. lpp.


PIELIKUMS

ENERĢĒTIKA

1.

31990 L 0377: Padomes Direktīva 90/377/EEK (1990. gada 29. jūnijs) par Kopienas procedūru, lai veicinātu atklātību attiecībā uz gāzes un elektrības cenām, kas noteiktas tiešajiem lietotājiem rūpniecībā (OV L 185, 17.7.1990., 16. lpp.), ko groza:

31993 L 0087: Komisijas 22.10.1993. Direktīva 93/87/EEK (OV L 277, 10.11.1993., 32. lpp.),

11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem — Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.),

32003 R 1882: Eiropas Parlamenta un Padomes 29.9.2003. Regula (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

a)

Direktīvas I pielikuma 11. punktā iekļauj šādu tekstu:

“—   Bulgārija: Sofija,”

“—   Rumānija: Bukareste,”;

b)

Direktīvas II pielikuma I punkta 2) apakšpunktā iekļauj šādu tekstu:

“—   Bulgārija: visā valstī,”

“—   Rumānija: visā valstī”.

2.

32001 L 0077: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/77/EK (2001. gada 27. septembris) par tādas elektroenerģijas pielietojuma veicināšanu iekšējā elektrības tirgū, kas ražota, izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus (OV L 283, 27.10.2001., 33. lpp.), ko groza:

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos — Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.).

a)

Direktīvas pielikumā pēc teksta, kas attiecas uz Beļģiju, iekļauj šādu tekstu:

“Bulgārija

1,7

6

11(7)”

un pēc teksta, kas attiecas uz Portugāli, iekļauj šādu tekstu:

“Rumānija

14,9

28

33”

b)

Direktīvas pielikumā tekstu, kas attiecas uz Kopienu, aizstāj ar šādu tekstu:

“Kopiena

372

13,2

21”

c)

Direktīvas pielikuma (**) un (***) zemsvītras piezīmes aizstāj ar šādām zemsvītras piezīmēm:

“(**)

Dati attiecas uz RES-E ražošanu valstī 1997. gadā, izņemot datus par Čehijas Republiku, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Ungāriju, Maltu, Poliju, Slovēniju un Slovākiju, kuru dati attiecas uz 1999. gadu, un datus par Bulgāriju un Rumāniju, kuru dati attiecas uz 2001. gadu.

(***)

RES-E procentuālo īpatsvaru 1997. gadā (1999.-2000. gadā attiecībā uz Čehijas Republiku, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Ungāriju, Maltu, Poliju, Slovēniju un Slovākiju) un 2010. gadā nosaka, RES-E ražošanas apjomu valstī dalot ar elektroenerģijas kopējo patēriņu valstī. Attiecībā uz Čehijas Republiku, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Ungāriju, Maltu, Poliju, Slovēniju un Slovākiju elektroenerģijas kopējo patēriņu valstī nosaka, pamatojoties uz 2000. gada datiem. Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju elektroenerģijas kopējo patēriņu valstī nosaka, pamatojoties uz 2001. gada datiem. Ja pastāv RES-E iekšēja tirdzniecība (ar atzītu sertifikāciju vai reģistrētu izcelsmi), šā procentuālā īpatsvara aprēķini iespaidos 2010. gada datus par katru dalībvalsti, bet ne Kopienas kopapjomu.”

d)

Pielikumā iekļauj šādu zemsvītras piezīmi par Bulgāriju:

“(7)

Ņemot vērā provizorisko analīzi un atjaunināto informāciju, 11 % mērķis ir noteikts, pamatojoties uz panākumiem neizsīkstošās enerģijas jomā un labvēlīgiem klimatiskiem apstākļiem. Iespējas šo aptuveno mērķi sasniegt ir ļoti atkarīgas no kopējā nokrišņu daudzuma, to periodiskuma gada laikā un no ūdens pieplūduma, kā arī no citiem klimatiskiem faktoriem, kas būtiski iespaido hidroenerģijas ražošanas līmeni, kā arī saules un vēja enerģijas izmantošanu. Turklāt RES izmantošanu ierobežo attiecīgie vides un saistītie attiecīgās valsts tiesību akti, kas atbilst attiecīgiem ES tiesību aktiem.”


Top