EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0093

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/93/EK ( 2006. gada 12. decembris) par to lidaparātu ekspluatācijas regulēšanu, uz kuriem attiecas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16. pielikuma otrā izdevuma (1988.) 1. sējuma 3. nodaļas II daļa (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 374, 27.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 26 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 26 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 31 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/93/oj

27.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 374/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/93/EK

(2006. gada 12. decembris)

par to lidaparātu ekspluatācijas regulēšanu, uz kuriem attiecas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16. pielikuma otrā izdevuma (1988.) 1. sējuma 3. nodaļas II daļa

(kodificēta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā

(1)

Padomes Direktīva 92/14/EEK (1992. gada 2. marts) par to lidaparātu ekspluatācijas ierobežošanu, uz kuriem attiecas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16. pielikuma otrā izdevuma (1988.) 1. sējuma 2. nodaļas II daļa (3), ir vairākkārt būtiski grozīta (4). Skaidrības un lietderības dēļ minētā direktīva būtu jākodificē.

(2)

Skaņas emisijas standartu piemērojumam civilajām zemskaņas reaktīvajām lidmašīnām ir liela nozīme gaisa transporta pakalpojumu nodrošināšanā, jo īpaši, ja šādi standarti ierobežo lidmašīnu izmantojuma laiku aviosabiedrībās.

(3)

Padomes Direktīva 89/629/EEK (1989. gada 4. decembris) par civilo zemskaņas reaktīvo lidmašīnu trokšņa emisijas ierobežošanu (5) ierobežo dalībvalstu civilā gaisa satiksmes reģistru papildināšanu ar lidmašīnām, kas atbilst tikai standartiem, kas noteikti Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16. pielikuma otrā izdevuma (1988.) 1. sējuma 2. nodaļas II daļā. Minētā direktīva paredz, ka šie papildināšanas ierobežojumi ir tikai pirmais posms.

(4)

Sakarā ar arvien lielākiem sastrēgumiem Kopienas lidostās ir svarīgi rast pastāvošajām iespējām vislabāko izlietojumu. Tas būs iespējams vienīgi tad, ja izmantos no vides aizsardzības viedokļa pieņemamas lidmašīnas.

(5)

Darbs, ko Kopiena veic sadarbībā ar citām starptautiskām organizācijām, parāda, ka pasākumiem, kas ierobežo tādu lidmašīnu ekspluatāciju, kuras neatbilst 16. pielikuma 3. nodaļā noteiktajiem standartiem, jāpievieno kāds noteikums, kas nodrošinātu labumu videi.

(6)

Kopējie noteikumi šim mērķim būtu ieviešami saprātīgā laika periodā, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju visā Kopienā, papildinot pastāvošos noteikumus. Tas ir jo īpaši svarīgi jaunāko tendenču aspektā, kas vērstas uz Eiropas gaisa satiksmes pakāpenisku liberalizāciju.

(7)

Ņemot vērā ekoloģiskos faktorus, tehniskās iespējas un ekonomiskās sekas, būtu jāsamazina lidmašīnu radītais troksnis.

(8)

Ir lietderīgi reglamentēt dalībvalstu reģistros esošo civilo zemskaņas reaktīvo lidmašīnu ekspluatāciju, un nodrošināt atbilstību standartiem, kas noteikti 16. pielikuma 3. nodaļā.

(9)

Dalībvalstīm būtu jāizstrādā noteikumi par sankcijām, ko piemēro valsts noteikumu, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, pārkāpšanas gadījumā. Šīm sankcijām vajadzētu būt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

(10)

Šai direktīvai nevajadzētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts I pielikuma B daļā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1.   Šīs direktīvas mērķis ir reglamentēt civilo zemskaņas reaktīvo lidmašīnu ekspluatāciju, kā noteikts 2. pantā.

2.   Šī direktīva attiecas uz lidmašīnām, kuru maksimālā pacelšanās masa ir vismaz 34 000 kg, ar attiecīgā tipa lidmašīnām apstiprinātu maksimālu ietilpību vairāk par 19 pasažieru vietām, neskaitot vietas, kas paredzētas vienīgi apkalpei.

2. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, lai visas civilās zemskaņas reaktīvās lidmašīnas, ko ekspluatē lidostās, kuras atrodas to teritorijā, atbilstu standartiem, kas noteikti Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16. pielikuma otrā izdevuma (1988.) 1. sējuma 3. nodaļas II daļā.

2.   Teritorijā, kas minēta 1. punktā, neietilpst aizjūras departamenti, kas minēti Līguma 299. panta 2. punktā.

3. pants

1.   Dalībvalstis var piešķirt atbrīvojumus no 2. panta prasībām lidmašīnām, kam ir vēsturiska vērtība.

2.   Jebkura dalībvalsts, kas piešķir atbrīvojumus saskaņā ar 1. punktu, informē pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes un Komisiju par savu lēmumu un par tā pamatojumu.

3.   Katra dalībvalsts atzīst citu dalībvalstu piešķirtos atbrīvojumus attiecībā uz tajās reģistrētajām lidmašīnām.

4.   Atsevišķos gadījumos dalībvalstis uz laiku var atļaut lidostās, kas atrodas to teritorijās, izmantot lidmašīnas, kuras nevarētu ekspluatēt, pamatojoties uz šīs direktīvas pārējiem noteikumiem. Šādu atbrīvojumu var attiecināt tikai uz:

a)

lidmašīnām, kuras izmanto tādām ārkārtēja rakstura darbībām, ka būtu nepamatoti nepiešķirt atbrīvojumu uz laiku;

b)

lidmašīnām, kas veic bezpeļņas lidojumus, kas saistīti ar pārbūvi, remontu vai apkopi.

4. pants

Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par sankcijām, ko piemēro valsts noteikumu, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, pārkāpšanas gadījumā, un veic visus vajadzīgus pasākumus, lai nodrošinātu šo noteikumu īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Dalībvalstis šos noteikumus dara zināmus Komisijai un bez kavēšanās dara tai zināmus visus turpmākus grozījumus, kas uz tiem attiecas.

6. pants

1.   Direktīvu 92/14/EEK atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts I pielikuma B daļā.

2.   Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

7. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2006. gada 12. decembris.

Eiropas Parlamenta vārdā -

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā -

priekšsēdētājs

M. PEKKARINEN


(1)  OV C 108, 30.4.2004., 55. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2004. gada 10. februāra Atzinums (OV C 97 E, 22.4.2004., 67. lpp.) un Padomes 2006. gada 14. novembra Lēmums.

(3)  OV L 76, 23.3.1992., 21. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 991/2001 (OV L 138, 22.5.2001., 12. lpp.).

(4)  Skat. I pielikuma A daļu.

(5)  OV L 363, 13.12.1989., 27. lpp.


I PIELIKUMS

A daļa

Atceltā direktīva ar sekojošiem grozījumiem

Padomes Direktīva 92/14/EEK

(OV L 76, 23.3.1992., 21. lpp.)

Padomes Direktīva 98/20/EK

(OV L 107, 7.4.1998., 4. lpp.)

Komisijas Direktīva 1999/28/EK

(OV L 118, 6.5.1999., 53. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 991/2001

(OV L 138, 22.5.2001., 12. lpp.)

B daļa

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos

(minēts 6. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

92/14/EEK

1992. gada 1. jūlijs

98/20/EK

1999. gada 1. marts

1999/28/EK

1999. gada 1. septembris


II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Direktīva 92/14/EEK

Šī direktīva

1. pants, 1. un 2. punkts

1. pants, 1. un 2. punkts

1. pants, 3. punkts

2. pants, 1. punkts

2. pants, 2. punkts

2. pants, 1. punkts

2. pants, 3. punkts

2. pants, 2. punkts

2. pants, 4. punkts

3. un 4. pants

5. pants, 1. punkts

5. pants, 2. punkts

3. pants, 1. punkts

6. un 7. pants

8. pants

3. pants, 4. punkts

9. pants, 1. punkts

3. pants, 2. punkts

9. pants, 2. punkts

3. pants, 3. punkts

9.a un 9.b pants

10. pants, 1. punkts

10. pants, 2. punkts

4. pants

5. pants (1)

6. pants

7. pants

11. pants

8. pants

Pielikums

I pielikums

II pielikums


(1)  Padomes Direktīvas 98/20/EK 2. pants.


Top