EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1673

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1673/2006/EK ( 2006. gada 24. oktobris ), par Eiropas standartizācijas finansēšanu

OJ L 315, 15.11.2006, p. 9–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 255 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 255 - 258

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; Atcelts ar 32012R1025

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1673/oj

15.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 315/9


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS Nr. 1673/2006/EK

(2006. gada 24. oktobris)

par Eiropas standartizācijas finansēšanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu un 157. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas standartizācija ir brīvprātīga darbība, kuras īstenošanā ieinteresētās personas vēlas ieviest standartus vai cita veida standartizācijas produktus atbilstīgi savām vajadzībām. Minētos standartizācijas produktus nosaka Eiropas Standartizācijas komiteja, Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja un Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts, – iestādes, kas uzskaitītas I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā (3) (turpmāk – “Eiropas standartizācijas iestādes”).

(2)

Direktīva 98/34/EK atļauj Komisijai pēc konsultēšanās ar minētajā direktīvā noteikto komiteju iesniegt standartizācijas pieprasījumus Eiropas standartizācijas iestādēm. 2003. gada 28. marta Vispārīgās pamatnostādnes sadarbībai starp CEN, Cenelec un ETSI un Eiropas Komisiju un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociāciju (4) nosaka partnerattiecības starp Eiropas standartizācijas iestādēm un Kopienu, un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociāciju, kas arī piedalās Eiropas standartizācijas procesā.

(3)

Kopienai jāpiedalās Eiropas standartizācijas finansēšanā, ņemot vērā tās noderīgo lomu Kopienas tiesību aktu un politikas īstenošanas jomā. No vienas puses, Eiropas standartizācija sekmē iekšējā tirgus darbību un nostiprināšanu, īpaši pateicoties “jaunās pieejas” direktīvām tādās jomās kā veselība, drošība un vides un patērētāju aizsardzība, un savietojamības nodrošināšanu tādās jomās kā, piemēram, transports. No otras puses, Eiropas standartizācija palīdz uzlabot uzņēmumu konkurētspēju, jo īpaši veicinot preču brīvu apriti un pakalpojumu sniegšanas brīvību, tīklu savietojamību, komunikācijas līdzekļus, tehnoloģiju attīstību un inovācijas tādās jomās kā, piemēram, informācijas tehnoloģija. Tādēļ ir atbilstīgi iekļaut šajā lēmumā Eiropas standartizācijas darbību finansēšanu informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomās, ko reglamentē arī ar Padomes Lēmumu 87/95/EEK (1986. gada 22. decembris) par standartizāciju informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā (5).

(4)

Šim lēmumam būtu jānodrošina skaidrs, pilnīgs un sīki izstrādāts juridiskais pamats Kopienas finansējumam visām standartizācijas darbībām, kas nepieciešamas tās politikas un tiesību aktu īstenošanai.

(5)

Jānodrošina, lai mazie un vidējie uzņēmumi, jo īpaši mazie uzņēmumi, mikrouzņēmumi un amatniecības uzņēmumi spētu piemērot Eiropas standartus. Tādēļ šie standarti būtu jāveido un jāpielāgo tā, lai tiktu ņemtas vērā šādu uzņēmumu īpatnības un vide, kurā tie darbojas.

(6)

Kopienas finansējumam vajadzētu būt vērstam uz to, lai izstrādātu standartus vai cita veida standartizācijas produktus, sekmētu to pielietošanu uzņēmumos, tulkojot tos dažādās Kopienas oficiālajās valodās, kā arī lai nostiprināt Eiropas standartizācijas sistēmas kohēziju un nodrošinātu visiem tirgus dalībniekiem Eiropas Savienībā godīgu un pārredzamu piekļuvi Eiropas standartiem. Tas ir īpaši svarīgi gadījumos, kad standartu izmantošana nodrošina atbilstību Kopienas tiesību aktiem.

(7)

Eiropas standartizācijas darbībām piešķirtās apropriācijas katru gadu būtu jānosaka budžeta lēmējinstitūcijai indikatīva finansējuma robežās attiecīgās finanšu shēmas laikposmam, un tās būtu jāparedz Komisijas ikgadējā lēmumā, ar ko nosaka summas un, vajadzības gadījumā, līdzfinansējuma maksimālās likmes katram darbības veidam.

(8)

Ievērojot Eiropas standartizācijas lielo ietekmi, atbalstot Kopienas politiku un tiesību aktus, un dažāda veida standartizācijas darbības, būtu jāparedz dažādi finansēšanas veidi. Tas galvenokārt attiecas uz dotācijām Eiropas standartizācijas iestādēm, nepublicējot uzaicinājumu uz konkursu, saskaņā ar 110. panta 1. punkta otro daļu Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (6), (turpmāk – “Finanšu regula”) un 168. panta 1. punkta d) apakšpunktu Komisijas Regulā (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 (2002. gada 23. decembris), ar ko paredz īstenošanas kārtību Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (7).

(9)

Turklāt tam būtu jāattiecas arī uz iestādēm, kuras Direktīvas 98/34/EK I pielikumā nav atzītas kā Eiropas standartizācijas iestādes, tomēr ir pilnvarotas pamataktā, un kurām uzdots sadarbībā ar Eiropas standartizācijas iestādēm veikt priekšdarbus Eiropas standartizācijas atbalstam.

(10)

Dalībvalstis tiek mudinātas nodrošināt pienācīgu valsts finansējumu standartizācijas uzdevumiem.

(11)

Turklāt, ciktāl Eiropas standartizācijas iestādes sniedz nepārtrauktu atbalstu Kopienas darbībām, tām vajadzētu būt efektīvam un lietderīgam centrālajam sekretariātam. Tādēļ Komisija būtu jāpilnvaro piešķirt dotācijas šīm iestādēm, kas īsteno mērķi, kuram ir vispārēja Eiropas nozīme, darbības dotāciju gadījumā nepiemērojot ikgadējo samazinājumu, kas minēts Finanšu regulas 113. panta 2. punktā. Lai Eiropas standartizācijas iestādes darbotos efektīvi, arī valstu locekļiem šajās iestādēs ir jāizpilda savi pienākumi attiecībā uz finansiālu ieguldījumu Eiropas standartizācijas sistēmā.

(12)

Standartizācijas darbību finansējumam būtu jāvar segt arī standartu vai citu standartizācijas procedūru izstrādei nepieciešamie priekšdarbi un papilddarbi. Tas galvenokārt attiecas uz pētniecību, provizorisku dokumentu izstrādi likumdošanai, starplaboratoriju testiem un standartu atzīšanu vai novērtēšanu. Turklāt standartizācijas veicināšanai Eiropas un starptautiskajā līmenī būtu jāietver arī programmas tehniskam atbalstam un sadarbībai ar trešām valstīm. Lai uzlabotu pieeju tirgum, kā arī veicinātu Eiropas Savienības uzņēmumu konkurētspēju, būtu jāparedz iespēja piešķirt dotācijas arī citām iestādēm, izmantojot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus vai, vajadzības gadījumā, piešķirot tiesības slēgt līgumus.

(13)

Regulāri tiek parakstīti partnerattiecību nolīgumi starp Komisiju un Eiropas standartizācijas iestādēm, lai paredzētu administratīvos un finansiālos noteikumus standartizācijas darbību finansēšanai saskaņā ar Finanšu regulu. Eiropas Parlamentam un Padomei vajadzētu būt informētiem par šādu nolīgumu saturu.

(14)

Ievērojot standartizācijas darbu specifiku un jo īpaši dažādu ieinteresēto pušu iesaistīšanu standartizācijas procesā, būtu jāatzīst, ka līdzfinansējumu Eiropas standartu un citu standartizācijas produktu izstrādei no Kopienas dotācijām varētu sniegt, izmantojot ieguldījumu natūrā, piemēram, nodrošinot ekspertu palīdzību.

(15)

Lai nodrošinātu šā lēmuma efektīvu īstenošanu, vajadzētu būt iespējai izmantot attiecīgas zināšanas, īpaši revīzijas un finanšu pārvaldības jomā, kā arī jāizmanto administratīvā atbalsta resursi, kas varētu veicināt Kopienas finansēto darbību īstenošanu un regulāru izvērtēšanu, lai nodrošinātu to lietderību un ietekmi.

(16)

Turklāt būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai novērstu krāpšanu un nelikumības un atgūtu nepareizi izmaksātos līdzekļus, ievērojot Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (8), Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (9) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 (1999. gada 25. maijs) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) (10),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo lēmumu paredz noteikumus attiecībā uz Kopienas ieguldījumu Eiropas standartizācijas finansēšanā, lai varētu atbalstīt īpašu politikas virzienu, pasākumu, darbību un Kopienas tiesību aktu īstenošanu.

2. pants

Iestādes, kuras ir atbilstīgas Kopienas finansējumam

Kopienas finansējumu var piešķirt atzītajām Eiropas standartizācijas iestādēm, kas ir uzskaitītas Direktīvas 98/34/EK I pielikumā, lai īstenotu šā lēmuma 3. pantā uzskaitītās darbības.

Tomēr Kopienas finansējumu var piešķirt arī citām iestādēm, lai īstenotu 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos Eiropas standartizācijas priekšdarbus vai papilddarbus, kā arī 3. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētās programmas.

3. pants

Standartizācijas darbības, kas ir atbilstīgas Kopienas finansējumam

1.   Kopiena var finansēt šādas Eiropas standartizācijas darbības:

a)

Eiropas standartu vai jebkura cita tāda standartizācijas produkta izstrādi un pārskatīšanu, kas ir nepieciešams un noderīgs, lai īstenotu Kopienas politiku un tiesību aktus;

b)

Eiropas standartizācijas priekšdarbu vai papilddarbu īstenošanu, piemēram, mācības, programmas, novērtēšanas, salīdzinošās analīzes, izpētes, laboratorijas darbus, starplaboratoriju testus, atbilstības novērtēšanas darbus;

c)

Eiropas standartizācijas iestāžu centrālo sekretariātu darbības, piemēram, politikas izstrādi, standartizācijas darbību koordinēšanu, tehniskā darba apstrādi un informācijas nodrošināšanu ieinteresētajām pusēm;

d)

pārbaudes attiecībā uz Eiropas standartu vai jebkura cita standartizācijas produkta kvalitāti un atbilstību attiecīgajiem Kopienas politikas virzieniem un tiesību aktiem;

e)

vajadzības gadījumā, Eiropas standartu vai jebkura cita Eiropas standartizācijas produkta, ko izmanto Kopienas politikas un tiesību aktu atbalstam, tulkojumu citās Kopienas oficiālajās valodās, kas nav Eiropas standartizācijas iestāžu darba valodas; dokumentu izstrādi, lai paskaidrotu, interpretētu un vienkāršotu standartus, kā arī lietošanas pamācību un labas prakses dokumentu izstrādi;

f)

darbības, kuru mērķis ir īstenot tehniskās palīdzības programmas, sadarbību ar trešām valstīm, kā arī Eiropas standartizācijas sistēmas un Eiropas standartu izmantošanas veicināšanu un vērtības celšanu ieinteresēto pušu vidū Kopienā un starptautiskā mērogā.

2.   Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās darbības ir atbilstīgas Kopienas finansējumam vienīgi tad, ja par pieprasījumiem, kas jānosūta Eiropas standartizācijas iestādēm, ir notikusi apspriešanās ar komiteju, kas izveidota ar Direktīvas 98/34/EK 5. pantu.

4. pants

Finansējums

Katru gadu budžeta lēmējinstitūcija atbilstīgi finanšu shēmai nosaka apropriācijas, kas piešķirtas šajā lēmumā minētajām darbībām.

5. pants

Finansēšanas kārtība

1.   Kopienas finansējumu nodrošina:

a)

dotāciju veidā bez uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, Eiropas standartizācijas iestādēm 3. pantā minēto darbību veikšanai un iestādēm, kas pilnvarotas pamataktā saskaņā ar Finanšu regulas 49. pantu, lai sadarbībā ar Eiropas standartizācijas iestādēm veiktu šā lēmuma 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto darbu;

b)

dotāciju veidā pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus vai valsts iepirkuma procedūrā citām iestādēm, lai sadarbībā ar Eiropas standartizācijas iestādēm īstenotu 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās standartizācijas darbības vai 3. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētās programmas.

2.   Šā lēmuma 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto Eiropas standartizācijas iestāžu centrālo sekretariātu darbību var finansēt, izmantojot dotācijas konkrētām darbībām vai darbības dotācijas. Atjaunošanas gadījumā darbības dotācijas automātiski nesamazina.

3.   Komisija pieņem lēmumu par 1. un 2. punktā minētajiem finansēšanas pasākumiem, kā arī par apjomu un, vajadzības gadījumā, par finansējuma maksimālo procentuālo daļu katram darbības veidam. Šos Komisijas lēmumus dara publiski pieejamus.

4.   Ar dotāciju nolīgumiem var atļaut saņēmēju pieskaitāmo izmaksu segšanu pēc vienotas likmes, nepārsniedzot 30 % no darbību kopējām atbilstīgajām tiešajām izmaksām, izņemot gadījumus, kad saņēmēja netiešās izmaksas sedz ar darbības dotācijām, kuras finansē no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

5.   Līdzfinansējums natūrā ir atļauts. Ieguldījumus natūrā novērtē saskaņā ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002.

6.   Sadarbības kopīgie mērķi un finansiālie un administratīvie nosacījumi attiecībā uz dotācijām, kas piešķirtas Eiropas standartizācijas iestādēm, ir noteikti partnerības pamatnolīgumos, ko paraksta Komisija, no vienas puses, un Eiropas standartizācijas iestādes, no otras puses, saskaņā ar Finanšu regulu un Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002. Par šo nolīgumu noslēgšanu informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

6. pants

Pārvaldība un uzraudzība

1.   Apropriācijas, ko budžeta lēmējinstitūcija nosaka standartizācijas darbību finansēšanai, var segt arī administratīvos izdevumus saistībā ar priekšdarbiem, uzraudzību, kontroli, revīziju un izvērtēšanu, kas tieši nepieciešama šā lēmuma mērķu sasniegšanai, un jo īpaši pētījumus, sanāksmes, informācijas un publicitātes darbības, izdevumus, kas saistīti ar informātikas tīkliem informācijas apmaiņai, un jebkurus citus administratīvas vai tehniskas palīdzības rakstura izdevumus, ko Komisija var izmantot standartizācijas darbībām.

2.   Komisija izvērtē to standartizācijas darbību atbilstību Kopienas politikas un tiesību aktu vajadzībām, uz kurām attiecas Kopienas finansējums, un vismaz reizi piecos gados informē Eiropas Parlamentu un Padomi par šādas izvērtēšanas rezultātiem.

7. pants

Kopienas finansiālo interešu aizsardzība

1.   Komisija nodrošina, ka, īstenojot saskaņā ar šo lēmumu finansētas darbības, tiek aizsargātas Kopienas finansiālās intereses, piemērojot aizsardzības pasākumus pret krāpšanu, korupciju un jebkādām citām prettiesiskām darbībām, veicot efektīvas pārbaudes un atgūstot nepareizi izmaksātās summas, kā arī, ja ir atklāti pārkāpumi, piemērojot iedarbīgas, samērīgas un preventīvas sankcijas saskaņā ar Regulām (EK, Euratom) Nr. 2988/95, (Euratom, EK) Nr. 2185/96 un (EK) Nr. 1073/1999.

2.   Attiecībā uz Kopienas darbībām, ko finansē saskaņā ar šo lēmumu, pārkāpuma jēdziens, kas minēts Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 1. panta 2. punktā, nozīmē jebkuru Kopienas tiesību normu vai jebkuru līgumsaistību pārkāpumu, ko rada kāda saimnieciskās darbības subjekta darbība vai bezdarbība, kas kaitē vai varētu kaitēt Eiropas Savienības vispārējam budžetam vai tās pārvaldītiem budžetiem, veicot nepamatotus izdevumus.

3.   Ar nolīgumiem un līgumiem, kas izriet no šā lēmuma, paredz Komisijas vai jebkuras tās pilnvarotas personas veiktu uzraudzību un finansiālo pārbaudi, kā arī Revīzijas palātas veiktu revīziju, ko vajadzības gadījumā veic uz vietas.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2006. gada 24. oktobrī.

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

P. LEHTOMÄKI


(1)  OV C 110, 9.5.2006., 14. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2006. gada 17. maija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2006. gada 18. septembra Lēmums.

(3)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(4)  OV C 91, 16.4.2003., 7. lpp.

(5)  OV L 36, 7.2.1987., 31. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

(6)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(7)  OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1248/2006 (OV L 227, 19.8.2006., 3. lpp.).

(8)  OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.

(9)  OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.

(10)  OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.


Top