Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0556

2006/556/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 4. augusts ), ar ko groza Lēmumu 92/452/EEK attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm Amerikas Savienotajās Valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3456) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 218, 9.8.2006, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1071–1072 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 198 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 198 - 199

No longer in force, Date of end of validity: 13/02/2008; Iesaist. atcelta ar 32008D0155

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/556/oj

9.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 218/20


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 4. augusts),

ar ko groza Lēmumu 92/452/EEK attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm Amerikas Savienotajās Valstīs

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3456)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/556/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 25. septembra Direktīvu 89/556/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu sugu mājdzīvnieku embrijiem un to importu no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1992. gada 30. jūlija Lēmumā 92/452/EEK, ar ko izveido to embriju ieguves brigāžu un embriju gatavošanas brigāžu sarakstus, kuras apstiprinātas trešās valstīs liellopu embriju izvešanai uz Kopienu (2), ir noteikts, ka dalībvalstis ieved embrijus no trešām valstīm tikai tad, ja tos ir ieguvušas, apstrādājušas un uzglabājušas minētajā lēmumā uzskaitītās embriju ieguves brigādes.

(2)

Amerikas Savienotās Valstis ir pieprasījušas, lai sarakstos tiktu veiktas izmaiņas ierakstos par ASV attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm.

(3)

Amerikas Savienotās Valstis ir sniegušas garantijas par atbilstību attiecīgajām Direktīvā 89/556/EEK noteiktajām prasībām, un ASV veterinārie dienesti ir oficiāli akceptējuši attiecīgās embriju ieguves brigādes embriju izvešanai uz Kopienu.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 92/452/EEK.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 92/452/EEK pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 4. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 302, 19.10.1989., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/60/EK (OV L 31, 3.2.2006., 24. lpp.).

(2)  OV L 250, 29.8.1992., 40. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/395/EK (OV L 152, 7.6.2006., 34. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 92/452/EEK pielikumu groza šādi:

a)

aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādi Nr. 98KY101 aizstāj ar šādu aili:

“US

 

98KY101

E625

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY 40019

Dr Cheryl Feddern Nelson

b)

svītro šādu aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādēm:

“US

 

97KY096

E-1012

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY

Dr Hardy Dungan

c)

pievieno šādu aili par Amerikas Savienotajām Valstīm:

“US

 

96WI093

E1093

 

Wittenberg Embryo Transfer

102 E Vinal Street

Wittenberg, WI 54499

Dr John Prososki


Top