Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1236

Padomes Regula (EK) Nr. 1236/2005 (2005. gada 27. jūnijs) par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai

OJ L 239M , 10.9.2010, p. 299–317 (MT)
OJ L 200, 30.7.2005, p. 1–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 042 P. 3 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 042 P. 3 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 130 P. 127 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; Atcelts ar 32019R0125

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1236/oj

30.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 200/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1236/2005

(2005. gada 27. jūnijs)

par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 6. pantu cilvēktiesību un pamatbrīvību respektēšana ir viens no dalībvalstu kopējiem principiem. Ņemot to vērā, 1995. gadā Kopiena nolēma cilvēktiesību un pamatbrīvību respektēšanu padarīt par būtisku elementu tās attiecībās ar trešām valstīm. Šajā nolūkā tika nolemts visos jaunajos vispārējos Kopienas tirdzniecības, sadarbības un asociācijas nolīgumos ar trešām valstīm iekļaut attiecīgu klauzulu.

(2)

Vispārējās Cilvēktiesību Deklarācijas 5. pants, 7. pants Starptautiskajā paktā par pilsoņu un politiskajām tiesībām un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3. pants paredz beznosacījumu, visaptverošu spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai sodīšanas aizliegumu. Citi noteikumi, jo īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijas Deklarācija pret spīdzināšanu (1) un Apvienoto Nāciju Organizācijas 1984. gada Konvencija pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, uzliek valstīm pienākumu novērst spīdzināšanu.

(3)

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (2) 2. panta 2. punktā noteikts, ka nevienam nedrīkst piespriest nāvessodu vai to izpildīt. Padome 1998. gada 29. jūnijā apstiprināja “ES Politikas pamatnostādnes attiecībā uz trešām valstīm saistībā ar nāvessodu” un nolēma, ka Eiropas Savienība darbosies, lai panāktu nāvessoda vispārēju atcelšanu.

(4)

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 4. pantā teikts, ka nevienu nedrīkst pakļaut pīdzināšanai, necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei vai sodiem. 2001. gada 9. aprīlī Padome apstiprināja “ES Politikas pamatnostādnes attiecībā uz trešām valstīm saistībā ar spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai sodīšanu”. Šīs pamatnostādnes atsaucas gan uz Eiropas Savienības Rīcības kodeksa attiecībā uz ieroču eksportu pieņemšanu 1998. gadā, gan uz pašreizējo darbu pie pusmilitārā ekipējuma kontroles ieviešanas visā ES, aprakstot tos kā efektīvu kopējas ārpolitikas un drošības politikas pasākumu piemērus, lai novērstu spīdzināšanu un citādu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību. Šīs pamatnostādnes tāpat paredz aicināt trešās valstis novērst tādu ierīču lietošanu, ražošanu un tirdzniecību, kas ir paredzētas lai spīdzinātu vai citādi nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkotos vai sodītu, kā arī novērst citu ierīču izmantošanu šādiem mērķiem. Tajās arī norādīts, ka aizliedzot nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu sodīšanu tiek uzlikti skaidri ierobežojumi arī nāvessoda izpildei. Līdz ar to un saskaņā ar šiem dokumentiem, nāvessodu nekādos apstākļos nevar uzskatīt par likumīgu sodu.

(5)

Rezolūcijā par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu apiešanos vai sodīšanu, ko Apvienoto Nāciju Cilvēktiesību komisija pieņēma 2001. gada 25. aprīlī un ko atbalstīja ES dalībvalstis, tā lūdza Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstīm veikt atbilstīgus pasākumus, tostarp likumdošanas pasākumus, lai inter alia novērstu un aizliegtu tādu ierīču eksportu, kas ir īpaši paredzētas tam, lai spīdzinātu, nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkotos vai sodītu. Šo viedokli apstiprināja 2002. gada 16. aprīļa, 2003. gada 23. aprīļa, 2004. gada 19. aprīļa un 2005. gada 19. aprīļa rezolūcija.

(6)

2001. gada 3. oktobrī Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju (3) par Padomes otro Gada pārskatu saskaņā ar 8. operatīvo noteikumu Rīcības kodeksā attiecībā uz ieroču eksportu, kurā tas mudināja Komisiju ātri rīkoties, lai izstrādātu atbilstīgu Kopienas instrumentu, kas aizliegtu tāda policijas un drošības ekipējuma reklamēšanu, tirdzniecību un eksportu, kurš paredzēts, lai nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkotos, un nodrošināt, lai šis Kopienas instruments pārtrauktu tāda policijas vai drošības ekipējuma pārsūtīšanu, kura medicīniskā ietekme nav pilnībā zināma, un tāda ekipējuma pārsūtīšanu, kura izmantošanā praksē ir konstatēts būtisks ļaunprātīgas izmantošanas vai neparedzētu traumu risks.

(7)

Tādēļ ir lietderīgi paredzēt Kopienas noteikumus par tādu preču tirdzniecību ar trešām valstīm, ko varētu izmantot, lai izpildītu nāvessodu, spīdzinātu vai citādi nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkotos vai sodītu. Šie noteikumi ir būtiski, lai veicinātu cieņu pret cilvēka dzīvību un pamata cilvēktiesībām un tādējādi palīdz sasniegt sabiedrības morāles aizsardzības mērķi. Šiem noteikumiem būtu jānodrošina, ka Kopienas uzņēmēji negūst nekādu labumu no tirdzniecības, kas vai nu veicina vai citādi atvieglina nāvessoda vai spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai sodīšanas politikas īstenošanu, kura nav saderīga ar attiecīgām ES pamatnostādnēm, Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un starptautiskajām konvencijām un līgumiem.

(8)

Šajā regulā ir lietderīgi piemērot spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai sodīšanas definīcijas, kas ir noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas 1984. gada Konvencijā pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu un Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas Rezolūcijā Nr. 3452 (XXX). Šīs definīcijas būtu jāinterpretē, ņemot vērā judikatūru par attiecīgo terminu interpretāciju Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un attiecīgos dokumentos, ko pieņēmusi ES vai tās dalībvalstis.

(9)

Ir nepieciešams aizliegt tādu ierīču eksportu un importu, kurām nav cita praktiska izmantojuma, kā vien nāvessoda izpilde vai spīdzināšana un cita nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana.

(10)

Tāpat ir nepieciešams kontrolēt dažu tādu preču eksportu, ko varētu izmantot ne tikai, lai spīdzinātu un nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkotos vai sodītu, bet arī likumīgiem mērķiem. Šāda kontrole būtu jāpiemēro tādiem precēm, ko galvenokārt izmanto tiesībaizsardzības jomā, un, ja vien šāda kontrole nav nesamērīga, jebkurām citām ierīcēm vai ražojumiem, ko varētu ļaunprātīgi izmantot, lai spīdzinātu un citādi nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkotos vai sodītu, ņemot vērā to konstrukciju un tehniskās iezīmes.

(11)

Attiecībā uz tiesībaizsardzības jomā lietotajām ierīcēm būtu jāņem vērā, ka Tiesībsargājošo iestāžu ierēdņu rīcības kodeksa (4) 3. pantā noteikts, ka tiesībsargājošo iestāžu ierēdņi drīkst izmantot spēku vienīgi tad, ja tas ir galēji nepieciešams un tikai tādā mērā, lai pildītu savus pienākumus. Tiesībsargājošo iestāžu ierēdņu spēka un ieroču izmantošanas pamatprincipos, ko 1990. gadā pieņēma Apvienoto Nāciju Organizācijas 8. kongress par noziegumu novēršanu un apiešanos ar likumpārkāpējiem, ir noteikts, ka tiesībsargājošo iestāžu ierēdņiem, pildot savus pienākumus, pēc iespējas būtu jāizmanto nevardarbīgi līdzekļi, pirms lietot spēku un ieročus.

(12)

Ņemot to vērā, minētie pamatprincipi atbalsta dzīvību neapdraudošu, paralizējošu ieroču izstrādi, lai tos izmantotu atbilstīgās situācijās, atzīstot, ka šādu ieroču izmantošana ir rūpīgi jākontrolē. Šajā sakarā tāds ekipējums, ko policija tradicionāli lieto pašaizsardzībai un nekārtību novēršanai, ir pārveidots tā, lai personas padarītu pretoties nespējīgas, izmantojot elektrošoku vai ķīmiskas vielas. Ir pazīmes, kas liecina, ka vairākās valstīs šādi ieroči tiek lietoti, lai spīdzinātu vai citādi nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkotos vai sodītu.

(13)

Pamatprincipos ir uzsvērts, ka tiesībsargājošu iestāžu ierēdņiem vajadzētu būt nodrošinātiem ar pašaizsardzības ekipējumu. Tādēļ šī regula nebūtu jāattiecina uz tradicionālo pašaizsardzības līdzekļu, piemēram, vairogu, tirdzniecību.

(14)

Tāpat šī regula būtu jāattiecina uz dažu tādu īpašu ķīmisku vielu tirdzniecību, kuras lieto, lai personas padarītu pretoties nespējīgas.

(15)

Attiecībā uz kāju dzelžiem, vairāku personu ķēdēm, važām un saslēdzošiem dzelžiem būtu jāņem vērā, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Ieslodzīto režīma standarta obligātajos noteikumos (5) ir paredzēts, ka ierobežojošos līdzekļus aizliegts piemērot kā sodu. Turklāt ķēdes un dzelžus ir aizliegts lietot kā piespiedu līdzekli. Būtu arī jāņem vērā, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Ieslodzīto režīma standarta obligātajos noteikumos ir paredzēts, ka citus ierobežojošus līdzekļus var lietot vienīgi tam, lai pārvietošanas laikā novērstu bēgšanu, medicīnisku apsvērumu dēļ pēc medicīnas darbinieka norādījuma vai tad, ja citas kontroles metodes izrādījušās neveiksmīgas, lai atturētu ieslodzīto no miesas bojājumu nodarīšanas sev vai citiem, vai īpašuma bojāšanas.

(16)

Ņemot vērā faktu, ka dažas dalībvalstis jau ir aizliegušas šādu preču eksportu un importu, ir lietderīgi piešķirt dalībvalstīm tiesības aizliegt kāju dzelžu, vairāku personu ķēžu, važu, pārnēsājamu elektrošoka ierīču, kas nav elektrošoka jostas, eksportu un importu. Tāpat dalībvalstīm vajadzētu būt tiesībām piemērot eksporta kontroli attiecībā uz rokudzelžiem, kuru maksimālais apkārtmērs, ieskaitot ķēdi, aizslēgtā stāvoklī pārsniedz 240 mm.

(17)

Šī regula būtu jāuzskata par tādu, kas neietekmē pašreizējos eksporta noteikumus attiecībā uz asaru gāzēm un vielām nekārtību novēršanai (6), šaujamieročiem, ķīmiskajiem ieročiem un toksiskām ķīmiskām vielām.

(18)

Ir lietderīgi eksporta kontrolē paredzēt īpašus izņēmumus, lai neapdraudētu dalībvalstu policijas spēku darbību un miera uzturēšanas vai krīzes vadības operācijas un, ņemot vērā turpmāku pārskatīšanu, lai atļautu ārvalstu preču tranzītu.

(19)

ES politikas pamatnostādnēs attiecībā uz trešām valstīm saistībā ar spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai sodīšanu, inter alia, noteikts, ka pārstāvniecību vadītāji trešās valstīs periodiskajos ziņojumos iekļauj analīzi par spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai sodīšanas gadījumiem to akreditācijas valstī, un par pasākumiem, kas veikti to apkarošanai. Kompetentajām iestādēm ir lietderīgi ņemt vērā šādus un līdzīgus attiecīgo starptautisko un pilsoniskās sabiedrības organizāciju ziņojumus, pieņemot lēmumus par atļauju pieteikumiem. Šiem ziņojumiem būtu jāapraksta arī ierīces, kas lietotas trešās valstīs, lai izpildītu nāvessodu vai spīdzinātu un citādi nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkotos vai sodītu.

(20)

Lai veicinātu nāvessoda atcelšanu trešās valstīs un novērstu spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, uzskata par vajadzīgu aizliegt tādas tehniskās palīdzības sniegšanu trešām valstīm, kas attiecas uz precēm, kurām nav cita praktiska izmantojuma, kā vien nāvessoda izpilde vai spīdzināšana un cita nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana.

(21)

Šīs regulas pasākumu mērķis ir trešās valstīs novērst gan nāvessodu izpildi, gan spīdzināšanu un citas nežēlīgas, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu. Tie ietver ierobežojumus tādu ierīču un preču tirdzniecībai ar trešām valstīm, ko varētu izmantot, lai izpildītu nāvessodu vai spīdzinātu un citādi nežēlīgi, pazemojoši vai necilvēcīgi rīkoties vai sodīt. Uzskata, ka nav vajadzīgi izveidot līdzīgu kontroli pār Kopienas darījumiem, jo dalībvalstīs nāvessods nepastāv un dalībvalstis būs paredzējušas atbilstīgus pasākumus, lai pasludinātu par nelikumīgu un novērstu spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu.

(22)

Iepriekšminētajās pamatnostādnēs paredzēts, ka – lai sasniegtu mērķi veikt iedarbīgus pasākumus pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu – būtu jāveic pasākumi, lai novērstu tādu ierīču lietošanu, ražošanu un tirdzniecību, kas ir paredzētas, lai spīdzinātu vai nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkotos vai sodītu. Dalībvalstīm ir jāievieš un jāīsteno vajadzīgie ierobežojumi attiecībā uz šādu ierīču lietošanu un ražošanu.

(23)

Lai ņemtu vērā jaunākos datus un tehnoloģijas attīstību, to preču saraksti, uz kurām attiecas šī regula, būtu periodiski jāpārskata, un būtu jāparedz noteikums par īpašu procedūru šos sarakstu grozīšanai.

(24)

Komisijai un dalībvalstīm būtu vienai otru jāinformē par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un par citu nozīmīgu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu.

(25)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (7).

(26)

Dalībvalstīm būtu jāparedz noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un jānodrošina to īstenošana. Šīm sankcijām vajadzētu būt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

(27)

Šī regula nekādi neskar pilnvaras, kas noteiktas Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (8) un tās īstenošanas noteikumos, kā noteikts Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (9), vai saskaņā ar minēto regulu un noteikumiem.

(28)

Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un respektēti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

Temats, darbības joma un definīcijas

1. pants

Temats un darbības joma

1.   Ar šo regulu nosaka Kopienas noteikumus, kas reglamentē tādu preču tirdzniecību ar trešām valstīm, ko varētu izmantot, lai izpildītu nāvessodu vai spīdzinātu un citādi nežēlīgi, pazemojoši vai necilvēcīgi rīkotos vai sodītu, un ar šīm precēm saistīto tehnisko palīdzību.

2.   Šī regula neattiecas uz attiecīgās tehniskas palīdzības sniegšanu, ja tā ir saistīta ar fizisku personu pārrobežu pārvietošanos.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

a)

“spīdzināšana” ir jebkura rīcība, ar kuru kādai personai tīši nodara stipras fiziskas vai garīgas sāpes, ar nolūku no viņas vai trešās personas iegūt informāciju vai atzīšanos, sodot viņu par darbību, kuru izdarījusi viņa vai trešā persona, vai tiek turēta aizdomās par tās izdarīšanu, vai, iebiedējot vai piespiežot viņu vai trešo personu, vai ar jebkuru nolūku, kas balstās uz jebkura veida diskrimināciju, ja šādas sāpes vai ciešanas nodarītas ar valsts amatpersonas vai citu personu, kas pilda dienesta pienākumus, kūdīšanu vai piekrišanu vai klusējošu piekrišanu. Tā neattiecas uz sāpēm vai ciešanām, kuras ir dabiskas vai tikai gadījuma pēc saistītas ar likumīgām sankcijām;

b)

“cita nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana” ir rīcība, ar kuru kādai personai tiek tīši nodarītas stipras fiziskas vai garīgas sāpes, ja šādas sāpes vai ciešanas ir nodarītas ar valsts ierēdņu vai citu personu, kas pilda dienesta pienākumus, kūdīšanu vai piekrišanu vai klusējošu piekrišanu. Tā neattiecas uz sāpēm vai ciešanām, kuras ir dabiskas vai tikai gadījuma pēc saistītas ar likumīgām sankcijām;

c)

“tiesībaizsardzības iestāde” ir jebkura iestāde, kas trešā valstī ir atbildīga par kriminālnoziegumu novēršanu, atklāšanu, izmeklēšanu, apkarošanu un sodīšanu, tostarp policija, prokurori, tiesu iestādes, visas valsts vai privātās ieslodzījuma vietas, ja nepieciešams, visi valsts drošības spēki un militārās iestādes;

d)

“eksports” ir preču izvešana no Kopienas muitas teritorijas, tostarp tādu preču izvešana, kam vajadzīga muitas deklarācija, kā arī preču izvešana pēc to uzglabāšanas I kontroles veida brīvā zonā vai brīvā noliktavā Regulas (EEK) Nr. 2913/92 nozīmē;

e)

“imports” ir preču ievešana Kopienas muitas teritorijā, tostarp pagaidu uzglabāšana, novietošana brīvā zonā vai noliktavā, atlikšanas procedūras piemērošana un laišana brīvā apgrozībā Regulas (EEK) Nr. 2913/92 nozīmē;

f)

“tehniskā palīdzība” ir tehniskais atbalsts, kas saistīts ar labošanu, izstrādāšanu, ražošanu, testēšanu, uzturēšanu, montāžu vai jebkuru citu tehnisku pakalpojumu un var izpausties kā instruktāžas, padomdevēju, mācību, darba zināšanu vai prasmju nodošanas vai konsultāciju pakalpojums. Tehniskā palīdzība ietver palīdzības mutiskās formas;

g)

“muzejs” ir bezpeļņas pastāvīga iestāde, kas kalpo sabiedrībai un tās attīstībai un kas ir publiski pieejama, un kas studiju, izglītības un izklaides nolūkos iegādājas, uzglabā, pēta, popularizē un izstāda materiāla rakstura liecības par cilvēkiem un to vidi;

h)

“kompetentā iestāde” ir dalībvalsts iestāde, kā uzskaitīts I pielikumā, kas saskaņā ar 8. panta 1. punktu ir tiesīga pieņemt lēmumu par atļaujas pieteikumu.

i)

“pieteikuma iesniedzējs” ir:

1)

attiecībā uz 3. vai 5. pantā minēto eksportu - fiziska vai juridiska persona, kam ir līgums ar saņēmēju valstī, uz kuru preces eksportēs, un kam laikā, kad tiek akceptēta muitas deklarācija, ir tiesības izlemt par to preču sūtīšanu no Kopienas muitas teritorijas, kuras kontrolē šī regula; ja nav noslēgts eksporta līgums vai ja tā līgumslēdzējs nedarbojas savā vārdā, noteicošās ir tiesības lemt par priekšmeta sūtīšanu no Kopienas teritorijas;

2)

ja šādu eksportu gadījumā saskaņā ar eksporta līgumu tiesības rīkoties ar precēm ir personai, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Kopienas - Kopienā reģistrētā līgumslēdzēja puse;

3)

attiecībā uz piegādēm, kas attiecas uz 3. pantā minēto tehnisko palīdzību – fiziska vai juridiska persona, kas sniegs pakalpojumu; un

4)

attiecībā uz importu un piegādēm, kas attiecas uz 4. pantā minēto tehnisko palīdzību – muzejs, kurā preces izstādīs.

II NODAĻA

Preces, kurām nav cita praktiska izmantojuma, kā vien nāvessoda izpilde, spīdzināšana un cita nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana

3. pants

Eksporta aizliegums

1.   Neatkarīgi no attiecīgo ierīču izcelsmes, ir aizliegts jebkāds tādu preču eksports, kurām nav cita praktiska izmantojuma, kā vien nāvessoda izpilde vai spīdzināšana un cita nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana un kas uzskaitītas II pielikumā.

Tehniskās palīdzības piegādes no Kopienas muitas teritorijas jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī saistībā ar precēm, kas uzskaitītas II pielikumā, ir aizliegta neatkarīgi no tā, vai saņem atlīdzību vai nē.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentā iestāde var atļaut II pielikumā uzskaitīto preču eksportu un attiecīgās tehniskās palīdzības piegādes, ja pierāda, ka valstī, uz kuru preces eksportēs, tās lietos vienīgi ar nolūku tās publiski izstādīt muzejā to vēsturiskās nozīmes dēļ.

4. pants

Importa aizliegums

1.   Neskatoties uz šādu preču izcelsmi, ir aizliegts jebkāds to preču imports, kas uzskaitītas II pielikumā.

Personām, struktūrām vai organizācijām Kopienas muitas teritorijā ir aizliegts saņemt tehnisku palīdzību no personām, struktūrām vai organizācijām saistībā ar II pielikumā uzskaitītajām precēm, kas piegādātas no trešām valstīm, neatkarīgi no tā, vai par to saņem atlīdzību vai nē.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentā iestāde var atļaut II pielikumā uzskaitīto preču importu un attiecīgās tehniskās palīdzības piegādes, ja pierāda, ka dalībvalstī, uz kuru preces nosūtīs, šādas preces lietos vienīgi ar nolūku tās publiski izstādīt muzejā to vēsturiskās nozīmes dēļ.

III NODAĻA

Preces, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai

5. pants

Eksporta atļaujas prasība

1.   Jebkādam tādu preču eksportam, ko varētu izmantot, lai spīdzinātu vai citādi nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkotos vai sodītu, un kas uzskaitītas III pielikumā, ir vajadzīga atļauja, neatkarīgi no šo preču izcelsmes. Tomēr atļauja nav vajadzīga precēm, kas vienīgi šķērso Kopienas muitas teritoriju, tas ir, precēm, uz kurām saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 91. pantu neattiecina muitas apstiprinātu procedūru vai lietojumu, kas nav ārējā tranzīta procedūra, tostarp ārpuskopienas preču uzglabāšanu I kontroles veida brīvā zonā vai brīvā noliktavā.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro eksportam uz tām dalībvalstu teritorijām, kas uzskaitītas IV pielikumā un kas nav Kopienas muitas teritorijas daļa, ja vien eksportējamās preces izmantos iestāde, kas gan valstī vai teritorijā, uz kuru tiek eksportēts, gan dalībvalsts pamatteritorijā, no kuras eksportē, ir atbildīga par tiesībaizsardzību. Muitas vai citām attiecīgām iestādēm ir tiesības pārbaudīt, vai šis nosacījums ir izpildīts, un tās var lemt par eksporta apturēšanu, kamēr nav veikta šāda pārbaude.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro eksportam uz trešām valstīm, ja preces lietos dalībvalsts civilais vai militārais personāls, kas trešā valstī saskaņā ar dalībvalstu un trešās valsts starpā slēgtiem nolīgumiem aizsardzības jomā piedalās ES vai ANO miera uzturēšanas vai krīzes pārvarēšanas operācijās. Muitai vai citām attiecīgām iestādēm ir tiesības pārbaudīt vai šis nosacījums ir izpildīts. Eksports ir apturēts, kamēr nav veikta šāda pārbaude.

6. pants

Eksporta atļauju izsniegšanas kritēriji

1.   Lēmumus par eksporta atļaujas pieteikumiem attiecībā uz precēm, kas uzskaitītas III pielikumā, pieņem kompetentā iestāde, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un ņemot vērā visus attiecīgus apsvērumus, tostarp jo īpaši to, vai pēdējos trīs gados cita dalībvalsts ir noraidījusi atļaujas pieteikumu būtībā identiskam eksportam.

2.   Kompetentā iestāde nepiešķir atļauju, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka tiesībaizsardzības iestāde vai jebkura fiziska vai juridiska persona trešā valstī III pielikumā uzskaitītās preces varētu izmantot spīdzināšanai vai cita veida cietsirdīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei vai sodam, tostarp likumīgiem miesas sodiem.

Kompetentā iestāde ņem vērā:

pieejamos starptautiskos tiesu spriedumus,

ANO, Eiropas Padomes un ES kompetento struktūru atzinumus, kā arī atzinumus, kas izklāstīti ziņojumos, ko sagatavojusi Eiropas Padomes Eiropas Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai un ANO Īpašais ziņotājs par spīdzināšanu un citu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodu.

Var ņemt vērā citu attiecīgu informāciju, tostarp pieejamos valstu tiesu spriedumus, ziņojumus un citu informāciju, ko sagatavojušas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī informāciju par II un III pielikumā uzskaitīto preču eksporta ierobežojumiem, kurus piemēro galamērķa valstī.

7. pants

Valstu pasākumi

1.   Neskarot 5. un 6. pantu, dalībvalsts var pieņemt vai uzturēt spēkā kāju dzelžu, ķēžu un pārnēsājamo elektrošoka ierīču eksporta un importa aizliegumu.

2.   Dalībvalsts var pieprasīt atļauju attiecībā uz rokudzelžu eksportu, kuru maksimālais apkārtmērs, ieskaitot ķēdi, no rokudzelža vienas aproces ārējās malas līdz otras aproces ārējai malai aizslēgtā stāvoklī ir lielāks par 240 mm. Attiecīgā dalībvalsts šādiem rokudzelžiem piemēro III un IV nodaļu.

3.   Dalībvalstis ziņo Komisijai par visiem pasākumiem, kas pieņemti atbilstīgi 1. un 2. punktam. Par spēkā esošajiem pasākumiem paziņo līdz 2006. gada 30. jūlijam, par turpmāk pieņemtajiem pasākumiem paziņo pirms to stāšanās spēkā.

IV NODAĻA

Atļaujas piešķiršanas procedūra

8. pants

Atļaujas pieteikums

1.   Eksporta un importa atļaujas un atļaujas tehniskās palīdzības piegādei piešķir vienīgi I pielikumā uzskaitītā tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā pieteikuma iesniedzējs veic uzņēmējdarbību.

2.   Pieteikuma iesniedzējs sniedz kompetentajai iestādei visu būtisko informāciju par darbībām, kurām ir nepieciešama atļauja.

9. pants

Atļaujas

1.   Eksporta un importa atļaujas izsniedz, izmantojot veidlapu, kas atbilst V pielikumā norādītajam paraugam, un tās ir derīgas visā Kopienā. Atļaujas derīguma termiņš ir no trim līdz divpadsmit mēnešiem ar iespēju to pagarināt uz laiku līdz divpadsmit mēnešiem.

2.   Atļaujas var izsniegt elektroniski. Attiecīgās valstis nosaka specifiskas procedūras. Dalībvalstis, kas izmanto šo iespēju, par to informē Komisiju.

3.   Attiecībā uz eksporta un importa atļaujām piemēro prasības un nosacījumus, ko kompetentā iestāde uzskata par atbilstīgiem.

4.   Kompetentās iestādes, rīkojoties saskaņā ar šo regulu, var atteikties izsniegt eksporta atļauju un var anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt jau izsniegtās eksporta atļaujas.

10. pants

Muitas formalitātes

1.   Pildot muitas formalitātes, eksportētājs vai importētājs iesniedz atbilstoši aizpildītu veidlapu, kas izklāstīta V pielikumā, tā apliecinot, ka nepieciešamās attiecīgās eksporta un importa darījumu atļaujas ir saņemtas. Ja dokuments nav aizpildīts tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā pilda muitas formalitātes, eksportētājam vai importētājam var pieprasīt sniegt tulkojumu šajā oficiālajā valodā.

2.   Ja ir sastādīta muitas deklarācija par precēm, kas uzskaitītas II vai III pielikumā, un ir apstiprināts, ka paredzētajam eksportam vai importam saskaņā ar šo regulu nav piešķirta atļauja, muitas ierēdņi aiztur deklarētās preces un pievērš uzmanību iespējai iesniegt atļaujas pieteikumu saskaņā ar šo regulu. Ja sešos mēnešos pēc aizturēšanas atļaujas pieteikums nav iesniegts vai ja kompetentā iestāde noraida šo pieteikumu, muitas iestāde atbrīvojas no aizturētajām precēm saskaņā ar attiecīgās valsts atbilstīgajiem tiesību aktiem.

11. pants

Paziņojuma un konsultāciju prasība

1.   Dalībvalstu iestādes, kas uzskaitītas I pielikumā, paziņo visu pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai, kā uzskaitīts minētajā pielikumā, ja tās saskaņā ar šo regulu pieņem lēmumu par atļaujas pieteikuma noraidīšanu un ja tās anulē atļauju, ko tās ir izsniegušas. Paziņojumu iesniedz ne vēlāk kā trīsdesmit dienās pēc lēmuma pieņemšanas dienas.

2.   Kompetentā iestāde konsultējas ar iestādi vai iestādēm, kas iepriekšējos trijos gados ir noraidījušas saskaņā ar šo regulu iesniegtu atļaujas pieteikumu attiecībā uz importu vai eksportu vai attiecībā uz tehniskās palīdzības piegādēm, ja tā saņem atļaujas pieteikumu attiecībā uz importu vai eksportu vai tehniskās palīdzības piegādēm, kas saistītas ar būtībā identisku darījumu, kas minēts šādā iepriekšējā pieteikumā, un uzskata, ka atļauja tomēr ir piešķirama.

3.   Ja pēc šādām konsultācijām kompetentā iestāde nolemj piešķirt atļauju, tā par savu lēmumu nekavējoties informē visas iestādes, kas uzskaitītas I pielikumā, un paskaidro sava lēmuma iemeslus, sniedzot visu attiecīgo informāciju.

4.   Atteikums piešķirt atļauju, ja tas pamatots ar valsts aizliegumu saskaņā ar 7. panta 1. punktu, nav uzskatāms par lēmumu, ar kuru noraida pieteikumu, šā panta 1. punkta nozīmē.

V NODAĻA

Vispārīgi un nobeiguma noteikumi

12. pants

Pielikumu grozījumi

1.   Komisija ir tiesīga grozīt I pielikumu. Informāciju par dalībvalstu kompetentajām iestādēm groza, pamatojoties uz informāciju, kuru sniegušas dalībvalstis.

2.   Saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija ir tiesīga grozīt II, III, IV un V pielikumu.

13. pants

Informācijas apmaiņa starp dalībvalstu iestādēm un Komisiju

1.   Neskarot 11. pantu, Komisija un dalībvalstis pēc pieprasījuma viena otru informē par veiktajiem pasākumiem saskaņā ar šo regulu un iesniedz visu attiecīgo informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par piešķirtajām un noraidītajām atļaujām.

2.   Attiecīgā informācija par piešķirtajām un noraidītajām atļaujām ietver vismaz lēmuma veidu, lēmuma pamatojumu vai tā īsu izklāstu, saņēmēju vārdus un tiešo lietotāju vārdus, ja tie atšķiras, kā arī attiecīgo preču nosaukumus.

3.   Dalībvalstis, ja iespējams, sadarbojoties ar Komisiju, sagatavo publisku ikgadēju darbības ziņojumu, sniedzot informāciju par saņemto pieteikumu skaitu, par attiecīgajām precēm un par valstīm, uz ko attiecas šie pieteikumi, un par lēmumiem, ko tās ir pieņēmušas par šiem pieteikumiem. Šajā ziņojumā neiekļauj informāciju, kuras izpaušanu dalībvalsts uzskata par tādu, kas ir pretrunā būtiskām tās drošības interesēm.

4.   Izņemot 2. punktā minēto informācijas sniegšanu pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai, šis pants neskar attiecīgos valstu tiesību aktus par konfidencialitāti un profesionālo noslēpumu.

5.   Atteikums piešķirt atļauju, ja tas pamatots ar valsts aizliegumu saskaņā ar 7. panta 1. punktu, nav uzskatāms par pieteikuma atteikumu šā panta 1., 2. un 3. punkta nozīmē.

14. pants

Informācijas lietojums

Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001 (2001 gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (10) un attiecīgo valstu tiesību aktus par publisku piekļuvi dokumentiem, saskaņā ar šo regulu saņemto informāciju lieto vienīgi tiem mērķiem, kuriem tā ir pieprasīta.

15. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Kopīgo eksporta noteikumu komiteja, kas izveidota ar Regulas (EEK) Nr. 2603/69 4. panta 1. punktu (11).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir divi mēneši.

3.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

16. pants

Iepriekš 15. pantā minētā komiteja izvērtē visus ar šīs regulas īstenošanu saistītos jautājumus, ko vai nu pēc savas iniciatīvas, vai pēc dalībvalsts pārstāvja pieprasījuma izvirza tās priekšsēdētājs.

17. pants

Sankcijas

1.   Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

2.   Dalībvalstis līdz 2006. gada 29. augustam paziņo par šiem noteikumiem Komisijai un nekavējoties paziņo tai par visiem turpmākiem grozījumiem, kas iespaido minētos noteikumus.

18. pants

Teritoriālā piemērošana

1.   Šī regula attiecas uz:

Kopienas muitas teritoriju, kā tā definēta Regulā (EEK) Nr. 2913/92;

Spānijas teritorijām Seūtu un Meliļu;

Vācijas teritoriju Helgolandi.

2.   Šajā regulā Helgolandi, Meliļu un Seūtu uzskata par daļu no Kopienas muitas teritorijas.

19. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 30. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2005. gada 27. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

L. LUX


(1)  Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 1975. gada 9. decembra Rezolūcija Nr. 3452 (XXX).

(2)  OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.

(3)  OV C 87 E, 11.4.2002., 136. lpp.

(4)  Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas 1979. gada 17. decembra Rezolūcija Nr. 34/169.

(5)  Apstiprinājusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomikas un sociālo lietu padome ar 1957. gada 31. jūlija Rezolūciju Nr. 663 C (XXXIV) un 1977. gada 13. maija Rezolūciju Nr. 2076 (LXII).

(6)  Skatīt ML 7c) punktu Eiropas Savienības Kopējajā militāro preču sarakstā (OV C 127, 25.5.2005., 1. lpp.).

(7)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(8)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).

(9)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 883/2005 (OV L 148, 11.6.2005., 5. lpp.).

(10)  OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

(11)  OV L 324, 27.12.1969., 25. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3918/91 (OV L 372, 31.12.1991., 31. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas 8. un 11. pantā minēto iestāžu saraksts:

A.   Dalībvalstu iestādes:

BEĻĢIJA

Ministerie van Economie, Energie, Handel en Wetenschapsbeleid

Directoraat E4: Economisch Potentieel, Markttoegangsbeleid, Tarifaire en Non-tarifaire Maatregelen

Vooruitgangsstraat 50c

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

Ministère de l'économie, de l'énergie, du commerce et de la politique scientifique

Directorat, E4: potentiel économique, politique d'accès aux marchés, mesures tarifaires et non-tarifaires

Rue du Progrès 50c

B-1210 Bruxelles

Téléphone: 32 (2) 277 51 11

Télécopie: 32 (2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

ČEHIJAS REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 224 90 76 41

Fax: (420) 224 22 18 81

E-mail: osm@mpo.cz

DĀNIJA

III pielikuma Nr. 2 un 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Denmark

Telephone: (45) 33 92 33 40

Telefax: (45) 33 93 35 10

E-mail: jm@jm.dk

II un III pielikuma Nr. 1

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Erhvers- og Byggestyrelsen

Eksportkontroladministrationen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Denmark

Telephone: (45) 35 46 60 00

Telefax: (45) 35 46 60 01

E-mail: ebst@ebst.dk

VĀCIJA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn

Tel.: (+49) 6196 908-0

Fax: (+49) 6196 908 800

E-Mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

GRIEĶIJA

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 328 60 47, (30-210) 328 60 31

Φαξ (30-210) 328 60 94

E-mail: e3c@mnec.gr

IGAUNIJA

Eesti Välisministeerium

Välismajanduse ja arengukoostöö osakond

Strateegilise kauba kontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Eesti

Tel: +372 631 7200

Faks: +372 631 7288

E-post: stratkom@mfa.ee

SPĀNIJA

Secretaría General de Comercio Exterior

Secretaría de Estado de Turismo y Comercio

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Telephone: (34) 915 83 52 84

Telefax: (34) 915 83 56 19

E-mail: Buzon.Oficial@SGDEFENSA.SECGCOMEX.SSCC.MCX.ES

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la

Agencía Estatal de Administración Tributaria

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

España

Telephone: +34 91 7289450

Telefax: +34 91 7292065

FRANCIJA

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction générale des douanes et droits indirects

Service des titres du commerce extérieur (SETICE)

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 PARIS CEDEX 09

Téléphone: 01 55 07 46 73/- 46 42/- 48 64/- 47 64

Télécopie: 01 55 07 46 67/- 46 91

Courrier électronique: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

ĪRIJA

Licensing Unit

Department of Enterprise, Trade and Employment

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Telephone (353-1) 631 21 21

Telefax (353-1) 631 25 62

ITĀLIJA

Ministero delle attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Telephone: +39 06 59 93 25 79

Telefax: +39 06 59 93 26 34

E-mail: polcomsegr@mincomes.it

KIPRA

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Τμήμα έκδοσης αδειών εισαγωγών/εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Τηλ. (357-22) 86 71 00

Φαξ (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cygr

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

Telephone: (357- 22) 86 71 00

Telefax: (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy

LATVIJA

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Latvija

Telefax.: +371 7 280 882

LIETUVA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

Lietuva

Telephone: +370 8 271 97 67

Telefax: +370 5 271 99 76

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

LUKSEMBURGA

Commerce extérieur

Office des licences

B. P. 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: 352 4782370

Télécopie: 352 466138

Courrier électronique: office.licences@mae.etat.lu

UNGĀRIJA

Magyar Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Telephone: +36 1 336 74 30

Telefax: +36 1 336 74 28

E-mail: spectrade@mkeh.hu

MALTA

Diviżjoni għall–Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR02

Telephone: +356 25 69 02 09

Telefax: +356 21 24 05 16

NĪDERLANDE (vēl jānosaka)

AUSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung für Aus- und Einfuhrkontrolle

A-1011 Wien

Stubenring 1

Tel.: (+43) 1 71100 8327

Fax: (+43) 1 71100 8386

E-Mail: post@C22.bmwa.gv.at

POLIJA

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Telephone: (+48-22) 693 50 00

Telefax: (+48-22) 693 40 48

PORTUGĀLE

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais de Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 63

Fax: (351-21) 881 42 61

SLOVĒNIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Direktorat za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Telephone: +386 1 478 35 42

Telefax: +386 1 478 36 11

SLOVĀKIJA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor riadenia obchodovania s citlivými tovarmi

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Telephone: +421 2 48 54 20 53

Telefax: +421 2 43 42 39 15

SOMIJA

Sisäasiainministeriö

Arpajais- ja asehallintoyksikkö

PL 50

FI-11101 RIIHIMÄKI

Puhelin (358-9) 160 01

Faksi (358-19) 72 06 68

Sähköposti: aahy@poliisi.fi

ZVIEDRIJA

Kommerskollegium

PO Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tfn (46-8) 690 48 00

Fax (46-8) 30 67 59

E-post: registrator@kommers.se

APVIENOTĀ KARALISTE

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

4 Abbey Orchard Street

London

SW1P 2HT

United Kingdom

Telephone (44) 207 215 05 85

Telefax (44) 207 215 05 72

E-mail: mevlyn.tompkins@dti.gsi.gov.uk

B.   Adrese paziņojumu nosūtīšanai Komisijai:

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Directorate–General for External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

CHAR 12/163

B – 1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

Tālrunis: (32-2) 296 25 56

Fakss: (32-2) 296 75 63

E–pasts: relex-sanctions@cec.eu.int


II PIELIKUMS

Regulas 3. un 4. pantā minēto preču saraksts

Piezīme: sarakstā nav ietvertas tehniskas medicīnas preces


KN kods

Apraksts

1.   

Šādas preces, kas ir konstruētas ar nolūku izpildīt cilvēkiem nāvessodu:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Karātavas un giljotīnas.

ex 8543 89 95

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Elektriskie krēsli, kas paredzēti cilvēku nāvessodu izpildīšanai.

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Hermētiskas kameras, gatavotas, piemēram, no tērauda un stikla, konstruētas ar nolūku izpildīt cilvēkiem nāvessodu, izmantojot nāvējošu gāzi vai vielu.

ex 8413 81 90

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 85

1.4.

Automātiskas zāļu injekcijas sistēmas, kas konstruētas ar nolūku izpildīt cilvēkiem nāvessodu ar nāvējošu ķīmisku vielu.

2.   

Šādas preces, kas paredzētas cilvēku savaldīšanai:

ex 8543 89 95

2.1.

Elektriskā šoka jostas, kas konstruētas cilvēku savaldīšanai ar elektrisko šoku, kuru bezslodzes pārsniedz 10 000 V.


III PIELIKUMS

Regulas 5. pantā minēto preču saraksts

KN kods

Apraksts

1.   

Šādas preces, kas paredzētas cilvēku savaldīšanai:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 91

ex 9403 20 99

ex 9403 50 00

ex 9403 70 90

ex 9403 80 00

1.1.

Savaldīšanas krēsli un siekstas (važu dēļi).

Piezīme:

Šis punkts neattiecas uz savaldīšanas krēsliem, kas konstruēti cilvēkiem, kuriem ir kustību traucējumi.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.2.

Kāju dzelži, ķēdes, važas un atsevišķas aproces vai važu aproces.

Piezīme:

Šis punkts neattiecas uz “parastiem roku dzelžiem”. Parastie roku dzelži ir roku dzelži, kuru kopējais izmērs, ieskaitot ķēdi, ko mēra no vienas ārējās aproces malas līdz otras aproces ārējai malai, aizslēgtā stāvoklī ir starp 150 un 280 mm un kuri nav pārveidoti tā, lai radītu fiziskas sāpes vai ciešanas.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.3.

Īkšķu dzelži un īkšķu skrūves, ieskaitot robainus īkšķu dzelžus.

2.   

Šādas pārnēsājamas ierīces, kas paredzētas masu nekārtību novēršanai vai pašaizsardzībai:

ex 8543 89 95

ex 9304 00 00

2.1.

Pārnēsājamas elektriskā šoka ierīces, ietverot, bet neaprobežojoties ar elektriskā šoka zižļiem, elektriskā šoka vairogiem, apdullinošiem šaujamieročiem un elektriskā šoka šautras šaujamieročiem, kuru bezslodzes spriegums ir vienāds ar 10 000 V vai pārsniedz to.

1.

Šis punkts neattiecas uz II pielikuma 2.1. punktā aprakstīto elektriskā šoka jostu.

2.

Šis punkts neattiecas uz individuālām elektriskām šoka ierīcēm, ja lietotājs to izmanto pašaizsardzībai.

3.   

Šādas vielas, kas paredzētas masu nekārtību novēršanai vai pašaizsardzībai, un ar tām saistītas pārnēsājamas izsmidzināšanas ierīces:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Pārnēsājamas ierīces, kas paredzētas masu nekārtību novēršanai vai pašaizsardzībai un kas izmanto vai izsmidzina paralizējošas vielas.

Piezīme:

Šis punkts neattiecas uz individuālām pārnēsājamām ierīcēm, pat ja tajās ir ķīmiska viela, ja lietotājs tos izmanto pašaizsardzībai.

ex 2924 29 95

3.2.

Pelargonskābes vanilinamīds (PAVA) (CAS 2444–46–4).

ex 2939 99 00

3.3.

Oleoresin capsicum (OC) (CAS 8023–77–6).


IV PIELIKUMS

Regulas 5. panta 2. punktā minēto dalībvalstu teritoriju saraksts

DĀNIJĀ:

Grenlande.

FRANCIJĀ:

Jaunkaledonija un atkarīgās teritorijas,

Franču Polinēzija,

Franču dienvidu un Antarktikas teritorijas,

Volisas un Futunas salas,

Majota,

Senpjēra un Mikelona.

VĀCIJĀ:

Bīzingena.


V PIELIKUMS

Regulas 9. panta 1. punktā minētā eksporta vai importa atļaujas veidlapa

Tehniskā specifikācija:

Šādu veidlapu izmērs ir 210 × 297 mm ar maksimālo pieļaujamo atkāpi par 5 mm mazāk un 8 mm vairāk. Mērvienība, uz kuru pamatojas ailes, ir viena desmitdaļa collas horizontāli un viena sestdaļa collas vertikāli. Mērvienība, uz kuru pamatojas sadalījumi, ir viena desmitdaļa collas horizontāli.

Image

Image

Veidlapas paskaidrojumi

“Atļauja eksportēt vai importēt preces, ko varētu izmantot spīdzināšanai (Regula (EK) Nr. 1236/2005)”

Šo atļaujas veidlapu izmanto, lai sniegtu atļauju eksportēt vai importēt preces saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai, lai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai. To neizmanto, lai sniegtu atļauju tehniskas palīdzības piegādēm.

Izdevēja iestāde ir iestāde, kas definēta šīs regulas I pielikumā izklāstītās Padomes Regulas (EK) Nr. 1236/2005 2.h panta.

Atļaujas sniedz šajā veidlapā, ko veido viena lapa, kura drukāta abās pusēs. Kompetentā muitas iestāde atskaita eksportētos daudzumus no pieejamā kopējā daudzuma. Tai jānodrošina, ka dažādas preces, uz kuriem attiecas atļauja, ir skaidri atdalītas šim nolūkam.

Ja dalībvalstu valsts procedūrās ir pieprasītas papildu veidlapas kopijas (piemēram, pieteikumam), šo atļaujas veidlapu var iekļaut veidlapu komplektā, kurā ir vajadzīgās kopijas saskaņā ar attiecīgiem valsts noteikumiem. Katrā kopijā ailē virs 3. ailes un lappuses kreisā malā skaidri jānorāda, kādam nolūkam (piem., pieteikumam, pieteikuma iesniedzējam) ir paredzēta attiecīgā kopija. Tikai viena kopija ir Regulas (EK) Nr. 1236/2005 V pielikumā paredzētā atļaujas veidlapa.

1. aile:

Pieteikuma iesniedzējs:

Lūdzu norādīt pieteikuma iesniedzēja vārdu un pilnu adresi.

Var arī norādīt pieteikuma iesniedzēja muitas numuru (parasti nav obligāti).

Pieteikuma iesniedzēja veids būtu jānorāda (nav obligāti) attiecīgajā ailē, izmantojot skaitļus 1, 2 vai 4, atsaucoties uz Regulas (EK) Nr. 1236/2005 2.i panta izklāstītajiem punktiem.

3. aile:

Atļauja Nr.:

Lūdzu norādīt numuru un atzīmēt vai nu eksporta, vai importa aili. Skatīt regulas 2.d un 2.e pantu un 17. pantu, kur izklāstītas terminu “eksports” un “imports” definīcijas.

4. aile:

Derīguma termiņa beigu datums:

Lūdzu uzrādīt dienu (divi cipari), mēnesi (divi cipari) un gadu (četri cipari).

5. aile:

Aģents/pārstāvis:

Lūdzu norādīt attiecīgi pilnvarota pārstāvja vai (muitas) aģenta vārdu, kas darbojas pieteikuma iesniedzēja vārdā, ja pieteikumu nav iesniedzis pieteikuma iesniedzējs. Skatīt arī Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 5. pantu.

6. aile:

Valsts, kur preces atrodas:

Lūdzu norādīt gan attiecīgo valsti, gan attiecīgo valsts kodu, izmantojot kodus, kas izveidoti saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1172/95, OV L 118, 25.5.1995., 10. lpp. Skatīt Komisijas Regulu (EK) Nr. 1779/2002, OV L 296, 5.10.2002., 6. lpp.

7. aile:

Galamērķa valsts:

Lūdzu norādīt gan attiecīgo valsti, gan attiecīgo valsts kodu, izmantojot kodus, kas izveidoti saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1172/95, OV L 118, 25.5.1995., 10. lpp. Skatīt Komisijas Regulu (EK) Nr. 1779/2002, OV L 296, 5.10.2002., 6. lpp.

10. aile:

Preču apraksts:

Lūdzu apsvērt, vai neiekļaut datus par attiecīgo preču iepakojumu. Ņemt vērā, ka 10. ailē var arī norādīt preču vērtību.

Ja 10. ailē nav pietiekamas vietas, lūdzu turpināt, izmantojot pievienotu papīra lapu, kurā norādīts atļaujas numurs. 16. ailē lūdzu norādīt pielikumu skaitu.

Šo veidlapu var izmantot attiecībā uz trīs vai mazāk dažādu veidu precēm (skatīt regulas II un III pielikumu). Ja jāatļauj eksportēt vai importēt vairāk nekā trīs veidu preces, lūdzu izsniegt divas atļaujas.

11. aile:

Preču Nr.:

Šī aile jāaizpilda tikai veidlapas otrā pusē. Lūdzu nodrošināt, ka Preču numurs atbilst 11. ailē iekļautajam preču numuram blakus attiecīgo preču aprakstam priekšpusē.

14. aile:

Īpašas prasības un noteikumi:

Ja 14. ailē nav pietiekamas vietas, lūdzu turpināt, izmantojot pievienotu papīra lapu, kurā norādīts atļaujas numurs. 16. ailē lūdzu norādīt pielikumu skaitu.

16. aile:

Pielikumu skaits:

Lūdzu norādīt pielikumu skaitu, ja tādi ir (skatīt 10. un 14. ailes skaidrojumus).


Top