Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0718R(01)

Labojums Komisijas 2005. gada 12. maija Regulā (EK) Nr. 718/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem (Ar šo dokumentu svītro un aizstāj dokumentu, kas publicēts 2005. gada 13. maija Oficiālajā Vēstnesī L 121, 64. lpp.)

OJ L 126, 19.5.2005, p. 68–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/718/corrigendum/2005-05-19/oj

19.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/68


Labojums Komisijas 2005. gada 12. maija Regulā (EK) Nr. 718/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem

(Ar šo dokumentu svītro un aizstāj dokumentu, kas publicēts 2005. gada 13. maija Oficiālajā Vēstnesī L 121, 64. lpp. )

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 718/2005

(2005. gada 12. maijs),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem (1), jo īpaši tās 19. pantu,

tā kā:

(1)

Čehija ir izraudzījusies Kopienas iestādi un par to ir informējusi Komisiju. Komisija ir nolēmusi, ka ir sniegti pietiekami pierādījumi, ka šīs iestādes spēj uzticami, laikus, efektīvi un pienācīgi pildīt Regulas (EK) Nr. 2368/2002 II, III un V nodaļā paredzētos pienākumus.

(2)

Apvienotā Karaliste ir informējusi Komisiju par tās Kopienas iestādes jauniem adrešu datiem.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Regulas (EEK) Nr. 2368/2002 22. pantā minētā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2368/2002 III pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 12. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Benita FERRERO-WALDNER

PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

Dalībvalstu kompetento iestāžu saraksts un to uzdevumi, kas minēti 2. un 19. pantā

BEĻĢIJA

 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tālr.: (32-3) 206 94 70

Fakss: (32-3) 206 94 90

e-pasts: Diamond@mineco.fgov.be

 

Beļģijā neapstrādāto dimantu ievešanas un izvešanas kontrole, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 2368/2002, un muitas formalitātes tiks veiktas tikai:

The Diamond Office,

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen 1

ČEHIJA

 

Čehijā neapstrādāto dimantu ievešanas un izvešanas kontrole, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 2368/2002, un muitas formalitātes tiks veiktas tikai:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tālr.: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, mobilais tālr. (420-737) 213 793

Fakss: (420-2) 61 33 38 70

e-pasts: diamond@cs.mfcr.cz

VĀCIJA

 

Vācijā neapstrādāto dimantu ievešanas un izvešanas kontrole, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 2368/2002, tostarp Kopienas sertifikātu izsniegšana, tiks veikta tikai šajā iestādē:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tālr.: (49-6781) 56 27 - 0

Fakss: (49-6781) 56 27 - 19

e-pasts: zaio@hzako.bfinv.de

 

Lai īstenotu šīs regulas 5. panta 3. punkta, 6. panta, 9. panta, 10. panta, 14. panta 3. punkta, 15. panta un 17. panta prasības, jo īpaši attiecībā uz pienākumu iesniegt ziņojumu Komisijai, šī iestāde rīkosies kā Vācijas kompetentā iestāde:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

APVIENOTĀ KARALISTE

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign & Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tālr.: (44-207) 008 6903

Fakss 44-207) 008 3905

GDO@gtnet.gov.uk”


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 28. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr.522/2005 (OV L 84, 2.4.2005., 8. lpp.).


Top