EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0396

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK Dokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 70, 16.3.2005, p. 1–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 55 - 70
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 55 - 70
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 001 P. 129 - 144

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj

16.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 70/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 396/2005

(2005. gada 23. februāris),

ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu un 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriedusies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 76/895/EEK (1976. gada 23. novembris) par pesticīdu atlieku maksimālo līmeņu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem (3), Padomes Direktīva 86/362/EEK (1986. gada 24. jūlijs) par pesticīdu atlieku maksimālo līmeņu noteikšanu graudaugos un uz tiem (4), Padomes Direktīva 86/363/EEK (1986. gada 24. jūlijs) par pesticīdu atlieku maksimālo līmeņu noteikšanu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos un uz tiem (5) un Padomes Direktīva 90/642/EEK (1990. gada 27. novembris) par pesticīdu atlieku maksimālo līmeņu noteikšanu augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (6), ir vairākas reizes būtiski grozītas. Skaidrības un vienkāršības labad šīs direktīvas būtu jāatceļ un jāaizstāj ar vienotu aktu.

(2)

Šī regula tieši skar sabiedrības veselību un attiecas uz iekšējā tirgus darbību. Atšķirības valstu noteiktajos pesticīdu atlieku maksimālajos līmeņos var radīt šķēršļus — gan starp dalībvalstīm, gan starp Kopienu un trešām valstīm — to produktu tirdzniecībā, kuri ietverti Līguma I pielikumā, un to produktu tirdzniecībā, kas iegūti no minētajiem produktiem. Tādēļ preču brīvas aprites, dalībvalstu savstarpējās konkurences vienlīdzīgu apstākļu, kā arī augsta patērētāju aizsardzības līmeņa labad ir piemēroti Kopienas līmenī noteikt maksimālos atlieku līmeņus (turpmāk “MAL”) augu un dzīvnieku izcelsmes produktos, ņemot vērā labu lauksaimniecības praksi.

(3)

Regulu, ar ko nosaka MAL, nav nepieciešams transponēt dalībvalstu tiesību aktos. Tādēļ tā ir vispiemērotākais juridiskais instruments, ar ko noteikt pesticīdu MAL augu un dzīvnieku izcelsmes produktos, jo regulas prasības būtu jāpiemēro vienlaikus un vienādi visā Kopienā, tādējādi ļaujot efektīvāk izmantot valstu resursus.

(4)

Augu un dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanai un patēriņam ir ļoti liela nozīme Kopienā. Augu produktu ražas pastāvīgi ietekmē kaitīgi organismi. Ir būtiski aizsargāt augus un augu produktus pret šiem organismiem, lai novērstu ražas samazinājumu vai tās bojājumus, lai nodrošinātu gan novākto produktu kvalitāti, gan augstu lauksaimniecības produktivitāti. Šim nolūkam ir pieejamas dažādas metodes, tostarp neķīmiskas metodes un prakses, piemēram, izturīgu sugu izmantošana, kultūraugu rotācija, mehāniskā ravēšana, bioloģiskā kontrole un ķīmiskās metodes, piemēram, augu aizsardzības līdzekļu izmantošana.

(5)

Viena no visbiežāk izmantotajām metodēm augu un augu izcelsmes produktu aizsardzībā pret kaitīgu organismu ietekmi ir aktīvu vielu izmantošana augu aizsardzības līdzekļos. Tomēr to izmantošanas iespējamās sekas var būt atliekas apstrādātajos produktos, dzīvniekos, kas baroti ar šiem produktiem, kā arī medū, kuru saražojušas bites, ko ietekmējušas minētās vielas. Saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1991. gada 15. jūlijs) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (7) prioritātei vajadzētu būt sabiedrības veselībai, nevis kultūraugu aizsardzībai, tādēļ ir jānodrošina, ka šādu atlieku līmenis nav tāds, kas rada nepieļaujamu risku attiecībā uz cilvēkiem un, attiecīgos gadījumos, dzīvniekiem. MAL būtu jānosaka zemākajā sasniedzamajā līmenī saskaņā ar labu lauksaimniecības praksi katram pesticīdam, lai aizsargātu mazāk aizsargātas grupas, piemēram, bērnus un vēl nedzimušos bērnus.

(6)

Ir svarīgi arī turpināt metodikas izstrādi, lai ņemtu vērā kumulatīvo un sinerģisko iedarbību. Ievērojot cilvēku pakļaušanu aktīvo vielu kombināciju ietekmei un šo vielu kumulatīvo un iespējamo kopējo un sinerģisko iedarbību uz cilvēku veselību, MAL būtu jānosaka pēc apspriešanās ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (8) (“Iestāde”).

(7)

Direktīva 91/414/EEK nosaka, ka dalībvalstīm, izsniedzot atļaujas, ir jāprasa augu aizsardzības līdzekļu pareiza lietošana. Pareiza lietošana ietver to, ka tiek piemēroti labas lauksaimniecības prakses principi un integrētās kontroles principi. Ja MAL, ko rada tāda pesticīda atļauta lietošana, uz kuru attiecas Direktīva 91/414/EEK, rada risku patērētājam, šāda lietošana ir jāpārskata, lai samazinātu pesticīdu atlieku līmeni. Kopienai būtu jāveicina tādu metožu vai līdzekļu izmantošana, kuri veicina riska samazināšanu, kā arī pesticīdu daudzumu izmantošanu tādā līmenī, kas vienlaikus nodrošinātu kaitīgo organismu efektīvu apkarošanu.

(8)

Vairākas aktīvās vielas ir aizliegtas ar Padomes Direktīvu 79/117/EEK (1978. gada 21. decembris), ar ko aizliedz laist tirgū un izmantot augu aizsardzības līdzekļus, kuru sastāvā ir konkrētas aktīvas vielas (9). Tajā pašā laikā vairākas citas aktīvās vielas pašreiz nav atļautas saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK. Tādas aktīvo vielu atliekas augu un dzīvnieku izcelsmes produktos, ko radījusi neatļauta lietošana, vides piesārņojums vai lietošana trešās valstīs, būtu rūpīgi jākontrolē un jāuzrauga.

(9)

Pamatnoteikumi attiecībā uz tiesību aktiem par pārtikas un barības apriti ir paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 178/2002.

(10)

Papildus minētajiem pamatnoteikumiem ir nepieciešami konkrētāki noteikumi, lai nodrošinātu, ka efektīvi darbojas iekšējais tirgus un tirdzniecība ar trešām valstīm attiecībā uz svaigiem, apstrādātiem un/vai jauktiem augu un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kuri paredzēti pārtikai vai dzīvnieku barībai un kuros var būt pesticīdu atliekas, vienlaikus nodrošinot pamatu cilvēku un dzīvnieku veselības un patērētāju interešu augsta līmeņa aizsardzībai. Šādos noteikumos būtu jāparedz MAL katram pesticīdam pārtikas un barības produktiem, kā arī to datu kvalitāte, kas ir pamatā šiem MAL.

(11)

Neskarot faktu, ka Regulā (EK) Nr. 178/2002 paredzētos vispārējo pārtikas aprites tiesību aktu principus piemēro vienīgi attiecībā uz produktīvo dzīvnieku barību, un ņemot vērā grūtības nošķirt tos produktus, kas paredzēti tādu dzīvnieku barībai, kuri nav produktīvie dzīvnieki, kā arī lai veicinātu šīs regulas noteikumu kontroli un izpildi, ir lietderīgi tos piemērot arī attiecībā uz barību, kas nav paredzēta produktīvajiem dzīvniekiem. Tomēr šai regulai nevajadzētu būt par šķērsli tādu testu veikšanai, kas nepieciešami pesticīdu novērtēšanai.

(12)

Direktīvā 91/414/EEK ir paredzēti pamatnoteikumi attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu un laišanu tirgū. Jo īpaši šo līdzekļu izmantošanai nevajadzētu kaitēt cilvēkiem vai dzīvniekiem. Pesticīdu atliekas, kas radušās no augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas, var būt kaitīgas patērētāju veselībai. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt tādus noteikumus par MAL cilvēku patēriņam paredzētajiem produktiem, kuri būtu saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas atļaujām, kā tas noteikts atbilstīgi Direktīvai 91/414/EEK. Tāpat minētā direktīva būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā šajā regulā paredzēto Kopienas procedūru MAL noteikšanai. Saskaņā ar minēto direktīvu dalībvalsts var tikt izraudzīta par aktīvo vielu novērtēšanas ziņotāju. Ir lietderīgi attiecīgās dalībvalsts pieredzi izmantot saistībā ar šo regulu.

(13)

Ir lietderīgi ieviest īpašus noteikumus par pesticīdu atlieku kontroli, lai papildinātu Kopienas vispārējos noteikumus par pārtikas un barības kontroli.

(14)

Nosakot pesticīdu MAL, būtu jāņem vērā arī tas, ka tikai nedaudzi patērētāji zina par risku, ko rada pesticīdi. Būtu lietderīgi pilnībā izskaidrot sabiedrībai šo risku.

(15)

Dalībvalstīm būtu jāizskata iespēja publicēt to uzņēmumu nosaukumus, kuru produktos pesticīdu līmeņi ir augstāki par maksimāli atļautajiem.

(16)

Īpaši noteikumi par dzīvnieku barību, tostarp tirdzniecību, barības uzglabāšanu un dzīvnieku ēdināšanu, ir paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/32/EK (2002. gada 7. maijs) par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā (10). Attiecībā uz dažiem produktiem ir grūti noteikt, vai tos pārstrādās pārtikā vai dzīvnieku barībā. Tādēļ pesticīdu atliekām šādos produktos jābūt nekaitīgām gan cilvēkiem, gan, attiecīgos gadījumos, dzīvniekiem. Tādējādi šajā regulā paredzētos noteikumus ir lietderīgi attiecināt arī uz šiem produktiem papildus īpašajiem noteikumiem par dzīvnieku uzturu.

(17)

Kopienas līmenī ir jādefinē konkrēti termini, ko izmanto, lai noteiktu, kontrolētu ziņotu par MAL pārbaudēm augu un dzīvnieku izcelsmes produktiem. Ir svarīgi, lai dalībvalstis piemērotu atbilstīgas sankcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (11).

(18)

Direktīva 76/895/EEK paredz, ka dalībvalstis var atļaut augstākus MAL nekā tie, kas pašlaik ir atļauti Kopienas līmenī. Šāda iespēja būtu jālikvidē, jo, ņemot vērā iekšējo tirgu, tā varētu radīt šķēršļus Kopienas iekšējā tirdzniecībā.

(19)

Pesticīdu MAL noteikšanai ir vajadzīga ilgstoša tehniska izpēte, un tā ietver patērētājus apdraudošā potenciālā riska novērtēšanu. Tādēļ MAL nevar uzreiz noteikt to pesticīdu atliekām, uz kuriem pašlaik attiecas Direktīva 76/895/EEK vai kuriem Kopienas MAL vēl nav noteikts.

(20)

Ir lietderīgi minimālās prasības attiecībā uz informāciju, kas nepieciešama pesticīdu MAL noteikšanai, noteikt Kopienas līmenī.

(21)

Izņēmuma gadījumos, un jo īpaši attiecībā uz neatļautiem pesticīdiem, kuru klātbūtne ir iespējama apkārtējā vidē, ir lietderīgi atļaut MAL noteikšanā izmantot uzraudzības procesā iegūto informāciju.

(22)

Pesticīdu MAL ir nepārtraukti jāuzrauga un jāmaina, ņemot vērā jaunu informāciju un datus. Ja augu aizsardzības līdzekļu atļauta izmantošana nerada nosakāmus pesticīdu atlieku līmeņus, tad MAL jānosaka analītiskās noteikšanas zemākajā līmenī. Ja pesticīdu izmantošana nav atļauta Kopienas līmenī, MAL ir jānosaka atbilstīgi zemi, lai aizsargātu patērētājus no neatļautas vai pārmērīgas pesticīdu devas uzņemšanas. Lai atvieglotu pesticīdu atlieku kontroli, ir jānosaka sākotnējā vērtība pesticīdu atliekām, kuras ir produktos vai produktu grupās, uz ko attiecas I pielikums un kam II un III pielikumā nav noteikti MAL, ja vien attiecīgā aktīvā viela nav uzskaitīta IV pielikumā. Ir lietderīgi noteikt sākotnējo vērtību 0,01 mg/kg apjomā un paredzēt iespēju, ka šo vērtību var noteikt citā līmenī aktīvajām vielām, kas minētas V pielikumā, ņemot vērā pieejamās parastās analīzes metodes un/vai patērētāju aizsardzību.

(23)

Regula (EK) Nr. 178/2002 paredz procedūras ārkārtas pasākumu veikšanai attiecībā uz Kopienas izcelsmes pārtiku un barību vai no trešām valstīm importētu pārtiku un barību. Minētās procedūras ļauj Komisijai paredzēt šādus pasākumus gadījumos, kad pārtika varētu radīt nopietnu risku cilvēka veselībai, dzīvnieku veselībai vai videi un kad šādu risku nevar pietiekami novērst ar pasākumiem, ko veic attiecīgā dalībvalsts vai attiecīgās dalībvalstis. Ir lietderīgi, ka šos pasākumus un to ietekmi uz cilvēkiem un, attiecīgos gadījumos, dzīvniekiem novērtē Iestāde.

(24)

Patērētāju pakļaušana riskam mūža garumā un, attiecīgos gadījumos, akūta pakļaušana pesticīdu atlieku ietekmei, uzņemot tās ar pārtikas produktiem, ir jānovērtē saskaņā ar Kopienas procedūrām un praksi, ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes.

(25)

Ar Kopienas tirdzniecības partneriem ir jāapspriežas Pasaules Tirdzniecības organizācijā par ierosinātajiem MAL, un pirms MAL noteikšanas ir jāņem vērā viņu apsvērumi. Nosakot Kopienas MAL, jāņem vērā atbilstīga laba lauksaimniecības prakse, kā arī MAL, ko starptautiskajā līmenī noteikusi Codex Alimentarius Komisija.

(26)

Ārpus Kopienas ražotai pārtikai un barībai var likumīgi piemērot atšķirīgu lauksaimniecības praksi attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu, kas dažkārt var būt par iemeslu tādiem pesticīdu atlieku līmeņiem, kuri ir atšķirīgi no Kopienā likumīgi izmantoto līdzekļu radītajiem līmeņiem. Tādēļ ir lietderīgi importētajiem produktiem noteikt MAL, ņemot vērā šādus izmantošanas veidus un to radītās atliekas, ar nosacījumu, ka šo produktu nekaitīgumu var pierādīt, piemērojot tādus pašus kritērijus kā vietējiem produktiem.

(27)

Iestādei ir jāizvērtē dalībvalstu sagatavotos pieteikumus par MAL un novērtēšanas ziņojumus, ņemot vērā visa veida toksikoloģisko iedarbību, piemēram, imunotoksiskumu, endokrīnos traucējumus un attīstības toksicitāti, lai noteiktu saistīto risku patērētājiem un, attiecīgos gadījumos, dzīvniekiem.

(28)

Dalībvalstīm būtu jāizstrādā noteikumi par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un jānodrošina šo noteikumu īstenošana. Šīm sankcijām vajadzētu būt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

(29)

Kopienas līmenī saskaņotas MAL sistēmas attīstība ir saistīta ar pamatnostādņu, datu bāzu izstrādi un citām darbībām ar attiecīgām izmaksām. Atsevišķos gadījumos Kopienai ir lietderīgi piedalīties šo izmaksu segšanā.

(30)

Labas administratīvās prakses un tehnisku apsvērumu dēļ ir vēlams saskaņot lēmumu pieņemšanu par aktīvo vielu MAL ar lēmumiem, ko attiecībā uz šīm vielām pieņem saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK. Lēmumi par vairākām vielām, kurām vēl nav noteikti Kopienas MAL, netiks pieņemti saskaņā ar minēto direktīvu pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

(31)

Tādēļ ir jāpieņem atsevišķi noteikumi, ar ko paredz pagaidu, bet obligātus saskaņotus MAL, lai MAL noteiktu pakāpeniski un atbilstīgi tam, kā tiek pieņemti lēmumi par atsevišķām aktīvajām vielām, veicot Direktīvā 91/414/EEK paredzēto novērtēšanu. Šādiem pagaidu saskaņotiem MAL ir jābūt balstītiem jo īpaši uz dalībvalstīs noteiktajiem jau esošajiem valstu MAL, un ir jāņem vērā attiecīgo valstu noteikumi, saskaņā ar kuriem tie bija noteikti, ar nosacījumu, ka MAL nerada nepieņemamu risku patērētājiem.

(32)

Pēc esošo aktīvo vielu iekļaušanas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā dalībvalstīm četros gados no iekļaušanas dienas ir jāpārvērtē katrs augu aizsardzības līdzeklis, kura sastāvā ir šīs aktīvās vielas. Lai nodrošinātu piešķirto atļauju nepārtrauktību, attiecīgie MAL būtu jāsaglabā uz laikposmu līdz četriem gadiem, un pēc pārvērtēšanas pabeigšanas tie būtu jānosaka galīgajā variantā, ja tos var apstiprināt ar dokumentāciju, kas atbilst Direktīvas 91/414/EEK III pielikumam, vai tie būtu jānosaka sākotnējā līmenī, ja tos nevar šādi apstiprināt.

(33)

Ar šo regulu nosaka MAL pesticīdu atlieku kontrolei pārtikā un barībā. Tādēļ dalībvalstīm ir lietderīgi izveidot nacionālās programmas šo atlieku kontrolei. Nacionālajās kontroles programmās iegūtie rezultāti būtu jāiesniedz Komisijai, Iestādei un pārējām dalībvalstīm, kā arī jāiekļauj Kopienas gada pārskatā.

(34)

Lai nodrošinātu patērētāju atbilstīgu informētību, dalībvalstīm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 882/2004 katru gadu Internetā būtu jāpublicē valstu uzraudzības rezultāti par atliekām, sniedzot visus atsevišķos datus, tostarp savākšanas vietu, kā arī mazumtirgotāju, tirgotāju un/vai ražotāju nosaukumus.

(35)

Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie pasākumi būtu jāparedz saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (12).

(36)

Ievērojot proporcionalitātes principu, ir nepieciešams un ir lietderīgi pieņemt noteikumus par MAL augu un dzīvnieku izcelsmes produktiem, lai sasniegtu tirdzniecības veicināšanas pamatmērķus, vienlaikus aizsargājot patērētājus. Šajā regulā ir paredzēti tikai tādi noteikumi, kas vajadzīgi, lai sasniegtu attiecīgos mērķus saskaņā ar Līguma 5. panta trešo daļu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

TEMATS, PIEMĒROŠANAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Temats

Atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 178/2002 paredzētajiem vispārējiem principiem, jo īpaši vajadzībai nodrošināt patērētāju augsta līmeņa aizsardzību, ar šo regulu paredz saskaņotus Kopienas noteikumus attiecībā uz pesticīdu atlieku maksimālajiem līmeņiem augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā vai uz tās.

2. pants

Piemērošanas joma

1.   Šo regulu piemēro augu un dzīvnieku izcelsmes produktiem vai to daļām, uz ko attiecas I pielikums un ko paredzēts izmantot kā svaigu, apstrādātu un/vai jauktu pārtiku vai barību, kurā vai uz kuras ir iespējamas pesticīdu atliekas.

2.   Šo regulu nepiemēro produktiem, uz ko attiecas I pielikums, ja var atbilstīgi pierādīt, ka tie ir paredzēti:

a)

tādu produktu ražošanai, kas nav pārtika vai barība; vai

b)

sēšanai vai stādīšanai; vai

c)

darbībām, kas ar attiecīgās valsts tiesību aktiem ir atļautas aktīvo vielu izmēģinājumiem.

3.   Saskaņā ar šo regulu noteiktos maksimālos pesticīdu atlieku līmeņus nepiemēro produktiem, uz ko attiecas I pielikums, ja tie ir paredzēti eksportam uz trešām valstīm un pirms eksporta ir apstrādāti, un ja var atbilstīgi pierādīt, ka attiecīgā galamērķa trešā valsts prasa šo īpašo apstrādi vai piekrīt tai, lai novērstu kaitīgu organismu ievešanu tās teritorijā.

4.   Šo regulu piemēro, neskarot Direktīvas 98/8/EK (13), 2002/32/EK un Regulu (EEK) Nr. 2377/90 (14).

3. pants

Definīcijas

1.   Šajā regulā piemēro definīcijas, kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 178/2002 un Direktīvas 91/414/EEK 2. panta 1. un 4. punktā.

2.   Piemēro arī šādas definīcijas:

a)

“laba lauksaimniecības prakse” (LLP) ir valsts līmenī ieteikta, atļauta vai reģistrēta augu aizsardzības līdzekļu nekaitīga izmantošana faktiskajos apstākļos, ko veic jebkurā pārtikas un barības ražošanas, uzglabāšanas, transportēšanas, izplatīšanas un apstrādes posmā. Ar šo praksi saprot arī integrētas kaitēkļu kontroles principu piemērošanu attiecīgā klimata zonā atbilstīgi Direktīvai 91/414/EEK, kā arī pēc iespējas mazāka pesticīdu daudzuma izmantošanu un zema maksimālā atlieku līmeņa/pagaidu maksimālā atlieku līmeņa saglabāšanu, lai sasniegtu vēlamo mērķi;

b)

“kritiskā LLP” ir tāda LLP, kura — izmantojot vairāk nekā vienu LLP katrai aktīvo vielu/produktu kombinācijai — rada augstāko pieļaujamo pesticīdu atlieku līmeni apstrādātās laukaugu kultūrās un ir pamats MAL noteikšanai;

c)

“pesticīdu atliekas” ir atliekas — tostarp aktīvās vielas, tādu aktīvo vielu metabolīti un/vai sadalīšanās vai reakciju produkti, kuras pašreiz tiek izmantotas vai iepriekš tikušas izmantotas augu aizsardzības līdzekļos, kā noteikts Direktīvas 91/414/EEK 2. panta 1. punktā — kuras ir produktos, uz ko attiecas šīs regulas I pielikums, vai uz tiem, un jo īpaši tās atliekas, kas var rasties, attiecīgās vielas izmantojot augu aizsardzībā, veterinārmedicīnā vai kā biocīdus;

d)

“maksimālais atlieku līmenis” (MAL) ir pesticīdu atlieku augstākais likumīgi atļautais koncentrācijas līmenis pārtikā un barībā vai uz tās, kas noteikts atbilstīgi šai regulai, pamatojoties uz labu lauksaimniecības praksi un ietekmes uz patērētāju zemāko līmeni, kāds ir nepieciešams jutīgu patērētāju aizsardzībai;

e)

“CXL”: MAL, ko ir noteikusi Codex Alimentarius Komisija;

f)

“noteikšanas robeža” (NR) ir zemākā validētā atlieku koncentrācija, ko var atrast un noteikt parastās uzraudzības gaitā, izmantojot validētas kontroles metodes;

g)

“importa pieļaujamais līmenis” ir MAL, kas starptautiskās tirdzniecības vajadzībām noteikts importētiem produktiem, ja:

aktīvās vielas izmantošana augu aizsardzības līdzeklī, kas paredzēts attiecīgajam produktam, attiecībā uz noteiktu produktu un noteiktu izmantošanu nav atļauta Kopienā tādu iemeslu dēļ, kas nav sabiedrības veselības iemesli, vai

cits līmenis ir piemērots, jo spēkā esošais Kopienas MAL attiecībā uz noteiktu produktu un noteiktu izmantošanu ir noteikts tādu iemeslu dēļ, kas nav sabiedrības veselības iemesli;

h)

“kvalifikācijas tests” ir salīdzinošs tests, kura laikā vairākas laboratorijas veic identisku paraugu analīzi un kurš ļauj novērtēt katrā laboratorijā veikto analīžu kvalitāti;

i)

“akūtā references deva” ir aprēķināts vielas daudzums pārtikā, kas izteikts, ņemot par pamatu ķermeņa masu, un ko var uzņemt īsā laikposmā, parasti vienā dienā, un kas — pamatojoties uz attiecīgu pētījumu rezultātā iegūtos datus un ņemot vērā paaugstināta riska grupas sabiedrībā (piemēram, bērnus un vēl nedzimušos bērnus) — nerada jūtamu risku patērētājam;

j)

“pieļaujamā diennakts deva” ir aprēķināts vielas daudzums pārtikā, kas izteikts, ņemot par pamatu ķermeņa masu, un ko var uzņemt katru dienu visas dzīves laikā, un kas — pamatojoties uz visiem novērtēšanas laikā zināmajiem faktiem un ņemot vērā paaugstināta riska grupas sabiedrībā (piemēram, bērnus un vēl nedzimušos bērnus) — nerada jūtamu risku patērētājam.

4. pants

Produktu grupu saraksts, kuriem piemēro saskaņotus MAL

1.   Produktus, produktu grupas un/vai produktu daļas, kas minētas 2. panta 1. punktā un kam piemēro saskaņotus MAL, nosaka un ietver I pielikumā atbilstīgi 45. panta 2. punktā minētajai procedūrai. Minētais I pielikums attiecas uz visiem produktiem, kuriem ir noteikti MAL, kā arī uz citiem produktiem, kuriem ir lietderīgi piemērot saskaņotus MAL, jo īpaši ņemot vērā to nozīmi patērētāju uzturā vai tirdzniecībā. Produktus iedala grupās tā, lai MAL būtu iespējams noteikt, ciktāl tas iespējams, līdzīgu vai saistītu produktu grupām.

2.   Pirmo reizi I pielikumu izstrādā trīs mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā, un vajadzības gadījumā to pārskata, jo īpaši pēc kādas dalībvalsts lūguma.

5. pants

Tādu aktīvo vielu saraksta izveidošana, kurām nav nepieciešami MAL

1.   Atbilstīgi Direktīvai 91/414/EEK novērtētās augu aizsardzības līdzekļu aktīvās vielas, kurām nav nepieciešami MAL, nosaka saskaņā ar procedūru, kas minēta šīs regulas 45. panta 2. punktā, un uzskaita šīs regulas IV pielikumā, ņemot vērā šo aktīvo vielu izmantojumu un jautājumus, kas minēti šīs regulas 14. panta 2. punkta a), c) un d) apakšpunktā.

2.   Pirmo reizi IV pielikumu izstrādā 12 mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

II NODAĻA

PROCEDŪRA MAL NOTEIKŠANAS PIETEIKUMIEM

1. IEDAĻA

Mal noteikšanas pieteikumu iesniegšana

6. pants

Pieteikumi

1.   Ja kāda dalībvalsts paredz piešķirt atļauju vai pagaidu atļauju augu aizsardzības līdzekļa izmantošanai saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK, šī dalībvalsts apsver, vai saistībā ar šādu izmantošanu ir jāmaina spēkā esošais MAL, kas noteikts šīs regulas II vai III pielikumā, vai ir jānosaka jauns MAL, kā arī to, vai attiecīgā aktīvā viela būtu jāiekļauj IV pielikumā. Vajadzības gadījumā tā prasa pusei, kas lūdz izsniegt atļauju, iesniegt atļaujas pieteikumu saskaņā ar 7. pantu.

2.   Visas puses, kas atbilstīgi pierāda likumīgu ieinteresētību veselības aizsardzībā, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizācijas un tādas komerciāli ieinteresētas puses kā tādu produktu izgatavotāji, audzētāji, importētāji un ražotāji, uz kuriem attiecas I pielikums, var dalībvalstij iesniegt pieteikumu saskaņā ar 7. pantu.

3.   Ja kāda dalībvalsts uzskata, ka MAL ir jānosaka, jāmaina vai jāsvītro, šī dalībvalsts saskaņā ar 7. pantu var arī sagatavot un izvērtēt pieteikumu par MAL noteikšanu, mainīšanu vai svītrošanu.

4.   Pieteikumu par importa pieļaujamo līmeni iesniedz ziņotājām dalībvalstīm, kuras ir izraudzītas saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK vai, ja ziņotājs nav izraudzīts, pieteikumu iesniedz dalībvalstīm, kuras Komisija pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma ir norādījusi saskaņā ar šīs regulas 45. panta 2. punktā minēto procedūru. Šādus pieteikumus iesniedz saskaņā ar šīs regulas 7. pantu.

7. pants

Prasības attiecībā uz MAL noteikšanas pieteikumiem

1.   Pieteikuma iesniedzējs MAL noteikšanas pieteikumā iekļauj šādu informāciju un dokumentus:

a)

pieteikuma iesniedzēja nosaukumu un adresi;

b)

pieteikuma dokumentāciju, tostarp:

i)

pieteikuma kopsavilkumu;

ii)

galvenos pamatojošos argumentus;

iii)

pievienoto dokumentu rādītāju;

iv)

tās attiecīgās LLP kopiju, kura attiecas uz konkrētās aktīvās vielas specifisku izmantošanu;

c)

visaptverošu pārskatu par attiecīgajām bažām, kas pieejamajā zinātniskajā literatūrā izteiktas par augu aizsardzības līdzekli un/vai tā atliekām;

d)

datus, kuri uzskaitīti Direktīvas 91/414/EEK II un III pielikumā, kas attiecas uz datu prasībām pesticīdu MAL noteikšanai, tostarp, vajadzības gadījumā, toksikoloģiskos datus un datus par parastajām analīzes metodēm, ko izmanto kontroles laboratorijās, kā arī datus par augu un dzīvnieku metabolismu.

Tomēr, ja attiecīgie dati jau ir publiski pieejami, jo īpaši, ja aktīvā viela jau ir tikusi novērtēta saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK vai ja pastāv CXL un pieteikuma iesniedzējs šādus datus ir iesniedzis, dalībvalsts pieteikuma novērtēšanā var izmantot arī šādu informāciju. Šādos gadījumos novērtēšanas ziņojumā ietver pamatojumu tam, kāpēc šādi dati ir vai nav izmantoti.

2.   Dalībvalsts, kas veic novērtējumu, vajadzības gadījumā var prasīt, lai pieteikuma iesniedzējs papildus šā panta 1. punktā prasītajai informācijai dalībvalsts noteiktā termiņā iesniedz papildu informāciju. Šis termiņš nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt divus gadus.

8. pants

Pieteikumu novērtēšana

1.   Dalībvalsts, kurai saskaņā ar 6. pantu ir iesniegts pieteikums, kas atbilst 7. panta prasībām, tūlīt nosūta kopiju Iestādei un Komisijai un bez liekas kavēšanās sagatavo novērtēšanas ziņojumu.

2.   Pieteikumus novērtē saskaņā ar atbilstīgajiem noteikumiem, kas paredzēti Augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas un atļauju izsniegšanas vienotajos principos, kuri izklāstīti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, vai saskaņā ar īpašiem novērtēšanas principiem, kas jānosaka ar Komisijas regulu saskaņā ar šīs regulas 45. panta 2. punktā minēto procedūru.

3.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta un attiecīgajām dalībvalstīm par to vienojoties, pieteikuma novērtēšanu var veikt ziņotāja dalībvalsts, kas attiecīgajai aktīvajai vielai izraudzīta saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK.

4.   Ja kādai dalībvalstij rodas grūtības pieteikuma novērtēšanā vai nolūkā izvairīties no darba dublēšanās, saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru var izlemt to, kura dalībvalsts novērtēs konkrētos pieteikumus.

9. pants

Novērtēto pieteikumu iesniegšana Komisijai un Iestādei

1.   Pēc novērtēšanas ziņojuma sagatavošanas dalībvalsts to nosūta Komisijai. Komisija tūlīt informē dalībvalstis un nosūta pieteikumu, novērtēšanas ziņojumu un pamatojuma dokumentāciju Iestādei.

2.   Iestāde par pieteikuma saņemšanu tūlīt rakstiski paziņo iesniedzējam, dalībvalstij, kas veic novērtēšanu, un Komisijai. Paziņojumā par saņemšanu norāda pieteikuma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas datumu.

2. IEDAĻA

Mal noteikšanas pieteikumu izskatīšana iestādē

10. pants

Iestādes atzinums par MAL noteikšanas pieteikumu

1.   Iestāde izvērtē pieteikumus un novērtēšanas ziņojumus un sniedz pamatotu atzinumu, jo īpaši par risku, kas apdraud patērētājus un, attiecīgos gadījumos, dzīvniekus un kas saistās ar MAL noteikšanu, mainīšanu vai svītrošanu. Atzinumā ietver:

a)

izvērtējumu par to, vai pieteikumā ierosinātā analīzes metode izmantošanai parastajā uzraudzībā ir piemērota paredzētajiem kontroles mērķiem;

b)

pesticīda/produkta kombinācijas paredzamo NR;

c)

izvērtējumu par pieļaujamās diennakts devas vai akūtās references devas pārsniegšanas risku, ja MAL tiek mainīts; devas izmaiņas, ko rada tās atliekas produktos, attiecībā uz kurām ir lūgta MAL noteikšana;

d)

jebkuru citu elementu, kas saistīts ar riska izvērtēšanu.

2.   Iestāde nosūta savu pamatoto atzinumu pieteikuma iesniedzējam, Komisijai un dalībvalstīm. Pamatotajā atzinumā skaidri izklāsta katra secinājuma pamatojumu.

3.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 178/2002 39. pantu, Iestāde savu pamatoto atzinumu dara publiski pieejamu.

11. pants

Termiņi Iestādes atzinuma sniegšanai par MAL noteikšanas pieteikumiem

1.   Iestāde sniedz savu pamatoto atzinumu, kā tas paredzēts 10. pantā, cik drīz vien iespējams un ne vēlāk kā trīs mēnešos no pieteikuma saņemšanas dienas.

Izņēmuma gadījumos, kad jāveic sīkāka izvērtēšana, pirmajā daļā noteikto termiņu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem no dienas, kad ir saņemts pamatots pieteikums.

2.   Ja Iestāde prasa iesniegt papildu informāciju, 1. punktā noteiktā termiņa skaitīšanu aptur līdz brīdim, kad šī informācija tiek iesniegta. Uz šādu termiņa apturēšanu attiecas 13. pants.

12. pants

Esošo MAL izvērtēšana Iestādē

1.   Divpadsmit mēnešos no dienas, kad kāda aktīvā viela pēc šīs regulas stāšanās spēkā tiek vai netiek iekļauta Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, Iestāde Komisijai un dalībvalstīm iesniedz pamatotu atzinumu, kas jo īpaši balstīts uz attiecīgo izvērtēšanas ziņojumu, kurš sagatavots saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK, un kas attiecas uz:

a)

attiecīgās aktīvās vielas spēkā esošajiem MAL, kas noteikti šīs regulas II un III pielikumā;

b)

nepieciešamību šai aktīvajai vielai noteikt jaunus MAL vai nepieciešamību to iekļaut šīs regulas IV pielikumā;

c)

īpašajiem apstrādes faktoriem, kas minēti šīs regulas 20. panta 2. punktā un kas var būt vajadzīgi šai aktīvajai vielai;

d)

tiem MAL, ko Komisija var apsvērt iekļaušanai šīs regulas II un/vai III pielikumā, un par tiem MAL, ko saistībā ar attiecīgo aktīvo vielu var svītrot.

2.   Attiecībā uz vielām, kas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļautas pirms šīs regulas stāšanās spēkā, šā panta 1. punktā minēto pamatoto atzinumu sniedz 12 mēnešos no šīs regulas stāšanās spēkā.

13. pants

Administratīvā pārskatīšana

Jebkuru lēmumu, ko Iestāde pieņēmusi, īstenojot ar šo regulu piešķirtās pilnvaras, vai jebkuru gadījumu, kad Iestāde nav izmantojusi šīs pilnvaras, Komisija var izskatīt vai nu pēc savas iniciatīvas, vai arī ja to lūdz kāda dalībvalsts vai kāda tieši un personīgi iesaistīta persona.

Šajā nolūkā lūgumu Komisijai iesniedz divos mēnešos no dienas, kad iesaistītā puse uzzināja par attiecīgo darbību vai bezdarbību.

Komisija pieņem lēmumu divos mēnešos, atbilstīgos gadījumos prasot, lai Iestāde noteiktā termiņā atceļ savu lēmumu vai novērš bezdarbību.

3. IEDAĻA

Mal noteikšana, mainīšana vai svītrošana

14. pants

Lēmumi par MAL noteikšanas pieteikumiem

1.   Saņemot Iestādes atzinumu un ņemot šo atzinumu vērā, Komisija tūlīt un ne vēlāk kā trīs mēnešos sagatavo regulu, ar ko nosaka, maina vai svītro MAL, vai lēmumu, ar ko pieteikumu noraida, un nodod to pieņemšanai saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru.

2.   Saistībā ar šā panta 1. punktā minētajiem aktiem ņem vērā:

a)

pieejamās zinātniskās un tehniskās zināšanas;

b)

iespējamo to pesticīdu atlieku klātbūtni, kuras radušās no cita avota, nevis no aktīvās vielas pašreizējās izmantošanas augu aizsardzībā, kā arī to zināmo kumulatīvo un sinerģisko iedarbību, ja ir pieejamas šīs iedarbības izvērtēšanas metodes;

c)

izvērtējuma rezultātus attiecībā uz potenciālo risku patērētājiem, kam ir liela uzņemtā deva un liels jutīgums, un, attiecīgos gadījumos, dzīvniekiem;

d)

jebkuru novērtējumu rezultātus un lēmumus par augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas maiņu;

e)

CLX vai LLP, ko kādā trešā valstī īsteno aktīvās vielas likumīgai izmantošanai šajā trešajā valstī;

f)

citus vērā ņemamus faktorus, kas attiecas uz izlemjamo jautājumu.

3.   Komisija jebkurā laikā var prasīt, lai pieteikuma iesniedzējs vai Iestāde iesniedz papildu informāciju. Jebkuru saņemto papildu informāciju Komisija dara pieejamu dalībvalstīm un Iestādei.

15. pants

Jaunu vai mainītu MAL iekļaušana II un III pielikumā

1.   Ar regulu, kas minēta 14. panta 1. punktā:

a)

nosaka jaunus vai mainītus MAL, un tos uzskaita šīs regulas II pielikumā, ja aktīvās vielas ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā; vai

b)

nosaka vai maina pagaidu MAL, un tos uzskaita šīs regulas III pielikumā, ja aktīvās vielas nav iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un ja tās nav iekļautas šīs regulas II pielikumā; vai

c)

šīs regulas 16. pantā minētajos gadījumos nosaka pagaidu MAL, un uzskaita tos šīs regulas III pielikumā.

2.   Ja pagaidu MAL tiek noteikts, kā paredzēts šā panta 1. punkta b) apakšpunktā, to saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru svītro no III pielikuma ar regulu viena gada laikā no dienas, kad attiecīgā aktīvā viela tika vai netika iekļauta Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Tomēr, ja to lūdz viena vai vairākas dalībvalstis, attiecīgo pagaidu MAL var saglabāt spēkā vēl vienu gadu, līdz tiek saņemts apstiprinājums, ka ir sākta nepieciešamā zinātniskā izpēte, lai pamatotu MAL noteikšanas pieteikumu. Ja saņem šādu apstiprinājumu, pagaidu MAL saglabā spēkā vēl divus gadus, ja nav konstatēti fakti, kas rada bažas par nepieļaujamu kaitējumu patērētāju drošībai.

16. pants

Procedūra pagaidu MAL noteikšanai atsevišķos gadījumos

1.   Pagaidu MAL, kas jāiekļauj III pielikumā, ar 14. panta 1. punktā minēto regulu var noteikt šādos gadījumos:

a)

izņēmuma gadījumos, jo īpaši tad, ja pesticīdu atliekas var būt radījis vides vai cita veida piesārņojums vai augu aizsardzības līdzekļu izmantošana saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 4. punktu; vai

b)

ja attiecīgie produkti ir patērētāju un, attiecīgos gadījumos, dzīvnieku uztura neliela daļa un ja tie neveido attiecīgu apakšgrupu uztura ievērojamu daļu; vai

c)

attiecībā uz medu; vai

d)

augu uzlējumiem; vai

e)

ja lēmumā par aktīvās vielas neiekļaušanu Direktīvai 91/414/EEK I pielikumā vai svītrošanu no tā ir noteikti augu aizsardzības līdzekļu svarīgas izmantošanas veidi; vai

f)

ja I pielikumā ir iekļauti jauni produkti, produktu grupas un/vai produktu daļas un ja to lūdz viena vai vairākas dalībvalstis, lai varētu veikt zinātniskus pētījumus, kas nepieciešami kāda MAL noteikšanas un izvērtēšanas pamatojumam, ar nosacījumu, ka attiecībā uz patērētājiem nav konstatētas nekādas nepieņemamas bažas par drošību.

2.   Pagaidu MAL iekļaušanu, kā minēts 1. punktā, pamato ar Iestādes atzinumu, uzraudzības datiem un izvērtējumu, kas liecina, ka nepastāv nepieļaujams risks patērētājiem vai dzīvniekiem.

Tādu pagaidu MAL turpmāku spēkā esamību, kas minēti 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā, atkārtoti izvērtē vismaz reizi 10 gados, un jebkuru šādu MAL vajadzības gadījumā maina vai svītro.

Tādus MAL, kas minēti 1. punkta e) apakšpunktā, atkārtoti izvērtē, beidzoties termiņam, uz kuru tika atļauta pamata izmantošana. Tādus MAL, kas minēti 1. punkta f) apakšpunktā, atkārtoti izvērtē, pabeidzot un novērtējot zinātniskos pētījumus, bet ne vēlāk kā četru gadus pēc to iekļaušanas III pielikumā.

17. pants

MAL mainīšana pēc augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanas

Nepieciešamos grozījumus II un III pielikumā, lai svītrotu MAL pēc tam, kad ir atsaukta kāda augu aizsardzības līdzekļa spēkā esoša atļauja, var pieņemt, nelūdzot Iestādes atzinumu.

III NODAĻA

MAL AUGU UN DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTIEM

18. pants

Atbilstība MAL

1.   Sākot ar brīdi, kad produktus, uz ko attiecas I pielikums, laiž tirgū kā pārtiku vai barību vai kad šos produktus izbaro dzīvniekiem, tie nesatur pesticīdu atliekas, kas pārsniedz:

a)

šiem produktiem II un III pielikumā noteiktos MAL;

b)

0,01 mg/kg — produktiem, kam II vai III pielikumā nav noteikts konkrēts MAL, vai aktīvajām vielām, kas nav uzskaitītas IV pielikumā, ja vien saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru, vienlaikus ņemot vērā pieejamās parastās analīzes metodes, aktīvajai vielai nav paredzētas citas sākotnējās vērtības. Šādas sākotnējās vērtības uzskaita V pielikumā.

2.   Saistībā ar produktiem, uz ko attiecas I pielikums, dalībvalstis savā teritorijā nedrīkst aizliegt vai kavēt to laišanu tirgū vai izbarošanu produktīvajiem dzīvniekiem, pamatojot to ar pesticīdu atlieku klātbūtni šajos produktos, ja:

a)

šie produkti atbilst šā panta 1. punktam un 20. pantam; vai

b)

attiecīgā aktīvā viela ir uzskaitīta IV pielikumā.

3.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, sakarā ar fumigēšanu savā teritorijā pēc ražas novākšanas dalībvalstis var atļaut aktīvās vielas atlieku līmeņus, kas produktos, uz kuriem attiecas I pielikums, pārsniedz II un III pielikumā noteiktos līmeņus, ja šīs aktīvās vielas/produkta kombinācijas ir uzskaitītas VII pielikumā, ar nosacījumu, ka:

a)

šie produkti nav paredzēti tūlītējam patēriņam;

b)

pastāv atbilstīga kontrole, lai nodrošinātu to, ka — gadījumos, kad šie produkti tiek tieši piegādāti gala lietotājam vai patērētājam — tos viņam nevar darīt pieejamus līdz brīdim, kad atliekas vairs nepārsniedz II vai III pielikumā noteiktos maksimālos līmeņus;

c)

pārējās dalībvalstis un Komisija ir informētas par veiktajiem pasākumiem.

Aktīvās vielas/produkta kombinācijas, kas uzskaitītas VII pielikumā, nosaka saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru.

4.   Izņēmuma gadījumos, un jo īpaši sakarā ar augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 4. punktu vai atbilstīgi Direktīvas 2000/29/EK (15) noteiktajiem pienākumiem, dalībvalsts var atļaut savā teritorijā laist tirgū un/vai izbarot dzīvniekiem apstrādātu pārtiku vai barību, kas neatbilst šā panta 1. punkta prasībām, ja šāda pārtika vai barība nerada nepieļaujamu risku. Par šādām atļaujām tūlīt paziņo pārējām dalībvalstīm, Komisijai un Iestādei, vienlaikus iesniedzot atbilstošu riska izvērtējumu tūlītējai izskatīšanai saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru, lai noteiktu pagaidu MAL konkrētam laikposmam vai lai veiktu jebkādus citus nepieciešamus pasākumus saistībā ar šādiem produktiem.

19. pants

Aizliegums attiecībā uz apstrādātiem un/vai jauktiem produktiem

Produktus, uz ko attiecas I pielikums un kas neatbilst 18. panta 1. punkta vai 20 pantam, ir aizliegts apstrādāt un/vai atšķaidīšanas nolūkā jaukt ar tādiem pašiem vai citiem produktiem, lai tos laistu tirgū kā pārtiku vai barību, vai izbarotu dzīvniekiem.

20. pants

MAL apstrādātiem un/vai jauktiem produktiem

1.   Ja II un III pielikumā nav noteikti MAL apstrādātai un/vai jauktai pārtikai vai barībai, tad piemēro MAL, kas attiecīgajam produktam, uz ko attiecas I pielikums, paredzēti 18. panta 1. punktā, ņemot vērā pesticīdu atlieku līmeņa izmaiņas, ko rada apstrāde un/vai jaukšana.

2.   Šīs regulas VI pielikumā saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru var iekļaut īpašus koncentrēšanas vai atšķaidīšanas faktorus noteiktām apstrādes un/vai jaukšanas darbībām vai noteiktiem apstrādātiem un/vai jauktiem produktiem.

IV NODAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ SPĒKĀ ESOŠO MAL IEKĻAUŠANU ŠAJĀ REGULĀ

21. pants

MAL sākotnējā noteikšana

1.   Produktiem, uz ko attiecas I pielikums, MAL sākotnēji nosaka un uzskaita II pielikumā saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru, iekļaujot MAL, kas paredzēti ar Direktīvām 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK, un ņemot vērā šīs regulas 14. panta 2. punktā minētos kritērijus.

2.   Šīs regulas II pielikumu izstrādā 12 mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

22. pants

Pagaidu MAL sākotnējā noteikšana

1.   Pagaidu MAL tām aktīvajām vielām, attiecībā uz kurām vēl nav pieņemts lēmums par to iekļaušanu vai neiekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, sākotnēji nosaka un uzskaita šīs regulas III pielikumā, ja vien šie MAL nav jau uzskaitīti šīs regulas II pielikumā, saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru, ņemot vērā dalībvalstu sniegto informāciju, vajadzības gadījumā, 24. pantā minēto atzinumu, 14. panta 2. punktā minētos faktorus un šādus MAL:

a)

atlikušos MAL Direktīvas 76/895/EEK pielikumā un

b)

līdz šim nesaskaņotus valstu MAL.

2.   Šīs regulas III pielikumu izstrādā 12 mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā saskaņā ar 23., 24. un 25. pantu.

23. pants

Informācija, ko dalībvalstis sniedz par valstu MAL

Ja aktīvā viela vēl nav iekļauta Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un ja dalībvalsts, vēlākais līdz dienai, kad stājas spēkā šīs regulas I pielikums, ir noteikusi šīs aktīvās vielas valsts MAL produktam, uz ko attiecas šīs regulas I pielikums, vai ir nolēmusi, ka MAL šai aktīvai vielai nav jānosaka, tad attiecīgā dalībvalsts, ievērojot formu un terminu, ko nosaka saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru, paziņo Komisijai valsts MAL vai faktu, ka MAL šai aktīvai vielai nav jānosaka, un atbilstīgos gadījumos un pēc Komisijas lūguma:

a)

LLP;

b)

kur attiecīgajā dalībvalstī īsteno kritisko LLP un, ja ir pieejami, kopsavilkuma datus par uzraudzībā veiktajiem izmēģinājumiem un/vai uzraudzības datus;

c)

pieļaujamo diennakts devu un, atbilstīgos gadījumos, akūto references devu, kas izmantota riska izvērtēšanā valsts līmenī, kā arī izvērtējuma iznākumu.

24. pants

Iestādes atzinums par datiem, kas ir valsts MAL pamatā

1.   Iestāde iesniedz Komisijai pamatotu atzinumu par potenciālo risku patērētāju veselībai, ko rada:

a)

pagaidu MAL, kurus var iekļaut III pielikumā;

b)

aktīvās vielas, kuras var iekļaut IV pielikumā.

2.   Sagatavojot 1. punktā minēto pamatoto atzinumu, Iestāde ņem vērā pieejamās zinātniskās un tehniskās zināšanas, un jo īpaši datus, ko dalībvalstis iesniegušas atbilstīgi 23. pantam.

25. pants

Pagaidu MAL noteikšana

Ņemot vērā Iestādes atzinumu, ja tāds ir vajadzīgs, pagaidu MAL 23. pantā minētajām aktīvām vielām var noteikt un uzskaitīt III pielikumā, ievērojot 22. panta 1. punktu, vai — atbilstīgos gadījumos — aktīvo vielu var iekļaut IV pielikumā saskaņā ar 5. panta 1. punktu. Pagaidu MAL nosaka zemākajā līmenī, ko visās dalībvalstīs var panākt, pamatojoties uz labu lauksaimniecības praksi.

V NODAĻA

OFICIĀLAS KONTROLES, ZIŅOJUMI UN SANKCIJAS

1. IEDAĻA

Mal oficiālas kontroles

26. pants

Oficiālas kontroles

1.   Neskarot Direktīvu 96/23/EK (16), dalībvalstis saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas tiesību aktu noteikumiem par pārtikas un barības oficiālajām kontrolēm veic pesticīdu atlieku oficiālas kontroles, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai.

2.   Šādas pesticīdu atlieku kontroles jo īpaši ietver paraugu ņemšanu un to turpmāku analīzi, kā arī atrasto pesticīdu identificēšanu un to attiecīgo atlieku līmeņu noteikšanu. Šādas kontroles var arī veikt, veicot piegādi patērētājam.

27. pants

Paraugu ņemšana

1.   Katra dalībvalsts ņem pietiekamu skaitu dažādu paraugu, lai nodrošinātu, ka rezultāti atspoguļo tirgus stāvokli, ņemot vērā iepriekšējo kontroles programmu rezultātus. Šādu paraugu ņemšanu veic tik tuvu piegādes punktam, cik iespējams, lai nodrošinātu jebkādu turpmāku izpildes pasākumu veikšanu.

2.   Nepieciešamās paraugu ņemšanas metodes, lai veiktu šādu pesticīdu atlieku kontroli produktos, kas nav Direktīvā 2002/63/EK (17) paredzētās metodes, nosaka saskaņā ar šīs regulas 45. panta 2. punktā minēto procedūru.

28. pants

Analīzes metodes

1.   Pesticīdu atlieku analīzes metodes atbilst kritērijiem, kas noteikti attiecīgos Kopienas tiesību aktu noteikumos par pārtikas un barības oficiālajām kontrolēm.

2.   Tehniskās pamatnostādnes, kas attiecas uz īpašiem apstiprināšanas kritērijiem un kvalitātes kontroles procedūrām saistībā ar analīzes metodēm pesticīdu atlieku noteikšanai, var pieņemt saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru.

3.   Visas laboratorijas, kas veic paraugu analīzes saistībā ar pesticīdu atlieku oficiālajām kontrolēm, piedalās Kopienas kvalifikācijas testos attiecībā uz pesticīdu atliekām, kurus rīko Komisija.

2. IEDAĻA

Kopienas kontroles programma

29. pants

Kopienas kontroles programma

1.   Lai novērtētu patērētāju pakļaušanu riskam un spēkā esošo tiesību aktu piemērošanu, Komisija izstrādā saskaņotu daudzgadu Kopienas kontroles programmu, nosakot konkrētus paraugus iekļaušanai valstu kontroles programmās un ņemot vērā problēmas, kas konstatētas attiecībā uz atbilstību šajā regulā noteiktajiem MAL.

2.   Kopienas kontroles programmu pieņem un katru gadu atjaunina saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru. Kopienas kontroles programmas projektu iesniedz 45. panta 1. punktā minētajai komitejai vismaz sešus mēnešus pirms katra kalendārā gada beigām.

3. IEDAĻA

Valstu kontroles programmas

30. pants

Pesticīdu atlieku valstu kontroles programmas

1.   Dalībvalstis izstrādā pesticīdu atlieku daudzgadu valstu kontroles programmas. Tās katru gadu atjaunina savu daudzgadu programmu.

Šīs programmas izstrādā, ņemot par pamatu riskus, un to mērķis ir jo īpaši izvērtēt patērētāju risku un atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem. Šajās programmās nosaka vismaz:

a)

produktus, no kuriem ņem paraugus;

b)

paraugu skaitu un veicamās analīzes;

c)

analizējamos pesticīdus;

d)

kritērijus, kas piemēroti, sagatavojot šīs programmas, tostarp:

i)

izvēlētās pesticīdu/produktu kombinācijas;

ii)

paraugu skaitu, ko ņem attiecīgi no vietējiem un citas izcelsmes produktiem;

iii)

attiecīgo produktu patēriņu kā daļu valsts iedzīvotāju uzturā;

iv)

Kopienas kontroles programmu un

v)

iepriekšējo kontroles programmu rezultātus.

2.   Savas atjauninātās pesticīdu atlieku valsts kontroles programmas, kā minēts 1. punktā, dalībvalstis iesniedz Komisijai un Iestādei vismaz trīs mēnešus pirms katra kalendārā gada beigām.

3.   Dalībvalstis piedalās Kopienas kontroles programmā, kā paredzēts 29. pantā. Tās katru gadu Internetā publicē visus atlieku līmeņa valsts uzraudzības rezultātus. Ja MAL ir pārsniegts, dalībvalstis var nosaukt attiecīgos mazumtirgotājus, tirgotājus vai ražotājus.

4. IEDAĻA

Dalībvalstu sniegtā informācija un gada ziņojums

31. pants

Dalībvalstu sniegtā informācija

1.   Līdz katra gada 31. augustam dalībvalstis iesniedz Komisijai, Iestādei un pārējām dalībvalstīm šādu informāciju par iepriekšējo kalendāro gadu:

a)

šīs regulas 26. panta 1. punktā paredzēto oficiālo kontroļu rezultātus;

b)

tās NR, ko piemēro 30. pantā minētajās valsts kontroles programmās un 29. pantā minētajās Kopienas kontroles programmās;

c)

sīkus datus par analītisko laboratoriju dalību Kopienas kvalifikācijas testos, kas minēti 28. panta 3. punktā, un citos kvalifikācijas testos, kas attiecas uz pesticīdu/produktu kombinācijām, kuru paraugus ņēma atbilstīgi valsts kontroles programmai;

d)

sīkus datus par to analītisko laboratoriju akreditācijas statusu, kuras piedalās a) apakšpunktā minētajās kontrolēs;

e)

sīkus datus par veiktajiem izpildes pasākumiem, ja to atļauj attiecīgās valsts tiesību akti.

2.   Īstenošanas pasākumus attiecībā uz informācijas sniegšanu, ko veic dalībvalstis, var noteikt saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru, iepriekš apspriežoties ar Iestādi.

32. pants

Gada ziņojums par pesticīdu atliekām

1.   Ņemot par pamatu informāciju, ko dalībvalstis iesniegušas saskaņā ar 31. panta 1. punktu, Iestāde sagatavo gada ziņojumu par pesticīdu atliekām.

2.   Iestāde gada ziņojumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

a)

kontroļu rezultātu analīzi, kā paredzēts 26. panta 2. punktā;

b)

paziņojumu par iespējamiem iemesliem, kāpēc MAL tika pārsniegti, un jebkādus atbilstīgus apsvērumus par riska pārvaldības iespējām;

c)

analīzi par hronisku un akūtu risku patērētāju veselībai, ko rada pesticīdu atliekas;

d)

izvērtējumu par patērētāju risku saistībā ar pesticīdu atlieku iedarbību, pamatojoties uz informāciju, kas iesniegta saskaņā ar a) apakšpunktu, un jebkādu citu attiecīgu informāciju, kas ir pieejama, tostarp saskaņā ar Direktīvu 96/23/EK iesniegtos ziņojumus.

3.   Ja dalībvalsts nav sniegusi informāciju saskaņā ar 31. pantu, Iestāde, sagatavojot Kopienas gada ziņojumu, var neņemt vērā informāciju, kas attiecas uz šo dalībvalsti.

4.   Gada ziņojuma formu var noteikt saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru.

5.   Iestāde iesniedz Komisijai gada ziņojumu par pesticīdu atliekām līdz katra gada februāra pēdējai dienai.

6.   Gada ziņojumā var ietvert atzinumu par pesticīdiem, uz ko jāattiecina turpmākas programmas.

7.   Iestāde dara publiski pieejamu gada ziņojumu, kā arī jebkādas Komisijas vai dalībvalstu piezīmes.

33. pants

Gada ziņojuma par pesticīdu atliekām iesniegšana komitejai

Komisija nekavējoties iesniedz gada ziņojumu par pesticīdu atliekām 45. panta 1. punktā minētajai komitejai izskatīšanai un ieteikumu sniegšanai par jebkādiem pasākumiem, kas jāveic attiecībā uz II un III pielikumā minēto MAL pārkāpumiem, par kuriem ir ziņots.

5. IEDAĻA

Sankcijas

34. pants

Sankcijas

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu minēto noteikumu ievērošanu. Šīm sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

Dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai par šiem noteikumiem un jebkādiem turpmākiem to grozījumiem.

VI NODAĻA

NEATLIEKAMI PASĀKUMI

35. pants

Neatliekami pasākumi

Ja, pamatojoties uz jaunu informāciju vai esošās informācijas atkārtotu izvērtējumu, pesticīdu atliekas vai MAL, uz ko attiecas šī regula, var apdraudēt cilvēku vai dzīvnieku veselību, un tādējādi ir nepieciešama tūlītēja rīcība, piemēro Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. un 54. pantu. Attiecībā uz svaigiem produktiem, termiņu, kurā Komisijai ir jāpieņem lēmums, samazina līdz septiņām dienām.

VII NODAĻA

ATBALSTA PASĀKUMI, KAS ATTIECAS UZ SASKAŅOTIEM PESTICĪDU MAL

36. pants

Atbalsta pasākumi, kas attiecas uz saskaņotiem pesticīdu MAL

1.   Kopienas līmenī izstrādā atbalsta pasākumus, kas attiecas uz saskaņotiem pesticīdu MAL, tostarp:

a)

konsolidētu datu bāzi Kopienas tiesību aktiem par pesticīdu atlieku MAL, darot šādu informāciju publiski pieejamu;

b)

šīs regulas 28. panta 3. punktā minētos Kopienas kvalifikācijas testus;

c)

pētījumus un citus pasākumus, kas vajadzīgi, lai sagatavotu un turpmāk attīstītu tiesību aktus un tehniskās pamatnostādnes par pesticīdu atliekām, un kas jo īpaši paredzēti kopējās, kumulatīvās un sinerģiskās iedarbības novērtēšanas metožu izstrādei un izmantošanai;

d)

pētījumus, kas vajadzīgi, lai novērtētu pesticīdu atlieku iedarbību uz patērētājiem un dzīvniekiem;

e)

pētījumus, kas vajadzīgi, lai atbalstītu tās kontroles laboratorijas, ar kuru analīzes metodēm nevar kontrolēt noteiktos MAL.

2.   Jebkurus īstenošanas noteikumus, kas attiecas uz 1. punktā minētajiem pasākumiem, var pieņemt saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru.

37. pants

Kopienas līdzdalība atbalsta pasākumos, kas attiecas uz saskaņotiem pesticīdu MAL

1.   Kopiena var nodrošināt finansiālu līdzdalību līdz 100 % no izmaksām, kas saistītas ar 36. pantā paredzētajiem pasākumiem.

2.   Apropriācijas katram finanšu gadam apstiprina budžeta procedūras gaitā.

VIII NODAĻA

MAL noteikšanas pieteikumu saskaņošana

38. pants

Valstu iestāžu norīkošana

Katra dalībvalsts izraugās vienu vai vairākas valsts iestādes, lai šīs regulas mērķu sasniegšanai koordinētu sadarbību ar Komisiju, Iestādi, pārējām dalībvalstīm, izgatavotājiem, ražotājiem un audzētājiem. Ja dalībvalsts izraugās vairāk nekā vienu iestādi, tā norāda, kura no izraudzītajām iestādēm darbosies kā kontaktpersona.

Valstu iestādes var deleģēt uzdevumus citām struktūrām.

Katra dalībvalsts paziņo Komisijai un Iestādei izraudzīto valsts iestāžu nosaukumus un adreses.

39. pants

Iestādes veiktā MAL informācijas koordinācija

Iestāde:

a)

koordinē sadarbību ar ziņotāju dalībvalsti, ko attiecībā uz katru aktīvo vielu izraugās saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK;

b)

koordinē sadarbību ar dalībvalstīm un Komisiju attiecībā uz MAL, jo īpaši, lai izpildītu 41. panta prasības.

40. pants

Informācija, ko iesniedz dalībvalstis

Dalībvalstis pēc Iestādes pieprasījuma iesniedz tai jebkuru pieejamo informāciju, kas vajadzīga, lai izvērtētu MAL nekaitīgumu.

41. pants

Iestādes MAL datu bāze

Neskarot spēkā esošos Kopienas un valstu tiesību aktus par piekļuvi dokumentiem, Iestāde izstrādā un uztur datu bāzi, kurai var piekļūt Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes un kurā ir attiecīgā zinātniskā informācija un LLP, kas attiecas uz MAL, aktīvajām vielām un apstrādes faktoriem, kā paredzēts II, III, IV un VII pielikumā. Tajā jo īpaši ir izvērtējumi par vielu uzņemšanu pārtikā, apstrādes faktori un vielas pieļaujamie toksikoloģiskie daudzumi.

42. pants

Dalībvalstis un nodevas

1.   Dalībvalstis var atgūt izmaksas, kas saistītas ar MAL noteikšanu, mainīšanu vai svītrošanu vai ar jebkādu citu darbību, kas izriet no šajā regulā paredzētajiem pienākumiem, piemērojot nodevu vai maksu.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā minētā nodeva vai maksājums:

a)

ir noteikts pārredzamā veidā; un

b)

atbilst attiecīgās darbības faktiskajām izmaksām.

Tajos var ietvert fiksētu nodevu cenrādi, pamatojoties uz 1. punktā minēto darbību vidējām izmaksām.

IX NODAĻA

ĪSTENOŠANA

43. pants

Iestādes zinātniskais atzinums

Komisija vai dalībvalstis var lūgt Iestādi sniegt zinātnisku atzinumu par jebkuru pasākumu, kas saistīts ar riska izvērtēšanu atbilstīgi šai regulai. Komisija var noteikt termiņu šāda atzinuma sniegšanai.

44. pants

Iestādes atzinumu pieņemšanas procedūra

1.   Ja Iestādes atzinumu sagatavošanai saskaņā ar šo regulu ir vajadzīgs tikai tāds zinātnisks vai tehnisks darbs, kas saistīts ar vispāratzītiem zinātniskiem vai tehniskiem principiem, Iestāde šos atzinumus var sniegt, neapspriežoties ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 28. pantā minēto zinātnisko komiteju vai zinātnes ekspertu grupām, ja vien pret to neiebilst Komisija vai kāda dalībvalsts.

2.   Īstenošanas noteikumos, ievērojot Regulas (EK) Nr. 178/2002 29. panta 6. punkta a) apakšpunktu, precizē gadījumus, kuros piemēro šā panta 1. punktu.

45. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 58. pantu, (turpmāk “Komiteja”).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

46. pants

Īstenošanas pasākumi

Saskaņā ar 45. panta 2. punktā minēto procedūru un, vajadzības gadījumā, ņemot vērā Iestādes atzinumu, var paredzēt vai grozīt:

a)

īstenošanas pasākumus, lai nodrošinātu šīs regulas vienādu piemērošanu;

b)

šīs regulas 23. pantā, 29. panta 2. punktā, 30. panta 2. punktā, 31. panta 1. punktā un 32. panta 5. punktā minētos datumus;

c)

tehniskās palīdzības dokumentus, lai palīdzētu īstenot šo regulu;

d)

sīki izstrādātus noteikumus par zinātniskajiem datiem, kas vajadzīgi MAL noteikšanai.

47. pants

Ziņojums par šīs regulas īstenošanu

Ne vēlāk kā 10 gadus pēc šīs regulas stāšanās spēka Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par tās īstenošanu un jebkādus atbilstīgus priekšlikumus.

X NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

48. pants

Tiesību aktu atcelšana un pielāgošana

1.   Direktīvas 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK ar šo ir atceltas, un atcelšana stājas spēkā 50. panta otrajā daļā minētajā dienā.

2.   Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“f)

attiecīgos gadījumos, MAL lauksaimniecības produktiem, kurus ietekmē atļaujā minētā izmantošana, ir noteikts vai mainīts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 396/2005 (18).”

49. pants

Pārejas pasākumi

1.   Šīs regulas III nodaļas prasības neattiecas uz produktiem, kas ir likumīgi ražoti vai importēti Kopienā pirms 50. panta otrajā daļā minētā datuma.

Tomēr, lai nodrošinātu patērētāju augstu aizsardzības līmeni, attiecībā uz šiem produktiem var veikt atbilstīgus pasākumus saskaņā ar 45. pantā 2. punktā minēto procedūru.

2.   Var noteikt turpmākus pārejas pasākumus konkrētu MAL īstenošanai, kā paredzēts 15., 16., 21., 22. un 25. pantā, ja tas vajadzīgs produktu normālai tirdzniecībai, pārstrādei un patēriņam.

Tos pasākumus, kuri neskar pienākumu nodrošināt patērētāju augstu aizsardzības līmeni, pieņem saskaņā ar 45. pantā 2. punktā minēto procedūru.

50. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas II, III un V nodaļu piemēro, kad ir pagājuši seši mēneši pēc pēdējās regulas publicēšanas, ar kuru izveido šīs regulas I, II, III un IV pielikumu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2005. gada 23. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. P. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

N. SCHMIT


(1)  OV C 234, 30.9.2003., 33. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2004. gada 20. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes 2004. gada 19. jūlija Kopējā nostāja (OV C 25 E, 1.2.2005., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2004. gada 15. decembra Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta), Padomes 2005. gada 24. janvāra Lēmums.

(3)  OV L 340, 9.12.1976., 26. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

(4)  OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/61/EK (OV L 127, 29.4.2004., 81. lpp.).

(5)  OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/61/EK.

(6)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/95/EK (OV L 301, 28.9.2004., 42. lpp.).

(7)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/99/EK (OV L 309, 6.10.2004., 6. lpp.).

(8)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1642/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 4. lpp.).

(9)  OV L 33, 8.2.1979., 36. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 850/2004 (OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp. Regula labota OV L 229, 29.6.2004., 5. lpp.).

(10)  OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/100/EK (OV L 285, 1.11.2003., 33. lpp.).

(11)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp. Regula labota OV L 191, 28.5.2004., 1. lpp.

(12)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.). Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(14)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2377/90 (1990. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimālo atlieku līmeņu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikā (OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1875/2004 (OV L 326, 29.10.2004., 19. lpp.).

(15)  Padomes Direktīva 2000/29/EK (2000. gada 8. maijs) par aizsardzības pasākumiem, lai novērstu augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu importam un izplatību Kopienā (OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 882/2004.

(16)  Padomes Direktīva 96/23/EK (1996. gada 29. aprīlis), ar ko paredz pasākumus, lai kontrolētu noteiktas vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, un ar ko atceļ Direktīvu 85/358/EEK un Direktīvu 86/469/EEK, kā arī Lēmumu 89/187/EEK un Lēmumu 91/664/EEK (OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 882/2004.

(17)  Komisijas Direktīva 2002/63/EK (2002. gada 11. jūlijs), ar ko nosaka Kopienas paraugu ņemšanas metodes pesticīdu atlieku oficiālajai kontrolei augu un dzīvnieku izcelsmes produktos un uz tiem un ar ko atceļ Direktīvu 79/700/EEK (OV L 187, 16.7.2002., 30. lpp.).

(18)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.


Top