EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0480

2005/480/EK: Komisijas Lēmums (2004. gada 30. aprīlis), kas attiecas uz Lietām COMP/D2/32448 un 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Papildu pasākumi pēc Tiesas 2000. gada 16. marta sprieduma) (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 1779)

OJ L 171, 2.7.2005, p. 28–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/480/oj

2.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/28


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 30. aprīlis),

kas attiecas uz Lietām COMP/D2/32448 un 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Papildu pasākumi pēc Tiesas 2000. gada 16. marta sprieduma)

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 1779)

(Autentisks ir tikai teksts holandiešu valodā)

(2005/480/EK)

I.   IEVADS

(1)

2004. gada 30. aprīlī Komisija pieņēma lēmumu, kas attiecas uz prāvu, kas saistīta ar EK līguma 82. pantu, uzliekot soda naudu EUR 3 400 000 apmērā Antverpenes kuģniecībai Compagnie Maritime Belge SA (turpmāk tekstā – CMB). Saskaņā ar 30. panta noteikumiem Padomes 2002. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (1), Komisija ar šo publicē puses nosaukumu un lēmuma galveno būtību, ņemot vērā uzņēmumu likumīgās intereses to biznesa interešu aizsardzībai. Lēmuma pilna teksta atklāto variantu lietā apstiprinātajās valodās un Komisijas darba valodās var atrast Konkurences ģenerāldirektorāta mājas lapā: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

II.   NORISES KĀRTĪBA

(2)

Lēmums ir kā papildu pasākums tā saucamajā Cewal lietā, kurā Komisija uzlikusi soda naudu laineru kuģniecības konferences, sauktas Asociētās Centrālās Rietumāfrikas līnijas (Associated Central West Africa Lines, turpmāk tekstā Cewal), locekļiem par EK Līguma 86. panta (pašlaik 82. pants, kas kā tāds tiek skatīts arī tālāk tekstā) pārkāpšanu.

(3)

Komisijas Lēmumā 93/82/EEK (2) (turpmāk tekstā – oriģinālais lēmums) tostarp noteica, ka Cewal un divas citas laineru konferences Cowac un Ukwal, un uzņēmumi, kas bija šo konferenču locekļi, ir pārkāpuši EK līguma 85. panta 1. daļu (pašlaik 81. panta 1. daļa, kas kā tāda tiek skatīta arī tālāk). Turklāt iesaistoties trīs dažādu veidu dominējošo pozīciju ļaunprātīgā izmantošanā, uzņēmumi, kas bija Cewal locekļi, pārkāpuši arī EK Līguma 82. pantu. Uzņēmumiem tika pieprasīts izbeigt pārkāpumus.

(4)

Komisijas oriģinālais lēmums uzliek soda naudu par EK Līguma 82. panta pārkāpšanu četriem Cewal dalībuzņēmumiem. Soda nauda 9,6 miljonu ECU apmērā tika uzlikta CMB.

(5)

Visas četras kompānijas un CMB filiāle CMBT iesniedza iesniegumus Pirmās instances tiesai (PIT) oriģinālā lēmuma anulēšanai. Tās 1996. gada 8. oktobra spriedumā (3) (turpmāk tekstā – PIT spriedums) PIT noraidīja iesniegumus. Tomēr tā samazināja soda naudas apmērus. CMB soda nauda tika samazināta līdz ECU 8 640 000.

(6)

CMB, CMBT un otra kompānija, kurai tika uzlikta soda nauda, Dafra-Lines A/S, pārsūdzēja PIT spriedumu. Tās 2000. gada 16. marta spriedumā (4) (turpmāk tekstā – EKT spriedums) Tiesa EKT noraidīja visus apelācijas iemeslus, kas tika iesniegti saistībā ar oriģinālā lēmuma būtību;

bet atcēla oriģinālā lēmuma pantus, kas uzliek soda naudu, un

noraidīja apelācijas atlikumu.

(7)

Atcelšanas iemesls bija tāds, ka Komisijai nebija izdevies skaidri norādīt pretenzijas:

ka tā bija iecerējusi uzlikt soda naudu katram atsevišķajam Cewal loceklim un

ka soda naudas apmēri tiks noteikti saistībā ar izvērtējumu par katras kompānijas dalību pasākumos, kas sastāda piedēvēto pārkāpumu.

(8)

2003. gada 16. aprīlī Komisija nosūtīja CMB jaunu pretenziju izteikumu, informējot, ka tā bija iecerējusi pieņemt jaunu lēmumu, nosakot soda naudu par pārkāpumiem, kas noteikti oriģinālajā lēmumā. Komisija iebildumu aktā precīzi informēja CMB, ka tā bija iecerējusi uzlikt tai soda naudu individuāli un ka soda naudas apmērs būs noteikts saistībā ar izvērtējumu par katras kompānijas dalību pasākumos, kas sastāda piedēvēto pārkāpumu.

III.   LĒMUMS

(9)

Pašreizējais lēmums ir balstīts uz neatkarīgiem oriģinālā lēmuma izmeklēšanas rezultātiem. Tas satur skaidru liecību, ka tas nav domāts, lai papildinātu vai izdarītu labojumus iesniegtajos faktos vai oriģinālajā lēmumā noteiktajos pārkāpumos. Tādējādi lēmums satur tikai aprakstošu oriģinālā lēmuma elementu kopsavilkumu, kas veido pamatu tajā noteiktajiem pārkāpumiem un aprakstu par to, kā PIT un EKT noteica naudas soda lielumu šiem elementiem.

(10)

Oriģinālajā lēmumā Komisija atklāja, ka Cewal locekļiem ir bijusi kopīga dominējoša pozīcija kuģu ceļos starp Zairas un Ziemeļeiropas ostām. Tie ir ļaunprātīgi izmantojuši dominējošo pozīciju, lai izslēgtu divu citu konkurējošo zvejas kompāniju konkurenci:

uzstājot par ārkārtējo tiesību līguma starp Cewal un Zairas kvazivalstisko aģentūru (Ogefrem) ieviešanu,

sistemātiski izmantojot “kaujas kuģus”,

uzspiežot 100 % uzticības līgumus un piemērojot melnos sarakstus, lai radītu iespēju izrēķināties ar neatkarīgo kuģu izmantotājiem.

(11)

Tiesiskajā izvērtēšanā ir atspoguļots, ka Komisija oriģinālā lēmuma elementus pielīdzina pārkāpumu eksistencei, raksturam un apmēram vai kā:

res judicata, (izlemta lieta), vai,

tā kā laika ierobežojumi, lai uzsāktu darbības pret tiem, ir sen beigušies, lieta ir ieguvusi galīgu būtību.

(12)

Kas attiecas uz tiesiskās situācijas, kas saistīta ar soda naudām, izvērtējumu, ir izteikts tāds viedoklis, ka ir veicināts, lai CMB izvirzītu piemērotu aizsardzību, ņemot vērā tam uzlikto soda naudu un soda naudu pamatojošos elementus.

(13)

Kas attiecas uz nolikumu par ierobežojumiem, ir konstatēts, ka, pamatojoties uz Padomes Regulu (EEK) Nr. 2988/74 (5) ne piecu gadu, ne desmit gadu ierobežojuma periods nav beidzies, tātad Komisijas kompetencē ir uzlikt jaunu soda naudu.

IV.   SODA NAUDA

(14)

Komisija uzskata par nepieciešamu saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 4056/86 (6) 19. panta 2. punktu uzlikt soda naudu CMB par EK Līguma 82. panta pārkāpumiem, kā noteikts oriģinālajā lēmumā.

(15)

Pašreizējais lēmums ir balstīts uz apsvērumiem, kas attiecas uz oriģinālajā lēmumā noteikto soda naudas uzlikšanu, pakāpi un iedalīšanu un kas turklāt attiecas uz PIT apsvērumiem.

(16)

Tāpat uzliktā soda nauda ir balstīta uz Vadlīnijām 1998. Kas attiecas uz svarīguma apmēriem, ir ņemta vērā pārkāpumu daba, to reālā ietekme uz tirgu un attiecīgo ģeogrāfisko tirgu.

(17)

Attiecīgais ģeogrāfiskais tirgus ir kuģu satiksmes starp Ziemeļeiropu un Zairu tirgus.

(18)

EK Līguma 82. panta pārkāpumiem, ko nodarījuši CMB un citi Cewal locekļi, ir ļoti nopietna daba tiktāl, cik tie dod iespēju Cewal saglabāt faktisku monopolu uz to maršrutiem uz un no Zairas. Turklāt tie tika īstenoti, lai izraidītu vienīgo tirgus konkurentu.

(19)

Tāpat tika ņemts vērā akts, ka Cewal prezidents un ģenerālsekretārs bija CMB darbinieki un Cewal birojs atradās tajās pašās telpās, kur CMB.

(20)

PIT tās lēmumā par atturēšanās iemesliem uzskatīja, ka Komisija bija likumīgi pilnvarota ņemt vērā faktu, ka laikā, kad tika pieņemts oriģinālais lēmums, kuģi, kas pieder CMB grupai, pārvadāja gandrīz visas konference kuģu kravas. Tomēr, tā kā pašreizējā lēmuma pieņemšanas laikā neviens no šādiem īpašiem apstākļiem nav attiecināms, tad šis apstāklis netika ņemts vērā, kad pašreizējā lēmumā tika aprēķinātas soda naudas.

(21)

Uz iepriekšminēto apstākļu bāzes Komisija noteica pamata apmēru – EUR 1 miljons par katru pārkāpumu.

(22)

Šie pamata apmēri tika palielināti par 20 %, 15 % un 20 % attiecīgi no pārkāpumu ilguma viedokļa.

(23)

Ņemot vērā laika noilgumu kopš rīcība tika izbeigta, tāpat kā laiku, kas pagāja pēc EKT sprieduma līdz pretenziju laišanai klajā 2003. gada aprīlī no visiem trim apjomiem tika atskaitīts EUR 50 000 apjoms.

(24)

Tas ir ietekmējis Komisiju uzlikt naudas sodu EUR 3,4 miljonu apmērā.


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 411/2004 (OV L 68, 6.3.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 34, 10.2.1993., 20. lpp.

(3)  Saistītās lietas T-24/93, T-25/93, T-26/93 un T-28/93 CMB, CMBT un Dafra-Lines pret Komisiju [1996] ECR II-1201.

(4)  Saistītās lietas C-395/96 P un C-396/96 P, CMB, CMBT un Dafra-Lines pret Komisiju [2000] ECR I-1365.

(5)  OV L 319, 29.11.1974., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1/2003.

(6)  OV L 378, 31.12.1986., 4. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1/2003.


Top