EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0293

2005/293/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 1. aprīlis), ar ko nosaka sīkus noteikumus otrreizējās izmantošanas/reģenerācijas un otrreizējās izmantošanas/pārstrādes mērķu uzraudzībai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 2849) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 94, 13.4.2005, p. 30–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 187–190 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 190 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 190 - 193
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 64 - 67

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/293/oj

13.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 94/30


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 1. aprīlis),

ar ko nosaka sīkus noteikumus otrreizējās izmantošanas/reģenerācijas un otrreizējās izmantošanas/pārstrādes mērķu uzraudzībai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 2849)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/293/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīvu 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem (1), un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta trešo apakšpunktu, tā kā:

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2000/53/EK Komisijai nepieciešams izstrādāt sīkus noteikumus, lai varētu kontrolēt, kā dalībvalstis ievēro šīs direktīvas 7. panta 2. punkta pirmajā apakšpunktā noteiktos mērķus. Ir pietiekami, ja dalībvalstis uzrāda, ka ir izpildīti vismaz nepieciešamie mērķi.

(2)

Ir nepieciešams saskaņot mērķu, kas norādīti 7. panta 2. punkta pirmajā apakšpunktā, aprēķina rādītājus un shēmu, lai varētu salīdzināt dalībvalstu sniegtos datus.

(3)

Mērķus visprecīzāk var aprēķināt tikai, ja mērķu aprēķina saucējs pamatojas uz to nolietoto transportlīdzekļu skaitu, kas nodoti dalībvalsts apstrādes sistēmā.

(4)

Līdzsvarojot neprecizitāšu risku un administratīvos pasākumus precīzas informācijas iegūšanai dalībvalstīm ir atļauts izmantot pieņemtu metāla saturu, lai noteiktu no nolietotajiem transportlīdzekļiem atgūstamo metāla daudzumu.

(5)

Atsevišķu transportlīdzekļu masas noteikšanai vajadzētu izmantot viegli pieejamus transportlīdzekļa datus standartizētā formā.

(6)

Degvielu, kas izņemta demontāžas procesā, neņem vērā, aprēķinot mērķus, jo ticama informācija par degvielas daudzumu nolietotos transportlīdzekļos visās dalībvalstīs nav pieejama. Lai uzraudzītu atbilstību mērķiem, jāizmanto ES vidējais degvielas daudzums, lai pēc iespējas vairāk saskaņotu aprēķina metodes un nodrošinātu to valsts mērķu salīdzināmību, kas sasniegti dalībvalstīs.

(7)

Iekšējā tirgus rezultātā dalībvalstis drīkst eksportēt to teritorijai pieskaitāmos nolietotos transportlīdzekļus uz citām valstīm tālākai apstrādei. Lai samazinātu sadalījuma problēmas un izvairītos no pārmērīgām uzraudzības un aprēķina darbībām, otrreizējās pārstrādes un reģenerācijas apjomus no eksportētajām transportlīdzekļu daļām sedz eksportētāja dalībvalsts.

(8)

Sasmalcināšanas kampaņas ir nepieciešamas, lai noteiktu sasmalcinātāju izvades plūsmas attiecībā uz nolietotajiem transportlīdzekļiem.

(9)

Komisija turpina uzraudzīt mērķu aprēķināšanu, tostarp eksporta apjoma samērīgumu un tā ietekmi uz otrreizējās pārstrādes un reģenerācijas apjomiem. Šādā nolūkā dalībvalstīm arī jāuzrāda dati pirms 2006. gada. Tos izmantos tikai uzraudzības nolūkos.

(10)

Šis lēmums piemērojams, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 2150/2002/EK par statistiku attiecībā uz atkritumiem (2).

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Padomes Direktīvas 75/442/EEK (3) 18. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Dalībvalstis aprēķina otrreizējās izmantošanas/reģenerācijas un otrreizējās izmantošanas/pārstrādes mērķus, kas norādīti Direktīvas 2000/53/EK 7. panta 2. punktā, pamatojoties uz otrreizējās izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas materiāliem no kaitīgo vielu iznīcināšanas, demontāžas un (pēc) sasmalcināšanas darbībām. Dalībvalstis nodrošina, ka materiāliem, kurus nodod tālākai apstrādei, vērā ņem faktiski sasniegto reģenerāciju.

Tālab dalībvalstis aizpilda 1.–4. tabulu, kas ir šā lēmuma pielikumā, pievienojot atbilstošu aprakstu par izmantotajiem datiem.

2.   Aizpildot 1.–4. tabulu, kas ir šā lēmuma pielikumā, dalībvalstis var izmantot arī uz datiem balstītu pieņēmumu par nolietoto transportlīdzekļu otrreizēji izmantoto, pārstrādāto un reģenerēto metālu vidējo procentuālo sastāvu, turpmāk tekstā “pieņemtais metāla saturs”. Šim pieņēmumam jābalstās uz sīkiem datiem, kuros paskaidrots pieņemtais procentuālais metāla saturs, kā arī pieņemtā otrreizējās izmantošanas, reģenerācijas un otrreizējās pārstrādes metāla procentuālais sastāvs. Šiem datiem jāattiecas uz vismaz 95 % no nolietotajiem transportlīdzekļiem, kas pieskaitāmi attiecīgajai dalībvalstij.

3.   Datos dalībvalstis iekļauj šādu sadalījumu:

a)

pašreizējais valsts transportlīdzekļu tirgus;

b)

nolietotie transportlīdzekļi to teritorijā un

c)

transportlīdzekļu materiāli un sastāvdaļas, kas ietverti šajā pieņēmumā, lai izvairītos no dubultas uzskaites.

2. pants

1.   Nolietoto transportlīdzekļu vai to materiālu un detaļu gadījumā, kam ir izdots valsts licencēta pārstrādes punkta likvidācijas sertifikāts un kas ir eksportēti uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm turpmākai apstrādei, šai apstrādei mērķu aprēķināšanas nolūkā jābūt attiecinātai uz eksportētāju dalībvalsti, ja ir pamatots pierādījums, ka otrreizējā pārstrāde un/vai reģenerācija notikusi apstākļos, kas ir kopumā ekvivalenti tiem, kas noteikti attiecīgajos Kopienas tiesību aktos.

Nolietoti transportlīdzekļi, kam cita dalībvalsts vai trešā valsts ir izsniegusi likvidācijas sertifikātu un kas ir importēti dalībvalstī reģenerācijai un/vai otrreizējai pārstrādei, netiek uzskaitīti kā reģenerēti vai otrreizēji pārstrādāti importētājā dalībvalstī.

2.   Eksporta gadījumā uz trešām valstīm dalībvalstis nosaka, vai ir nepieciešama papildu dokumentācija, lai sniegtu pierādījumu, ka eksportētie materiāli faktiski ir otrreizēji pārstrādāti vai reģenerēti.

3. pants

1.   Pielikumā norādītās tabulas dalībvalstis aizpilda katru gadu, sākot ar datiem par 2006. gadu, un nosūta Komisijai 18 mēnešu laikā pēc attiecīgā gada beigām.

2.   Par gadiem pirms 2006. gada dalībvalstis Komisijai sniedz pieejamos datus 12 mēnešu laikā pēc attiecīga gada beigām. Datus, kas attiecas uz gadiem pirms 2006. gada, izmantos tikai uzraudzības nolūkos.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 1. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2005/63/EK (OV L 25, 28.1.2005., 73. lpp.).

(2)  OV L 332, 9.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 574/2004 (OV L 90, 27.3.2004., 15. lpp.).

(3)  OV L 194, 25.7.1975., 39. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Piezīmes:

1)

Pelēko laukumu aizpildīšana 1. tabulā ir brīvprātīga.

2)

Dalībvalstīm, kas izmanto pieņemto metāla saturu, tas ir jāizmanto 2. tabulas laukumos attiecībā uz metāliem.

3)

(**): Pēc iespējas jāizmanto atkritumu saraksts no Komisijas 2000. gada 3. maija Lēmuma 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem ().

4)

Dalībvalstis, kas neizmanto pieņemto metāla saturu, otrreizējo izmantošanu (A) aprēķina, pamatojoties uz šādu atņemšanas metodi: atsevišķa transportlīdzekļa masa (Wi) mīnus tāda nolietota transportlīdzekļa masa, kam ir veikta kaitīgo vielu iznīcināšana un demontāža (virsbūves korpuss) (Wb), mīnus to materiālu masa, kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas un demontāžas procesā un ir nosūtīti reģenerācijai, otrreizējai pārstrādei vai galīgai apglabāšanai. Dalībvalstis, kas izmanto pieņemto metāla saturu, nosaka A (izņemot metāla sastāvdaļas), pamatojoties uz licencēto apstrādes punktu deklarācijām.

Iegūto otrreizējās pārstrādes/reģenerācijas/apglabāšanas masu nosaka, pamatojoties uz deklarācijām no otrreizējās pārstrādes/reģenerācijas pieņemšanas vai savākšanas punktiem, svara atzīmēm, citiem grāmatvedības dokumentiem vai apglabāšanas apliecinājumiem.

Atsevišķa transportlīdzekļa masu (Wi) aprēķina i) pēc ekspluatācijā esoša transportlīdzekļa masas atzīmes reģistrācijas dokumentos () vai ii) pēc darba kārtībā esoša transportlīdzekļa masas, kas minēta atbilstības sertifikātā, kurš aprakstīts Padomes Direktīvas 70/156/EEK () IX pielikumā saskaņā ar jaunākajiem grozījumiem, vai iii) gadījumā, ja šie dati nav pieejami, ražotāja specifikācijās noteiktā masa. Visos gadījumos atsevišķā transportlīdzekļa masā nav iekļauts vadītāja svars, kas ir noteikts 75 kg, un degvielas svars, kas ir noteikts 40 kg.

Tāda nolietota transportlīdzekļa masu, kam ir veikta kaitīgo vielu iznīcināšana un demontāža (virsbūves korpuss) (Wb) nosaka, pamatojoties uz informāciju no pieņemšanas apstrādes punkta.

5)

Transportlīdzekļu kopējo masu (W1) aprēķina no atsevišķo transportlīdzekļu masas summas (Wi).

Kopējo nolietoto transportlīdzekļu skaitu (W) aprēķina, pamatojoties uz dalībvalstij pieskaitāmo nolietoto transportlīdzekļu skaitu, kad valsts licencēts pārstrādes punkts izsniedz likvidācijas sertifikātu.

6)

Nolietotu transportlīdzekļu sasmalcinātāju izvades plūsmas aprēķina, pamatojoties uz sasmalcināšanas kampaņām, apvienojot ar nolietotu transportlīdzekļu ievadi sasmalcinātājā. Nolietotu transportlīdzekļu ievadi sasmalcinātājā aprēķina, pamatojoties uz svara atzīmēm, kvītīm vai citiem grāmatvedības dokumentiem. Dalībvalstis paziņo Komisijai sasmalcināšanas kampaņu skaitu, kas veiktas to teritorijā. Faktisko aprēķinātās izvades (izņemot metālu) otrreizējo pārstrādi/reģenerāciju aprēķina, pamatojoties uz deklarācijām no otrreizējās pārstrādes/reģenerācijas pieņemšanas vai savākšanas punktiem, svara atzīmēm, citiem grāmatvedības dokumentiem vai apglabāšanas apliecinājumiem.

1. tabula: Materiāli, ko iegūst dalībvalstij pieskaitāmo nolietoto transportlīdzekļu kaitīgo vielu iznīcināšanas un demontāžas procesā (tonnas gadā), ko veic dalībvalstī

Materiāli, ko iegūst kaitīgo vielu iznīcināšanas un demontāžas procesā (**)

Otrreizējā izmantošana

(A)

Otrreizējā pārstrāde

(B1)

Enerģijas atjaunošana

(C1)

Reģenerācijas kopapjoms

(D1 = B1 + C1)

Apglabāšana

E1

Akumulatori

 

 

 

 

 

Šķidrumi (izņemot degvielu)

 

 

 

 

 

Eļļas filtri

 

 

 

 

 

Citi materiāli, kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā (izņemot degvielu)

 

 

 

 

 

Katalizatori

 

 

 

 

 

Metāla detaļas

 

 

 

 

 

Riepas

 

 

 

 

 

Lielas plastmasas detaļas

 

 

 

 

 

Stikls

 

 

 

 

 

Citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 


2. tabula: Materiāli, ko iegūst dalībvalstij pieskaitāmo nolietoto transportlīdzekļu sasmalcināšanas procesā (tonnas gadā), ko veic dalībvalstī

Materiāli, ko iegūst sasmalcināšanas procesā (**)

Otrreizējā pārstrāde

(B2)

Enerģijas atjaunošana

(C2)

Reģenerācijas kopapjoms

(D2 = B2 + C2)

Apglabāšana

E2

Dzelzs lūžņi (tērauds)

 

 

 

 

Krāsaino metālu materiāli (alumīnijs, varš, cinks, svins u.c.)

 

 

 

 

Sasmalcināšanas vieglā frakcija (SVF)

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 


3. tabula: Nolietotu transportlīdzekļu (detaļu), kas pieskaitāmi (-as) dalībvalstij un eksportēti (-as) tālākai apstrādei, uzraudzība (tonnas gadā)

Kopējā nolietoto transportlīdzekļu, kas ir eksportēti, masa pa valstīm (**)

Eksportēto nolietoto transportlīdzekļu (detaļu) otrreizējās pārstrādes kopapjoms (F1)

Eksportēto nolietoto transportlīdzekļu (detaļu) reģenerācijas kopapjoms (F2)

Eksportēto nolietoto transportlīdzekļu (detaļu) apglabāšanas kopapjoms (F3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. tabula: Kopējā dalībvalstij pieskaitāmo nolietoto transportlīdzekļu, kas apstrādāti dalībvalstī vai ārpus tās, otrreizējā izmantošana, reģenerācija un otrreizējā pārstrāde (tonnas gadā)

Otrreizējā izmantošana

(A)

Otrreizējās pārstrādes kopapjoms

(B1 + B2 + F1)

Reģenerācijas kopapjoms

(D1 + D2 + F2)

Otrreizējās izmantošanas un pārstrādes kopapjoms

(X1 = A + B1 + B2 + F1)

Otrreizējās izmantošanas un reģenerācijas kopapjoms

(X2 = A + D1 + D2 + F2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W (kopējais nolietoto transportlīdzekļu skaits) = …

W1 (kopējā transportlīdzekļu masa) = …

%

%

X1/W1

X2/W1


(1)  OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp.

(2)  Sākot ar 2004. gada 1. jūniju, datumu, kad spēkā stājās Padomes Direktīva 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem (OV L 138, 1.6.1999., 57. lpp.), ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu masu ieraksta G postenī.

(3)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.


Top