EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0195

2005/195/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 9. marts) par standarta EN 71–1:1998 “Rotaļlietu drošums – 1. daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības” daļēju neatbilstību drošības pamatprasībām Padomes Direktīvā 88/378/EEK (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 542) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 63, 10.3.2005, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 151–152 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 267 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 267 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 77 - 78

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/195/oj

10.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/27


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 9. marts)

par standarta EN 71–1:1998 “Rotaļlietu drošums – 1. daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības” daļēju neatbilstību drošības pamatprasībām Padomes Direktīvā 88/378/EEK

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 542)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/195/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 3. maija Direktīvu 88/378/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rotaļlietu drošību (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punkta otro daļu,

ņemot vērā atzinumu, ko sniegusi Pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar 5. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu (2), un Informācijas Sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 88/378/EEK uzskata, ka rotaļlietas atbilst drošības pamatprasībām, uz ko norādīts minētās direktīvas 3. pantā, ja tās atbilst valsts standartiem, kas piemērojami tām un kuros transponēti saskaņotie standarti, kuru atsauces numuri publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(2)

Dalībvalstīm ir jāpublicē atsauces numuri valsts standartiem, kuros transponēti saskaņotie standarti, kuru atsauces numuri publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(3)

Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN), saņēmusi Komisijas pilnvarojumu, izstrādāja un 1998. gada 15. jūlijā pieņēma saskaņoto standartu EN 71-1:1998 “Rotaļlietu drošums – 1. daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības”; atsauces uz to pirmo reizi tika publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī1999. gada 28. jūlijā (3).

(4)

Saskaņā ar minētā saskaņotā standarta noteikumu 4.6, rotaļlietas un to sastāvdaļas, kas izgatavotas no materiāliem, kas izplešas, kuras saskaņā ar cilindra testu atzītas par sīkām detaļām, nedrīkst izplesties vairāk kā par 50 % jebkurā dimensijā, kad tās pārbauda saskaņā ar noteikumu 8.14, t.i., kad tās pilnīgi iegremdē konteinerā noteiktos apstākļos uz 24 stundām.

(5)

Spānijas iestādes apgalvo, ka neskatoties uz atbilstību attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem, šie ražojumi var tomēr apdraudēt bērnu veselību gadījumā, ja sīkas detaļas tiek nošķirtas un norītas.

(6)

Pēc tam, kad bija pārbaudītas virkne rotaļlietu, kas izgatavotas no materiāliem, kuri izplešas, Spānijas iestādes secināja, ka rotaļlietu izmērs var palielināties, ja tās iegremdē uz laiku, kas ilgāks par noteikumā 8.14 norādīto 24 stundu laika posmu. Ievērojot to, ka pastāv iespēja, ka priekšmets tiek izvadīts pa kuņģa-zarnu traktu ilgāk kā 24 stundās, pārbaudes metodei norādītās 24 stundas, iespējams, nav pietiekams laika posms, lai pārbaudītu fiziskas savainošanās risku gadījumos, kad mazas rotaļlietas vai to sastāvdaļas tiek norītas.

(7)

Turklāt fiziskas savainošanās risks ir īpaši nopietns tad, kad var viegli nošķirt nelielas daļas vai segmentus. Lai gan attiecīgā saskaņotā standarta noteikumā 4.6 noteikts, ka rotaļlietām un rotaļlietu sastāvdaļām jāiziet cilindra tests, nav ņemta vērā iespēja, ka atsevišķu rotaļlietu gadījumā, kuras nevar ievietot cilindrā un kurām nav nelielu sastāvdaļu, bērni tomēr var viegli nošķirt nelielus materiāla gabalus kožot, vērpjot vai griežot.

(8)

Līdz ar to, pamatojoties uz informāciju, ko iesniegušas Spānijas iestādes, citu valstu iestādes, Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) un Pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar Direktīvu 98/34/EK, ir skaidrs, ka vairs nevar uzskatīt, ka atbilstība saskaņotajam standartam EN 71-1:1998 “Rotaļlietu drošums – 1. daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības” nodrošina atbilstību drošības pamatprasībām, ciktāl runa ir par minētā standarta noteikumu 4.6 un noteikumu 8.14 un ciktāl tas attiecas 24 stundu ilgas iegremdēšanas testu.

(9)

Tāpēc ir jāparedz attiecīga norāde, kas pievienojama, atsauču uz saskaņoto standartu EN 71-1:1998 “Rotaļlietu drošums – 1. daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības” publikācijai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Attiecībā uz rotaļlietām un rotaļlietu sastāvdaļām, kas izgatavotas no materiāliem, kuri izplešas, saskaņotais standarts EN 71-1:1998 “Rotaļlietu drošums – 1. daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības”, ko Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) pieņēma 1998. gada 15. jūlijā, neatbilst drošības pamatprasībām, kas minētas Direktīvas 88/378/EEK 3. pantā, ciktāl runa ir par minētā standarta noteikumu 4.6 un noteikumu 8.14 un ciktāl tas attiecas uz 24 stundu laika posmu, kura laikā rotaļlieta ir jāiegremdē konteinerā.

2. pants

Atsauču uz saskaņoto standartu EN 71-1:1998 “Rotaļlietu drošums – 1. daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības”, ko Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) pieņēma 1998. gada 15. jūlijā, publikācijai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī jāpievieno šāda papildu norāde:

“Standarta EN 71-1:1998 noteikums 4.6 un noteikums 8.14, ciktāl tas attiecas uz 24 stundu laika posmu, kura laikā rotaļlieta ir jāiegremdē konteinerā, neaptver visu veidu risku, ko rada rotaļlietas un rotaļlietu sastāvdaļas, kas izgatavotas no materiāliem, kuri izplešas. Standarts nedod iespēju izdarīt pieņēmumu par atbilstību šajā ziņā.”

3. pants

Identisku norādi tai, ko paredz šā lēmuma 2. pants, pievieno atsaucei uz valsts standartu, kurā transponēts saskaņotais standarts EN 71-1:1998 “Rotaļlietu drošums – 1. daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības”, kas dalībvalstīm ir jāpublicē saskaņā ar Direktīvas 88/378/EEK 5. panta 1. punktu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 9. martā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 187, 16.7.1988., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/68/EEK (OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.).

(2)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(3)  OV C 215, 28.7.1999., 4. lpp.


Top