Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0118

2005/118/EK: Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Eiropas Kopienu Tiesas, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas Ombuda Lēmums (2005. gada 26. janvāris) par Eiropas Administrācijas skolas izveidi

OJ L 37, 10.2.2005, p. 14–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 76–78 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 371 - 373
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 371 - 373
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 116 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/118(1)/oj

10.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 37/14


EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES, KOMISIJAS, EIROPAS KOPIENU TIESAS, REVĪZIJAS PALĀTAS, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS, REĢIONU KOMITEJAS UN EIROPAS OMBUDA LĒMUMS

(2005. gada 26. janvāris)

par Eiropas Administrācijas skolas izveidi

(2005/118/EK)

EIROPAS PARLAMENTS, EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, EIROPAS KOPIENU KOMISIJA, EIROPAS KOPIENU TIESA, REVĪZIJAS PALĀTA, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA, REĢIONU KOMITEJA, EIROPAS OMBUDS,

ņemot vērā Eiropas Kopienas Civildienesta noteikumus un Kopienas pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kas noteikta Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1), un jo īpaši Civildienesta noteikumu 2. panta 2. punktu,

pēc apspriešanās ar Civildienesta noteikumu komiteju,

tā kā:

(1)

Institūcijām ir jāpalielina ieguldījums savu darbinieku profesionālajā izaugsmē.

(2)

Starpinstitucionālā sadarbība, kas izveidojusies šajā jomā, dara iespējamu sinerģiju nepieciešamo cilvēkresursu un finanšu resursu līmenī, paplašinot apmaiņu starp institūcijām un kopējo vērtību, kā arī saskaņotas profesionālās prakses apgūšanu.

(3)

Tādēļ ir nepieciešams uzticēt kādai kopējai starpinstitucionālai struktūrai līdzekļus, kuru mērķis būtu nodrošināt amatpersonu un citu Eiropas Kopienu darbinieku profesionālo izaugsmi.

(4)

Ekonomijas un efektivitātes iemeslu dēļ ir nepieciešams, lai šī starpinstitucionālā iestāde būtu administratīvi piesaistīta kādai jau pastāvošai starpinstitucionālai struktūrai, šajā gadījumā Eiropas Kopienu Personāla atlases birojam, kas izveidots ar Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Eiropas Kopienu Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas Ombuda Lēmumu 2002/620/EK (2),

IR PIEŅĒMUŠI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Administrācijas skolas nodibināšana

Ar šo tiek izveidota Eiropas Administrācijas skola, turpmāk tekstā “Skola”.

2. pants

Uzdevumi

1.   Skolas uzdevums ir ieviest atsevišķus profesionālās pilnveidošanās pasākumus, lai tādējādi attīstītbu cilvēkresursus un nodrošinātu karjeras izaugsmi tajās institūcijās, kas parakstījušas šo lēmumu (turpmāk tekstā – “institūcijas”), un atbilstīgi šo institūciju noteiktajām pamatnostādnēm.

2.   Saskaņā ar prasībām, ko izvirzījušas institūcijas, Skola:

a)

plāno, organizē un izvērtē darbību apmācības jomā;

b)

atvieglo līdzdalību ārējās apmācības darbībās;

c)

veic jebkādus uzdevumus, kas saistīti ar tās funkciju izpildi vai to atbalstu.

3.   Institūciju ģenerālsekretāri, Eiropas Kopienu Tiesas sekretārs un Eiropas Ombuda pārstāvis nosaka un vajadzības gadījumā maina apmācības jomas, kas ietilpst Skolas kompetencē.

4.   Pēc kādas institūcijas, iestādes, biroja vai aģentūras pieprasījuma Skola var sniegt savu palīdzību, saņemot par to attiecīgu samaksu, jautājumos par apmācības shēmu.

3. pants

Prasības, sūdzības un pārsūdzības

Ar prasībām un sūdzībām, kas saistītas ar 2. panta 2. punktā minēto uzdevumu izpildi, ir jāvēršas pie Skolas. Visas pārsūdzības izskata Komisija.

4. pants

Piesaiste

1.   Skola ir administratīvi piesaistīta Eiropas Kopienu Personāla atlases birojam, turpmāk tekstā “Birojs”.

2.   No šīs piesaistes jo īpaši izriet tas, ka:

Biroja administratīvā padome pilda Skolas administratīvās padomes funkcijas,

Biroja direktors ir Skolas direktors,

Skolas darbiniekus pieņem darbā uz Biroja darbvietām,

Skolas ieņēmumus un izdevumus iekļauj Biroja budžetā.

3.   Ne vēlāk kā 2008. gada 15. februārī šo piesaisti var izbeigt ar Administratīvās padomes lēmumu, kas pieņemts ar kvalificētu balsu vairākumu, ko nosaka 5. panta 6. punkts Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas ģenerālsekretāru, Tiesas sekretāra, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas ģenerālsekretāru un Eiropas Ombuda pārstāvja Lēmumā 2002/621/EK (3), un ar nosacījumu, ka to atbalsta vismaz piecas parakstītājas institūcijas.

5. pants

Īstenošana

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas ģenerālsekretāri, Eiropas Kopienu Tiesas sekretārs, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas ģenerālsekretāri un Eiropas Ombuda pārstāvis, savstarpēji vienojoties, pieņem šā lēmuma īstenošanai nepieciešamos pasākumus.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 26 janvārī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

Josep BORRELL FONTELLES

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO

Revīzijas palātas vārdā ––

priekšsēdētājs

Hubert WEBER

Reģionu komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Peter STRAUB

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

Jean ASSELBORN

Eiropas Kopienu Tiesas vārdā

priekšsēdētājs

Vassilios SKOURIS

Ekonomikas un sociālo lietu komitejas vārdā

priekšsēdētāja

Anne-Marie SIGMUND

Eiropas Ombuds

Nikiforos DIAMANDOUROS


(1)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 31/2005 (OV L 8, 12.1.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 197, 26.7.2002., 53. lpp.

(3)  OV L 197, 26.7.2002., 56. lpp.).


Top