EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0012(03)

Eiropas Revīzijas palātas 2005. gada 10. marta Lēmums Nr. 12/2005 par publisko piekļuvi Revīzijas palātas dokumentiem

OJ C 67, 20.3.2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

20.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 67/1


Eiropas Revīzijas palātas 2005. gada 10. marta Lēmums Nr. 12/2005 (1) par publisko piekļuvi Revīzijas palātas dokumentiem

(2009/C 67/01)

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA,

ņemot vērā tās Reglamentu (2) un jo īpaši tā 30. pantu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (3), un jo īpaši tās 143. panta 2. punktu un 144. panta 1. punktu,

tā kā:

Līguma par Eiropas Savienību 1. panta otrajā daļā uzsvērts atklātuma princips, deklarējot, ka šis Līgums ir jauna pakāpe, veidojot vēl ciešāku Eiropas tautu savienību, kur lēmumu pieņemšana ir cik iespējams atklāta un cik iespējams tuvināta pilsoņiem.

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija Kopīgā deklarācijā (4) par Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (5) mudina pārējās ES iestādes pieņemt iekšējos noteikumus par publisko piekļuvi dokumentiem, ņemot vērā iepriekš minētajā regulā izklāstītos principus un ierobežojumus

Revīzijas palātas Lēmuma Nr. 18/97 noteikumi, ar ko paredz iekšējos noteikumus attiecībā uz pieteikumiem par piekļuvi dokumentiem, kas ir Revīzijas palātas pārziņā (6), ir novecojuši attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un ir jāpārskata, ņemot vērā iepriekš minēto regulu un Eiropas Kopienu Tiesas un Pirmās instances tiesas judikatūru.

Atklātums veicina administrācijas leģimitāti, efektivitāti un atbildību, tādējādi stiprinot demokrātijas principus, un šajā nolūkā jāveicina laba administratīvā prakse attiecībā uz piekļuvi dokumentiem.

Tomēr atsevišķas sabiedrības un personu tiesības ir jāaizsargā, izdarot izņēmumus attiecībā uz principu par publisko piekļuvi dokumentiem, un jo īpaši pienācīgi jāievēro starptautiskie revīzijas standarti par revīzijas informācijas konfidencialitāti,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI:

1. pants

Mērķis

Šā lēmuma mērķis ir noteikt nosacījumus, ierobežojumus un kārtību, saskaņā ar ko Revīzijas palāta piešķir piekļuvi dokumentiem, kuri ir tās rīcībā.

2. pants

Saņēmēji un joma

1.   Atbilstīgi šā lēmuma noteikumiem un saskaņā ar tajos minētajiem ierobežojumiem, kā arī saskaņā ar starptautiskiem standartiem, kas reglamentē revīzijas informācijas konfidencialitāti, ikvienam ES pilsonim un ikvienai citai fiziskai vai juridiskai personai, kas dzīvo vai kuras juridiskā adrese ir reģistrēta kādā no ES dalībvalstīm, ir tiesības piekļūt Revīzijas palātas dokumentiem, ievērojot šajā lēmumā noteiktos principus, nosacījumus un ierobežojumus.

2.   Revīzijas palāta var, ievērojot tos pašus principus, nosacījumus un ierobežojumus, piešķirt piekļuvi dokumentiem ikvienai fiziskai vai juridiskai personai, kura nedzīvo vai kuras juridiskā adrese nav reģistrēta kādā no ES dalībvalstīm.

3.   Šo lēmumu piemēro visiem dokumentiem, kas ir Revīzijas palātas rīcībā, t. i., dokumentiem, kurus ir sagatavojusi vai saņēmusi Revīzijas palāta vai kuri atrodas tās pārziņā.

4.   Šis lēmums neierobežo no starptautisko tiesību instrumentiem vai no to īstenošanai paredzēto Kopienas tiesību aktiem izrietošās publiskas piekļuves tiesības attiecībā uz dokumentiem, kas atrodas Revīzijas palātas pārziņā.

3. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“dokuments” ir jebkāds informācijas kopums neatkarīgi no tā formāta vai veida (papīra vai elektroniskais formāts vai arī audio, vizuāls vai audiovizuāls ieraksts);

b)

“trešā persona” ir jebkura fiziska vai juridiska persona vai Revīzijas palātai nepiederoša struktūra, ieskaitot dalībvalstis, citas Kopienas vai ārpuskopienas iestādes un organizācijas un trešās valstis.

4. pants

Izņēmumi

1.   Revīzijas palāta var noraidīt piekļuvi dokumentiem, ja piekļuve šādiem dokumentiem var kaitēt:

a)

sabiedrības interešu aizsardzībai, ietverot:

sabiedrības drošību,

aizsardzību un militāros jautājumus,

starptautiskās attiecības,

Kopienas vai dalībvalsts finansiālo, monetāro vai ekonomisko politiku;

b)

indivīda un viņa privātuma neaizskaramībai, jo īpaši saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem par personas datu aizsardzību.

2.   Saskaņā ar konfidencialitātes noteikumiem, kas paredzēti Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam 143. panta 2. pantā un 144. panta 1. punktā un citu Kopienas tiesību instrumentu attiecīgajos noteikumos, Revīzijas palāta noraida piekļuvi tās revīziju apsvērumiem. Palāta arī var noraidīt piekļuvi dokumentiem, kas izmantoti šādu apsvērumu sagatavošanā.

3.   Revīzijas palāta var noraidīt piekļuvi dokumentam, ja piekļuve šādam dokumentam var kaitēt:

juridiskas vai fiziskas personas finansiālām interesēm, ieskaitot intelektuālā īpašuma tiesības,

tiesvedībai vai tiesiskai palīdzībai,

pārbaudēm, izmeklēšanām un revīzijām.

4.   Piekļuve dokumentam, ko Revīzijas palāta ir sagatavojusi iekšējai lietošanai vai ko tā ir saņēmusi un kas attiecas uz vēl neizlemtu lietu, ir liegta, ja piekļuve šādam dokumentam var ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu Revīzijas palātā.

Piekļuve dokumentam, kurā ietverti atzinumi, kas kā daļa no Revīzijas palātas apsvērumiem un sākotnējām konsultācijām paredzēti iekšējai lietošanai, ir liegta pat pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas, ja piekļuve šādam dokumentam var ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu Revīzijas palātā.

5.   Ja pieteikums attiecas uz dokumentu, kurš ir Revīzijas palātas pārziņā, bet kura autors nav Revīzijas palāta, tā apstiprina pieteikuma saņemšanu un paziņo tās personas vārdu, iestādes vai organizācijas nosaukumu, kurai jāadresē pieteikums.

6.   Ja šajā panta minētie izņēmuma gadījumi ir attiecināmi tikai uz daļu no pieprasītā dokumenta, piekļuvi piešķir attiecībā uz pārējo dokumentu.

7.   Šajā pantā minētie izņēmumi neierobežo Padomes Regulā (EEK, Euratom) Nr. 354/83 (7) paredzētos noteikumus par publisko piekļuvi Kopienas vēsturiskajiem arhīviem.

8.   Neskarot šajā pantā minētos izņēmuma gadījumus, Revīzijas palāta var nolemt par pilnīgas vai daļējas piekļuves piešķiršanu dokumentam, ja tā nodošana atklātībā ir īpaši svarīga sabiedrībai.

5. pants

Pieteikumi

Pieteikumi par piekļuvi dokumentiem jāiesniedz rakstiski (8), vai nu papīra formātā, vai elektroniski, vienā no EK līguma (9) 314. pantā minētajām valodām, un tie jāformulē pietiekami precīzi, lai ļautu Revīzijas palātai identificēt dokumentu. Pieteikuma iesniedzējam nav jānorāda pieteikuma iesniegšanas iemesli.

6. pants

Sākotnējo pieteikumu apstrāde

1.   Pieteikumus par piekļuvi dokumentiem izskata revīzijas atbalsta un komunikācijas direktors. Viņš apstiprina pieteikuma saņemšanu un paziņo par to pieteikuma iesniedzējam, izskata pieteikumu un lemj par turpmāku rīcību.

2.   Pirms izlemšanas par piekļuves piešķiršanu prasītajam dokumentam atbilstīgi pieteikumā minētajam jautājumam revīzijas atbalsta un komunikācijas direktors informē un vajadzības gadījumā apspriežas ar attiecīgo palātas locekli, ģenerālsekretāru, Juridisko dienestu vai datu aizsardzības inspektoru.

3.   Pieteikumu par piekļuvi dokumentam izskata nekavējoties. 15 darbdienu laikā pēc pieteikuma reģistrēšanas Revīzijas palāta vai nu sniedz piekļuvi pieprasītajam dokumentam saskaņā ar šā lēmuma 9. pantu, vai rakstiski informē pieteikuma iesniedzēju par daļēju vai pilnīgu pieteikuma noraidījumu, kā arī par pieteikuma iesniedzēja tiesībām lūgt, lai Palāta pārskata savu nostāju saskaņā ar šā lēmuma 7. pantu.

4.   Ja ir iesniegts pieteikums par piekļuvi ļoti garam dokumentam vai lielam dokumentu skaitam, Revīzijas palāta neoficiāli sazinās ar pieteikuma iesniedzēju, lai vienotos par piemērotāko risinājumu. Šādos gadījumos šā panta 3. punktā minēto termiņu var pagarināt par 15 darbdienām, ja pieteikuma iesniedzēju iepriekš informē par šādu termiņa pagarinājumu un tā iemesliem.

7. pants

Pārskatīšana

1.   Ja pieteikums tiek pilnīgi vai daļēji noraidīts, pieteikuma iesniedzējam ir tiesības 15 darbdienu laikā pēc Revīzijas palātas atbildes saņemšanas lūgt, lai Revīzijas palāta pārskata savu lēmumu.

2.   Ja Revīzijas palāta nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, pieteikuma iesniedzējam ir tiesības prasīt, lai viņa pieteikums tiktu pārskatīts.

8. pants

Lūgumi par pieteikumu pārskatīšanu

1.   Lūgumu par pieteikuma pārskatīšanu iesniedz Revīzijas palātas priekšsēdētājam. Pirms izlemšanas par piekļuves piešķiršanu prasītajam dokumentam atbilstīgi pieteikumā minētajam jautājumam Revīzijas palātas priekšsēdētājs apspriežas ar attiecīgo palātas locekli vai ģenerālsekretāru un – vajadzības gadījumā – ar Juridisko dienestu vai datu aizsardzības inspektoru.

2.   Lūgumus par pieteikuma pārskatīšanu izskata nekavējoties. 15 darbdienu laikā pēc šāda lūguma reģistrēšanas Revīzijas palāta vai nu piešķir piekļuvi prasītajam dokumentam atbilstīgi šā lēmuma 9. pantam, vai arī rakstiski informē pieteikuma iesniedzēju par daļēja vai pilnīga atteikuma iemesliem. Daļēja vai pilnīga atteikuma gadījumā Revīzijas palāta informē pieteikuma iesniedzēju par viņam pieejamajiem tiesiskajiem līdzekļiem, proti, iespēju griezties Kopienu Tiesā par Revīzijas palātas pieņemto lēmumu un/vai iesniegt sūdzību Ombudam saskaņā ar attiecīgi EK līguma 230. un 195. panta nosacījumiem.

3.   Izņēmuma gadījumos, piemēram, ja pieteikums attiecas uz ļoti garu dokumentu vai lielu skaitu dokumentu, 2. punktā minēto termiņu var pagarināt par 15 darbdienām, ja pieteikuma iesniedzējs par to iepriekš ir informēts un ir norādīti termiņa pagarinājuma iemesli.

4.   Ja Revīzijas palāta neatbild noteiktajā termiņā, ir uzskatāms, ka palāta ir noraidījusi pieteikumu un pieteikuma iesniedzējam ir tiesības izmantot 2. punktā minētos tiesiskos līdzekļus.

9. pants

Piekļuve pēc pieteikuma iesniegšanas

1.   Pieteikuma iesniedzējs var piekļūt dokumentiem, kam Revīzijas palāta ir piešķīrusi piekļuvi, Revīzijas palātas telpās Luksemburgā vai saņemot dokumentu kopijas, tostarp, atbilstīgos gadījumos, arī elektroniskā formātā. Pirmajā gadījumā pieteikuma iesniedzējs un revīzijas atbalsta un komunikācijas direktors vienojas par datumu un laiku.

2.   No pieteikuma iesniedzēja var iekasēt maksu par dokumenta eksemplāru izgatavošanu un nosūtīšanu. Iepriekš minētā maksa nepārsniedz dokumenta kopiju izgatavošanas un nosūtīšanas faktiskās izmaksas. Iepazīšanās ar dokumentiem uz vietas, 20 A4 formāta lappuses un tieša piekļuve elektroniskiem dokumentiem ir bez maksas.

3.   Ja dokuments ir publiski pieejams, Revīzijas palāta var izpildīt savu piekļuves piešķiršanas pienākumu, informējot pieteikuma iesniedzēju par dokumenta saņemšanas iespējām.

4.   Dokumentus piegādā to esošajā versijā un formātā (tostarp elektroniskā vai citā alternatīvā formātā), ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja vēlmes. Palātai nav pienākuma izveidot jaunu dokumentu vai apkopot informāciju pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma.

10. pants

Dokumentu reproducēšana

1.   Saskaņā ar šo lēmumu pieejamos dokumentus nedrīkst reproducēt vai izmantot komerciālos nolūkos bez Revīzijas palātas iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

2.   Šis lēmums neierobežo spēkā esošos noteikumus par autortiesībām, kas var ierobežot trešās personas tiesības reproducēt vai izmantot Revīzijas palātas izsniegtos dokumentus.

11. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Revīzijas palātas 1997. gada 20. februāra Lēmums Nr. 18/97 ir atcelts.

2.   Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3.   Tas stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas.

Luksemburgā, 2005. gada 10. martā.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Hubert WEBER


(1)  Grozīts ar Palātas Lēmumu Nr. 14/2009, kas pieņemts 2009. gada 5. februāra sanāksmē.

(2)  OV L 18, 20.1.2005., 1. lpp.

(3)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 173, 27.6.2001., 5. lpp.

(5)  OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

(6)  OV C 295, 23.9.1998., 1. lpp.

(7)  Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 354/83, ko groza ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1700/2003 (OV L 243, 27.9.2003., 1. lpp.).

(8)  Tie jāadresē Eiropas Revīzijas palātas revīzijas atbalsta un komunikācijas direktoram (European Court of Auditors, Director of the Audit support and communication, 12 rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luxembourg. Fakss: +352 43 93 42, e-pasts: euraud@eca.europa.eu

(9)  Pašlaik: bulgāru, čehu, dāņu, holandiešu, angļu, igauņu, somu, franču, vācu, grieķu, ungāru, īru, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, spāņu un zviedru valodā.


Top