EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1754

Padomes Regula (EK) Nr. 1754/2004 (2004. gada 4. oktobris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 176/2000, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1015/94 par antidempinga galīgā maksājuma piemērošanu attiecībā uz Japānas izcelsmes televīzijas kameru sistēmu importu

OJ L 313, 12.10.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 333M , 11.12.2008, p. 108–114 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 036 P. 185 - 187
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 036 P. 185 - 187

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1754/oj

12.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 313/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1754/2004

(2004. gada 4. oktobris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 176/2000, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1015/94 par antidempinga galīgā maksājuma piemērošanu attiecībā uz Japānas izcelsmes televīzijas kameru sistēmu importu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”),

ņemot vērā priekšlikumu, ko Komisija iesniegusi pēc apspriešanās ar padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   IEPRIEKŠĒJĀ PROCEDŪRA

(1)

Padome ar Regulu (EK) Nr. 1015/94 (2) piemēroja galīgo antidempinga maksājumu Japānas izcelsmes televīzijas kameru sistēmu (“TKS”) importam. Padome vēlāk apstiprināja šo galīgo antidempinga maksājumu ar Regulu (EK) Nr. 2042/2000 (3), ievērojot pamatregulas 11. panta 2. punktu.

(2)

Padome Regulas (EK) Nr. 1015/94 un Regulas (EK) Nr. 2042/2000 (“galīgās regulas”) 1. panta 3. punkta e) apakšpunktā īpaši izslēdza no antidempinga maksājuma piemērošanas jomas kameru sistēmas, kas uzskaitītas galīgo regulu pielikumā (“pielikums”) un kas ir augstākās klases profesionālo kameru sistēmas, uz kurām tehniskā ziņā attiecas ražojuma definīcija galīgo regulu 1. panta 2. punktā, bet kuras nevar uzskatīt par televīzijas kameru sistēmām.

(3)

Viens no ražotājiem eksportētājiem, proti, Ikegami Tsushinki Co. Ltd. (“Ikegami”), vēstulē, kuru 1999. gada 15. aprīlī saņēma Komisija, pieprasīja iekļaut pielikumā dažus jaunus profesionālo kameru sistēmu modeļus un to papildu aprīkojumu, tādējādi atbrīvojot tos no antidempinga maksājuma piemērošanas. Padome 2000. gada janvārī ar Regulu (EK) Nr. 176/2000 (4) (“grozošā regula”) apmierināja šo pieprasījumu un atbilstīgi grozīja Regulu (EK) Nr. 1015/94. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 176/2000 2. pantu šis grozījums stājās spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, t.i., 2000. gada 28. janvārī.

B.   PATREIZĒJĀ IZSKATĪŠANA

(4)

Kopienas iestādes saņēma informāciju, ka būtu lietderīgi piemērot grozošo regulu ar atpakaļejošu spēku, ciktāl tā groza Regulas (EK) Nr. 1015/94 pielikumu.

(5)

Patiesi, vienam ražotājam eksportētājam, proti, Ikegami, nācās maksāt galīgo antidempinga maksājumu par visu to profesionālo kameru sistēmu eksportu, uz kurām attiecas grozošā regula, bet kuras ir eksportētas pirms minētās regulas spēkā stāšanās dienas, t.i., pirms 2000. gada 28. janvāra, kaut gan šie modeļi vēlāk tika atbrīvoti no maksājuma saskaņā ar galīgo regulu 1. panta 3. punkta e) apakšpunktu.

(6)

Šajā kontekstā attiecīgais ražotājs eksportētājs atsaucās arī uz Kopienas iestāžu iepriekšējo praksi, saskaņā ar kuru pielikuma grozījums parasti tika piemērots ar atpakaļejošu spēku no pieprasījuma dienas, kad tas bija nepieciešams. Tādēļ attiecīgais ražotājs eksportētājs pieprasīja, lai atbilstīgi Kopienas iestāžu pastāvīgajai praksei ar grozošo regulu veikto pielikuma grozījumu piemērotu no dienas, kad Komisija saņēma attiecīgo pieprasījumu par atbrīvošanu no galīgā maksājuma piemērošanas, t.i., no 1999. gada 15. aprīļa.

(7)

Komisija izskatīja, vai grozošās regulas piemērošana ar atpakaļejošu spēku patiesi būtu lietderīga. Šai ziņā vispirms tika ņemts vērā, ka visi profesionālo kameru modeļi, kas minēti 5. apsvērumā, patiešām tika kvalificēti kā profesionālās kameru sistēmas. Saskaņā ar galīgo regulu 1. panta 3. punkta e) apakšpunktu šīs kameras ir atbrīvotas no galīgā antidempinga maksājuma piemērošanas, pamatojoties uz to iekļaušanu pielikumā.

(8)

Tika atzīmēts, ka profesionāla kameru sistēma, kas pēc klasifikācijas atbilst galīgo regulu 1. panta 3. punkta e) apakšpunktam, ir atbrīvota no galīgā maksājuma piemērošanas no dienas, kad tā tiek iekļauta pielikumā, grozot galīgās regulas. Šajā kontekstā tiek pieņemts, ka ražotāji eksportētāji jau iepriekš, t.i., pirms pirmās eksportēšanas Kopienā, pārzina savas ražošanas ciklus un to, vai viņu jaunie modeļi tiks kvalificēti kā profesionālās kameras 1. panta 3. punkta e) apakšpunkta nozīmē, un tātad arī to, vai tie būtu jāiekļauj pielikumā un vai tā panākšanai jāiesniedz pieteikums.

(9)

Neskatoties uz iepriekšminēto, Kopienas iestāžu nolūks nebija piemērot galīgo antidempinga maksājumu to profesionālo kameru sistēmu importam, kuras vēlāk tika novērtētas kā atbrīvojamas no šī maksājuma piemērošanas saskaņā ar 1. panta 3. punkta e) apakšpunktu. Tādēļ attiecīgos gadījumos ir atzīta vajadzība piemērot ar atpakaļejošu spēku regulu, ar ko atsevišķus profesionālo kameru modeļus atbrīvo no maksājuma piemērošanas, no šāda pieprasījuma saņemšanas dienas, kas Kopienas iestādēm ļāva pienācīgi pārraudzīt klasifikāciju precizitāti. Tieši šis bija gadījums, kad profesionālo kameru modeļi Kopienā tika importēti, pirms stājās spēkā pielikumu grozošās regulas, bet pēc atbrīvojuma pieprasījuma iesniegšanas dienas.

(10)

Šajā gadījumā tika pierādīts, ka Ikegami importēja atsevišķas profesionālo kameru sistēmas, kuras vēlāk atbrīvoja no maksājumiem, piemērojot galīgo regulu 1. panta 3. punkta e) apakšpunktu, pirms grozošās regulas publicēšanas, bet pēc tam, kad tas bija iesniedzis savu atbrīvojuma pieprasījumu. Grozošā regula stājās spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas, t.i., 2000. gada 28. janvārī. Tomēr, kā minēts iepriekš, Kopienas iestāžu nolūks nebija piemērot galīgo antidempinga maksājumu kameru sistēmām, kuras tika atbrīvotas no maksājuma piemērošanas pēc attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas Komisijai. Patiesībā Komisija pēc galīgo pasākumu ieviešanas un pēc pirmā pielikuma izveidošanas 1994. gadā nekavējoties informēja attiecīgos ražotājus eksportētājus, ka tā atlīdzinās galīgo antidempinga maksājumu, kas maksāts par to profesionālo kameru sistēmu importu, par kurām galu galā tiek konstatēts, ka tās atbilst 1. panta 3. punkta e) apakšpunktam, ja imports notika laikposmā no dokumentēta atbrīvojuma pieprasījuma saņemšanas līdz attiecīgai grozītā pielikuma publikācijai. Šajā kontekstā tika nolemts, ka ar grozošās regulas piemērošanu ar atpakaļejošu spēku, ciktāl tā groza Regulas (EK) Nr. 1015/94 pielikumu, tiktu panākta pašreizējās situācijas normalizēšana atbilstīgi Kopienas iestāžu parastajai praksei.

(11)

Kopienas ražošanas nozare un Ikegami tika attiecīgi informēti, un tiem tika dots laiks izteikt savu viedokli par Komisijas dienestu nolēmumu. Neviena no ieinteresētajām pusēm neiebilda pret iepriekšminētajiem secinājumiem.

C.   SECINĀJUMS

(12)

Ņemot vērā iepriekšminēto, Kopienas iestādes nolēma, ka ir lietderīgi piemērot ar atpakaļejošu spēku pielikumu, kas grozīts ar grozošo regulu.

(13)

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar Regulu (EK) Nr. 176/2000 grozītais pielikums būtu jāpiemēro šādu profesionālo kameru modeļu importam, ko Ikegami ražoja un eksportēja Kopienā no dienas, kad Komisija saņēmusi atbilstīgo pieprasījumu par šo modeļu atbrīvošanu no antidempinga maksājuma, t.i., no 1999. gada 15. aprīļa:

kameras galva HC-400,

kameras galva HC-400W,

skatu meklētājs VF15-46,

darbības vadības ierīce RCU-390,

kameras adapteris CA-400,

kameras vadības ierīce MA-200A,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 176/2000 2. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“2. pants

1.   Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Šo regulu piemēro no 1999. gada 15. aprīļa attiecībā uz šādiem Ikegami Tsushinki Co. Ltd. ražojumiem:

kameras galva HC-400,

kameras galva HC-400W,

skatu meklētājs VF15-46,

darbības vadības ierīce RCU-390,

kameras adapteris CA-400,

kameras vadības ierīce MA-200A.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2004. gada 4. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. J. DE GEUS


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 111, 30.4.1994., 106. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 176/2000 (OV L 22, 27.1.2000., 29. lpp.).

(3)  OV L 244, 29.9.2000., 38. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 825/2004 (OV L 127, 29.4.2004., 12. lpp.).

(4)  OV L 22, 27.1.2000., 29. lpp.


Top