Help Print this page 

Document 32004R1682

Title and reference
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1682/2004 (2004. gada 15. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1655/2000 par finanšu instrumentu videi (LIFE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2007
OJ L 308, 5.10.2004, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1682/oj
Multilingual display
Text

5.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) NR. 1682/2004

(2004. gada 15. septembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1655/2000 par finanšu instrumentu videi (LIFE)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu, (1)

apspriedusies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Finanšu instrumentu videi LIFE, kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1655/2000 (3), īsteno pa posmiem un tā trešais posms beidzas 2004. gada 31. decembrī.

(2)

Ņemot vērā LIFE pozitīvo ieguldījumu Kopienas vides politikas mērķu sasniegšanā un nolūkā arī turpmāk veicināt Kopienas vides politikas un vides likumdošanas īstenošanu, atjaunināšanu un attīstību, jo īpaši attiecībā uz vides aspekta iekļaušanu politikā, kā arī veicināt ilgtspējīgu attīstību, trešais posms jāpagarina līdz 2006. gada 31. decembrim.

(3)

Sesto Kopienas Vides rīcības programmu pieņēma 2002. gada 22. jūlijā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 1600/2002/EK (4); Regula (EK) Nr. 1655/2000 jāpielāgo šajā programmā paredzētajiem mērķiem un prioritātēm.

(4)

Jānovērš pārtraukums starp LIFE trešā posma beigām un jaunajiem finanšu plāniem, kas attiecas uz laiku pēc 2006. gada, t.i., divu gadu laikposmam, kas beidzas 2006. gada 31. decembrī.

(5)

LIFE jānostiprina kā īpašs finanšu instruments, kas papildina Kopienas pētniecības programmas, Struktūrfondu programmas un Lauku attīstības programmas. Būtu jācenšas veicināt Kopienas finanšu instrumentu efektīvāku izmantošanu vides un dabas projektu elementu finansēšanai. Vajadzētu ieviest attiecīgos pasākumus, lai novērstu finansējuma dublēšanu.

(6)

2003. gada 25. martā Komisija pieņēma ziņojumu ar nosaukumu “Vides tehnoloģijas rīcības plāna izveide”. Šim ziņojumam sekoja Vides tehnoloģijas rīcības plāns, ko pieņēma 2004. gada 28. janvārī un uz ko būtu jāatsaucas LIFE-Vide pamatnostādnēm.

(7)

Revīzijas palāta īpašajā ziņojumā Nr. 11/2003 (5) izskatīja LIFE koncepciju, vadību un īstenošanu. Ir lietderīgi ievērot Tiesas atzinumus.

(8)

2004. gada 1. maijā desmit jaunas dalībvalstis pievienojās Eiropas Savienībai, un šis fakts būtu attiecīgi jāatspoguļo budžeta līdzekļu piešķiršanā LIFE programmai.

(9)

Vajadzētu uzlabot rezultātu izmantošanu un izplatīšanu, un šim nolūkam ir jāpalielina piešķirtie budžeta līdzekļi.

(10)

Būtu jāturpina to projektu pārraudzība un revīzija, kurus joprojām īsteno 2006. gada beigās.

(11)

Eiropas Kopienu Tiesa ar tās 2003. gada 21. janvāra spriedumu (6) anulēja Regulas (EK) Nr. 1655/2000 11. panta 2. punktu. Tiesa paziņoja, ka “Regulas (EK) Nr. 1655/2000 11. panta 2. punkta izraisītās sekas pilnībā jāsaglabā līdz laikam, kad Parlaments un Padome pieņems jaunus noteikumus par komitejas procedūru, ko attiecina uz minētās regulas izpildes pasākumiem.”.

(12)

Saskaņā ar Līguma 233. pantu iestādēm, kuru tiesību akts ir pasludināts par spēkā neesošu, ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai ievērotu attiecīgo Tiesas spriedumu.

(13)

Pasākumi, kurus Komisija ir pilnvarota pieņemt saskaņā ar izpildpilnvarām, kuras tai piešķir ar Regulu (EK) 1655/2000, ir pārvaldības pasākumi, kas attiecas uz tādas programmas īstenošanu, kura būtiski ietekmē budžetu 2. panta a) punkta nozīmē Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (7). Tādēļ šie pasākumi jāpieņem saskaņā ar pārvaldības procedūru, kas paredzēta minētā lēmuma 4. pantā, neskarot komitejas procedūru, ko izvēlas, lai veicinātu jebkādu LIFE programmas vai finanšu instrumenta turpmāku attīstību, tikai attiecībā uz vides jomu.

(14)

Ar šo regulu nosaka visam programmas darbības laikam finansējuma ietvaru, iekļaujot sākotnējos nosacījumus, 33. punkta nozīmē Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un budžeta procedūru uzlabošanu (8), kas paredzēts budžeta lēmējinstitūcijai gada budžeta procedūras īstenošanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1655/2000 groza šādi.

1)

Regulas 3. pantu groza šādi:

a)

3. punktā

i)

a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“a)

50 % dabas aizsardzības projektiem, 100 % no atbilstīgajām izmaksām, izņemot pieskaitāmās izmaksas un ilglietojamās preces papildu pasākumiem saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunkta i) un ii) daļu, un 100 % no papildu pasākumiem saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunkta iii) daļu;”;

ii)

pievieno šādu apakšpunktu:

“c)

ierēdņa algas izmaksas uzskata par atbilstīgām, ciktāl tās skar darbības izmaksas, kas attiecas uz darbībām, ko attiecīgā valsts iestāde neveiktu, ja attiecīgo projektu neīstenotu.”;

b)

iekļauj šādu punktu:

“3.a.   Atbalstu projektam, kas ietver zemes iepirkšanu, piešķir ar nosacījumu, ka iepirkto zemi ilgtermiņā rezervē tādam zemes lietojumam, kurš atbilst 1. punktā norādītajam LIFE-Daba mērķim. Dalībvalstis ar īpašuma nodošanu vai citādā veidā nodrošina šādas zemes ilgtermiņa rezervēšanu dabas aizsardzības nolūkiem.”;

c)

panta 7. punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Saskaņā ar 116. pantu Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (9), Komisija pieņem lēmumu par pieņemtajiem projektiem un ar saņēmējiem noslēdz nolīgumus par dotāciju piešķiršanu, kur noteikts finansiālā atbalsta apjoms, finansējuma procedūras un kontrole, kā arī apstiprinātā projekta īpašie tehniskie nosacījumi.

d)

panta 8. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“8.   Pēc Komisijas iniciatīvas

a)

attiecībā uz papildu pasākumiem, ko finansē saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunkta i) un ii) daļu, pēc apspriešanās ar Direktīvas 92/43/EEK 21. pantā minēto komiteju īsteno priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājuma procedūru. Dalībvalstis var iesniegt priekšlikumus Komisijai par papildu pasākumiem;

b)

attiecībā uz papildu pasākumiem, ko finansē saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunkta iii) daļu, īsteno uzaicinājuma uz konkursu procedūru. Visus uzaicinājumus uz konkursiem publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kur izklāsta īpašos kritērijus, kas jāsasniedz.”;

2)

regulas 4. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktā:

i)

ceturto apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“Kopienas finansiālā atbalsta likme ir 100 % no atbilstīgajām izmaksām, izņemot pieskaitāmās izmaksas un ilglietojamās preces papildu pasākumiem saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunkta i) daļu, un 100 % no papildu pasākumiem saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunkta ii) daļu.”;

ii)

pievieno šādu apakšpunktu:

“Ierēdņa algas izmaksas uzskata par atbilstīgām, ciktāl tās attiecas uz tādu darbību izmaksām, ko attiecīgā valsts iestāde neveiktu, ja attiecīgo projektu neīstenotu.”;

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Attiecībā uz 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem parauga projektiem Komisija izstrādā pamatnostādnes saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto procedūru, un tās publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs pamatnostādnes nosaka parauga projektu prioritārās darbības jomas un prioritāros mērķus, tieši atsaucoties uz Lēmumā Nr. 1600/2002/EK (10) paredzētajām prioritātēm.

Ar šīm pamatnostādnēm nodrošina, ka LIFE-Vide papildina Kopienas pētniecības programmas, Struktūrfondu programmas un Lauku attīstības programmas.

Komisija izstrādā 2. punkta b) apakšpunktā minēto sākotnējo projektu. Minētās pamatnostādnes tā publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un par to publicēšanu informē 11. panta 1. punktā minēto komiteju.

c)

panta 6. punkta d) un e) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“d)

priekšlikums veicina plašu videi draudzīgas prakses, tehnoloģiju un/vai produktu piemērošanu un izplatīšanu;

e)

priekšlikums vērsts uz to, lai attīstītu un nodotu tālāk novatoriskas tehnoloģijas vai metodes, kas var tikt izmantotas identiskās vai līdzīgās situācijās, jo īpaši jaunajās dalībvalstīs;”;

d)

panta 8. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“8.   Pēc Komisijas iniciatīvas

a)

pēc apspriešanās ar 11. panta 1. punktā minēto komiteju, attiecībā uz projektiem, kas finansējami saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu, un papildu pasākumiem, kas finansējami saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunkta i) daļu, īsteno priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājuma procedūru; dalībvalstis var iesniegt Komisijai priekšlikumus par projektiem, kas finansējami saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu, un papildu pasākumiem, kas finansējami saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunkta i) daļu;

b)

attiecībā uz papildu pasākumiem, kas finansējami saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunkta iii) daļu, īsteno uzaicinājuma uz konkursu procedūru. Visus uzaicinājumus uz konkursiem publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kur izklāsta īpašos kritērijus, kas jāsasniedz.”;

e)

panta 11. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“11.   Saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002116. pantu Komisija pieņem lēmumu par pieņemtajiem projektiem un ar saņēmējiem noslēdz nolīgumus par dotāciju piešķiršanu, ar kuriem nosaka finansiālā atbalsta apjomu, finansējuma procedūras un kontroli, kā arī attiecīgā apstiprinātā projekta īpašos tehniskos nosacījumus.”;

3)

regulas 5. panta 9. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“9.   Pēc Komisijas iniciatīvas attiecībā uz papildu pasākumiem, kas finansējami saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu, īsteno uzaicinājuma uz konkursu procedūru, ko publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un kur precizēti īpašie kritēriji, kas ir jāievēro.”;

4)

regulas 7. pantā virsrakstu un 1. punktu aizstāj ar šādu virsrakstu un punktu:

7. pants

Finanšu instrumentu savstarpēja atbilstība un papildināšana

1.   Neskarot 6. pantā izklāstītos noteikumus attiecībā uz kandidātvalstīm, projekti, kam piešķirts atbalsts saskaņā ar struktūrfondiem vai citiem Kopienas budžeta instrumentiem, nevar pretendēt uz finansiālo atbalstu saskaņā ar šo regulu. Komisija nodrošina, ka pretendentu uzmanību pievērš faktam, ka nav iespējams apvienot subsīdijas no dažādiem Kopienu fondiem. Ievieš attiecīgus pasākumus, lai novērstu finansējuma dublēšanu.

Komisija un dalībvalstis informē pretendentus par dažādiem Kopienu finanšu instrumentiem, kas ir pieejami vides un dabas projektu elementu finansēšanai.”;

5)

regulas 8. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu papildina ar šādu daļu:

“Trešo posmu pagarina par diviem gadiem līdz 2006. gada 31. decembrim. Šīs regulas īstenojuma finansējums ir 317,2 miljoni eiro. Budžeta lēmējinstitūcija piešķir gada apropriācijas saskaņā ar ikgadējo budžeta procedūru un ņemot vērā piemērojamo finanšu plānu.”;

b)

panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Laikposmā no 2005. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim papildu pasākumiem piešķir ne vairāk kā 6 % no pieejamām apropriācijām.”;

6)

regulas 9. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu papildina ar šādu daļu:

“Komisija nodrošina, ka visu finansēto projektu rezultātus dara zināmus sabiedrībai, un tā turpina rādīt, kā gūtās iemaņas un pieredzi var izmantot arī citur.”;

b)

pievieno šādu punktu:

“6.   Komisija katru gadu publicē pilnīgu finansēto projektu sarakstu, tostarp katra projekta īsu aprakstu un kopsavilkumu par izdotajiem līdzekļiem.”;

7)

regulas 11. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā minētais termiņš ir trīs mēneši.”;

8)

regulas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

12. pants

Trešā posma novērtējums un LIFE turpinājums

1.   Ne vēlāk kā 2005. gada 30. septembrī Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei

a)

ziņojumu, ar ko atjaunina termiņa vidusposma pārskatu, kuru iesniedza 2003. gada novembrī, un novērtē šīs regulas īstenošanu, tās ieguldījumu Kopienas vides politikas attīstībā un apropriāciju izmantojumu; un

b)

vajadzības gadījumā priekšlikumu par LIFE programmas vai finanšu instrumenta, kas attiecināms tikai uz vides jomu, turpmāku attīstību, ko piemēro no 2007. gada un kurā inter alia ir ņemti vērā atzinumi, kas izriet no LIFE programmas pārskata.

2.   Pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi šādu priekšlikumu, Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar Līgumu ne vēlāk kā 2006. gada 1. maijā lemj par minētā finanšu instrumenta piemērošanu no 2007. gada 1. janvāra.

3.   Vajadzīgo finansējuma apjomu pārraudzības un revīzijas pasākumu nodrošināšanai laikposmā pēc 2006. gada 31. decembra uzskata par apstiprinātu vienīgi tad, ja tas ir saskaņā ar jauniem finanšu plāniem, kas sākas 2007. gadā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2004. gada 15. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā —

Priekšsēdētājs

A. NICOLAÏ


(1)  OV C 80, 30.3.2004., 57. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2004. gada 21. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2004. gada 26. jūlija Lēmums.

(3)  OV L 192, 28.7.2000., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 788/2004 (OV L 138, 30.4. 2004, 17. lpp.).

(4)  OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp.

(5)  OV C 61, 10.3.2004., 1. lpp.

(6)  2003. gada 21. janvāra spriedums lietā C-378/00 Komisija/Eiropas Parlaments un Padome, Tiesas spriedumu oficiālais izdevums, 2003, I-937.

(7)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(8)  OV C 172, 18.6.1999., 1. lpp. Nolīgumā grozījumi ir izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2003/429/EK (OV L 147, 14.6.2003, 125. lpp.).

(9)  OV L 248, 16.9.2002., 1.lpp.”;

(10)  OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp.”;


Top