Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0828

Padomes Regula (EK) Nr. 828/2004 (2004. gada 26. aprīlis), ar ko aizliedz tādu Atlantijas zobenzivju (Xiphias gladius) importu, kuru izcelsme ir Sjerraleone, un atceļ Regulu (EK) Nr. 2093/2000

OJ L 127, 29.4.2004, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 76 - 77
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 76 - 77
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 76 - 77
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 76 - 77
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 76 - 77
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 76 - 77
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 76 - 77
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 76 - 77
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 76 - 77

No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2005; Atcelts ar 32005R0919

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/828/oj

32004R0828Oficiālais Vēstnesis L 127 , 29/04/2004 Lpp. 0023 - 0024


Padomes Regula (EK) Nr. 828/2004

(2004. gada 26. aprīlis),

ar ko aizliedz tādu Atlantijas zobenzivju (Xiphias gladius) importu, kuru izcelsme ir Sjerraleone, un atceļ Regulu (EK) Nr. 2093/2000

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Bioloģiskā līdzsvara un vispārējās nodrošinātības ar pārtiku interesēs jāaizsargā zvejas resursi, jo tie pieder pie izsmeļamiem dabas resursiem.

(2) Starptautiskā Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisija (ICCAT), kuras līgumslēdzēja puse ir Eiropas Kopiena, 1995. gadā pieņēma rīcības plānu Atlantijas zobenzivju saglabāšanas programmas efektivitātes nodrošināšanai, lai nodrošinātu sugu efektīvu saglabāšanu.

(3) ICCAT līgumslēdzējas puses, kuru zvejnieku pienākums ir samazināt Atlantijas zobenzivju nozveju, nevar efektīvi pārvaldīt attiecīgos krājumus, ja visas trešās puses, kas zvejo Atlantijas zobenzivis, nesadarbojas ar ICCAT un neievēro saglabāšanas un pārvaldības pasākumus.

(4) ICCAT, pamatojot savus secinājumus ar datiem par nozveju, tirdzniecību un kuģu darbībām, 1998. gadā Belizu un Hondurasu un 2002. gadā Sjerraleoni atzina par valstīm, kuru kuģi Atlantijas zobenzivis zvejo tā, ka tiek mazināta organizācijas īstenoto sugas saglabāšanas pasākumu efektivitāte.

(5) Pašreiz Belizas un Hondurasas izcelsmes Atlantijas zobenzivju imports aizliegts ar Padomes 2000. gada 28. septembra Regulu (EK) Nr. 2093/2000, ar ko aizliedz tādu Atlantijas zobenzivju (Xiphias gladius) importu, kuru izcelsme ir Belizā un Hondurasā [1].

(6) ICCAT ņēmusi vērā to, ka pastiprinājusies sadarbība ar Hondurasu attiecībā uz Atlantijas zobenzivju saglabāšanu. Tā savā ikgadējā 2001. gada sanāksmē ieteica atcelt visu veidu Atlantijas zobenzivju importa aizliegumus, ko noteikušas līgumslēdzējas puses attiecībā uz Hondurasu.

(7) ICCAT ņēmusi vērā to, ka pastiprinājusies sadarbība ar Belizu attiecībā uz Atlantijas zobenzivju saglabāšanu. Tā savā ikgadējā 2003. gada sanāksmē atcēla visu veidu līgumslēdzēju pušu noteiktos Atlantijas zobenzivju importa aizliegumus attiecībā uz Belizu no 2004. gada 1. janvāra.

(8) ICCAT centieni mudināt Sjerraleoni ievērot Atlantijas zobenzivju saglabāšanas un pārvaldības pasākumus ir bijuši neveiksmīgi.

(9) ICCAT ir ieteikusi savām līgumslēdzējām pusēm attiecīgi rīkoties, lai aizliegtu jebkādu šo produktu importu no Sjerraleones. Šos pasākumus atcels, tiklīdz konstatēs, ka attiecīgā valsts ir saskaņojusi zvejas metodes ar ICCAT pasākumiem. Šie pasākumi jāīsteno Kopienai, jo šis jautājums ir vienīgi tās kompetencē.

(10) Šie pasākumi atbilst Kopienas saistībām, ko paredz citi starptautiskie nolīgumi.

(11) Pārredzamības labad Regula (EK) Nr. 2093/2000 jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā "imports" ir muitas procedūras, kas minētas 4. panta 15. punkta a) un b) apakšpunktā un 16. panta a) līdz f) apakšpunktā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi [2].

2. pants

1. Kopienā ir aizliegts importēt Atlantijas zobenzivis (Xiphias gladius), kuru izcelsme ir Sjerraleonē un kuru KN kodi ir šādi: ex03019990, 03026987, ex03027000, 03037987, ex03038000, ex03041038, ex03041098, 03042087, 03049065, ex03051000, ex03052000, ex03053090, ex03054980, ex03055980 un ex03056980

2. Tādu pārstrādes produktu imports, kas iegūti no Atlantijas zobenzivīm, kuras minētas 1. punktā un kuru kodi ir ex16041991, ex16041998 un ex16042090, ir aizliegts.

3. pants

Šī regula neattiecas uz tādiem 2. pantā minēto Sjerraleones izcelsmes produktu daudzumiem, attiecībā uz kuriem valstu kompetentajām iestādēm var pierādīt, ka tie bijuši ceļā uz Kopienas teritoriju regulas spēkā stāšanās dienā, un kurus laiž brīvā apgrozībā ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pēc minētā datuma.

4. pants

1. Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 2093/2000.

2. Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

5. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2004. gada 26. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. Cowen

[1] OV L 249, 4.10.2000., 3. lpp.

[2] OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 60/2004 (OV L 9, 15.1.2004., 8. lpp.).

--------------------------------------------------

Top