Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0807

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 807/2004 (2004. gada 21. aprīlis), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2236/95, ar ko paredz vispārējus noteikumus Kopienas finansiāla atbalsta piešķiršanai Eiropas komunikāciju tīklu jomā

OJ L 143, 30.4.2004, p. 46–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 044 P. 192 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 044 P. 192 - 194

No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/807/oj

32004R0807Oficiālais Vēstnesis L 143 , 30/04/2004 Lpp. 0046 - 0048


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 807/2004

(2004. gada 21. aprīlis),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2236/95, ar ko paredz vispārējus noteikumus Kopienas finansiāla atbalsta piešķiršanai Eiropas komunikāciju tīklu jomā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 156. panta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [3],

tā kā:

(1) Eiropas transporta tīkla augsta līmeņa grupa Karela van Mīrta vadībā pauda bažas, ka Eiropas transporta tīkla (TEN) prioritāro projektu aizkavēšanās pārrobežu posmos nelabvēlīgi ietekmē dalībvalstu ieguldījumu atdevi savā valstī esošajos posmos, nedodot tām iespēju gūt peļņu no apjomradītiem ietaupījumiem, un ieteica direfencēt Kopienas finansējuma likmi, ņemot vērā citām valstīm nodrošinātās priekšrocības, uzsverot, ka no šādiem pielāgojumiem vispirms gūtu tie pārrobežu projekti, kuri paredzēti pārvadājumu veikšanai lielos attālumos. Turklāt Kopienas finansējuma likme jādiferencē, ievērojot to, kādā apmērā no projekta gūtais saimnieciskais labums pārsniedz finansiālo rentabilitāti.

(2) Šajā sakarā augsta līmeņa grupa ieteica noteikt augstāku Kopienas atbalsta likmi, lai veicinātu prioritāro projektu pārrobežu posmu pabeigšanu, un pasvītroja, ka šādu izmaiņu ietekme uz budžetu būtu minimāla. Tas jāīsteno, ievērojot vajadzību koncentrēt Eiropas transporta tīkla (TEN) resursus nozīmīgākajos projektos, atzīstot vajadzību turpināt finansiāli atbalstīt projektus, kas nav prioritāri.

(3) Jānodrošina iespēja izpildīt budžeta saistības, piešķirot gada maksājumus, pamatojoties uz kopējām un daudzgadu juridiskām saistībām.

(4) Kopienas atbalsta likmes pagaidu paaugstinājums var sekmēt dalībnieku iniciatīvu paātrināt šajā regulā minēto prioritāro projektu īstenošanu.

(5) Valsts un privātā sektora partnerības izveide (vai citas valsts un privātā sektora sadarbības formas) prasa, lai institucionālie ieguldītāji ievērotu stingras finansiālas saistības ar nosacījumu, ka tās ir pietiekami saistošas privātā kapitāla piesaistei. Kopienas daudzgadu finansiāla atbalsta piešķiršana novērstu nenoteiktību, kas palēnina projektu attīstību. Tādēļ jāveic pasākumi, lai piešķirtu finansiālu atbalstu projektiem, kuri izraudzīti, pamatojoties uz daudzgadu juridiskām saistībām.

(6) Pārrobežu sakari starp enerģētikas tīkliem ir svarīgi, lai nodrošinātu iekšējā tirgus vienmērīgu darbību, piegādes drošību un optimālu enerģētikas infrastruktūras izmantošanu. Tādējādi lielāks finansiāls atbalsts jāpiešķir prioritāriem enerģētikas tīklu projektiem, kas jāīsteno Eiropas ekonomiskajās interesēs, bet nav komerciāli izdevīgi un nekropļo konkurenci starp uzņēmumiem. Šo atbalstu piešķir prioritāriem enerģētikas tīklu projektiem.

(7) Padomes Regula (EK) Nr. 2236/95 [4] jāpielāgo, ņemot vērā Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru īstenošanas procedūras [5].

(8) Tādēļ Regula (EK) Nr. 2236/95 attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 2236/95 groza šādi.

1. Regulas 5. pantu groza šādi:

a) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Neatkarīgi no izvēlētā līdzdarbības veida, Kopienas atbalsta kopējais apjoms saskaņā ar šo regulu nepārsniedz 10 % no kopējām ieguldījumu izmaksām. Tomēr Kopienas atbalsta kopējais apjoms izņēmuma kārtā var sasniegt 20 % no kopējām ieguldījumu izmaksām turpmāk minētajos gadījumos:

a) projekti, kas saistīti ar satelītu izvietošanas un navigācijas sistēmām, kā noteikts 17. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 23. jūlija Lēmumā Nr. 1692/96/EK par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai [6];

b) prioritārie projekti enerģētikas tīklu jomā;

c) Eiropas nozīmes projektu posmi, kas uzskaitīti Lēmuma Nr. 1692/96/EK III Pielikumā ar nosacījumu, ka projekti jāuzsāk līdz 2010. gadam, lai novērstu trūkumus un/vai pabeigtu trūkstošos posmus, ja šādiem posmiem ir pārrobežu raksturs vai tajos šķērsojams dabisks šķērslis, lai sniegtu ieguldījumu paplašinātas Kopienas iekšējā tirgus integrācijā, sekmētu drošību, nodrošinātu valstu tīklu savietojamību un/vai būtiski samazinātu transporta veidu neatbilstību, atbalstot videi draudzīgus transporta veidus. Šo likmi diferencē, ņemot vērā citām valstīm, jo īpaši kaimiņu dalībvalstīm, sniegtās priekšrocības";

b) papildina ar šādu punktu:

"5. Trešajā punktā minēto projektu gadījumā, ievērojot šajā regulā noteiktos limitus, nosaka daudzgadu juridiskās saistības un budžeta saistības pilda, veicot gada maksājumus";

2. Regulas 13. pantu papildina ar šādu punktu:

"4. Ja 10 gadu laikā pēc finansiāla atbalsta piešķiršanas attiecīgā darbība nav pabeigta, Komisija, ievērojot proporcionalitātes principu un ņemot vērā visus būtiskos faktus, var pieprasīt finansiālā atbalsta atlīdzinājumu";

3. Regulas 17. pantu aizstāj ar šādu:

1. Par šīs regulas īstenošanu atbild Komisija.

2. Komisijai palīdz komiteja. Eiropas Investīciju banka ieceļ komitejā pārstāvi, kuram nav balstiesību.

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 5. un 7. pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto izpildu pilnvaru īstenošanas kārtību [7], ņemot vērā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

4. Komiteja pieņem savu reglamentu."

4. Regulas 18. pantu papildina ar šādu daļu:"Līdzekļu piešķiršana ir saistīta ar kvalitatīvu vai kvantitatīvu ieviešanas līmeni."

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2004. gada 21. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

D. Roche

[1] OV C 75 E, 26.3.2002., 316. lpp. un OV C 151 E, 25.6.2002., 291. lpp.

[2] OV C 125, 27.5.2002., 13. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2002. gada 2. jūlija Atzinums (OV C 271 E, 12.11.2003., 163. lpp.), Padomes 2004. gada 24. februāra Kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta 2004. gada 30.marta Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

[4] OV L 228, 23.9.1995., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1655/1999 (OV L 197, 29.7.1999., 1. lpp.).

[5] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[6] OV L 228, 9.9.1996., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 1346/2001/EK (OV L 185,. 6.7.2001., 1. lpp.).

[7] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

--------------------------------------------------

Top