EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0805

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 805/2004 (2004. gada 21. aprīlis), ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem

OV L 143, 30.4.2004, p. 15–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/805/oj

32004R0805Oficiālais Vēstnesis L 143 , 30/04/2004 Lpp. 0015 - 0039


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 805/2004

(2004. gada 21. aprīlis),

ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 61. panta c) apakšpunktu un 67. panta 5. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [3],

tā kā:

(1) Kopiena ir izvirzījusi mērķi uzturēt un attīstīt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kurā tiek nodrošināta personu brīva pārvietošanās. Tālab Kopienai attiecībā uz tiesu sadarbību civillietās inter alia jāpieņem pasākumi, kas nepieciešami iekšējā tirgus pareizai darbībai.

(2) 1998. gada 3. decembrī Padome pieņēma Padomes un Komisijas rīcības plānu par to, kā vislabāk piemērot Amsterdamas Līguma noteikumus par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu [4] ("Vīnes rīcības plāns").

(3) Eiropadome 1999. gada 15. un 16. oktobra sanāksmē Tamperē apstiprināja tiesas nolēmumu savstarpējas atzīšanas principu kā stūrakmeni patiesi tiesiskas telpas izveidei.

(4) 2000. gada 30. novembrī Padome pieņēma pasākumu programmu, lai piemērotu nolēmumu savstarpējas atzīšanas principu civillietās un komerclietās [5]. Šīs programmas pirmais posms paredz atcelt ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanas un izpildes procedūru, proti, izveidot Eiropas izpildu rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem.

(5) "Neapstrīdētu prasījumu" koncepcijai būtu jāietver visas situācijas, kad pierādīts, ka parādnieks nav apstrīdējis naudas prasījuma veidu vai apmēru, un kreditors ir ieguvis tiesas nolēmumu pret minēto parādnieku vai izpildu dokumentu, kam nepieciešama skaidri izteikta parādnieka piekrišana un kas var būt izlīgums vai publisks akts.

(6) Fakts, ka no parādnieka nav saņemti iebildumi atbilstīgi 3. panta 1. punkta b) apakšpunktam, var izpausties kā neierašanās uz lietas izskatīšanu tiesā vai neatbildēšana uz tiesas aicinājumu sniegt rakstisku paziņojumu par nodomu aizstāvēties.

(7) Šī regula būtu jāpiemēro spriedumiem, izlīgumiem un publiskiem aktiem par neapstrīdētiem prasījumiem, kā arī nolēmumiem, kas pieņemti pēc tādu spriedumu, izlīgumu un publisku aktu pārsūdzības, kas apstiprināti par Eiropas izpildu rīkojumiem.

(8) Eiropadomes Tamperes sanāksmes secinājumos noteica, ka būtu jāpaātrina un jāvienkāršo izpildes iespējas dalībvalstīs, kurās nav pieņemts spriedums, atsakoties no starpposma pasākumiem, kas jāveic pirms sprieduma izpildes attiecīgajā dalībvalstī, kur paredzēts to izpildīt. Spriedums, ko izcelsmes tiesa ir apstiprinājusi par Eiropas izpildu rīkojumu, būtu jāizpilda tā, it kā tas būtu pieņemts dalībvalstī, kur to paredzēts izpildīt. Piemēram, Apvienotajā Karalistē apliecinātu ārvalsts spriedumu reģistrē ar tādiem pašiem noteikumiem, kādus piemēro, reģistrējot citā Apvienotās Karalistes daļā pieņemtu spriedumu, un nedrīkst uzskatīt, ka jāpārbauda ārvalsts sprieduma saturs. Spriedumu izpildes pasākumi arī turpmāk būtu jāreglamentē attiecīgās valsts tiesību aktiem.

(9) Šādai procedūrai būtu jāsniedz ievērojamas priekšrocības salīdzinājumā ar ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanas un izpildes procedūru, ko nosaka Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās [6], jo minētā procedūra neparedz otras dalībvalsts tiesu iestādes apstiprinājumu, tādējādi novēršot ar to saistīto aizkavēšanos un izdevumus.

(10) Ja kādas dalībvalsts tiesa ir pieņēmusi spriedumu par neapstrīdētu prasījumu, parādniekam nepiedaloties tiesas procesā, šo spriedumu izpildes dalībvalstī drīkst nepārbaudīt tikai un vienīgi tad, ja pastāv pietiekamas garantijas par aizstāvības tiesību ievērošanu.

(11) Šī regula veicina pamattiesību nodrošināšanu un ievēro principus, kas jo īpaši ir atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Tās nolūks jo īpaši ir pilnībā nodrošināt tiesības uz taisnīgu tiesu, kas atzītas minētās hartas 47. pantā.

(12) Būtu jāievieš minimālās normas tiesu procesos, kuru gaitā pieņem spriedumu, lai nodrošinātu parādnieka informēšanu par tiesvedību, kas pret to uzsākta, par prasībām, ka tam aktīvi jāpiedalās procesā, lai apstrīdētu prasījumu, un par sekām, kas iestājas, ja tas nav to darījis, paredzot informēšanai termiņu un veidu, kas ir pietiekami, lai tas varētu parūpēties par savu aizstāvību.

(13) Ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgos civilprocesa noteikumus, jo īpaši tos, kas attiecas uz dokumentu piegādi, ir sīki un precīzi jādefinē šīs obligātās normas. Jo īpaši jāņem vērā, ka piegādes metode, kas balstīta uz juridisko fikciju, saistībā ar obligāto normu ievērošanu nav pietiekama, lai spriedumu apstiprinātu par Eiropas izpildu rīkojumu.

(14) Visiem 13. un 14. pantā minētajiem dokumentu piegādes veidiem ir raksturīga vai nu pilnīga drošība (13. pants), vai ļoti augsta ticamības pakāpe (14. pants), ka piegādātais dokuments ir sasniedzis adresātu. Otrajā kategorijā spriedums būtu jāapstiprina par Eiropas izpildu rīkojumu tikai tad, ja tā izcelsmes dalībvalstī ir piemērots mehānisms, kā parādnieks var lūgt pilnībā pārskatīt spriedumu 19. pantā minētajos apstākļos tajos ārkārtas gadījumos, kad dokuments, neraugoties uz 14. panta izpildi, nav sasniedzis adresātu.

(15) Personiska dokumenta piegāde noteiktām personām, nevis pašam parādniekam, kas veikta atbilstīgi 14. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktam, būtu jāuzskata par šiem nosacījumiem atbilstīgu tikai tad, ja minētās personas ir faktiski pieņēmušas/saņēmušas attiecīgo dokumentu.

(16) Regulas15. pantu būtu jāpiemēro situācijām, kad parādnieks nevar pats sevi pārstāvēt tiesā, kā tas ir juridisku personu gadījumā, un tad, kad to pārstāv atbilstīgi tiesību aktiem noteikta persona, kā arī tas piemērojams situācijām, kad parādnieks ir pilnvarojis citu personu, jo īpaši advokātu, lai tas to pārstāvētu attiecīgajā tiesas procesā.

(17) Ja tiesas, kas atbildīgas par obligāto procesuālo normu ievērošanas pārbaudi, ir apmierinātas ar pārbaudes rezultātiem, tām būtu jāizdod standartizēts Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājums, kurā redzams pārbaudes fakts un tās rezultāts.

(18) Savstarpēji uzticoties dalībvalstu tiesvedībai, vienas dalībvalsts tiesas veiktais novērtējums tad, kad ir ievēroti visi nosacījumi, lai spriedumu apstiprinātu par Eiropas izpildu rīkojumu, var kalpot par pamatu, lai spriedumu varētu izpildīt visās pārējās dalībvalstīs, tiesai neizvērtējot, vai ir pienācīgi piemērotas tās dalībvalsts obligātās procesuālās normas, kurā paredzēts izpildīt spriedumu.

(19) Šī regula neuzliek dalībvalstīm pienākumu pielāgot savas valsts tiesību aktus šajā regulā noteiktajām minimālajām procesuālajām normām. Tās mērķis ir radīt sistēmu, kā efektīvāk un ātrāk izpildīt spriedumus citās dalībvalstīs, ja vien ir ievērotas šīs minimālās normas.

(20) Kreditors var izvēlēties, vai neapstrīdētu prasījumu gadījumā pieprasīt spriedumu apstiprināt par Eiropas izpildu rīkojumu; tāpat tas var izmantot sprieduma atzīšanas un īstenošanas sistēmu, ko paredz Regula (EK) Nr. 44/2001 vai citi Kopienas akti.

(21) Ja no vienas dalībvalsts kāds dokuments jāsūta, lai to piegādātu citā dalībvalstī, būtu jāpiemēro šī regula un jo īpaši tajā paredzētie noteikumi par piegādi, vienlaicīgi ievērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 1348/2000 (2000. gada 29. maijs) par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs [7], jo īpaši tās 14. pantu, saistībā ar dalībvalstu paziņojumiem, ko tās veikušas saskaņā ar minētās regulas 23. pantu.

(22) Tā kā piedāvātās rīcības vispārējos mērķus pietiekamā kvalitātē nevar sasniegt dalībvalstis un tādēļ, ka minētās rīcības mēroga vai seku dēļ šos mērķus labāk var sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var noteikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā izklāstīts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula nosaka tikai to, kas ir vajadzīgs šo mērķu sasniegšanai.

(23) Pasākumi, kuri vajadzīgi šīs regulas īstenošanai, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK(1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [8].

(24) Apvienotā Karaliste un Īrija saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, ir paziņojušas savu vēlmi piedalīties šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā.

(25) Dānija saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un tādējādi šī regula nav tai saistoša un uz to neattiecas.

(26) Saskaņā ar Līguma 67. panta 5. punkta otro ievilkumu šajā regulā paredzētajiem pasākumiem no 2003. gada 1. februāra piemēro koplēmuma procedūru,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Šīs regulas mērķis ir izveidot Eiropas izpildu rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem, lai, nosakot obligātas normas, varētu notikt brīva spriedumu, izlīgumu un publisku aktu aprite visās dalībvalstīs, atsakoties no vajadzības uzsākt sprieduma izpildes dalībvalstī tiesas starpprocesu pirms sprieduma atzīšanas un izpildes.

2. pants

Darbības joma

1. Šo regulu piemēro civillietām un komerclietām neatkarīgi no tiesas iestādes veida. To nepaplašina, jo īpaši attiecībā uz nodokļu, muitas vai administratīvām lietām vai valsts atbildību par darbībām un to trūkumu, īstenojot valsts varu ("acta iure imperii").

2. Šī regula neattiecas uz:

a) fizisko personu juridisko statusu vai juridisko rīcībspēju, īpašuma tiesībām, ko rada laulāto attiecības, testamentārās attiecības un mantošana;

b) bankrotu, procedūrām, kas saistītas ar maksātnespējīgu sabiedrību vai citu juridisku personu likvidāciju, tiesas rīkojumiem, mierizlīgumiem un tamlīdzīgām procedūrām;

c) sociālo nodrošinājumu;

d) šķīrējtiesu.

3. Šajā regulā "dalībvalsts" ir jebkura dalībvalsts, izņemot Dāniju.

3. pants

Izpildu dokumenti, kas jāapstiprina par Eiropas izpildu rīkojumiem

1. Šī regula attiecas uz spriedumiem, izlīgumiem un publiskiem aktiem par neapstrīdētiem prasījumiem.

Prasījumu uzskata par neapstrīdētu, ja:

a) parādnieks ir tam skaidri piekritis, atzīdams to vai piekrizdams tiesas apstiprinātam vai tiesvedības rezultātā panāktam un tiesā noslēgtam izlīgumam; vai arī

b) parādnieks tiesas procesa gaitā to nekad nav apstrīdējis saskaņā ar izcelsmes valsts tiesību aktos paredzētajām atbilstīgajām procesuālajām normām, vai arī

c) parādnieks nav ieradies vai bijis pārstāvēts, izskatot prasījumu tiesā, kaut arī sākotnēji tiesas procesa gaitā ir apstrīdējis prasījumu, ja šāda rīcība ir izraisījusi prasījuma vai kreditora apgalvoto faktu atzīšanu klusuciešot saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem; vai arī

d) parādnieks ir to konkrēti atzinis publiskā aktā.

2. Šo regulu piemēro arī nolēmumiem, kas pieņemti pēc tādu spriedumu, izlīgumu vai publisku aktu apstrīdēšanas, kuri apstiprināti par Eiropas izpildu rīkojumiem.

4. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1. "spriedums" ir jebkurš nolēmums, kas pieņemts kādas dalībvalsts tiesā, neatkarīgi no nolēmuma nosaukuma, kas tostarp var būt dekrēts, rīkojums, lēmums vai izpildraksts, kā arī tiesas sekretāra pieņemts lēmums par izdevumu vai izmaksu noteikšanu;

2. "prasījums" ir prasījums par konkrētas naudas summas samaksu, kuras veikšanas termiņš ir sācies vai ir norādīts spriedumā, izlīgumā vai publiskā aktā;

3. "publisks akts" ir:

a) dokuments, kurš oficiāli sastādīts vai reģistrēts kā publisks akts un kura autentiskums

i) ir atkarīgs no paraksta un dokumenta satura; un

ii) kuru ir izdevusi valsts iestāde vai cita iestāde, ko šim nolūkam ir pilnvarojusi dalībvalsts, kurā tas izdots;

vai arī

b) ar administratīvu iestādi noslēgta vai tās autentificēta vienošanās par uzturēšanas pienākumu;

4. "izcelsmes dalībvalsts" ir dalībvalsts, kurā ir pieņemts spriedums, apstiprināts vai noslēgts izlīgums vai sastādīts vai reģistrēts publisks akts, turklāt šie dokumenti apstiprināti par Eiropas izpildu rīkojumiem;

5. "izpildes dalībvalsts" ir dalībvalsts, kurā paredzēts izpildīt spriedumu, izlīgumu vai publisku aktu, kas apstiprināts par Eiropas izpildu rīkojumu;

6. "izcelsmes tiesa" ir tiesa, kas 3. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minēto nosacījumu izpildes brīdī ir vadījusi procesu;

7. Zviedrijā saīsinātās tiesāšanās procedūrās par maksājumu veikšanas atgādinājumiem (betalningsföreläggande) termins "tiesa" ietver Zviedrijas izpildes iestādi (kronofogdemyndighet).

II NODAĻA

EIROPAS IZPILDU RĪKOJUMS

5. pants

Ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanas un izpildes procedūras atcelšana

Spriedumu, kas izcelsmes dalībvalstī ir apstiprināts par Eiropas izpildu rīkojumu, atzīst un izpilda citās dalībvalstīs, atsakoties no izpildāmības deklarācijas un neparedzot iespēju apstrīdēt tā atzīšanu.

6. pants

Prasības sprieduma apstiprināšanai par Eiropas izpildu rīkojumu

1. Spriedumu lietā par neapstrīdētu prasījumu, kas pieņemts kādā dalībvalstī, var apstiprināt par Eiropas izpildu rīkojumu, iesniedzot pieprasījumu izcelsmes tiesai, ja:

a) spriedums ir izpildāms izcelsmes dalībvalstī;

b) spriedums nekolidē ar jurisdikcijas noteikumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 44/2001 II nodaļas 3. un 6. iedaļā;

c) tiesas process izcelsmes dalībvalstī ir atbildis III nodaļā noteiktajām prasībām, un prasījums ir neapstrīdēts 3. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunkta izpratnē;

d) spriedums ir pasludināts dalībvalstī, kur atrodas parādnieka domicils Regulas Nr. 44/2001 59. panta izpratnē gadījumos, ja:

- prasījums ir neapstrīdēts 3. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunkta izpratnē,

- tas attiecas uz līgumu, ko kāda persona – patērētājs – ir noslēgusi mērķim, kas nav saistīts ar tās arodu vai profesiju,

- parādnieks ir patērētājs.

2. Ja spriedums, kas apstiprināts par Eiropas izpildu rīkojumu, vairs nav jāizpilda vai tā izpilde ir atlikta vai ierobežota, tad jāizdod tā izpildes atsaukšanas vai ierobežošanas apstiprinājums, iesniedzot šim nolūkam pieprasījumu izcelsmes tiesā, izmantojot IV pielikumā sniegto veidlapas paraugu.

3. Neraugoties uz 12. panta 2. punktu, ja nolēmums ir pieņemts pēc tāda sprieduma apstrīdēšanas, kas apstiprināts par Eiropas izpildu rīkojumu saskaņā ar šā panta 1. punktu, tad, atbildot uz jebkurā laikā iesniegtu pieprasījumu, tiek izdots aizstājošs apstiprinājums, izmantojot V pielikumā sniegto veidlapas paraugu, ja minētais nolēmums ir izpildāms izcelsmes dalībvalstī.

7. pants

Tiesāšanās izdevumi

Ja spriedums ietver izpildāmu lēmumu par tiesāšanās izdevumiem, ieskaitot procentus, tas jāapstiprina par Eiropas izpildu rīkojumu arī attiecībā uz šiem izdevumiem, ja vien parādnieks tiesas procesa gaitā saskaņā ar izcelsmes valsts tiesību aktiem nav īpaši cēlis iebildumus pret savu pienākumu segt šādas izmaksas.

8. pants

Daļējs Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājums

Ja šīs regulas prasībām atbilst tikai atsevišķas sprieduma daļas, tad šīm daļām izsniedz daļēju Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājumu.

9. pants

Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma izsniegšana

1. Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājumu izsniedz, izmantojot I pielikumā sniegto veidlapas paraugu.

2. Eiropas izpildu rīkojumu izsniedz valodā, kādā taisīts spriedums.

10. pants

Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma labojumi vai atsaukšana

1. Atsaucoties uz izcelsmes tiesai iesniegtu pieprasījumu, Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājumu:

a) labo, ja būtiskas kļūdas dēļ ir atšķirības starp spriedumu un apstiprinājumu;

b) atsauc, ja skaidri redzams, ka tas izsniegts nepamatoti, neievērojot šajā regulā noteiktās prasības.

2. Labojot vai atsaucot Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājumu, piemēro izcelsmes dalībvalsts tiesību aktus.

3. Pieteikumu Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma labojumiem vai atsaukšanai var iesniegt, izmantojot VI pielikumā sniegto veidlapas paraugu.

4. Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma izsniegšanu nevar pārsūdzēt.

11. pants

Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma spēkā esamība

Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājums ir spēkā tikai atbilstīgi sprieduma izpildāmībai.

III NODAĻA

MINIMĀLĀS PROCESUĀLĀS NORMAS NEAPSTRĪDĒTIEM PRASĪJUMIEM

12. pants

Minimālo normu piemērošanas joma

1. Spriedumu par prasījumu, kas ir neapstrīdēts 3. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunkta izpratnē, var apstiprināt par Eiropas izpildu rīkojumu tikai tad, ja tiesas process izcelsmes dalībvalstī ir atbildis šajā nodaļā minētajiem procedūras noteikumiem.

2. Tie paši noteikumi attiecas uz Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma vai to aizstājoša apstiprinājuma (6. panta 3. punkta izpratnē) izdošanu attiecībā uz nolēmumu, kas pieņemts pēc sprieduma apstrīdēšanas, ja minētā nolēmuma pieņemšanas laikā ir ievēroti 3. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunkta nosacījumi.

13. pants

Piegāde parādniekam ar apstiprinājumu par saņemšanu

1. Dokumentu par tiesvedības uzsākšanu vai līdzvērtīgu dokumentu parādniekam var piegādāt, izmantojot kādu no turpmākajām metodēm:

a) piegādājot personiski, ko apliecina apstiprinājums par saņemšanu, kurā norādīts saņemšanas datums un kuru parakstījis parādnieks;

b) piegādājot personiski, ko apliecina tās atbildīgās personas parakstīts dokuments, kura veikusi piegādi, norādot, ka parādnieks ir saņēmis dokumentu vai ir atteicies to pieņemt bez juridiska pamatojuma, un minot piegādes datumu;

c) piegādājot pa pastu, ko apliecina apstiprinājums par saņemšanu, kurā norādīts saņemšanas datums un kuru parakstījis un atdevis atpakaļ parādnieks;

d) piegādājot elektroniski ar tādiem līdzekļiem kā fakss vai e-pasts, ko apliecina apstiprinājums par saņemšanu, kurā norādīts saņemšanas datums un kuru parakstījis un atdevis atpakaļ parādnieks.

2. Jebkuru uzaicinājumu ierasties uz lietas izskatīšanu tiesā parādniekam var piegādāt saskaņā ar 1. punktu vai paziņojot mutiski iepriekšējā tiesas sēdē, kur izskatīts tas pats prasījums, un norādot šo faktu iepriekšējās tiesas sēdes protokolā.

14. pants

Piegāde parādniekam bez apstiprinājuma par saņemšanu

1. Dokumentu par tiesvedības uzsākšanu vai līdzvērtīgu dokumentu un uzaicinājumu ierasties uz lietas izskatīšanu tiesā parādniekam var piegādāt, izmantojot arī vienu no turpmākajiem paņēmieniem:

a) personiski piegādājot parādnieka dzīvesvietā personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar parādnieku vai ir tur nodarbinātas;

b) ja parādnieks ir pašnodarbināta vai juridiska persona, – personiski piegādājot parādnieka uzņēmuma telpās personām, kuras tas nodarbina;

c) iemetot dokumentu parādnieka pastkastītē;

d) nogādājot dokumentu pasta iestādē vai kompetentām valsts iestādēm un iemetot parādnieka pastkastītē rakstveida paziņojumu par dokumenta atrašanos minētajās iestādēs, ja šajā rakstveida paziņojumā ir skaidri norādīts dokumenta kā tiesas dokumenta veids vai paziņojuma kā īstenotas piegādes juridiskās sekas, sākot ritēt noteiktajam termiņam;

e) piegādājot pa pastu bez 3. punktā minētajiem pierādījumiem, ja parādnieka adrese ir izcelsmes dalībvalstī;

f) ar elektroniskiem līdzekļiem, saņemot automātisko piegādes apstiprinājumu, ja parādnieks iepriekš ir skaidri atzinis šādu piegādes paņēmienu.

2. Šajā regulā nav pieļaujama piegāde 1. punkta izpratnē, ja nav droši zināma parādnieka adrese.

3. Piegādi, kas veikta saskaņā ar 1. punkta a) līdz d) apakšpunktu, apliecina:

a) dokuments, ko parakstījusi atbildīgā persona, kura veikusi piegādi, un kur norādīts:

i) izmantotais piegādes veids;

ii) piegādes datums;

iii) ja dokuments nogādāts citai personai, nevis parādniekam – šīs personas vārds, uzvārds un sakars ar parādnieku;

vai arī

b) apstiprinājums par saņemšanu, ko parakstījis adresāts 1. punkta a) un b) apakšpunkta izpratnē.

15. pants

Piegāde parādnieka pārstāvjiem

Piegādi saskaņā ar 13. vai 14. pantu var veikt arī parādnieka pārstāvis.

16. pants

Parādnieka pienācīga informēšana par prasījumu

Lai nodrošinātu parādnieka pienācīgu informēšanu par prasījumu, dokumentam par tiesvedības uzsākšanu vai līdzvērtīgam dokumentam jāietver šādas ziņas:

a) pušu vārdi, uzvārdi vai nosaukumi un adreses;

b) prasījuma summa;

c) ja par prasījuma summu tiek pieprasīti procenti, – procentu likme un periods, par kuru tie aprēķināti, ja vien pamatsummai nav automātiski pieskaitīti likumiskie procenti saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem;

d) prasījuma pamatojums.

17. pants

Parādnieka pienācīga informēšana par procesuālo kārtību, kas nepieciešama prasījuma apstrīdēšanai

Dokumentā par tiesvedības uzsākšanu, līdzvērtīgā dokumentā vai pavēstē par uzaicinājumu uz tiesas sēdi skaidri jānorāda šādas ziņas, vai tās jāpievieno minētajiem dokumentiem:

a) procedūras noteikumi, lai apstrīdētu prasījumu, pēc vajadzības minot termiņu prasījuma apstrīdēšanai rakstveidā vai tiesas sēdei nolikto laiku, tās institūcijas nosaukums un adrese, kurai jāsniedz atbilde vai kurā jāierodas (pēc vajadzības), un vai ir nepieciešamība iecelt advokātu pārstāvībai;

b) sekas, ko var izraisīt iebilduma neizteikšana vai neierašanās, jo īpaši gadījumos, kad pret parādnieku var pieņemt vai izpildīt spriedumu, kā arī piedzīt no tā ar tiesvedību saistītos izdevumus.

18. pants

Neatbilstības obligātajām normām novēršana

1. Ja tiesas procesā izcelsmes dalībvalstī nav ievēroti 13. līdz 17. pantā noteiktie procedūras noteikumi, šādu neatbilstību novērš un spriedumu apstiprina par Eiropas izpildu rīkojumu:

a) ja spriedums ir nogādāts parādniekam saskaņā ar 13. vai 14. panta prasībām;

b) ja parādniekam ir bijusi iespēja apstrīdēt spriedumu, iesniedzot pārsūdzību, un parādnieks spriedumā vai tam pievienotā dokumentā ir bijis pienācīgi informēts par pārsūdzības procedūras noteikumiem, ietverot tās iestādes nosaukumu un adresi, kurai jāiesniedz pārsūdzība, un vajadzības gadījumā pārsūdzības termiņu; un

c) ja parādnieks nav apstrīdējis spriedumu saskaņā ar attiecīgajiem procedūras noteikumiem.

2. Ja tiesas procesā izcelsmes dalībvalstī nav ievēroti 13. pantā vai 14. pantā minētie procedūras noteikumi, šādu neatbilstību uzskata par novērstu, ja parādnieka izturēšanās prāvā liecina, ka tas personīgi ir saņēmis piegādājamo dokumentu pietiekami agri, lai parūpētos par savu aizstāvību.

19. pants

Minimālās normas sprieduma pārskatīšanai ārkārtas gadījumos

1. Turklāt attiecībā uz 13. līdz 18. pantu spriedumu drīkst apstiprināt par Eiropas izpildu rīkojumu tikai tad, ja parādnieks saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem ir tiesīgs iesniegt spriedumu pārskatīšanai, kad:

a) i) dokuments par tiesvedības uzsākšanu vai līdzvērtīgs dokuments, vai attiecīgā gadījumā pavēste par ierašanos uz prāvas izskatīšanu ir nogādāts(-a), izmantojot vienu no 14. pantā minētajiem veidiem; un

ii) piegādes termiņš nebija pietiekams, lai ļautu parādniekam parūpēties par savu aizstāvību, ja no tā puses nav konstatējama vaina;

vai

b) nepārvaramas varas apstākļi vai ārkārtas apstākļi, kuros parādnieks nav vainojams, aizkavēja to apstrīdēt prasījumu,

ja abos šajos gadījumos tas ir rīkojies nekavējoties.

2. Šis pants neietekmē dalībvalstu tiesības noteikt sprieduma pārskatīšanas iespēju ar nosacījumiem, kas nav tik stingri kā 1. punktā minētie.

IV NODAĻA

IZPILDE

20. pants

Izpildes process

1. Neietekmējot šīs nodaļas noteikumus, izpildes procesu reglamentē izpildes valsts tiesību akti.

Spriedumu, kas apstiprināts par Eiropas izpildu rīkojumu, izpilda ar tādiem pašiem nosacījumiem kā spriedumu, kas pieņemts izpildes dalībvalstī.

2. Kreditoram jāsniedz izpildes dalībvalsts kompetentajām izpildes iestādēm:

a) sprieduma noraksts, kas atbilst nosacījumiem, pēc kuriem var konstatēt tā autentiskumu;

b) Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma noraksts, kas atbilst nosacījumiem, pēc kuriem var konstatēt tā autentiskumu;

c) vajadzības gadījumā Eiropas izpildu rīkojuma apstiprinājuma transkripcija vai tā tulkojums izpildes dalībvalsts valsts valodā, vai, ja minētajā dalībvalstī ir vairākas valsts valodas, tajā valsts valodā vai vienā no tām valsts valodām, kādā noris tiesvedība paredzētās izpildes vietā saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem, vai citā valodā, kuru izpildes dalībvalsts ir norādījusi kā tai pieņemamu. Katra dalībvalsts var norādīt Eiropas Kopienas iestāžu oficiālo valodu vai valodas, kas nav tās valsts valoda(-s) un kas tai ir pieņemama(-s) apstiprinājuma aizpildīšanai. Tulkojumu apliecina persona, kas šim nolūkam kvalificēta kādā no dalībvalstīm.

3. No personas, kura vienā dalībvalstī ir pieprasījusi izpildīt spriedumu, kas citā dalībvalstī ir apstiprināts par Eiropas izpildu rīkojumu, nav atļauts prasīt nodrošinājumu, garantiju vai ķīlu neatkarīgi no tās nosaukuma, pamatojoties uz to, ka šai personai ir ārvalsts piederība vai tās domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta neatrodas izpildes dalībvalstī.

21. pants

Izpildes atteikums

1. Izpildes valsts kompetentā tiesa noraida sprieduma izpildi pēc parādnieka pieprasījuma, ja spriedums, kas apstiprināts par Eiropas izpildu rīkojumu, ir pretrunā ar kādu agrāku spriedumu, kas izdarīts jebkurā dalībvalstī vai trešajā valstī, ja:

a) agrākajam spriedumam ir bijis tas pats prasījuma pamats, un tas pieņemts lietā starp tām pašām pusēm;

b) agrākais spriedums ir pieņemts izpildes dalībvalstī vai atbilst nosacījumiem, kas vajadzīgi, lai to atzītu izpildes dalībvalstī; un

c) pretrunīgums nav minēts un nevarēja būt minēts lietas izskatīšanā izcelsmes dalībvalstī.

2. Spriedumu vai tā apstiprinājumu par Eiropas izpildu rīkojumu izpildes dalībvalstī nekādā gadījumā nedrīkst pārsūdzēt pēc būtības.

22. pants

Nolīgumi ar trešām valstīm

Šī regula neietekmē nolīgumus, ar kuriem dalībvalstis pirms Regulas (EK) Nr. 44/2001 stāšanās spēkā saskaņā ar Briseles Konvencijas par piekritību un spriedumu izpildīšanu civillietās un komerclietās 59. pantu apņēmās neatzīt spriedumus, kas izdarīti minētās konvencijas citās līgumslēdzējās valstīs pret atbildētājiem, kuru domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta atrodas trešā valstī, ja minētās konvencijas 4. pantā noteiktajos gadījumos spriedumu var pamatot tikai ar piekritību, kas norādīta minētās konvencijas 3. panta otrajā daļā.

23. pants

Izpildes atlikšana vai ierobežošana

Ja parādnieks

- ir apstrīdējis spriedumu, kas apstiprināts par Eiropas izpildu rīkojumu, ietverot pārskatīšanas pieteikumu 19. panta izpratnē, vai

- ir iesniedzis pieprasījumu labot vai atcelt Eiropas izpildu rīkojumu saskaņā ar 10. pantu,

izpildes dalībvalsts kompetentā tiesa vai iestāde, saņemot pieprasījumu no parādnieka,

a) izpildes procesā ietver tikai aizsardzības pasākumus; vai arī

b) nosaka, ka izpilde notiks tikai tad, ja būs sniegts tās noteiktais nodrošinājums; vai arī

c) ārkārtējos apstākļos aptur sprieduma izpildi.

V NODAĻA

IZLĪGUMI UN PUBLISKI AKTI

24. pants

Izlīgumi

1. Izlīgumu, kas attiecas uz prasījumu 4. panta 2. punkta izpratnē, ko ir apstiprinājusi tiesa vai kas noslēgts tiesvedības gaitā un ir jāizpilda dalībvalstī, kurā tas bija apstiprināts vai noslēgts, apstiprina par Eiropas izpildu rīkojumu, izmantojot II pielikumā sniegto veidlapas paraugu, iesniedzot pieprasījumu tiesai, kura izlīgumu apstiprinājusi vai kurā tas noslēgts.

2. Izlīgumu, kas izcelsmes dalībvalstī ir apstiprināts par Eiropas izpildu rīkojumu, izpilda citās dalībvalstīs, atsakoties no izpildāmības deklarācijas un neparedzot iespēju apstrīdēt tā izpildi.

3. Pēc vajadzības piemēro II nodaļas noteikumus, izņemot 5. pantu, 6. panta 1. punktu un 9. panta 1. punktu, kā arī IV nodaļas noteikumus, izņemot 21. panta 1. punktu un 22. pantu.

25. pants

Publiskie akti

1. Publisku aktu par prasījumu 4. panta 2. punkta izpratnē, kas jāizpilda vienā dalībvalstī, iesniedzot pieprasījumu izcelsmes dalībvalsts ieceltajai iestādei, apstiprina par Eiropas izpildu rīkojumu, izmantojot III pielikumā sniegto veidlapas paraugu.

2. Publisku aktu, kas izcelsmes dalībvalstī ir apstiprināts par Eiropas izpildu rīkojumu, izpilda citās dalībvalstīs, atsakoties no izpildāmības deklarācijas un neparedzot iespēju apstrīdēt tā izpildi.

3. Pēc vajadzības piemēro II nodaļas noteikumus, izņemot 5. pantu, 6. panta 1. punktu un 9. panta 1. punktu, kā arī IV nodaļas noteikumus, izņemot 21. panta 1. punktu un 22. pantu.

VI NODAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMS

26. pants

Pārejas noteikums

Šī regula attiecas tikai uz pieņemtajiem spriedumiem, tiesā noslēgtiem vai tiesas apstiprinātiem izlīgumiem un dokumentiem, kas oficiāli sastādīti vai reģistrēti kā publiski akti, ja šīs darbības ir veiktas pēc tam, kad šī regula ir stājusies spēkā.

VII NODAĻA

SAISTĪBA AR CITIEM KOPIENAS DOKUMENTIEM

27. pants

Saistība ar Regulu (EK) Nr. 44/2001

Šī regula neietekmē iespēju panākt sprieduma, izlīguma vai publiska akta, kuru pamatā ir neapstrīdēts prasījums, atzīšanu un izpildi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 44/2001.

28. pants

Saistība ar Regulu (EK) Nr. 1348/2000

Šī regula neskar Regulas (EK) Nr. 1348/2000 darbību.

VIII NODAĻA

VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

29. pants

Informācija par izpildes procesu un iestādēm

Dalībvalstis sadarbojas, lai plašai sabiedrībai un profesionāļu lokam sniegtu informāciju par:

a) izpildes metodēm un procedūrām dalībvalstīs;

b) dalībvalstu kompetentajām izpildes iestādēm,

jo īpaši, izmantojot Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, kas izveidots saskaņā ar Lēmumu 2001/470/EK [9].

30. pants

Informācija par prasību procedūru, valodām un iestādēm

1. Dalībvalstis paziņo Komisijai par:

a) labojumu un atsaukuma procedūrām, kas minētas 10. panta 2. punktā, un pārskatīšanas procedūru, kas minēta 19. panta 1. punktā;

b) valodām, kas ir pieņemamas saskaņā ar 20. panta 2. punkta c) apakšpunktu;

c) iestāžu sarakstu, kas minētas 25. pantā;

un visām turpmākajām šīs informācijas izmaiņām.

2. Informāciju, kas paziņota saskaņā ar 1. punktu, Komisija dara publiski pieejamu, publicējot to Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un izmantojot jebkādus citus piemērotus līdzekļus.

31. pants

Grozījumu izdarīšana pielikumos

Pielikumos sniegto veidlapu paraugu grozījumus pieņem saskaņā ar 32. panta 2. punktā minēto konsultāciju procedūru.

32. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 44/2001 75. pantā.

2. Ja ir norāde uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

33. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 21. janvārī.

To piemēro no 2005. gada 21. oktobra, izņemot 30., 31. un 32. pantu, kas piemērojami no 2005. gada 21. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas Līgumu.

Strasbūrā, 2004. gada 21. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

D. Roche

[1] OV C 203 E, 27.8.2002., 86. lpp.

[2] OV C 85, 8.4.2003., 1. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2003. gada 8. aprīļa Atzinums (OV C 64 E, 12.3.2004., 79. lpp.), Padomes 2004. gada 6. februāra Kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta 2004. gada 30. marta Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

[4] OV C 19, 23.1.1999., 1. lpp.

[5] OV C 12, 15.1.2001., 1. lpp.

[6] OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1496/2002 (OV L 225, 22.8.2002., 13. lpp.).

[7] OV L 160, 30.6.2000., 37. lpp.

[8] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

[9] OV L 174, 27.6.2001., 25. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

EIROPAS IZPILDU RĪKOJUMA APSTIPRINĀJUMS SPRIEDUMAM

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

EIROPAS IZPILDU RĪKOJUMA APSTIPRINĀJUMS IZLĪGUMAM

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

EIROPAS IZPILDU RĪKOJUMA APSTIPRINĀJUMS PUBLISKAM AKTAM

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

IZPILDES ATSAUKŠANAS VAI IEROBEŽOŠANAS APSTIPRINĀJUMS (6. panta 2. punkts)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

APSTIPRINĀJUMS, KAS AIZSTĀJ EIROPAS IZPILDU RĪKOJUMU PĒC APSTRĪDĒŠANAS (6. panta 3. punkts)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

PIEPRASĪJUMS EIROPAS IZPILDU RĪKOJUMA APSTIPRINĀJUMA LABOJUMIEM VAI ATSAUKŠANAI (10. panta 3. punkts)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top