Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0656

Komisijas Regula (EK) Nr. 656/2004 (2004. gada 7. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 752/93, ar ko paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EEK) Nr. 3911/92 par kultūras priekšmetu izvešanu

OJ L 104, 8.4.2004, p. 50–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 3 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 3 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 004 P. 271 - 282

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2012; Atcelts ar 32012R1081 . Latest consolidated version: 11/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/656/oj

32004R0656Official Journal L 104 , 08/04/2004 P. 0050 - 0061


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 656/2004

(2004. gada 7. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 752/93, ar ko paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EEK) Nr. 3911/92 par kultūras priekšmetu izvešanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 3911/92 par kultūras priekšmetu izvešanu[1], un jo īpaši tās 7. pantu,

pēc apspriešanās ar Kultūras priekšmetu padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1) Komisijas 1993. gada 30. marta Regula (EEK) Nr. 752/93, ar ko paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EEK) Nr. 3911/92 par kultūras priekšmetu izvešanu[2], nosaka izvešanas atļaujas veidlapas paraugu, kas piemērojams tām kultūras preču kategorijām, kuras uzskaitītas Regulas (EEK) Nr. 3911/92 pielikumā. Tomēr šāda veidlapa neatbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas "Norādījumiem par tirdzniecības dokumentu formu" un praksē tās izmantošana rada dažas problēmas.

(2) Tādēļ jāsagatavo jauns veidlapas paraugs, kas atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas "Norādījumiem par tirdzniecības dokumentu formu". Veidlapai arī jāpievieno paskaidrojumi, lai palīdzētu ieinteresētajām personām to sagatavot vienādi un pareizi.

(3) Regulā (EEK) Nr. 752/93 izvirzīts noteikums, ka veidlapa jāaizpilda ar mehāniskiem vai elektroniskiem līdzekļiem vai rokrakstā. Tomēr, lai samazinātu administratīvās izmaksas, dalībvalstīm, kuras to vēlas un kurām vajadzīgie tehniskie līdzekļi, jāatļauj izveidot dokumentu, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

(4) Lai nodrošinātu to, ka izdevēja iestāde saņem veidlapas 3. eksemplāru, jāparedz, ka muitas iestāde, caur kuru notiek izvešana no Kopienas muitas teritorijas, šo eksemplāru nosūta atpakaļ izdevējai iestādei, nevis izvedējam vai viņa/viņas pilnvarotajam pārstāvim, kā paredzēts pašlaik.

(5) Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 752/93,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 752/93 groza šādi:

1. Regulas 3. panta 3. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu tekstu:

"3. Veidlapas izgatavo iespiestā vai elektroniskā formā un aizpilda kādā no Kopienas oficiālajām valodām, ko noteikušas izdevējas dalībvalsts kompetentās iestādes."

2. Regulas 6. panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu tekstu:

"1. Iesniedzējs aizpilda pieteikuma veidlapas 1., 3., 6. līdz 21., 24. un, ja vajadzīgs, 25. aili, un citas lapas, izņemot to aili vai ailes, kurās atļauts veikt iepriekšēju iespiešanu."

3. Regulas 8. pantu groza šādi:

a) 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

"1. Tā muitas iestāde, kas atbild par izvešanas deklarācijas noformēšanu, nodrošina, ka ieraksti izvešanas deklarācijā vai, ja vajadzīgs, ATA karnetē atbilst ierakstiem izvešanas atļaujā un ka atsauce uz izvešanas atļauju ir ierakstīta izvešanas deklarācijas vai ATA karnetes pasakņa 44. ailē."

b) šā panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Kad aizpildīta 2. un 3. eksemplāra 23. aile, muitas iestāde, kas pilnvarota pieņemt izvešanas deklarāciju, nosūta atpakaļ deklarētājam vai viņa/viņas pilnvarotajam pārstāvim eksemplāru, kurš paredzēts īpašniekam."

c) 3. panta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:

"Muitas iestāde uzspiež savu zīmogu veidlapas 26. ailē un nosūta to atpakaļ izdevējai iestādei."

4. Regulas 16. panta 3. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu tekstu:

"3. Šo atļaujas veidlapu izgatavo iespiestā vai elektroniskā formā, vienā vai vairākās Kopienas oficiālajās valodās."

5. Regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2 pants

Izvešanas atļaujas, kas izsniegtas līdz 2004. gada 30. jūnijam, ir derīgas līdz 2005. gada 30. jūnijam.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2004. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 7. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Frederik Bolkestein

PIELIKUMS

"I PIELIKUMS

IZVEŠANAS ATĻAUJAS VEIDLAPAS STANDARTA PARAUGS

EIROPAS KOPIENA KULTŪRAS PRIEKŠMETI

1 1. Pieteikuma iesniedzējs (vārds un uzvārds/nosaukums un adrese) 2. Izvešanas atļauja Nr. Derīga līdz

PIETEIKUMS

3. Saņēmējs (adrese un galamērķa valsts) 4. PASTĀVIGI UZ LAIKU Atpakaļizvešanas datums

5. Izdevēja iestāde (nosaukums, adrese un dalībvalsts)

6. Pieteikuma iesniedzēja pārstāvis (vārds, uzvārds un adrese)

1 7. Priekšmeta vai priekšmetu īpašnieks (vārds un uzvārds/nosaukums un adrese) 8. Apraksts saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3911/92 pielikumu Kultūras priekšmeta(-u) kategorija(-s):

9. Kultūras priekšmeta(-u) apraksts 10. KN kods

11. Skaits/daudzums

12. Cena valsts valūtā

(Ja šeit nepietiek vietas, var turpināt uz vienas vai vairākām papildlapām, kuras jānokopē trīs eksemplāros, un šo informāciju ietver 9. līdz 20. ailē)

13. Kultūras priekšmeta vai priekšmetu izvešanas mērķis/atļaujas pieteikuma pamatojums

Identifikācijas kritēriji

14. Nosaukums vai tēma

15. Izmēri 16. Datēts 17. Citas raksturīgas pazīmes

18. Iesniegtie dokumenti/īpašas norādes attiecībā uz identifikāciju Fotoattēls (krāsains) Bibliogrāfija Saraksts Katalogs, Identifikācijas zīmes Vērtības apliecinājums 19. Mākslinieks, laika posms, darbnīca un/vai stils

20. Materiāls un tehnika

21. Pieteikums Lūdzu izdot atļauju norādītā kultūras priekšmeta vai priekšmetu izvešanai un apliecinu, ka šajā pieteikumā un pavaddokumentos aprakstītā informācija ir patiesa Paraksts 22. Izdevējas iestādes paraksts un zīmogs

Vieta un datums Parakstītāja vārds, uzvārds un amats) Vieta un datums

1 24. Kultūras priekšmeta(-u) fotoattēls(-i) (minimālais izmērs 9 cm × 12 cm)

PIETEIKUMS

1

(Juridiski apstiprina ar izdevējas iestādes parakstu un zīmogu)

25. Papildlapas

Veidlapai ir pievienotas papildlapas. Piezīme. Kompetentās iestādes attiecīgi izsvītro visas neaizpildītās vietas 9. ailē vai papildlapās.

EIROPAS KOPIENU KULTŪRAS PRIEKŠMETI

2 1. Pieteikuma iesniedzējs (vārds un uzvārds/nosaukums un adrese) 2. Izvešanas atļauja Nr. Derīga līdz

ĪPAŠNIEKA EKSEMPLĀRS

3. Saņēmējs (adrese un galamērķa valsts) 4. PASTĀVIGI UZ LAIKU Atpakaļizvešanas datums

7. Priekšmeta vai priekšmetu īpašnieks (vārds un uzvārds/nosaukums un adrese)

6. Pieteikuma iesniedzēja pārstāvis (vārds, uzvārds un adrese)

2 8. Apraksts saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3911/92 pielikumu Kultūras priekšmeta(-u) kategorija(-s): 5. Izdevēja iestāde (nosaukums, adrese un dalībvalsts)

9. Kultūras priekšmeta(-u) apraksts 10. KN kods

11. Skaits/daudzums

12. Cena valsts valūtā

(Ja šeit nepietiek vietas, var turpināt uz vienas vai vairākām papildlapām, kuras jānokopē trīs eksemplāros, un šo informāciju ietver 9. līdz 20. ailē)

13. Kultūras priekšmeta(-u) izvešanas mērķis/atļaujas pieteikuma pamatojums

Identifikācijas kritēriji

14. Nosaukums vai tēma

15. Izmēri 16. Datēts 17. Citas raksturīgas pazīmes

18. Iesniegtie dokumenti/īpašas norādes attiecībā uz identifikāciju Fotoattēls (krāsains) Bibliogrāfija Saraksts Katalogs Identifikācijas zīmes Vērtības apliecinājums 19. Mākslinieks, laika posms, darbnīca un/vai stils

20. Materiāls vai tehnika

23. AIZPILDA IZVEŠANAS MUITAS IESTĀDE Muitas iestāde Dalībvalsts Izvešanas deklarācijas Nr. Paraksts un zīmogs 22. Izdevējas iestādes paraksts un zīmogs

Vieta un datums

2 24. Kultūras priekšmeta(-u) fotoattēls(-i) (minimālie izmēri 9 cm × 12 cm)

ĪPAŠNIEKA EKSEMPLĀRS

2

(Juridiski apstiprina ar izdevējas iestādes parakstu un zīmogu)

25. Papildlapas

Veidlapai ir pievienotas papildlapas Piezīme. Kompetentās iestādes attiecīgi ievelk svītras neaizpildītā vietā 9. ailē vai papildlapās.

26. Izvešanas muitas iestāde Zīmogs

EIROPAS KOPIENU KULTŪRAS PRIEKŠMETI

3 1. Pieteikuma iesniedzējs (vārds un uzvārds/nosaukums un adrese) 2. Izvešanas atļauja Nr. Derīga līdz

EKSEMPLĀRS, KO NOSŪTA ATPAKAĻ IZDEVĒJAI IESTĀDEI

3. Saņēmējs (adrese un galamērķa valsts) 4. PASTĀVIGI UZ LAIKU Atpakaļizvešanas datums

7. Priekšmeta vai priekšmetu īpašnieks (vārds un uzvārds/nosaukums un adrese)

6. Pieteikuma iesniedzēja pārstāvis (vārds, uzvārds un adrese)

3 8. Apraksts saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3911/92 pielikumu Kultūras priekšmeta(-u) kategorija(-s): 5. Izdevēja iestāde (nosaukums, adrese un dalībvalsts)

9. Kultūras priekšmeta(-u) apraksts 10. KN kods

11. Skaits/daudzums

12. Cena valsts valūtā

(Ja šeit nepietiek vietas, var turpināt uz vienas vai vairākām papildlapām, kuras jānokopē trīs eksemplāros, un šo informāciju ietver 9. līdz 20. ailē)

13. Kultūras priekšmeta(-u) izvešanas mērķis/atļaujas pieteikuma pamatojums

Identifikācijas kritēriji

14. Nosaukums vai tēma

15. Izmēri 16. Datēts 17. Citas raksturīgas pazīmes

18. Iesniegtie dokumenti/īpašas norādes attiecībā uz identifikāciju Fotoattēls (krāsains) Bibliogrāfija Saraksts Katalogs Identifikācijas zīmes Vērtības apliecinājums 19. Mākslinieks, laika posms, darbnīca un/vai stils

20. Materiāls vai tehnika

23. AIZPILDA IZVEŠANAS MUITAS IESTĀDE Muitas iestāde Dalībvalsts Izvešanas deklarācijas Nr. Paraksts un zīmogs 22. Izdevējas iestādes paraksts un zīmogs

Vieta un datums

3 24. Kultūras priekšmeta(-u) fotoattēls(-i) (minimālie izmēri 9 cm × 12 cm)

EKSEMPLĀRS, KO NOSŪTA ATPAKAĻ IZDEVĒJAI IESTĀDEI

3

(Juridiski apstiprina ar izdevējas iestādes parakstu un zīmogu)

25. Papildlapas

Veidlapai ir pievienotas papildlapas Piezīme. Kompetentās iestādes attiecīgi izsvītro visas neaizpildītās vietas 9. ailē vai papildlapās.

26. Izvešanas muitas iestāde Zīmogs

PASKAIDROJUMI

1. Vispārīgi apsvērumi

1.1. Lai aizsargātu dalībvalstu kultūras mantojumu, ievērojot 1992. gada 9. decembra Regulu (EEK) Nr. 3911/92, kultūras priekšmetu izvešanai ir nepieciešamas atļaujas.

Komisijas 1993. gada 30. marta Regula (EEK) Nr. 752/93 norāda paraugu, kas nosaka, kā jāsastāda standarta izvešanas atļaujas. Tā mērķis ir garantēt standartizētas pārbaudes, kad notiek kultūras priekšmetu izvešana ārpus Kopienas robežām.

Komisijas 1998. gada 16. jūlija Regula (EK) Nr. 1526/98 paredz divu citu veidu izvešanas atļaujas, proti:

- īpašās atklātās atļaujas jāizsniedz īpašiem kultūras priekšmetiem, kuri regulāri uz laiku jāizved no Kopienas izmantošanai un/vai izstādīšanai trešā valstī,

- vispārējās atklātās atļaujas jāizdod muzejiem vai citām iestādēm attiecībā uz to pastāvīgajiem krājumiem piederīgu preču pagaidu izvešanu, kuras regulāri ir uz laiku izvedamas no Kopienas izstādīšanai trešā valstī.

1.2. Standarta izvešanas atļauju veidlapu trīs kopijas jāaizpilda salasāmi un neizdzēšami, vēlams, ar mehāniskiem vai elektroniskiem līdzekļiem. Ja tās ir rakstītas ar roku, tās jāaizpilda ar tinti un drukātiem burtiem. Tajās nekādā gadījumā nedrīkst būt dzēsumu, labotu vārdu vai citu labojumu.

1.3. Neizmantotās ailes jāpārsvītro, lai tās nevarētu papildināt.

Kopijas var identificēt pēc to numerācijas un funkcijas, kas norādītas kreisajā malā. Tās veidlapā jānorāda šādi:

- 1. eksemplārs: iesniegums jāpatur izdevējai iestādei (norādīt šīs iestādes identitāti katrā dalībvalstī); papildu sarakstu gadījumā jāizmanto tik daudz 1. kopijas, cik vajadzīgs; kompetentās izdevējas iestādes ziņā ir noteikt, vai ir jāizsniedz vairāk nekā viena izvešanas atļauja,

- 2. eksemplārs: jāuzrāda kompetentajā izvešanas muitas iestādē, lai pamatotu izvešanas deklarāciju un pēc tam, kad to ir apzīmogojusi minētā iestāde, tā glabājas pie atļaujas turētāja,

- 3. eksemplārs: jāuzrāda kompetentajā izvešanas muitas iestādē un pēc tam jāpievieno sūtījumam, līdz tas nonāk izbraukšanas muitas iestādē; izbraukšanas muitas iestāde apzīmogo šo eksemplāru un tad nosūta atpakaļ izdevējai iestādei.

2. Pozīcijas

1. aile: Pieteikuma iesniedzējs: privātpersonas vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums un pilna dzīvesvietas adrese vai uzņēmuma galvenās mītnes adrese.

2. aile: Izvešanas atļauja: aizpilda kompetentās iestādes.

3. aile: Saņēmējs: saņēmēja vārds un uzvārds vai nosaukums un pilna adrese, tostarp trešā valsts, uz kuru priekšmetu izved pastāvīgi vai uz laiku.

4. aile: Norāda, vai izvešana ir pastāvīga, vai uz laiku.

5. aile: Izdevēja iestāde: tās kompetentās iestādes un dalībvalsts nosaukums, kas izsniedz atļauju.

6. aile: Pieteikuma iesniedzēja pārstāvis: jāaizpilda tikai tad, ja pieteikumu iesniedz pieteikuma iesniedzēja pilnvarots pārstāvis.

7. aile: Priekšmeta vai priekšmetu īpašnieks: vārds un uzvārds/nosaukums un adrese.

8. aile: Apraksts, ņemot vērā Regulas (EEK) Nr. 3911/92 pielikumu. Kultūras priekšmeta(-u) kategorija(-s): šie priekšmeti ir klasificēti kategorijās, kas numurētas no 1 līdz 14. Ierakstiet tikai atbilstošo numuru.

9. aile: Kultūras priekšmeta(-u) apraksts: norāda precīzu priekšmeta(-u) veidu (piemēram, glezna, skulptūra, bareljefs, filmu negatīva matrice vai pozitīva kopija, mēbeles vai priekšmeti, mūzikas instrumenti) un sniedz priekšmeta(-u) izskata objektīvu aprakstu.

- 12. kategorijas priekšmetiem: norāda kolekcijas veidu un/vai ģeogrāfisko izcelsmi.

- Zinātniskām kolekcijām un eksemplāriem: norāda zinātnisko nosaukumu.

- Arheoloģiskām kolekcijām, kas sastāv no liela priekšmetu skaita: pietiek ar vispārīgu aprakstu, kuram pievieno zinātniskās vai arheoloģiskās iestādes izsniegtu apliecinājumu vai sertifikātu un priekšmetu sarakstu.

Ja nav pietiekami daudz vietas, lai aprakstītu visus priekšmetus, pieteikuma iesniedzējs pievieno jebkādas vajadzīgas papildu lapas.

10. aile: KN kods: atsaucei norāda kombinētās nomenklatūras kodu.

11. aile: Skaits/daudzums: norāda preču skaitu, jo īpaši tad, ja tās veido komplektu.

Filmām norāda ruļļu skaitu, formātu un garumu.

12. aile: Vērtība valsts valūtā: norāda priekšmeta(-u) vērtību valsts valūtā.

13. aile: Kultūras priekšmeta(-u) izvešanas mērķis/atļaujas pieteikuma pamatojums: norāda, vai izvedamais priekšmets ir pārdots, vai to ir paredzēts pārdot, izstādīt, novērtēt, remontēt vai izmantot citiem mērķiem, un vai tas ir obligāti jāved atpakaļ.

14. aile: Nosaukums vai tēma: ja darbam nav precīza nosaukuma, sniedz šā priekšmeta izskata aprakstu vai, ja tās ir filmas, apraksta sižetu.

Zinātniskiem instrumentiem vai citiem priekšmetiem, kuriem nav iespējams norādīt to nosaukumu vai tematu, pietiek aizpildīt 9. aili.

15. aile: Izmēri: priekšmeta(-u) un jebkādu statīvu izmēri (centimetros).

Ja priekšmetam ir neparastas un sarežģītas formas, izmērus norāda šādā secībā: H × L × D (garums, platums un augstums).

16. aile: Datēts: ja nav zināms precīzs datums, norāda gadsimtu un gadsimta daļu (pirmais ceturksnis, pirmā puse) vai tūkstošgadi (no 1. līdz 6. kategorijai).

Antīkiem priekšmetiem, kuriem jāprecizē vecums (vairāk nekā 50 vai 100 gadus veci vai 50 līdz 100 gadus veci), un tiem, kuriem nepietiek norādīt tikai gadsimtu, norāda gadu, arī tad, ja tas ir aptuvens (piemēram, ap 1980. gadu, aptuveni 1950. gads).

Ja filmām nav zināms datums, norāda desmitgadi.

Attiecībā uz kolekcijām (arhīviem un bibliotēkām) norāda agrākos un vēlākos datumus.

17. aile: Citas raksturīgas pazīmes: sniedz jebkādu citu informāciju par formālajiem aspektiem, kas būtu noderīga identifikācijai, piemēram, priekšvēsture, izpildes nosacījumi, bijušie īpašnieki, saglabāšanas un restaurācijas stāvoklis, bibliogrāfija, elektroniskais kods un marķējums.

18. aile: Iesniegtie dokumenti/īpašas norādes attiecībā uz identifikāciju: attiecīgos lodziņus atzīmē ar krustiņu.

19. aile: Mākslinieks, laika posms, darbnīca un/vai stils: ja zināms un reģistrēts, norāda mākslinieka vārdu. Ja darbi ir radīti, sadarbojoties vairākiem māksliniekiem, vai ja tās ir kopijas, norāda māksliniekus vai mākslinieku, kura darba kopija tā ir, ja tas ir zināms. Ja darbu piedēvē tikai vienam māksliniekam, ieraksta "Piedēvēts ..".

Ja mākslinieks nav zināms, norāda darbnīcu, skolu vai stilu (piemēram, Velaskesadarbnīca, Venēcijas skola, Ming periods, Luija XV stils vai Viktorijas stils).

Iespieddarbu gadījumā norāda izdevēja vārdu, publicēšanas vietu un gadu.

20. aile: Materiāls un tehnika: šajā ailē sniegtajai informācijai jābūt pēc iespējas precīzai. Norāda izmantotos materiālus un precizē izmantoto tehniku (piemēram, eļļas glezna, kokgriezumi, zīmējumi ar kokogli vai zīmuli, bronzas liešana vaska formās, nitrāta filma utt.).

21. aile (1. eksemplārs) Pieteikums: aizpilda pieteikuma iesniedzējs vai viņa/viņas pilnvarots pārstāvis, kas galvo par pieteikumā un apliecinošos dokumentos sniegtās informācijas pareizību.

22. aile: Izdevējas iestādes paraksts un zīmogs: trīs atļaujas kopijas aizpilda kompetentā iestāde, ierakstot vietu un datumu.

23. aile (2. un 3. kopija): Aizpilda izvešanas muitas iestāde: aizpilda tā muitas iestāde, kur tiek veikti izvešanas darījumi un kur uzrāda izvešanas atļauju.

"Izvešanas muitas iestāde" ir iestāde, kur iesniedz izvešanas deklarāciju un veic izvešanas formalitātes.

24. aile: Kultūras priekšmeta(-u) fotoattēls(-i): pielīmē krāsainu fotoattēlu (vismaz 9 × 12 cm). Lai atvieglotu trīsdimensiju priekšmetu identifikāciju, var pieprasīt fotogrāfijas dažādos rakursos.

Kompetentai iestādei jāapstiprina fotoattēli ar izdevējas iestādes parakstu un zīmogu.

Kompetentās iestādes var pieprasīt citus fotoattēlus.

25. aile: Papildlapas: norāda izmantoto papildlapu skaitu, ja tādas ir.

26. aile (2. un 3. kopija): Izbraukšanas muitas iestāde: aizpilda izbraukšanas muitas iestāde.

"Izbraukšanas muitas iestāde" ir pēdējā muitas iestāde, pirms priekšmetus izved no Kopienas muitas teritorijas."

[1] OV L 395, 31.12.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

[2] OV L 77, 31.3.1993., 24. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1526/98 (OV L 201, 17.7.1998., 47. lpp.).

Top