EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0599

Komisijas Regula (EK) Nr. 599/2004 (2004. gada 30. marts) par vienota parauga sertifikāta un inspekcijas ziņojuma ieviešanu Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiemDokuments attiecas uz EEZ

OJ L 94, 31.3.2004, p. 44–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 39 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 39 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 215 - 226

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Atcelts ar 32020R2235

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/599/oj

32004R0599Oficiālais Vēstnesis L 094 , 31/03/2004 Lpp. 0044 - 0056


Komisijas Regula (EK) Nr. 599/2004

(2004. gada 30. marts)

par vienota parauga sertifikāta un inspekcijas ziņojuma ieviešanu Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu [1], un jo īpaši tās 20. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu [2], un jo īpaši tās 16. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 19. novembra Direktīvu 91/628/EEK par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā un par Direktīvu 90/425/EEK un 91/496/EEK grozīšanu [3], un jo īpaši tās 15. pantu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Lēmumu 92/438/EEK par veterinārās robežkontroles procedūru datorizāciju (Shift projekts), par Direktīvu 90/675/EEK, 91/496/EEK, 91/628/EEK un Lēmuma 90/424/EEK grozīšanu un Lēmuma 88/192/EEK atcelšanu [4], un jo īpaši tā 12. pantu,

tā kā:

(1) Kopienas iekšējai tirdzniecībai paredzēto veselības sertifikātu vienādošana ir svarīgs priekšnoteikums, lai varētu ieviest Traces sistēmu saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2003/623/EK par integrētas datorizētas veterinārās sistēmas Traces izveidi [5], lai būtu iespējams pienācīgi pārvaldīt un apstrādāt savāktos datus ar nolūku uzlabot veselības aizsardzību Kopienā.

(2) Lai varētu elektroniski apstrādāt datus, jāievieš vienots paraugs, kurā ieraksta saskaņā ar Direktīvām 89/662/EEK, 91/628/EEK un 90/425/EEK veikto inspekciju rezultātus, un uz to balstās standartizēta rezultātu noformēšana saskaņā ar minētajām direktīvām.

(3) Ir jāsaskaņo dokumentu paraugi, kas noteikti šādos Kopienas tiesību aktos:

- F pielikumā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvai 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā [6],

- D1 un D2 pielikumā Padomes 1988. gada 14. jūnija Direktīvai 88/407/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar sasaldētu mājas liellopu spermu un tās ievedumiem [7],

- C pielikumā Padomes 1989. gada 25. septembra Direktīvai 89/556/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu sugu mājdzīvnieku embrijiem un to ievešanu no trešām valstīm [8],

- C pielikumā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvai 90/426/EEK par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un ievešanu no trešām valstīm [9],

- D pielikumā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvai 90/429/EEK ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar cūku sugu mājdzīvnieku spermu un tās ievedumiem [10],

- IV pielikumā Padomes 1990. gada 15. oktobra Direktīvai 90/539/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm [11],

- E pielikumā Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvai 91/67/EEK, kura attiecas uz dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē akvakultūras dzīvnieku un produktu laišanu tirgū [12],

- E pielikumā Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvai 91/68/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas ietekmē aitu un kazu tirdzniecību Kopienā [13],

- E pielikumā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvai 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un ievedumiem Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā [14],

- pielikumā Komisijas 1994. gada 18. aprīļa Lēmumam 94/273/EK par veterināro sertifikāciju tādu suņu un kaķu laišanai tirgū Apvienotajā Karalistē un Īrijā, kuru izcelsme nav minētajās valstīs [15],

- pielikumā Komisijas 1995. gada 24. jūlija Lēmumam 95/294/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības sertifikāta paraugu zirgu olšūnu un embriju tirdzniecībai [16],

- pielikumā Komisijas 1995. gada 24. jūlija Lēmumam 95/307/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības sertifikāta paraugu zirgu spermas tirdzniecībai [17],

- I un II pielikumā Komisijas 1995. gada 19. septembra Lēmumam 95/388/EK, ar ko nosaka sertifikātu paraugu Kopienas iekšējai tirdzniecībai ar aitu un kazu sugas dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem [18],

- pielikumā Komisijas 1995. gada 9. novembra Lēmumam 95/483/EK, ar ko nosaka sertifikāta paraugu Kopienas iekšējai tirdzniecībai ar cūku olšūnām un embrijiem [19],

- I un II pielikumā Komisijas 1999. gada 27. jūlija Lēmumam 1999/567/EK, ar ko nosaka Padomes Direktīvas 91/67/EEK 16. panta 1. punktā minētā sertifikāta paraugu [20],

- I pielikumā Komisijas 2003. gada 23. maija Lēmumam 2003/390/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus, ar kādiem laiž tirgū akvakultūras dzīvnieku sugas, kas tiek uzskatītas par neuzņēmīgām pret noteiktām slimībām, un to produktus [21],

- IV pielikumā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvai 64/433/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas jāievēro svaigas gaļas ražošanā un tirdzniecībā [22],

- VI pielikumā Padomes 1971. gada 15. februāra Direktīvai 71/118/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē svaigas mājputnu gaļas ražošanu un laišanu tirgū [23],

- D pielikumā Padomes 1976. gada 21. decembra Direktīvai 77/99/EEK par veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar gaļas produktiem [24],

- IV pielikumā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvai 91/495/EEK par sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē trušu gaļas, kā arī saimniecībās audzētu medījamo dzīvnieku gaļas ražošanu un laišanu tirgū [25],

- II pielikumā Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīvai 92/45/EEK par sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības problēmām, kas saistītas ar medījamo dzīvnieku nogalināšanu un to gaļas laišanu tirgū [26],

- V pielikumā Padomes 1994. gada 14. decembra Direktīvai 94/65/EK, ar ko nosaka prasības maltas gaļas un gaļas izstrādājumu ražošanai un laišanai tirgū [27].

(4) Kompetento iestāžu informācijas apmaiņas kārtība, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regulā (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam [28], ir jāsaskaņo arī attiecībā uz dzīvnieku blakusproduktu un pārstrādes produktu nosūtīšanu.

(5) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Veselības sertifikātus, kas paredzēti Kopienas iekšējai tirdzniecībai, izņemot reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku veselības sertifikātus, noformē, ņemot vērā pielikumā norādīto vienoto paraugu.

Šie sertifikātu paraugi ietver:

1) standartizētu I daļu ("sūtījuma raksturojums");

2) II daļu ("sertificēšana"), kurā paredzēts norādīt tiesību aktos noteiktās prasības, kas attiecas uz katru sugu, ražošanas veidu un produktu veidu, kā arī

3) standartizētu III daļu ("pārbaudes"), kurā ieraksta saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem veikto inspekciju rezultātus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 31. decembrī.

Tomēr, ja dalībvalstis vēlas, tās var izmantot šādu vienotu sertifikātu paraugu saistībā ar Traces sistēmu jau no 2004. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 30. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK.

[2] OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[3] OV L 340, 11.12.1991., 17. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[4] OV L 243, 25.8.1992., 27. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 95/1/EK.

[5] OV L 216, 28.8.2003., 58. lpp.

[6] OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 21/2004.

[7] OV L 194, 22.7.1988., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2004/101/EK.

[8] OV L 302, 19.10.1989., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[9] OV L 224, 18.8.1990., 42. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[10] OV L 224, 18.8.1990., 62. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[11] OV L 303, 31.10.1990., 6. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[12] OV L 46, 19.2.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[13] OV L 46, 19.2.1991., 19. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2003/708/EK.

[14] OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1398/2003.

[15] OV L 102, 12.4.2001., 63. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2001/298/EK.

[16] OV L 182, 2.8.1995., 27. lpp.

[17] OV L 185, 4.8.1995., 58. lpp.

[18] OV L 234, 3.10.1995., 30. lpp.

[19] OV L 275, 18.11.1995., 30. lpp.

[20] OV L 216, 14.8.1999., 13. lpp.

[21] OV L 135, 3.6.2003., 19. lpp.

[22] OV 121, 29.7.1964., 2012./64. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[23] OV L 55, 8.3.1971., 23. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 807/2003.

[24] OV L 26, 31.1.1977., 85. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 807/2003.

[25] OV L 268, 24.9.1991., 41. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[26] OV L 268, 14.9.1992., 35. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[27] OV L 368, 31.12.1994., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 806/2003.

[28] OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top