Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0594

Commission Regulation (EC) No 594/2004 of 30 March 2004 determining the operative events applicable to products in the fruit and vegetables sector and to processed fruit and vegetable products

OJ L 94, 31.3.2004, p. 17–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 328 - 332
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 12 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 12 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Atcelts ar 32006R1913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/594/oj

32004R0594Oficiālais Vēstnesis L 094 , 31/03/2004 Lpp. 0017 - 0021


Komisijas Regula (EK) Nr. 594/2004

(2004. gada 30. marts),

ar ko nosaka noteicošās dienas, kuras piemēro produktiem augļu un dārzeņu nozarē un augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2799/98, ar ko nosaka eiro agromonetāro režīmu [1], un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Ar Regulu (EK) Nr. 2799/98 ieviesa jaunu agromonetāro režīmu no 1999. gada 1. janvāra. Sīki izstrādāti noteikumi minētā režīma piemērošanai ir noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 2808/98 [2]. Minētā regula nosaka noteicošās dienas piemērojamiem konversijas kursiem, pamatojoties uz kritērijiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 2799/98 3. pantā, un neierobežojot turpmāk nosakāmās detaļas vai sniedzamās atkāpes, ja vajadzīgs, noteikumos, kas aptver attiecīgās produktu grupas. Tādēļ noteicošās dienas konversijas kursiem, ko piemēro produktiem augļu un dārzeņu sektorā un augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem, jānosaka un jāgrupē vienā regulā.

(2) Padomes 1996. gada 28. oktobra Regula (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopīgo organizāciju [3] un Padomes 1996. gada 28. oktobra Regula (EK) Nr. 2201/96 par augļu un dārzeņu pārstrādes produktu tirgus kopīgo organizāciju [4] ir vairākkārt grozītas. Skaidrības labad Komisijas 1998. gada 4. februāra Regula (EK) Nr. 293/98, ar kuru paredz noteicošās dienas, kas jāpiemēro attiecībā uz produktiem augļu un dārzeņu nozarē, augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem un daļēji arī dzīviem augiem un puķkopības produktiem, kā arī dažiem produktiem, kas uzskaitīti EK Līguma II pielikumā, un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 1445/93 [5], jāgroza un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(3) Ar 4. panta 1. punkta otro daļu Komisijas 2003. gada 11. augusta Regulā (EK) Nr. 1432/2003, kurā izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi Padomes Regulas (EK) Nr. 2200/96 piemērošanai attiecībā uz ražotāju organizāciju atzīšanas un ražotāju grupu pagaidu atzīšanas nosacījumiem [6], nosaka realizējamās produkcijas minimālo apjomu, ko prasa no atzītu ražotāju organizācijām, ievērojot Regulas (EK) Nr. 2200/96 11. panta 2. punkta a) apakšpunktu. Tā kā attiecīgais apjoms ir ikgadējs, noteicošā diena minētā apjoma lauksaimniecības konversijas kursam jānosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2799/98 3. panta 2. punktu, sākot no attiecīgā gada 1. janvāra.

(4) Regulas (EK) Nr. 2200/96 15. panta 3. punktā ir noteikti nosacījumi, ar kādiem dalībvalstis var noteikt Kopienas kompensācijas par izņemšanu no tirgus, ko maksā no darbības fondiem, piemaksas ierobežojumu. Minētās valsts maksimālās piemaksas ir noteiktas II pielikumā Komisijas 2004. gada 21. janvāra Regulā (EK) Nr. 103/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2200/96 īstenošanai attiecībā uz intervences pasākumiem un izņemšanu no tirgus augļu un dārzeņu nozarē [7]. Noteicošo dienu, kas piemērojama atbilstošajai kompensācijai par izņemšanu no tirgus, piemēro attiecīgā ierobežojuma konversijas kursam un maksimālajai piemaksai.

(5) Ar I pielikuma 3. punktu Komisijas 2003. gada 11. augusta Regulā (EK) Nr. 1433/2003, kurā izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2200/96 attiecībā uz darbības programmām, darbības fondiem un Kopienas finansiālu palīdzību [8], nosaka maksimālo pieskaitāmo izmaksu summu, ko var iekļaut darbības programmā. Tā kā attiecīgā summa ir ikgadēja, konversijas kurss, kas piemērojams citiem attiecīgā darbības fonda elementiem, ievērojot Regulas (EK) Nr. 2799/98 3. panta 2. punktu un kā izņēmumu — Regulas (EK) Nr. 2808/98 4. panta 2. punktu, jāpiemēro minētajai summai.

(6) Regulas (EK) Nr. 2808/98 3. panta 1. punkta ceturtajā ievilkumā ir paredzēts, ka, izņemot produktus no tirgus augļu un dārzeņu nozarē, noteicošā diena konversijas kursam būs tā mēneša pirmā diena, kurā notiek izņemšana. Minētais noteikums jāpiemēro ne tikai darbībām, kas saistītas ar izņemšanu no tirgus un ko veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 23. panta 1. punktu, bet arī tādēļ, ka saistītas vai līdzīgas darbības ir iesaistītas, tas jāpiemēro atbalstam attiecībā uz augļu un dārzeņu, ko izplata bez maksas, pārvadāšanas izmaksām, kā paredzēts ar Regulas (EK) Nr. 103/2004 16. panta 1. punktu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 30. panta 6. punktu, kā arī produktu, ko izplata bez maksas, šķirošanas un iepakošanas maksimālajām izmaksām, kas radušās Kopienā, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 103/2004 17. pantā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 30. panta 6. punktu.

(7) Ar 2. panta 3. punktu Komisijas 1994. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu importa režīma piemērošanas noteikumiem [9]paredz, ka maksājums ar vienoti noteiktu likmi jāatskaita no cenām, kas reģistrētas saskaņā ar 2. panta 2. punktu, ja minētās cenas ir noteiktas vairumtirdzniecības/mazumtirdzniecības posmā. Šajā gadījumā pēc analoģijas jāpiemēro Regulas (EEK) Nr. 2808/98 5. panta 2. punkts.

(8) Regulas (EK) Nr. 2808/98 5. panta 2. punkta noteikumi jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. panta 1. punktā minētās standarta ievešanas vērtības aprēķināšanai.

(9) Lai piemērotu Regulas (EK) Nr. 3223/94 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 5. panta 1.a punkta a) apakšpunktu ("rēķina metode"), attiecīgās partijas iekļuves cena jāizsaka eiro. Pēc analoģijas ar Regulas (EK) Nr. 2808/98 2. pantu piemērojamiem konversijas kursiem jābūt tiem, kas ir spēkā muitas deklarācijas pieņemšanas dienā.

(10) Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. pantā paredzētās eksporta kompensācijas ir iekļautas tirdzniecības režīmā ar trešām valstīm, kas ieviests ar minētās regulas V sadaļu. Tādēļ jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 2808/98 2. pants.

(11) Ar Regulas (EK) Nr. 2201/96 2. pantu ievieš ražošanas atbalsta shēmu atsevišķiem tomātu, persiku un bumbieru pārstrādes produktiem. Minētā shēma paredz atbalstu, kas jāpiešķir ražotāju organizācijām. Līdzīgi minētās regulas 6.a pants ievieš ražošanas atbalsta shēmu žāvētām vīģēm un plūmēm. Minētā shēma paredz atbalstu, kas jāpiešķir pārstrādātājiem, ja tie maksā minimālo cenu ražotājiem. Ņemot vērā iesaistīto tirgotāju, pārstrādātāju un ražotāju lielo skaitu, konversijas kursa noteicošajai dienai, ievērojot Regulas (EK) Nr. 2799/98 3. panta 2. punktu un kā izņēmumu — Regulas (EK) Nr. 2808/98 3. panta 2. punktu, jābūt tā mēneša pirmajai dienai, kurā pārstrādātājs pārņem produktus. Šai pārņemšanai jābūt definētai.

(12) Regulas (EK) Nr. 2808/98 3. panta 1. punktu jāpiemēro rozīņu un žāvētu vīģu iepirkuma cenai, kā minēts Regulas (EK) Nr. 2201/96 9. panta 2. punktā.

(13) Regulas (EK) Nr. 2201/96 9. panta 4. punkts paredz atbalstu rozīņu un vīģu uzglabāšanai. Minēto atbalstu piešķir par faktisko uzglabāšanas laiku. Administratīvā praktiskuma labad saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2799/98 3. panta 2. punktu jānosaka ikmēneša noteicošā diena atbalsta piešķiršanai.

(14) Regulas (EEK) Nr. 2808/98 3. panta 1. punkts jāpiemēro pārdošanas cenām, kas iepriekš noteiktas eiro, ievērojot Regulas (EK) Nr. 2201/96 9. panta 7. punktu, rozīnēm un vīģēm, kas atrodas glabājumu aģentūrās.

(15) Regulas (EEK) Nr. 2808/98 5. panta 4. punkta otrais ievilkums jāpiemēro nodrošinājumiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 2201/96 9. panta 3. punkta otrajā daļā un 9. panta 7. punkta otrajā daļā.

(16) Eksporta kompensācijas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 2201/96 16. pantā, un izvedmuita dažiem produktiem, kas satur pievienotu cukuru, kā paredzēts minētās regulas 20. pantā, ir daļa no tirdzniecības režīma ar trešām valstīm, kas ieviests ar minētās regulas II sadaļu. Tādēļ jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 2808/98 2. pants.

(17) Shēma, kura ieviesta ar Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2202/96, ar ko ievieš Kopienas atbalsta shēmu noteiktu citrusaugļu ražotājiem [10], paredz atbalstu ražotāju organizācijām par citroniem, greipfrūtiem, apelsīniem, mandarīniem, klementīniem un sacumām, kas saskaņā ar līgumiem tiek piegāti pārstrādātājiem. Ņemot vērā iesaistīto tirgotāju, pārstrādātāju un ražotāju lielo skaitu, konversijas kursa noteicošajai dienai, ievērojot Regulas (EK) Nr. 2799/98 3. panta 2. punktu un kā izņēmumu — Regulas (EK) Nr. 2808/98 3. panta 2. punktu, jābūt tā mēneša pirmajai dienai, kurā pārstrādātājs pārņem produktus. Pārņemšana notiek tad, kad ir izstrādāts piegādes sertifikāts, kā paredzēts 17. panta 2. punktā Komisijas 2003. gada 1. decembra Regulā (EK) Nr. 2111/2003, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2202/96, ar kuru ievieš Kopienas atbalsta shēmu noteiktu citrusaugļu ražotājiem [11].

(18) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Svaigu augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas un Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu pārvaldības komitejas kopīgo atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA DEFINĪCIJAS

1. pants

Definīcijas

1. Šajā regulā piemēro definīcijas, kas ietvertas Regulas (EEK) Nr. 2799/98 1. pantā.

2. Šajā regulā "partijas pārņemšana" ir tās fiziskās piegādes sākums.

II NODAĻA SVAIGI AUGĻI UN DĀRZEŅI

2. pants

Ražotāju organizācijas

Noteicošā diena kursam, pēc kura konvertē realizējamās produkcijas minimālo apjomu un kurš noteikts Regulas (EK) Nr. 1423/2003 4. panta 1. punktā eiro, ir attiecīgā gada 1. janvāris.

3. pants

Darbības fondi

1. Lai piemērotu Regulas (EK) Nr. 2200/96 15. panta 3. punkta otro apakšpunktu, konversijas kurss maksimālajām piemaksām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 103/2004 II pielikumā, ir tas kurss, ko piemēro attiecīgajai Kopienas kompensācijai par izņemšanu no tirgus, kā noteikts, ievērojot šīs regulas 4. panta 1. punktu.

2. Noteicošā diena konversijas kursam, ko piemēro kopsummai, kura noteikta Regulas (EK) Nr. 1433/2003 pielikuma 3. punktā, ir 1. janvāris gadā, uz ko attiecas šī summa.

4. pants

Intervences pasākumi, izņemšana no tirgus, transporta, šķirošanas un iepakošanas izmaksas

1. Noteicošā diena konversijas kursam, ko piemēro Kopienas kompensācijai par izņemšanu no tirgus, kura noteikta Regulas (EK) Nr. 2200/96 V pielikumā, ir tā mēneša pirmā diena, kad notiek izņemšana.

2. Konversijas kurss, kas jāpiemēro vienotas likmes transporta izmaksām, kuras minētas Regulas (EK) Nr. 103/2004 16. panta 1. punktā un noteiktas minētās regulas V pielikumā, ir kurss, kas noteikts saskaņā ar iepriekš minēto 1. punktu.

3. Konversijas kurss, kas jāpiemēro vienotas likmes šķirošanas un iepakošanas izmaksām, kuras noteiktas Regulas (EK) Nr. 103/2004 17. punkta 1. punktā, ir kurss, kas noteikts saskaņā ar iepriekš minēto 1. punktu.

5. pants

Iekļuves cenas

1. Noteicošā diena kursam, kas jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 3223/94 2. panta 3. punktā minētā maksājuma ar vienotu noteiktu likmi konversijai nepievienojušās dalībvalsts valsts valūtā, ir attiecīgās cenas reģistrācijas diena.

2. Lai aprēķinātu standarta ievešanas vērtību, kas minēta Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. panta 1. punktā, noteicošā diena reprezentatīvo cenu konversijas kursam ir tā, uz kuru attiecas minētās cenas.

3. Lai piemērotu Regulas (EK) Nr. 3223/94 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 5. panta 1.a punkta a) apakšpunktu, noteicošā diena konversijas kursam ir muitas deklarācijas pieņemšanas diena.

6. pants

Kompensācijas

Regulas (EK) Nr. 2808/98 2. pantu piemēro eksporta kompensācijām, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 1. punktā.

III NODAĻA AUGĻU UN DĀRZEŅU PĀRSTRĀDES PRODUKTI

7. pants

Atbalsts tomātu, persiku, bumbieru, vīģu un plūmju pārstrādei

1. Noteicošā diena konversijas kursam, ko piemēro to ražotāju organizāciju atbalstam, kas minētas Regulas Nr. 2201/96 2. pantā, par tomātiem, persikiem un bumbieriem un žāvētu vīģu un plūmju ražošanas atbalstam, kā minēts norādītās regulas 6.a panta 1. punktā, ir tā mēneša pirmā diena, kurā pārstrādātājs pārņem produktus.

2. Noteicošā diena konversijas kursam, kas jāpiemēro minimālajām cenām, kā minēts Regulas (EK) Nr. 2201/96 6.a panta 2. punktā, ir tā mēneša pirmā diena, kurā pārstrādātājs pārņem produktus.

8. pants

Atbalsts rozīnēm un žāvētām vīģēm

1. Noteicošā diena konversijas kursam, kas jāpiemēro iepirkuma cenai, kura minēta Regulas (EK) Nr. 2201/96 9. panta 2. punktā, ir diena, kurā produktus pārņem glabājumu aģentūra minētā panta 1. punkta nozīmē.

2. Noteicošā diena konversijas kursam, kas jāpiemēro uzglabāšanas atbalstam, kurš minēts Regulas (EK) Nr. 2201/96 9. panta 4. punktā, ir tā mēneša pirmā diena, kurā piešķirts atbalsts.

3. Noteicošā diena konversijas kursam, kas jāpiemēro pārdošanas cenām, kuras noteiktas iepriekš saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2201/96 9. panta 7. punktu, glabājumu aģentūru rīcībā esošām vīnogām un žāvētām vīģēm, ir diena, kad pircējs pārņem produktus, vai maksājuma diena, ja maksājums notiek vispirms.

4. Noteicošā diena konversijas kursam, kas jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 2201/96 9. panta 3. punkta otrajā daļā un 9. panta 7. punkta otrajā daļā minētā nodrošinājuma summai eiro, ir piedāvājuma vai pirkuma pieteikuma iesniegšanas diena.

9. pants

Kompensācijas

Noteicošā diena konversija kursam, kas jāpiemēro eksporta kompensācijām, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 2201/96 16. pantā, un eksporta maksājumiem kā paredzēts minētās regulas 20. pantā, ir muitas deklarācijas pieņemšanas diena.

IV NODAĻA PĀRSTRĀDEI PAREDZĒTI CITRUSAUGĻI

10. pants

Atbalsts ražotāju organizācijām par citrusaugļiem

Noteicošā diena konversijas kursam, kas jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 2202/96 3. pantā paredzētajam atbalstam ražotāju organizācijām, ir tā mēneša pirmā diena, kad produkti ir nogādāti uz pārstrādes rūpnīcu Regulas (EK) Nr. 2111/2003 17. panta 2. punkta nozīmē.

V NODAĻA ATCELŠANA UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11. pants

Stāšanās spēkā

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 293/98.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās jālasa saskaņā ar atbilstību tabulu, kas iekļauta pielikumā.

12. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 30. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 349, 24.12.1998., 1. lpp.

[2] OV L 349, 24.12.1998., 36. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2304/2003 (OV L 342, 30.12.2003., 6. lpp.).

[3] OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

[4] OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 386/2004 (OV L 64, 2.3.2004., 25. lpp.).

[5] OV L 30, 5.2.1998., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1410/1999 (OV L 164, 30.6.1999., 53. lpp.)

[6] OV L 203, 12.8.2003., 18. lpp.

[7] OV L 16, 23.1.2004., 3. lpp.

[8] OV L 203, 12.8.2003., 25. lpp.

[9] OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.)

[10] OV L 297, 21.11.1996., 49. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1933/2001 (OV L 262, 2.10.2001., 6. lpp.).

[11] OV L 317, 2.12.2003., 5. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (EK) Nr. 293/98 | Šī regula |

1. pants | 2. pants |

2. panta 1. punkts | 3. panta 1. punkts |

2. panta 2. punkts | — |

2. panta 3. punkts | — |

2. panta 4. punkts | 3. panta 2. punkts |

3. panta 1. punkts | 4. panta 1. punkts |

3. panta 2. punkts | 4. panta 2. punkts |

3. panta 3. punkts | — |

3. panta 4. punkts | 4. panta 3. punkts |

4. panta 1. punkts | 5. panta 1. punkts |

4. panta 2. punkts | 5. panta 2. punkts |

4. panta 3. punkts | 5. panta 3. punkts |

5. pants | 6. pants |

6. pants | — |

7. panta 1. punkts | 7. panta. 1. un 2. punkts |

7. panta 2. punkts | — |

8. panta 1. punkts | — |

8. panta 2. punkts | 8. panta 1. punkts |

8. panta 3. punkts | 8. panta 2. punkts |

8. panta 4. punkts | — |

8. panta 5. punkts | 8. panta 3. punkts |

8. panta 6. punkts | — |

8. panta 7. punkts | 8. panta 4. punkts |

9. pants | — |

10. panta pirmais ievilkums | — |

10. panta otrais ievilkums | 9. pants |

10. panta trešais ievilkums | — |

11. pants | 10. pants |

12. pants | — |

13. pants | — |

14. pants | — |

15. pants | — |

16. pants | — |

17. pants | — |

18. pants | 11. pants |

19. pants | — |

20. pants | 12. pants |

--------------------------------------------------

Top