EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0415

Komisijas Regula (EK) Nr. 415/2004 (2004. gada 5. marts), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kúgošanas drošības un kúgu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) un groza regulas par kúgošanas drošību un kúgu izraisītā piesārņojuma novēršanuDokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 68, 6.3.2004, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 19 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 227 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 227 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 22 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/415/oj

32004R0415Oficiālais Vēstnesis L 068 , 06/03/2004 Lpp. 0010 - 0011


Komisijas Regula (EK) Nr. 415/2004

(2004. gada 5. marts),

ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) un groza regulas par kuģošanas drošību un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Regulu (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) un groza regulas par kuģošanas drošību un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu [1], un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1) Ar Regulu (EK) Nr. 2099/2002 ir izveidota COSS Komiteja.

(2) COSS Komitejas uzdevums ir centralizēt to komiteju uzdevumus, kas izveidotas saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem par kuģošanas drošību, kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu un sadzīves un darba apstākļu aizsardzību uz kuģa.

(3) Visiem jaunajiem Kopienas tiesību aktiem, ko pieņem kuģošanas drošības jomā, ir jāparedz COSS iesaistīšana.

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 18. februāra Direktīvas 2002/6/EK par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri pienāk Kopienas dalībvalstu ostās un/vai atiet no tām [2], 6. pantā ir noteikts, ka Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Padomes Direktīvas 93/75/EEK [3] 12. panta 1. punktu. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2099/2002 minēto komiteju aizstāja ar COSS.

(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Direktīvas 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu un atceļ Padomes Direktīvu 93/75/EEK [4], 28. pantā ir noteikts, ka Komisijai palīdz Komiteja.

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 14. aprīļa Regulas (EK) Nr. 782/2003 par aizliegumu attiecībā uz alvorganiskajiem savienojumiem uz kuģiem 9. pantā ir noteikts, ka Komisijai palīdz COSS [5].

(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 14. aprīļa Direktīvas 2003/25/EK par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem 11. pantā ir noteikts, ka Komisijai palīdz COSS [6].

(8) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 7. pantu tās 2. panta 2. punkts ir jāgroza, lai iekļautu atsauci uz Kopienas tiesību aktiem, kas piešķir īstenošanas pilnvaras COSS un kas stājas spēkā pēc minētās regulas pieņemšanas.

(9) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kuģošanas drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2099/2002 2. panta 2. punktam pievieno šādus apakšpunktus:

"p) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 18. februāra Direktīva 2002/6/EK par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri pienāk Kopienas dalībvalstu ostās un/vai atiet no tām [7];

q) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Direktīva 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu un atceļ Padomes Direktīvu 93/75/EEK [8];

r) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 14. aprīļa Regula (EK) Nr. 782/2003 par aizliegumu attiecībā uz alvorganiskajiem savienojumiem uz kuģiem [9];

s) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 14. aprīļa Direktīva 2003/25/EK par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem [10]."

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 5. martā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietniece

Loyola de Palacio

[1] OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.

[2] OV L 67, 9.3.2002., 31. lpp.

[3] OV L 247, 5.10.1993., 19. lpp.

[4] OV L 208, 5.8.2002., 10. lpp.

[5] OV L 115, 9.5.2003., 1. lpp.

[6] OV L 123, 17.5.2003., 22. lpp.

[7] OV L 67, 9.3.2002., 31. lpp.

[8] OV L 208, 5.8.2002., 10. lpp.

[9] OV L 115, 9.5.2003., 1. lpp.

[10] OV L 123, 17.5.2003., 22. lpp.

--------------------------------------------------

Top