EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0112

Komisijas Direktīva 2004/112/EK (2004. gada 13. decembris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 95/50/EK par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiemDokuments attiecas uz EEZ

OJ L 367, 14.12.2004, p. 23–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 68–75 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 180 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 180 - 185
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 206 - 211

No longer in force, Date of end of validity: 12/11/2022; Atcelts ar 32022L1999 . Latest consolidated version: 03/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/112/oj

14.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 367/23


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2004/112/EK

(2004. gada 13. decembris),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 95/50/EK par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 6. oktobra Direktīvu 95/50/EK par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem (1), un jo īpaši tās 9.a pantu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes 1994. gada 21. novembra Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem (2) noteica vienotus noteikumus bīstamo kravu transportēšanai Kopienā.

(2)

Direktīvas 95/50/EK pielikumi ir saistīti ar Direktīvas 94/55/EK pielikumiem. Direktīvas 94/55/EK pielikumu pielāgošana zinātnes un tehnikas progresam var ietekmēt Direktīvas 95/50/EK pielikumus.

(3)

Lai ņemtu vērā Komisijas 2003. gada 7. aprīļa Direktīvu 2003/28/EK, ar ko ceturto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 94/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu kravu pārvadāšanu pa autoceļiem, Direktīvas 95/50/EK pielikumi ir jāgroza.

(4)

Šajā Direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Bīstamu kravu pārvadājumu komiteja, kas izveidota ar Direktīvu 94/55/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 95/50/EK groza šādi:

I, II un III pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas I, II un III pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai ne vēlāk kā vienu gadu pēc šīs direktīvas publicēšanas izpildītu tās prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem šos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis Komisijai dara zināmus galvenos savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Jacques BARROT


(1)  OV L 249, 17.10.1995., 35. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/26/EK (OV L 168, 23.6.2001., 23. lpp.).

(2)  OV L 319, 12.12.1994., 7. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/28/EK (OV L 90, 8.4.2003., 45. lpp.).


I PIELIKUMS

Image

Image


II PIELIKUMS

PĀRKĀPUMI

Šajā direktīvā turpmāk izklāstītajā sarakstā, kas nav izsmeļošs un ir klasificēts trijās riska kategorijās (I kategorija no tām ir visnopietnākā), sniegtas vadlīnijas par to, ko uzskata par pārkāpumiem.

Nosakot attiecīgo riska kategoriju, jāņem vērā konkrētie apstākļi, un to nosaka pēc pārbaudītājas iestādes/amatpersonas ieskatiem uz autoceļa.

Neatbilstības, kas nav iekļautas nevienā no riska kategorijām, klasificē saskaņā ar kategoriju aprakstiem.

Gadījumā, ja konstatē vairākus pārkāpumus uz transporta vienību, atskaites vajadzībām (šīs direktīvas III pielikums) piemēro tikai visnopietnāko riska kategoriju (kā norādīts šīs direktīvas I pielikuma 39. pozīcijā).

1.   I Riska kategorija

Kur neatbilstība attiecīgajiem ADR noteikumiem rada augsta līmeņa risku, kas var izraisīt nāvi, nopietnu personīgo ievainojumu vai būtisku kaitējumu videi, parasti sakarā ar šādu neatbilstību nekavējoties tiek veikti nepieciešamie korektīvie pasākumi, tādi kā transportlīdzekļa imobilizācija.

Pārkāpumi ir:

1)

Bīstamo kravu, kas tiek pārvadāta, ir aizliegts transportēt

2)

Bīstamo vielu noplūde

3)

Kravas pārvadāšana aizliegtā veidā vai nepiemērotā transporta līdzeklī

4)

Beramkravas pārvadāšana konteinerā, kas nav atbilstošs no inženiertehniskā viedokļa

5)

Kravu pārvadāšana transportlīdzeklī, kuram nav atbilstoša apstiprinājuma sertifikāta

6)

Transportlīdzeklis vairs neatbilst apstiprinātajam standartam un rada tūlītējas briesmas (citādi ietilpst II riska kategorijā)

7)

Izmantots neatļauts iepakojums

8)

Iepakojums neatbilst spēkā esošajai iepakojuma instrukcijai

9)

Nav ievēroti speciālie jauktā iepakojuma noteikumi

10)

Nav ievēroti vadošie kravas nostiprināšanas un izvietošanas noteikumi

11)

Nav ievēroti vadošie iepakojumu jauktas iekraušanas noteikumi

12)

Nav ievērots cisternu vai iepakojumu pieļaujamais pildījuma līmenis

13)

Nav ievēroti noteikumi attiecībā uz vienā transporta vienībā pārvadājamo daudzumu ierobežojumu

14)

Bīstamās kravas pārvadāšana bez jebkādas norādes par tās esamību (piem., dokumenti, iepakojumu marķējums un etiķetējums, uzraksti un apzīmējumi uz transportlīdzekļa)

15)

Kravu pārvadāšana bez uzrakstiem un apzīmējumiem uz transportlīdzekļa

16)

Nav informācijas par pārvadājamo vielu, kas ļauj noteikt I riska kategoriju (piem., ANO numurs, attiecīgais pārvadājuma nosaukums, iepakojuma grupa)

17)

Transportlīdzekļa vadītājam nav derīgas profesionālās izglītības apliecības

18)

Tiek izmantota uguns vai neaizsargāts apgaismojums

19)

Netiek ievērots smēķēšanas aizliegums.

2.   II Riska kategorija

Kur neatbilstība attiecīgajiem ADR noteikumiem rada augsta līmeņa risku, kas var izraisīt nopietnu personīgo ievainojumu vai būtisku kaitējumu videi, parasti sakarā ar šādu neatbilstību nekavējoties tiek veikti nepieciešamie korektīvie pasākumi, tādi kā pieprasījums novērst neatbilstību kontroles vietā, ja tas ir iespējams un nepieciešams, bet ne vēlāk kā pēc konkrētā pārvadājuma pabeigšanas.

Pārkāpumi ir:

1)

Transporta vienība ietver vairāk nekā vienu piekabi/puspiekabi

2)

Transportlīdzeklis vairs neatbilst apstiprinātajam standartam, bet nerada tūlītējas briesmas

3)

Pretēji noteikumiem transportlīdzeklī nav ugunsdzēšanas aparāts darba kārtībā; ugunsdzēšanas aparātu vēl var uzskatīt par esošu darba kārtībā, ja tam nav tikai paredzētā plomba un/vai nav norādīts derīguma termiņš; tomēr šo noteikumu nevar piemērot, ja ugunsdzēšanas aparāts acīm redzami nav darba kārtībā, piem., manometrs ir uz 0

4)

Transportlīdzeklī nav ADR vai rakstiskajā instrukcijā noteiktās iekārtas

5)

Nav ievēroti testu un pārbaužu datumi un iepakojuma, beramkravu konteineru (IBC) vai liela iepakojuma lietošanas periodi

6)

Tiek pārvadāti iepakojumi ar bojātu iepakojumu, beramkravu konteineriem (IBC) vai lielu iepakojumu, vai bojāts, netīrs, tukšs iepakojums

7)

Kravas pārvadāšana iepakojumā konteinerā, kas nav atbilstošs no inženiertehniskā viedokļa

8)

Cisternas/cisternu konteineri nav kārtīgi aizvērti (ieskaitot tādus, kas ir tukši un neiztīrīti)

9)

Kombinētu iepakojumu pārvadāšana tādā ārējā iepakojumā, kas nav kārtīgi aizvērts

10)

Nepareiza etiķetēšana, marķēšana vai uzraksti

11)

Nav rakstisko instrukciju, kas atbilst ADR, vai rakstiskās instrukcijas neattiecas uz pārvadātajām precēm

12)

Transportlīdzeklis nav pienācīgi uzraudzīts vai novietots.

3.   III Riska kategorija

Kur neatbilstība attiecīgajiem noteikumiem rada zema līmeņa risku, kas var izraisīt personīgo ievainojumu vai kaitējumu videi, un kur attiecīgos korektīvos pasākumus nav nepieciešams veikt ceļmalā, bet tos var veikt vēlākā laikā uzņēmumā.

Pārkāpumi ir:

1)

Uzrakstu vai etiķešu izmēri vai burtu, skaitļu un simbolu izmēri uzrakstos vai etiķetēs neatbilst noteikumiem

2)

Nav pieejama transporta dokumentācijas informācija, izņemot I riska kategorijas 16. punktā norādīto

3)

Izglītības apliecības nav transportlīdzeklī, bet ir apliecinājums, ka vadītājam tā ir.


III PIELIKUMS

STANDARTA PARAUGFORMA ZIŅOJUMAM, KAS JĀNOSŪTA KOMISIJAI PAR PĀRKĀPUMIEM UN SANKCIJĀM

Image


Top