EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0004

Komisijas Direktīva 2004/4/EK (2004. gada 15. janvāris), ar kuru groza Direktīvu 96/3/EK, ar ko piešķir atkāpi no konkrētiem nosacījumiem Padomes Direktīvā 93/43/EEK par pārtikas produktu higiēnu attiecībā uz nefasētu šķidro eļļu un tauku pārvadāšanu pa jūruDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 15, 22.1.2004, p. 25–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/06/2014; Atcelts ar 32014R0579

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/4/oj

32004L0004Oficiālais Vēstnesis L 015 , 22/01/2004 Lpp. 0025 - 0030


Komisijas Direktīva 2004/4/EK

(2004. gada 15. janvāris),

ar kuru groza Direktīvu 96/3/EK, ar ko piešķir atkāpi no konkrētiem nosacījumiem Padomes Direktīvā 93/43/EEK par pārtikas produktu higiēnu attiecībā uz nefasētu šķidro eļļu un tauku pārvadāšanu pa jūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 93/43/EEK (1993. gada 14. jūnijs) par pārtikas produktu higiēnu [1], un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

tā kā:

(1) Jāgroza Komisijas Direktīva 96/3/EK (1996. gada 26. janvāris), ar ko piešķir atkāpi no konkrētiem nosacījumiem Padomes Direktīvā 93/43/EEK par pārtikas produktu higiēnu attiecībā uz nefasētu šķidro eļļu un tauku pārvadāšanu pa jūru [2], lai ņemtu vērā zinātnes sasniegumus.

(2) Pamatojoties uz Pārtikas zinātniskās komitejas veiktajiem novērtējumiem un īpaši tās 1996. gada 20. septembra atzinumu, kas grozīts 1997. gada 12. jūnijā (107. plenārsēdē), kā arī atjaunināto 2003. gada 4. aprīļa atzinumu par iespējamu risku cilvēku veselībai, kas rodas no tādu eļļu un tauku pārvadāšanas kuģu tvertnēs, kuri satur vielas, ko uzskata par atļautām iepriekšējām kravām, ir jāgroza Direktīvas 96/3/EK pielikumā dotais atļautu iepriekšējo kravu saraksts.

(3) Attiecībā uz cikloheksanolu, 2, 3–butāndiolu, izobutanolu un nonānu pieejamā informācija bija neatbilstoša vai tā bija papildus jāskaidro, lai varētu veikt pareizu zinātnisku toksisko īpašību novērtējumu, un Pārtikas zinātniskā komiteja pieprasītos novērtējumus nevarēja veikt. Pārtikas zinātniskā komiteja uzskatīja, ka šīs vielas ir neatļautas kā iepriekšējās kravas un ka tādēļ tās jāsvītro no atļautu iepriekšējo kravu saraksta.

(4) Attiecībā uz taukskābju metilesteriem (laurāts, palmitāts, stearāts, oleāts), acetanhidrīdu, amonija polifosfātu, propilēntetramēru, propilspirtu, nātrija silikātu, ņemot vērā pieejamos datus, Pārtikas zinātniskās komitejas novērtējuma rezultātā šīs vielas ir atzītas par atļautām iepriekšējām kravām. Tādēļ šīs vielas ir jāpievieno atļautu iepriekšējo kravu sarakstam.

(5) Attiecībā uz izodekanolu, izononanolu, izooktanolu, montānvasku, parafīna vasku un vazelīneļļām pieejamā informācija bija neatbilstoša, lai veiktu pilnīgu novērtējumu. Tomēr saskaņā ar Pārtikas zinātniskās komitejas atzinumu šīs vielas var uzskatīt par iespējami atļautām kā iepriekšējām kravām, ņemot vērā to maz iespējamo genotoksisko potenciālu, faktu, ka tās var viegli aizvākt tvertņu tīrīšanas procedūru laikā, kā arī to ļoti nenozīmīgās atliekas, kādas var būt šo faktoru ietekmē, un to iespējamo atšķaidīšanos.

(6) Šīs iespējami atļautās vielas atkārtoti jānovērtē, pamatojoties uz jauniem zinātniskiem datiem un pielikumu, kas pēc vajadzības ir pārskatīts atbilstīgā laikposmā. Dati, kas vajadzīgi minētajam novērtējumam, jo īpaši jāsniedz attiecīgajiem pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem.

(7) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 96/3/EK pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Vielas – izodekanolu, izononanolu, izooktanolu, montānvasku, parafīna vasku un vazelīneļļas – novērtē atkārtoti, pamatojoties uz jauniem zinātniekiem datiem un pielikumu, kas pēc vajadzības ir pārskatīts līdz 2006. gada 31. decembrim.

3. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 2004. gada 1. jūnijā. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver norādi uz šo direktīvu vai šādu norādi pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 15. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 175, 19.7.1993., 1. lpp.

[2] OV L 21, 27.1.1996., 42. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

PIELIKUMS

ATĻAUTU IEPRIEKŠĒJO KRAVU SARAKSTS

Viela (sinonīmi) | CAS numurs |

Etiķskābe | 64–19–7 |

Acetanhidrīds (etiķskābes anhidrīds) | 108–24–7 |

Acetons (dimetilketons; 2 – propanons) | 67–64–1 |

Skābās eļļas un taukskābju destilāti – no augu eļļām un taukiem un/vai to maisījumiem un dzīvnieku un jūras taukiem un eļļām |

Amonija hidroksīds (amonija hidrāts; amonjaka šķīdums; amonjaka ūdens šķīdums) | 1336–21–6 |

Amonija polifosfāts | 68333–79–9 10124–31–9 |

Dzīvnieku, jūras, augu un hidrogenētas eļļas un tauki (kas nav Indijas riekstu čaumalu eļļa un neapstrādāta taleļļa) |

Bišu vasks (baltais un dzeltenais) | 8006–40–4 8012–89–3 |

Benzilspirts (tikai farmaceitiska un reaģenta kategorija) | 100–51–6 |

Butilacetāti (n–; sek–; tert–) | 123–86–4 105–46–4 540–88–5 |

Kalcija hlorīds šķīdums atļauts kā iepriekšēja krava tikai tad, ja iepriekšējā krava, kas vesta tieši pirms tā, ir sarakstā un ja uz to neattiecas līdzīgi ierobežojumi. | 10043–52–4 |

Kalcija lignosulfonāts | 8061–52–7 |

Kandelilvasks | 8006–44–8 |

Karnaubas vasks – (Brazīlijas vasks) | 8015–86–9 |

Cikloheksāns (heksametilēns; heksanaftēns; heksalhidrobenzols) | 110–82–7 |

Epoksidēta sojas eļļa (ar ne mazāk kā 7 % un ne vairāk kā 8 % oksirāna skābekļa saturu) | 8013–07–8 |

Etanols (etilspirts) | 64–17–5 |

Etilacetāts (etiķskābes ēteris, etiķskābes esteris, etiķa nafta) | 141–78–6 |

2–etilheksanols (2–etilheksilspirts) | 104–76–7 |

Taukskābes |

Arahīnskābe (eikozānskābe) | 506–30–9 |

Behenskābe (dokozānskābe) | 112–85–6 |

Sviestskābe (n–sviestskābe; butānskābe; etiletiķskābe; propilmetānskābe) | 107–92–6 |

Kaproskābe (n– dekānskābe) | 334–48–5 |

Kaproskābe (n–heksānskābe) | 142–62–1 |

Kaprilskābe (n–oktānskābe) | 124–07–2 |

Erukskābe (cis–13–dokozēnskābe) | 112–86–7 |

Heptānskābe (n–heptānskābe) | 111–14–8 |

Laurīnskābe (n–dodekānskābe) | 143–07–7 |

Laurolīnskābe (dodekānskābe) | 4998–71–4 |

Linolskābe (9,12–oktadekadiēnskābe) | 60–33–3 |

Linolēnskābe (9, 12, 15–oktadekatriēnskābe) | 463–40–1 |

Miristīnskābe (n– tetradekānskābe) | 544–63–8 |

Miristoleīnskābe (n–tetradekēnskābe) | 544–64–9 |

Oleīnskābe (n–oktadekēnskābe) | 112–80–1 |

Palmitīnskābe (n–heksadekānskābe) | 57–10–3 |

Palmitolīnskābe (cis–9–heksadekānskābe) | 373–49–9 |

Pelargonskābe (n–nonānskābe) | 112–05–0 |

Ricinolskābe (cis–12–hirdoksi oktadek–9 enoīnskābe; rīcineļļas skābe) | 141–22–0 |

Stearīnskābe (n–oktadekānskābe) | 57–11–4 |

Baldriānskābe (n–pentānskābe; baldriānskābe) | 109–52–4 |

Rūpnieciskie alifātiskie spirti |

Butilspirts (1–butanols; sviestskābes spirts) | 71–36–3 |

Kaproilspirts (1–heksanols; heksilspirts) | 111–27–3 |

Kaprilspirts (1–n–oktanols; heptilkarbinols) | 111–87–5 |

Cetilspirts (spirts C–16; 1–heksadekanols; cetilspirts; palmitilspirts, n–primārais heksadecilspirts) | 36653–82–4 |

Decilspirts (1–dekanols) | 112–30–1 |

Enantilspirts (1–heptanols; heptilspirts) | 111–70–6 |

Laurilspirts (n–dodekanols; dodecilspirts) | 112–53–8 |

Miristilspirts (1–tetradekanols; tetradekanols) | 112–72–1 |

Nonilspirts (1–nonanols; pelargonspirts; oktilkarbinols) | 143–08–8 |

Oleilspirts (oktadecenols) | 143–28–2 |

Stearilspirts (1–oktadekanols) | 112–92–5 |

Tridecilspirts (1–tridekanols) | 27458–92–0 112–70–9 |

Rūpniecisko alifātisko spirtu maisījumi |

Lauril miristilspirts (C12–C14) | |

Cetil stearilspirts (C16–C18) | |

Taukskābes esteri – ikviens esteris, kas rodas, savienojot jebkuru no iepriekšminētajām taukskābēm ar jebkuru no iepriekšminētajiem rūpnieciskajiem alifātiskajiem spirtiem. To piemēri ir butilmiristrāts, oleilpalmitāts un cetilstearāts. |

Taukskābes metilesteri |

Metillaurāts (metildodekanoāts) | 111–82–0 |

Metilpalmitāts (metilheksadekanoāts) | 112–39–0 |

Metilstearāts (metiloktadekanoāts) | 112–61–8 |

Metiloleāts (metiloktadecenonāts) | 112–62–9 |

Skudrskābe (metānskābe; hidrogēnkarbonskābe) | 64–18–6 |

Glicerīns (glicerols; glicerīns) | 56–81–5 |

Glikoli |

Butāndiols |

1,3–butāndiols (1,3–butilēnglikols) | 107–88–0 |

1,4–butāndiols (1,4–butilēnglikols) | 110–63–4 |

Polipropilēnglikols (molekulārais svars ir lielāks kā 400) | 25322–69–4 |

Propilēnglikols (1,2 propilēnglikols; propān–1,2–diols; 1,2–dihidroksipropāns; monopropilēnglikols (MPG); metilglikols) | 57–55–6 |

1,3–propilēnglikols (trimetilēnglikols; 1,3–propāndiols) | 504–63–2 |

n–heptāns | 142–82–5 |

n–heksāns (tehniskās kategorijas) | 110–54–3 64742–49–0 |

izobutilacetāts | 110–19–0 |

izodekanols (izodecilspirts) | 25339–17–7 |

izononanols (izononilspirts) | 27458–94–2 |

izooktanols (isooktilspirts) | 26952–21–6 |

izopropanols (izopropilspirts; IPA) | 67–63–0 |

Limonēns (dipentēns) | 138–86–3 |

Magnija hlorīda šķīdums | 7786–30–3 |

Metanols (metilspirts) | 67–56–1 |

Metiletilketons (2–butanons) | 78–93–3 |

Metilizobutilketons (4–metil–2–pentanons) | 108–10–1 |

Metil terciārs butilēteris (MTBE) | 1634–04–4 |

Melase | 57–50–1 |

Montānvasks | 8002–53–7 |

Parafīna vasks | 8002–74–2 63231–60–7 |

Pentāns | 109–66–0 |

Fosforskābe (ortofosforskābe) | 7664–38–2 |

Dzeramais ūdens atļauts kā iepriekšēja krava tikai tad, ja iepriekšējā krava, kas vesta tieši pirms tā, ir sarakstā un ja uz to neattiecas līdzīgi ierobežojumi. |

Kālija hidroksīds (kaustiskais potašs) atļauts kā iepriekšēja krava tikai tad, ja iepriekšējā krava, kas vesta tieši pirms tā, ir sarakstā un ja uz to neattiecas līdzīgi ierobežojumi. | 1310–58–3 |

n–propilacetāts | 109–60–4 |

Propilēntetramērs | 6842–15–5 |

Propilspirts (propān–1–ols; 1–propanols) | 71–23–8 |

Nātrija hidroksīds (kaustiskā soda) ir atļauts kā iepriekšēja krava tikai tad, ja iepriekšējā krava, kas vesta tieši pirms tā, ir sarakstā un ja uz to neattiecas līdzīgi ierobežojumi. | 1310–73–2 |

Silīcija dioksīds (mikrokvarcs) | 7631–86–9 |

Nātrija silikāts (ūdens glāze) | 1344–09–8 |

Sorbīts (D–sorbīts; heksahidrīnspirts; D–sorbīts) | 50–70–4 |

Sērskābe | 7664–93–9 |

Urīnamonjaka nitrāta šķīdums (UAN) |

Vīna nogulsnes (vināzes, vinaccia, vīnakmens, vini, argil arcilla, nerafinētas vīnakmens putas, nerafinēts kālija bitartarāts) | 868–14–4 |

Vazelīneļļas | 8042–47–5 |

"

--------------------------------------------------

Top