EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0846

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 846/2004/EK (2004. gada 29. aprīlis), ar ko groza Padomes Lēmumu 2000/821/EK par Eiropas audiovizuālo darbu izstrādes, izplatīšanas un popularizēšanas veicināšanas programmas (MEDIA Plus– Izstrāde, izplatīšana un popularizēšana) (2001.–2005. gads) īstenošanu

OJ L 157, 30.4.2004, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/846(1)/oj

32004D0846Oficiālais Vēstnesis L 157 , 30/04/2004 Lpp. 0004 - 0006


Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 846/2004/EK

(2004. gada 29. aprīlis),

ar ko groza Padomes Lēmumu 2000/821/EK par Eiropas audiovizuālo darbu izstrādes, izplatīšanas un popularizēšanas veicināšanas programmas (MEDIA Plus – Izstrāde, izplatīšana un popularizēšana) (2001.–2005. gads) īstenošanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 157. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [1],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru [3],

tā kā:

(1) Padome ar Lēmumu 2000/821/EK [4] izveidoja Media Plus programmu, kas veicina Eiropas audiovizuālo darbu izstrādi, izplatīšanu un popularizēšanu un ko īsteno no 2001. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim.

(2) Ir būtiski nodrošināt nepārtrauktu Kopienas politiku attiecībā uz Eiropas audiovizuālās nozares atbalstu, ņemot vērā mērķus, ko Kopiena īsteno saskaņā ar Līguma 157. pantu.

(3) Ir būtiski arī, lai Komisija sniegtu visaptverošu un sīki izstrādātu novērtējuma ziņojumu par MEDIA Plus programmu vēlākais līdz 2005. gada 31. decembrim, lai likumdošanas iestāde varētu laicīgi izskatīt priekšlikumu par jaunu Media Plus programmu, ko paredzēts uzsākt 2007. gadā, un lai budžeta lēmējinstitūcija varētu novērtēt jaunas finanšu shēmas vajadzību,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Lēmums 2000/821/EK ir grozīts šādi:

1. Lēmuma 1. panta 1. punktā datumu "2005. gada 31. decembris" aizstāj ar datumu "2006. gada 31. decembris".

2. Lēmuma 5. panta 2. punktā minēto pamatsummas apjomu, kas ir EUR 350 miljoni, aizstāj ar EUR 453,60 miljoniem, pēc finanšu plāna pārskatīšanas iekļaujot korekciju, lai ņemtu vērā paplašināšanos.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2004. gada 29. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. McDowell

[1] OV C 10, 14.1.2004., 8. lpp.

[2] OV C 23, 27.1.2004., 24. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2004. gada 12. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2004. gada 26. aprīļa Lēmums.

[4] OV L 336, 30.12.2000., 82. lpp.

--------------------------------------------------

Top