EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0800

2004/800/EK:Komisijas Lēmums (2004. gada 30. marts) par valsts atbalsta shēmu, ko ievieš Itālija saistībā ar steidzamiem noteikumiem nodarbinātības jomā (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 930) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 352, 27.11.2004, p. 10–16 (CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/800/oj

27.11.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 352/10


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 30. marts)

par valsts atbalsta shēmu, ko ievieš Itālija saistībā ar steidzamiem noteikumiem nodarbinātības jomā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 930)

(Autentisks ir tikai teksts itāliešu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2004/800/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 88. panta 2. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu un jo īpaši tā 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

uzaicinājusi ieinteresētās puses iesniegt apsvērumus saskaņā ar šiem pantiem (1),

tā kā:

1.   PROCEDŪRA

(1)

Itālijas iestādes ar 2003. gada 12. februāra vēstuli (reģistrēta kā ienākošā vēstule ar numuru A/31217 2003. gada 14. februārī) saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu paziņoja par atbalsta shēmu, kura paredz steidzamus noteikumus nodarbinātības jomā. Pasākums, kas veikts bez iepriekšēja Komisijas apstiprinājuma, iereģistrēts nelikumīgo atbalstu reģistrā ar numuru NN 7/03.

(2)

Komisija ar 2003. gada 12. marta vēstuli lūdza papildu informāciju. Itālijas iestādes, lūgušas pagarināt noteikto termiņu un saņēmušas Komisijas piekrišanu, nosūtīja Komisijai papildu paskaidrojumus ar vēstuli, kura datēta ar 2003. gada 20. maiju.

(3)

Komisija ar 2003. gada 16. oktobra vēstuli informēja Itāliju par savu lēmumu uzsākt Līguma 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru attiecībā uz minēto atbalsta shēmu. Komisijas lēmums uzsākt šo procedūru publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2). Komisija uzaicināja ieinteresētās puses izteikt apsvērumus par šo atbalstu. Komisija nav saņēmusi nekādus apsvērumus no trešajām personām.

(4)

Itālija 2003. gada 22. decembra vēstulē nosūtīja savus apsvērumus. Komisija ar 2004. gada 19. janvāra vēstuli lūdza papildu paskaidrojumus, uz ko Itālijas iestādes atbildēja ar 2004. gada 11. februāra vēstuli.

2.   ATBALSTA RAKSTUROJUMS

(5)

Atbalsta shēmas mērķis ir saglabāt darbavietas uzņēmumos, kuri nonākuši finansiālās grūtībās, kuriem piemērotas ārkārtas administratīvās procedūras un kuros strādā vairāk nekā 1 000 personu.

(6)

Atbalsta juridiskais pamatojums ir 2003. gada 14. februāra Dekrēts Nr. 23, kas 2003. gada 17. aprīlī apstiprināts kā Likums Nr. 81.

(7)

Minētās atbalsta shēmas priekšrocību saņēmēji ir personas, kas pērk uzņēmumus, kas atbilst iepriekš minētajam raksturojumam (uzņēmumi, kuri nonākuši finansiālās grūtībās, kuriem piemērotas ārkārtas administratīvās procedūras un kuros strādā vairāk nekā 1 000 personu).

(8)

Tā kā šos uzņēmumus pārņem trešās personas, priekšrocības piešķir tiem pircējiem, kas vēlas pieņemt darbā pārdotā uzņēmuma personālu, nepārsniedzot 550 darba ņēmējus. Pircējs par katru pārcelto darba ņēmēju iegūst:

ik mēnesi – 50 % no pabalsta, uz ko darba ņēmējam būtu tiesības kā aktīvam darba meklētājam,

samazinātu maksājuma likmi, kas atbilst mācekļa stipendijai, kuru 18 pirmos mēnešus maksā darba devējs.

Iepriekšminētās priekšrocības saskaņā ar Likumu Nr. 223/1991 piešķir darba devējiem, kuri pieņem aktīvos darba meklētājus vai darba ņēmējus, kas beiguši darba attiecības sakarā strukturālu krīzi un atbilst sīki izstrādātām prasībām.

Saskaņā ar paziņoto shēmu šādas priekšrocības piešķir, nepārsniedzot 550 darba ņēmējus, tiem pircējiem, kas vēlas pieņemt darbā pārdotā uzņēmuma personālu, respektīvi, darba ņēmējiem, kas nav aktīvi darba meklētāji.

Priekšrocības piešķir augstākais par 550 pārceltajiem darba ņēmējiem, ja vien ir ievēroti divi nosacījumi: i) darba ņēmēju pārcelšanai jābūt paredzētai kolektīvajos līgumos, kas jānoslēdz ar Nodarbinātības lietu ministriju līdz 2003. gada 30. aprīlim, un ii) pircēja un pārņemtā uzņēmuma īpašumi nav saistīti, un nepastāv cita veida attiecības vai kontrole.

(9)

Shēma attiecas uz darījumiem, kuros darba ņēmēju pārcelšana ir apstiprināta kolektīvajos līgumos, kuri ar Nodarbinātības lietu ministriju noslēgti līdz 2003. gada 30. aprīlim. Apropriācijas 2003. gadam sasniedz EUR 9,5 miljonus.

3.   PROCEDŪRAS SĀKŠANAS PAMATOJUMS

(10)

Lēmumā uzsākt oficiālu pārbaudes procedūru saskaņā ar Līguma 88. panta 2. punktu Komisija ir norādījusi, ka pasākums ir valsts atbalsts EK Līguma 87. panta 1. punkta izpratnē. Pasākums kā tāds principā ir aizliegts, un to var uzskatīt par saderīgu ar kopējo tirgu vienīgi tad, ja uz to iespējams attiecināt kādu no Līgumā paredzētajiem izņēmumiem.

(11)

Ciktāl pasākuma mērķis ir saglabāt darbavietas un tas ir saistīts ar grūtībās nonākušu uzņēmumu iegādi, Komisija ir pārbaudījusi tā saderību pēc Kopienas vadlīnijām attiecībā uz valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai (še turpmāk – “Kopienas vadlīnijas par valsts atbalstu glābšanai un pārstrukturēšanai”) (3), pēc Komisijas 2002. gada 12. decembra Regulas (EK) Nr. 2204/2002 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu nodarbinātībai (4) un pēc vadlīnijām par valsts atbalstu reģioniem (5). Ņemot vērā iepriekšminētos tiesību aktus, Komisija ir paudusi šaubas par atbalsta saderību ar kopējo tirgu.

(12)

Komisija ir apšaubījusi, vai pārbaudāmie pasākumi patiešām ir atbalsta shēma, kas rada priekšrocības plašai saņēmēju grupai, vai, gluži otrādi, runa ir par pasākumiem, no kuriem gūst priekšrocības tikai atsevišķi saņēmēji, tā kā paziņotā shēma darbojas tikai īsu laiku (dekrēts ir pieņemts 2003. gada 14. februārī, un kā uzņēmumu pirkšanas un ministrijas atļautās darba ņēmēju pārcelšanas termiņš ir noteikts 2003. gada 30. aprīlis).

(13)

Komisija turklāt ir ņēmusi vērā, ka gadījumā, ja Itālija būtu uzskatījusi, ka paziņotā atbalsta shēma faktiski ir atsevišķs paziņojums par atbalstu viena grūtībās nonākuša uzņēmuma pārstrukturēšanai, tas arī kā tāds būtu bijis jāpaziņo. Tad būtu jāprecizē, vai grūtībās nonākušais uzņēmums ir faktiskais atbalsta saņēmējs. Atsevišķam paziņojumam jāpievieno pārstrukturēšanas plāns, kura mērķis ir atjaunot uzņēmuma ekonomisko un finansiālo ienesīgumu un kuram jāatbilst visiem nosacījumiem, ko paredz pamatnostādnes par valsts atbalstu glābšanai un pārstrukturēšanai.

4.   ITĀLIJAS IESNIEGTIE APSVĒRUMI

(14)

Itālija 2003. gada 22. decembra vēstulē nosūtīja savus apsvērumus. Itālijas iestādes ir norādījušas, ka visas atbalsta shēmas darbības laikā tikai viens uzņēmums ir pārdots saskaņā ar shēmas noteikumiem, t.i., Ocean SpA, kas atrodas Verolanovā (Brindizi) un ir pārdots Brandt Italia SpA. Saskaņā ar Itālijas iestāžu ziņām Brandt Italia ir nopircis Ocean SpA par tirgus cenu, negūstot no pārbaudāmās shēmas nekādas tiešas ekonomiskas priekšrocības.

(15)

Itālijas iestādes turklāt ir paziņojušas, ka:

pārbaudāmais pasākums neattiecas uz īpašu jomu un nav paredzēts īpašiem saņēmējiem,

ja Komisija neuzskata pasākumu par vispārīgu pasākumu, tai būtu jāņem vērā apstāklis, ka attiecīgais pasākums neskar konkurenci, jo tā mērķis ir atjaunot grūtībās nonākušu uzņēmumu ražošanas potenciālu un saglabāt attiecīgās darbavietas,

atbalsta shēma atbilst pamatnostādnēm par valsts atbalstu glābšanai un pārstrukturēšanai, jo tās mērķis ir atjaunot grūtībās nonākušu uzņēmumu ražošanas potenciālu un saglabāt attiecīgās darbavietas, nevis palielināt uzņēmuma ražošanas apjomu.

(16)

Ar 2004. gada 11. februāra vēstuli Itālija ir norādījusi, ka atbalsts, kas no shēmas ir piešķirts Brandt Italia, attiecīgajā datumā bija EUR 3 197 982,20 un ka tā izmaksa sākusies 2003. gada martā.

5.   ATBALSTA NOVĒRTĒJUMS

5.1.   Atbalsta pastāvēšana

(17)

Lai novērtētu, vai pasākums ir atbalsts saskaņā ar Līguma 87. panta 1. punktu, ir jānoskaidro, vai no tā gūst priekšrocības daži uzņēmumi, vai to finansē no valsts līdzekļiem, vai tas rada traucējumus konkurencei un vai tas var iespaidot tirdzniecību starp dalībvalstīm.

(18)

Pirmais nosacījums, lai varētu piemērot Līguma 87. panta 1. punktu, ir apstāklis, ka pasākums dod priekšrocības dažiem uzņēmumiem. Tāpat ir jānosaka, vai pasākums dod saņēmējiem ekonomiskas priekšrocības, kuras viņi negūtu normālos tirgus apstākļos, vai arī tas atbrīvo viņus no tādu izdevumu nastas, kas parasti uzņēmumiem jāsedz no saviem līdzekļiem, kā arī, vai šādas priekšrocības ir piešķirtas īpašiem uzņēmumiem.

Pārbaudāmā atbalsta shēma paredz piešķirt līdzekļus un samazināt sociālās iemaksas tiem pircējiem, kas iegādājušies finansiālās grūtībās nonākušus uzņēmumus, kuriem piemērotas ārkārtas administratīvās procedūras un kuros strādā vairāk nekā 1 000 personu. Tādā veidā šie pircēji gūst ekonomiskas priekšrocības, respektīvi, saņem neatmaksājamu finansējumu par katru “pārcelto” darba ņēmēju, turklāt 18 mēnešus maksā mazākas tās sociālās iemaksas, ko parasti veic darba devējs.

Komisija uzskata, ka minētais pasākums varētu sniegt ekonomiskas priekšrocības arī tiem uzņēmumiem, kuriem piemērotas ārkārtas administratīvās procedūras. Faktiskais atbalsta saņēmējs ir atkarīgs no dažādu faktoru kopuma, ko Itālijas iestādes nav konkretizējušas (vai grūtībās nonākušais uzņēmums ir aktīvs uzņēmums, vai pārdodamais īpašums ir uzņēmuma aktīvi vai sociālās iemaksas, vai pircējs ir nesaistīts ar grūtībās nonākušo uzņēmumu, pārdošanas cenas noteikšanas kārtība utt.).

Komisija uzskata, ka ar pārbaudāmo shēmu ir piešķirtas ekonomiskas priekšrocības vienai īpašai saņēmēju kategorijai, t.i.:

personām, kas pērk uzņēmumus, kuri nonākuši finansiālās grūtībās, kuriem piemērotas ārkārtas administratīvās procedūras un kuros strādā vairāk nekā 1 000 personu, un kuri līdz 2003. gada 30. aprīlim ir noslēguši kolektīvu līgumu ar Nodarbinātības lietu ministriju, lai apstiprinātu darba ņēmēju pārcelšanu, un/vai

uzņēmumiem, kuri nonākuši finansiālās grūtībās, kuriem piemērotas ārkārtas administratīvās procedūras, kuros strādā vairāk nekā 1 000 personu un kuri ir cesijas objekts.

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Komisija uzskata, ka pārbaudāmais pasākums ir nevis vispārīgs, bet gan dod ekonomiskas priekšrocības īpašiem uzņēmumiem, jo ar to tiek samazinātas parastās izmaksas un nostiprināts to finansiālais stāvoklis attiecībā uz konkurentiem, kuriem nav pieejamas šādas priekšrocības. Šādu secinājumu apliecina tas, ka pasākums ir piemērots tikai vienā gadījumā.

(19)

Otrais nosacījums, lai varētu piemērot Līguma 87. panta 1. punktu, ir apstāklis, ka pasākumu finansē no valsts līdzekļiem. Konkrētajā gadījumā valsts līdzekļu izmantošanu var pierādīt ar faktu, ka pasākums, no vienas puses, ir finansēts ar neatmaksājamu valsts finansējumu, un, no otras puses, ka valsts ir atteikusies no sociālajām iemaksām, kas tai parasti ir jāsaņem.

(20)

Trešais un ceturtais 87. panta 1. punkta piemērošanas nosacījums ir apstāklis, ka pasākums rada vai draud radīt traucējumus konkurencei un iespaidot tirdzniecību starp dalībvalstīm. Pārbaudāmā atbalsta shēma draud radīt traucējumus konkurencei, jo tā nostiprina dažu uzņēmumu finansiālo stāvokli attiecībā uz to konkurentiem. Šis pasākums rada īpašus draudus konkurencei un īpaši iespaido tirdzniecību gadījumos, kad atbalsta saņēmēji konkurē ar produktiem, kas ievesti no citām dalībvalstīm, pat ja tie paši neeksportē savu produkciju. Ja uzņēmēji, kas saņem atbalstu, neeksportē savu produkciju, valstī saražotā produkcija gūst priekšrocības, jo to uzņēmumu produkcijas eksportēšanas iespējas, kuri atrodas citās dalībvalstīs, attiecīgajā tirgū samazinās (6).

(21)

Iepriekš uzskaitīto iemeslu dēļ pārbaudāmais pasākums kā tāds principā ir aizliegts, un to var uzskatīt par saderīgu ar kopējo tirgu vienīgi tad, ja uz to var attiecināt kādu no Līgumā paredzētajiem izņēmumiem.

5.2.   Atbalsta likumīgums

(22)

Tā kā pasākums ir valsts atbalsts, Komisija diemžēl ir spiesta konstatēt, ka Itālijas iestādes nav pildījušas saistības, ko tām uzliek Līguma 88. panta 3. punkts, un ir sākušas īstenot šo pasākumu, pirms to apstiprinājusi Komisija.

5.3.   Atbalsta saderības novērtējums

(23)

Noteikusi pārbaudāmā valsts atbalsta raksturu saskaņā ar Līguma 87. panta 1. punktu, Komisija pārbaudīja, vai to var uzskatīt par saderīgu ar kopējo tirgu saskaņā ar līguma 87. panta 2. un 3. punktu.

(24)

Komisija uzskata, ka uz atbalstu nevar attiecināt Līguma 87. panta 2. punktā norādītos izņēmumus, jo tas nav sociāls atbalsts saskaņā ar Līguma 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu vai atbalsts, kas paredzēts dabas katastrofu vai citu ārkārtas notikumu radīta kaitējuma atlīdzināšanai saskaņā ar Līguma 87. panta 2. punkta b) apakšpunktu, un uz to neattiecas Līguma 87. panta 2. punkta c) apakšpunkts. Acīmredzamu iemeslu dēļ nav piemērojami arī 87. panta 3. punkta b) un d) apakšpunkta izņēmumi.

(25)

Uz 87. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta pamata Komisija ir noteikusi savu politiku attiecībā uz dažām atbalsta kategorijām attiecīgās atbrīvojumu regulās, jomās un pamatnostādnēs. Pārbaudāmais atbalsts ir paredzēts darbavietu saglabāšanai un attiecas uz grūtībās nonākušu uzņēmumu cesiju, tāpēc uz to var attiecināt trīs konkrētus atvasināto tiesību aktus. Komisija attiecīgi pārbaudīja šā atbalsta saderību ar pamatnostādnēm par valsts atbalstu glābšanai un pārstrukturēšanai, Regulu (EK) Nr. 2204/2002 un vadlīnijām par valsts atbalstu reģioniem. Visās trijās minētajās jomās Komisijas paustās šaubas par atbalsta shēmas saderību ar kopējo tirgu apstiprinājās.

5.4.   Novērtējums, ņemot par pamatu pamatnostādnes par valsts atbalstu glābšanai un pārstrukturēšanai

(26)

Ciktāl paziņotā atbalsta shēma attiecas uz finansiālās grūtībās nonākušu uzņēmumu pārdošanu, Itālijas iestādes novērtēšanas vajadzībām ir atsaukušās uz pamatnostādnēm par valsts atbalstu glābšanai un pārstrukturēšanai. Komisija ir pārbaudījusi, vai shēmu var novērtēt saskaņā ar minētajām pamatnostādnēm. Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu glābšanai un pārstrukturēšanai atļauj:

atbalstu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai, par ko atsevišķi paziņots Komisijai, neatkarīgi no uzņēmumu lieluma,

atbalstu glābšanai un pārstrukturēšanai, ko var izmantot tikai MVU.

Itālijas iestādes ir paziņojušas, ka atbalsta shēma attiecas uz visiem uzņēmumiem, lai cik lieli tie arī būtu. Turklāt tā kā shēma attiecas uz uzņēmumu pārdošanu, kuros strādā vairāk nekā 1 000 darba ņēmēju, par to galvenokārt interesi izrādījuši lielie uzņēmumi (7). Tāpēc atbalsta shēmu, kāda tā ir, nevar uzskatīt par saderīgu ar kopējo tirgu saskaņā ar pamatnostādnēm par valsts atbalstu glābšanai un pārstrukturēšanai.

(27)

Lēmumā par procedūras uzsākšanu Komisija turklāt ir norādījusi, ka gadījumā, ja Itālija uzskatītu, ka izziņotā atbalsta shēma faktiski ir atsevišķs paziņojums par atbalstu viena grūtībās nonākuša uzņēmuma pārstrukturēšanai, tas arī kā tāds būtu bijis jāizziņo. Tad būtu jāprecizē, vai grūtībās nonākušais uzņēmums ir faktiskais atbalsta saņēmējs. Atsevišķam paziņojumam būtu bijis jāpievieno pārstrukturēšanas plāns, kurš izstrādāts, lai atjaunotu uzņēmuma ekonomisko un finansiālo ienesīgumu, un kuram jāatbilst visiem nosacījumiem, ko paredz minētās pamatnostādnes.

(28)

Itālijas iestādes ir norādījušas, ka faktiski visas shēmas darbības laikā notikusi tikai viena pārdošanas operācija. Tomēr tās turpinājušas raksturot pasākumu kā atbalsta shēmu un nav sniegušas Komisijai nekādu informāciju, kas ļautu to novērtēt kā atsevišķu paziņojumu par atbalstu viena grūtībās nonākuša uzņēmuma pārstrukturēšanai. Tāpēc Komisija nevar atsevišķi izvērtēt Ocean SpA pārdošanu Brandt Italia.

5.5.   Novērtējums, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 2204/2002

(29)

Paziņotās atbalsta shēmas mērķis ir saglabāt darbavietas. Itālijas iestādes papildus atsaucēm uz pamatnostādnēm par valsts atbalstu glābšanai un pārstrukturēšanai atsaucas arī uz Regulu (EK) Nr. 2204/2002. Šai sakarā Itālijas iestādes uzskata, ka:

paziņotais pasākums jāuzskata par “vispārēja rakstura pasākumu, kura mērķis ir veicināt nodarbinātību, kurš netraucē vai nerada traucējumu draudus konkurencei, piešķirot priekšrocības dažiem uzņēmumiem vai atsevišķu produktu ražošanai” (Regulas (EK) Nr. 2204/2002 6. apsvērums), ciktāl ir runa par vispārēju un abstraktu pasākumu, kas attiecas uz visiem uzņēmumiem, kuros ir vairāk kā 1 000 darba ņēmēju, kuriem ir piemērotas ārkārtas administratīvās procedūras un kurus var pārdot,

piešķirtās priekšrocības ir identiskas īstermiņa bezdarbnieku pabalstu un virsstundu apmaksu fonda priekšrocībām, kas nekad nav ticis uzskatīts par valsts atbalstu,

ja to uzskatītu par valsts atbalstu, pasākums būtu jāraksturo kā nodarbinātības radīšanas atbalsta shēma. Faktiski saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2204/2002 4. panta 4. punkta c) apakšpunktu “darba ņēmēji, kas tiek pieņemti darbā šajās darba vietās, obligāti ir tādi, kam nekad nav bijis darba, vai tādi, kas savu iepriekšējo darbu ir zaudējuši vai drīz to zaudēs”. Šai gadījumā runa ir tieši par šādu situāciju.

(30)

Attiecībā uz pirmo punktu Komisija uzskata, ka pasākumam nav vispārēja rakstura to iemeslu pēc, kas jau minēti šā lēmuma daļā par atbalsta pastāvēšanu.

(31)

Attiecībā uz otro punktu pārbaudāmais pasākums, piemēram, nemaina īstermiņa bezdarbnieku pabalstu ārkārtas fondu vai aktīvo darba meklētāju sistēmu. Šeit runa ir par pagaidu pasākumu, kas jāveic vienā konkrētā situācijā un tikai par viena trimestra laikā veiktām darbībām. Tāpēc šo pasākumu nevar pielīdzināt īstermiņa bezdarbnieku pabalstu ārkārtas fondam vai aktīvo darba meklētāju sistēmai, kuru Komisija nekad nav pārbaudījusi saskaņā ar regulām par valsts atbalstu.

(32)

Trešā punkta sakarā Komisija atzīmē, ka, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 2204/2002, atbalsts jaunu darba vietu radīšanai jomās, kas nesaņem atbalstu, ir atļauts vienīgi par labu MVU. Paziņotā atbalsta shēma attiecas uz visiem uzņēmumiem visas valsts teritorijā, lai cik lieli tie arī būtu. Tā kā pasākums turklāt attiecas uz tādu uzņēmumu cesiju, kuros ir vairāk kā 1 000 darba ņēmēju, pastāv pamats uzskatīt, ka tas varētu galvenokārt interesēt lielos uzņēmumus.

(33)

Ņemot vērā iepriekšminētos apsvērumus, paziņoto pasākumu nevar uzskatīt par saderīgu ar kopējo tirgu atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2204/2002.

5.6.   Novērtējums, ņemot par pamatu vadlīnijas par valsts atbalstu reģioniem

(34)

Komisija novērtēja, vai atbalstu var pārbaudīt, ņemot par pamatu vadlīnijas par valsts atbalstu reģioniem (8). Uz šo pamatnostādņu pamata, ja ir ievēroti noteikti nosacījumi, iespējams atļaut atbalstu darbavietu saglabāšanai, kas atbilst darbības atbalsta definīcijai. Turklāt ir iespējams atļaut atbalstu ieguldījumiem nekustamajā īpašumā, kas tiek izdarīti, nopērkot uzņēmumu, kas ir pārtraucis darbību un nav nopirkts.

(35)

Tomēr uz shēmu neattiecas pamatnostādnes par valsts atbalstu reģioniem, jo tā tiek piemērota visas valsts teritorijā. Turklāt vienīgais gadījums, kad shēma piemērota attiecībā uz uzņēmumu, ir uzņēmums, kurš atrodas Verolanovā (Brindizi), kas ir zona, uz kuru neattiecas Līguma 87. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktā uzskaitītie izņēmumi. Tāpēc paziņoto pasākumu nevar uzskatīt par saderīgu ar kopējo tirgu saskaņā ar pamatnostādnēm par valsts atbalstu reģioniem.

(36)

Paziņotais pasākums tātad nav saderīgs ar kopējo tirgu, jo tas neparedz arī nekādus noteikumus par atbalstu kumulāciju no dažādiem avotiem.

6.   SECINĀJUMI

(37)

Komisija konstatē, ka pārbaudāmais pasākums ir valsts atbalsts Līguma 87. panta 1. punkta izpratnē. Itālija ir nelikumīgi sākusi sniegt minēto atbalstu, pārkāpjot Līguma 88. panta 3. punktu. Pamatojoties uz iepriekš izklāstīto analīzi, Komisija uzskata, ka atbalsts nav saderīgs ar kopējo tirgu atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2204/2002 un pamatnostādnēm par valsts atbalstu glābšanai un pārstrukturēšanai, kā arī atbilstīgi pamatnostādnēm par valsts atbalstu reģioniem.

(38)

Šis Lēmums attiecas uz atbalsta shēmu un attiecīgiem tās piemērošanas gadījumiem un ir jāievieš nekavējoties, it īpaši attiecībā uz nepamatotā atbalsta atgūšanu. Tas neskar iespēju apsvērt atbalsta piešķiršanu no citām atsevišķām shēmām ar Komisijas lēmumu, ja vien tas ir pilnībā vai daļēji saderīgs, ņemot vērā tā konkrētās īpašības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Valsts atbalsts saistībā ar steidzamiem noteikumiem nodarbinātības jomā, ko Itālija ir sākusi ieviest uz 2003. gada 14. februāra Dekrēta Nr. 23 pamata, kas 2003. gada 17. aprīlī apstiprināts kā Likums Nr. 81, nav saderīgs ar kopējo tirgu.

2. pants

Itālija aptur atbalsta shēmu, kas minēta 1. pantā, ja tā vēl aizvien tiek piemērota.

3. pants

1.   Itālija veic visus vajadzīgos pasākumus, lai atgūtu no saņēmējiem 1. pantā minētās shēmas ietvaros piešķirtā atbalsta līdzekļus, kas nodoti viņu rīcībā pretlikumīgi.

2.   Itālija izbeidz jebkādu apturētu atbalsta līdzekļu izmaksu no šā lēmuma pieņemšanas datuma.

3.   Atgūšana notiek nekavējoties un saskaņā ar valstī spēkā esošām tiesību procedūrām, ja vien tās atļauj lēmuma nekavējošu un efektīvu izpildi.

4.   Papildus atbalstam jāatgūst arī procenti no atbalsta piešķiršanas datuma, kad tas nonācis saņēmēja rīcībā, līdz tā faktiskās atgūšanas datumam.

5.   Procentus aprēķina pēc atsauces procentu likmes, kas piemērota, lai aprēķinātu atbilstīgo subsīdiju atbalstam reģioniem, rēķinot no atbalsta piešķiršanas datuma, kad tas nonācis saņēmēja rīcībā.

6.   Procentu likmi, kas minēta 5. punktā, piemēro visam 4. punktā minētajam laikposmam.

4. pants

Divu mēnešu laikā no šī Lēmuma paziņošanas datuma Itālija ar šā Lēmuma pielikumā sniegtās anketas starpniecību informē Komisiju par pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu šā Lēmuma prasības.

5. pants

Šis Lēmums ir adresēts Itālijas Republikai.

Briselē, 2004. gada 30. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Mario MONTI


(1)  OV C 308, 18.12.2003., 5. lpp.

(2)  Skat. 1. zemsvītras piezīmi.

(3)  OV C 288, 9.10.1999.

(4)  OV L 337, 13.12.2002., 3. lpp.

(5)  OV C 74, 10.3.1998.

(6)  Tiesas spriedums lietā 102/87 France v Commission [1988] ECR 4067.

(7)  Kas attiecas uz Ocean SpA pārdošanu Brandt Italia, Itālijas iestādes nav sniegušas nekādu informāciju par pircēju, respektīvi, Brandt Italia. Nopirktajā uzņēmumā Ocean SpA strādāja vairāk nekā 1 000 darba ņēmēju.

(8)  OV C 74, 10.3.1998.


PIELIKUMS

Informācija par Komisijas Lēmuma 2004/800/EK ieviešanu

1.   Saņēmēju kopskaits un atgūstamo atbalsta līdzekļu kopsumma

1.1.

Detalizēti norādīt, kādā veidā tiks aprēķināta no atsevišķiem saņēmējiem atgūstamā atbalsta summa:

kapitāls,

procenti.

1.2.

Kāda ir pamatshēmas ietvaros pretlikumīgi piešķirto atgūstamo atbalsta līdzekļu kopsumma (atbalsta bruto ekvivalents, … izmaksas)?

1.3.

Kāds ir kopējais saņēmēju skaits, no kuriem jāatgūst šīs shēmas ietvaros pretlikumīgi izmaksātie atbalsta līdzekļi?

2.   Paredzētie un veiktie pasākumi atbalsta atgūšanai

2.1.

Detalizēti norādīt, kādi ir paredzētie un veiktie pasākumi atbalsta efektīvai un tūlītējai atgūšanai. Precizēt šo pasākumu juridisko pamatojumu.

2.2.

Līdz kuram datumam tiks pabeigta līdzekļu atgūšana?

3.   Informācija par atsevišķiem saņēmējiem

Pievienotajā tabulā, lūdzu, ierakstīt informāciju par ikvienu saņēmēju, no kura ir jāatgūst shēmas ietvaros pretlikumīgi piešķirtie līdzekļi.

Saņēmēja nosaukums

Saņēmēja adrese

Datums (1)

Nelikumīgi piešķirtā atbalsta summa (2)

Valūta: …

Atgūts

jā/nē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Datums(-i), kuros atbalsts (tā daļa) ir nodots saņēmēja rīcībā.

(2)  Atbalsta summa, kas nodota saņēmēja rīcībā (attiecīgi, atbalsta bruto ekvivalents, … izmaksas).


Top