EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0740

2004/740/EK:Padomes Lēmums (2004. gada 4. oktobris) par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

OJ L 326, 29.10.2004, p. 45–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 47–48 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 165 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/740/oj

29.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/45


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 4. oktobris)

par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

(2004/740/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 128. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

pēc konsultācijas ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

ņemot vērā Nodarbinātības komitejas atzinumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Nodarbinātības stratēģijai ir vadošā loma Lisabonas stratēģijas nodarbinātības un darba tirgus mērķu īstenošanā. Eiropas Nodarbinātības stratēģijas 2003. gada reforma uzsvēra vidēja termiņa orientāciju un Nodarbinātības pamatnostādnēs ieteikto pilna spektra politiku īstenošanas nozīmi.

(2)

Nodarbinātības pamatnostādnes būtu pilnībā jāpārskata tikai reizi trijos gados, stingri ierobežojot to atjaunināšanu starpposmos. Eiropas Nodarbinātības darba grupa ieteica sniegt iedarbīgākas rekomendācijas un efektīvāk izmantot speciālistu veiktu salīdzinošu pārskatīšanu, nevis veikt turpmākas izmaiņas pamatnostādnēs.

(3)

Gan Eiropas Nodarbinātības darba grupas secinājumi, gan pārskats par dalībvalstu Valsts rīcības plāniem nodarbinātībai, kas iekļauti Kopīgajā nodarbinātības ziņojumā par 2003. un 2004. gadu, parāda, ka dalībvalstīm un sociālajiem partneriem būtu visvairāk jārūpējas par to, lai palielinātu darba ņēmēju un uzņēmumu spēju pielāgoties mainīgajiem ekonomikas apstākļiem un darba tirgus pieprasījumam; piesaistītu vairāk cilvēku, kas ienāk un paliek darba tirgū, kā arī padarītu darbu par reālu izvēles iespēju visiem, tostarp veicinot nenodarbinātu jaunu cilvēku pieeju viņu pirmajai darba vietai un sekmējot vecāka gadagājuma darba ņēmēju palikšanu darba tirgū; ieguldītu arvien vairāk cilvēkkapitālā un mūžizglītībā, kā arī pētniecībā un attīstībā, tostarp tiecoties pēc izciliem rezultātiem; nodrošinātu efektīvu reformu īstenošanu ar labākas vadības palīdzību, tostarp centieniem, kas vērsti uz demokrātiskas iesaistes sekmēšanu, pilsoņu pārliecināšanu par reformu nepieciešamību un saiknes stiprināšanu starp ES finansēšanu, jo īpaši Eiropas Sociālo fondu, un Eiropas Nodarbinātības pamatnostādņu īstenošanu. Šīs prioritātes pilnībā ir savietojamas ar pastāvošajām pamatnostādnēm un uz tām var tiekties saskaņā ar minētajām pamatnostādnēm.

(4)

Nodarbinātības pamatnostādnes piemēro jaunajām dalībvalstīm kopš to pievienošanās.

(5)

Papildus šīm Nodarbinātības pamatnostādnēm dalībvalstīm būtu pilnībā jāīsteno ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes un jānodrošina, lai to rīcība pilnībā būtu savietojama ar sakārtotu valsts finanšu un stabilas makroekonomikas uzturēšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes, kas noteiktas pielikumā Padomes Lēmumam 2003/578/EK (2003. gada 22. jūlijs) par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (3), paliek spēkā, un dalībvalstis tās ņem vērā, īstenojot savu nodarbinātības politiku.

Luksemburgā, 2004. gada 4. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. J. DE GEUS


(1)  Paziņojums sniegts 2004. gada 22. aprīlī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Paziņojums sniegts 2004. gada 29. septembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 197, 5.8.2003., 13. lpp.


Top