Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0427

Komisijas Lēmums (2004. gada 29. aprīlis), ar ko groza Komisijas Lēmumu 97/221/EK attiecībā uz dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju gaļas produktiem, kas tiek ievesti tranzītā vai glabāšanai uz laiku Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 1589)Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 154, 30.4.2004, p. 8–13 (ES, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 154, 30.4.2004, p. 7–12 (DA)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 127 - 130
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 057 P. 153 - 156
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 057 P. 153 - 156
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 135 - 138

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2005; Iesaist. atcelta ar 32005D0432

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/427/oj

32004D0427Oficiālais Vēstnesis L 154 , 30/04/2004 Lpp. 0008 - 0013


Komisijas Lēmums

(2004. gada 29. aprīlis),

ar ko groza Komisijas Lēmumu 97/221/EK attiecībā uz dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju gaļas produktiem, kas tiek ievesti tranzītā vai glabāšanai uz laiku Kopienā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 1589)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2004/427/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā [1], jo īpaši tās 8. panta 5. punkta trešo ievilkumu, 9. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 4. punkta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Ar Komisijas Lēmumu 97/221/EK nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus un veterinārā sertifikāta paraugu gaļas produktu ievešanai no trešām valstīm [2].

(2) Ar Komisijas Lēmumu 97/222/EK izveido to trešo valstu sarakstu, no kurām dalībvalstis atļauj ievest gaļas produktus [3].

(3) Padomes Direktīvā 97/78/EK ir izklāstīti principi, ar ko reglamentē veterinārās kontroles organizēšanu produktiem, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm [4], un daži tranzīta noteikumi jau ir paredzēti 11. pantā, piemēram, par ANIMO ziņojumu un kopēja veterinārā ievešanas dokumenta izmantošanu.

(4) Tomēr, lai nodrošinātu esošo epidemioloģisko stāvokli Kopienā, arī turpmāk jānodrošina tas, ka gaļas produktu tranzīts caur Kopienu atbilst attiecīgo sugu dzīvnieku veselības ievešanas nosacījumiem, kas piemērojami apstiprinātajām valstīm.

(5) Padomes 1979. gada 21. decembra Lēmums 79/542/EEK, ar ko izveido trešo valstu vai trešo valstu daļu sarakstu un nosaka dzīvnieku veselības, sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus noteiktu dzīvu dzīvnieku un to svaigas gaļas ievešanai Kopienā [5], ir nesen grozīts, lai tajā iekļautu tranzīta nosacījumus un atkāpi, kas attiecas uz tranzītu, kurā iesaistīta Krievija, ar norādi uz īpašiem robežkontroles punktiem, kas izveidoti šim pēdējam no minētajiem nolūkiem.

(6) Ņemot vērā gūto pieredzi, ir skaidrs, ka nevar pietiekami nodrošināt dzīvnieku veselības nosacījumus, ar ko garantē attiecīgo produktu drošu ievešanu Kopienas teritorijā, ievērojot Direktīvas 97/78/EK 7. pantu un uzrādot robežkontroles punktā veterināro dokumentu oriģināleksemplārus, kuri izdoti eksportētājā trešā valstī un atbilst galamērķa trešās valsts normatīvajām prasībām. Tādēļ ir jāizstrādā īpašs dzīvnieku veselības sertifikāta paraugs, kas izmantojams, veicot attiecīgo produktu tranzītpārvadājumus.

(7) Bez tam jāprecizē Direktīvas 97/78/EK 11. pantā iekļauto nosacījumu īstenošana, kas paredz, ka ir atļauts tikai tādu produktu tranzīts no trešām valstīm, kurus nav aizliegts ievest Kopienas teritorijā, vienlaikus atsaucoties uz Lēmumam 97/222/EK pievienoto trešo valstu sarakstu.

(8) Tomēr jāparedz īpaši nosacījumi tranzītam caur Kopienu uz Krieviju un no tās, ņemot vērā Kaļiņingradas ģeogrāfisko stāvokli un klimatiskos apstākļus, kas neļauj visu gadu izmantot dažas ostas.

(9) Komisijas Lēmumā 2001/881/EK [6] uzskaitīti apstiprinātie robežkontroles punkti, kuri paredzēti no trešām valstīm ievedamo dzīvnieku un dzīvnieku produktu veterinārajai kontrolei, un ir lietderīgi norādīt robežkontroles punktus, kas paredzēti šādu tranzītpārvadājumu kontrolei, ņemot vērā šo lēmumu.

(10) Attiecīgi jāgroza Komisijas Lēmums 2000/584/EK.

(11) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 97/221/EK groza šādi.

1. Iekļauj šādu 3.a pantu:

"3.a pants

Dalībvalstis nodrošina to, ka cilvēku uzturam paredzēto gaļas produktu sūtījumi, kurus ieved Kopienas teritorijā, kuru galamērķis ir kāda trešā valsts, kurus ved tranzītā tūlīt tālāk vai pēc glabāšanas saskaņā ar Direktīvas 97/78/EK 12. panta 4. punktu vai 13. pantu un kuri nav paredzēti ievešanai Kopienā, atbilst šādām prasībām:

a) tie ir no Lēmuma 97/222/EK pielikumā iekļautas trešās valsts teritorijas vai tās daļas un ir saņēmuši obligāto apstrādi, kas paredzēta turpat noteikto attiecīgo sugu gaļas produktiem, kurus ieved;

b) tie atbilst attiecīgās sugas īpašajiem dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas noteikti dzīvnieku veselības sertifikātā, kas sagatavots saskaņā ar Lēmuma 97/221/EK I pielikumu;

c) tiem pievienots dzīvnieku veselības sertifikāts, kas izdots saskaņā ar III pielikumā noteikto paraugu un ko parakstījis attiecīgās trešās valsts kompetento veterināro dienestu pilnvarots veterinārārsts;

d) tos kopējā veterinārajā ievešanas dokumentā valsts pilnvarots veterinārārsts ievešanas robežkontroles punktā sertificējis kā atbilstošus tranzītam vai glabāšanai (pēc vajadzības)."

2. Iekļauj šādu 3.b pantu:

"3.b pants

1. Atkāpjoties no 3.a panta, dalībvalstis atļauj tranzītu caur Kopienu pa autoceļiem un dzelzceļu starp izraudzītajiem Kopienas robežkontroles punktiem, kas minēti Lēmuma 2001/881/EK IV pielikumā, ja šie sūtījumi ir no Krievijas vai ir paredzēti Krievijai, vedot tos tiešā vai caur citu trešo valsti, ar noteikumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) sūtījums ir aizzīmogots robežkontroles punktā, caur kuru to ieved Eiropas Kopienā, un tam ir uzlikts kompetentās iestādes veterinārā dienesta zīmogs ar sērijas numuru;

b) sūtījumam pievienotajos dokumentos, kas minēti Direktīvas 97/78/EK 7. pantā, par robežkontroles punktu atbildīgās kompetentās iestādes valsts pilnvarotais veterinārārsts katrā lappusē iespiež uzrakstu "TIKAI TRANZĪTAM UZ KRIEVIJU CAUR EK";

c) ir izpildītas Direktīvas 97/78/EK 11. pantā paredzētās procedūras prasības;

d) kopējā veterinārajā ievešanas dokumentā šo sūtījumu kā tranzītkravu sertificējis valsts pilnvarots veterinārārsts ievešanas robežkontroles punktā.

2. Šādus sūtījumus aizliegts izkraut vai glabāt EK teritorijā saskaņā ar Direktīvas 97/78/EK 12. panta 4. punktu vai 13. pantu.

3. Kompetentā iestāde veic regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos, ka to sūtījumu skaits un produktu daudzumi, ko izved no Eiropas Kopienas teritorijas, atbilst ievesto sūtījumu skaitam un produktu daudzumiem."

3. Pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2004. gada 1. maija.

Lēmuma 1. panta 1. punktu un pielikumu piemēro tikai no 2005. gada 1. janvāra.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

[2] OV L 89, 4.4.1997. 32. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/212/EK (OV L 73, 11.3.2004., 11. lpp.).

[3] OV L 98, 4.4.1997., 39. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/245/EK (OV L 77, 13.3.2004., 62. lpp.).

[4] OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. Direktīva grozīta ar Aktu par pievienošanās nosacījumiem (OV L 236, 23.9.2003., 381. lpp.).

[5] OV L 146, 14.6.1979., 15. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/212/EK (OV L 73, 11.3.2004., 11. lpp.).

[6] OV L 326, 11.12.2001., 44. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/831/EK (OV L 313, 28.11.2003., 61. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Lēmuma 97/221/EEK pielikumu groza šādi.

1. Pielikums tiek pārsaukts par I pielikumu.

"

2. II PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

Top