Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0200

Komisijas Lēmums (2004. gada 27. februāris) par pasākumiem, lai novērstu Pepino mozaīkas vīrusa ievešanu un izplatīšanos Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru C(2004) 581)

OJ L 64, 2.3.2004, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 29 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 29 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 29 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 29 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 29 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 29 - 30
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 29 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 29 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 29 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 12 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 12 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 70 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/200/oj

32004D0200Oficiālais Vēstnesis L 064 , 02/03/2004 Lpp. 0043 - 0044


Komisijas Lēmums

(2004. gada 27. februāris)

par pasākumiem, lai novērstu Pepino mozaīkas vīrusa ievešanu un izplatīšanos Kopienā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2004) 581)

(2004/200/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā [1] un jo īpaši tās 16. panta 3. punktu

tā kā:

(1) 1999. gada beigās un 2000. gada sākumā Vācija, Francija, Nīderlande un Apvienotā Karaliste informēja citas dalībvalstis un Komisiju par Pepino mozaīkas vīrusa uzliesmojumiem attiecīgo valstu tomātu stādījumos un par tā apkarošanai veiktajiem pasākumiem.

(2) Ar Komisijas Lēmumu 2003/64/EK [2] dalībvalstīm uz laiku lūdza veikt pasākumus pret Pepino mozaīkas vīrusa ievešanu un izplatīšanos Kopienā. Šis lēmums ir zaudējis spēku 2004. gada 31. janvārī.

(3) Pašlaik Pepino mozaīkas vīruss nav minēts Direktīvas 2000/29/EK I vai II pielikumā. Tomēr provizoriskā kaitīgo organismu riska analīze, ko, pamatojoties uz pieejamo zinātnisko informāciju, veikušas vairākas dalībvalstis, parādīja, ka Pepino mozaīkas vīruss un tā kaitīgā ietekme var atstāt būtisku ietekmi uz augu veselību Kopienā, jo īpaši attiecībā uz aizsargātu tomātu audzēšanu. Pepino mozaīkas vīrusa sakarā veiktais zinātniskais darbs vēl nav sniedzis pietiekamu skaidrību, lai pārskatītu minēto provizorisko kaitīgo organismu riska analīzi, lai gan šobrīd ir pieejama apjomīgāka informācija, jo īpaši par Pepino mozaīkas vīrusa radīto kaitējumu stādīšanai paredzētu tomātu stādiem.

(4) Attiecīgi, tā kā Lēmums 2003/64/EK vairs nav spēkā, ir jāparedz pagaidu pasākumi pret Pepino mozaīkas vīrusu.

(5) Saskaņā ar Lēmumu 2003/64/EK veiktos oficiālos apsekojumos un, pamatojoties uz nesen iegūtu informāciju par Pepino mozaīkas vīrusa radīto kaitējumu, šobrīd ir noskaidrots, ka tomātu sēkla var būt būtisks infekcijas avots.

(6) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir jāpiemēro Pepino mozaīkas vīrusa ievešanai un izplatībai Kopienā, trešo valstu izcelsmes tomātu sēklu pārbaudei un tomātu sēklu apritei. Tajos jāietver arī vairāk vispārējas kontroles attiecībā uz Pepino mozaīkas vīrusa klātbūtni dalībvalstīs.

(7) Ir lietderīgi, ka šādu pasākumu rezultātus pastāvīgi novērtē un — atkarībā no minētā vērtējuma rezultātiem — apsver iespējamos turpmākos pasākumus. Turpmākajos pasākumos jāņem vērā informācija un zinātniskais atzinums, kas jāsniedz dalībvalstīm.

(8) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar Pepino mozaīkas vīrusu inficētu tomātu sēklu, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., ievešana un pārvadāšana Kopienā ir aizliegta.

2. pants

Tomātu sēklas, kuru izcelsme ir trešās valstīs, drīkst ievest Kopienā tikai tad, ja tās atbilst pielikuma 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem. Tās ievedot Kopienā, saskaņā ar Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta i) apakšpunktu ar attiecīgajām izmaiņām, veic pārbaudi un vajadzības gadījumā testus Pepino mozaīkas vīrusa klātbūtnes noteikšanai.

3. pants

1. Kopienas izcelsmes tomātu sēklas Kopienas iekšienē drīkst pārvadāt tikai tad, ja tās atbilst pielikuma 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

2. Pirmais punkts neattiecas uz to sēklu pārvadāšanu, ko paredzēts pārdot galapatērētājam, kurš nav iesaistīts profesionālā stādu audzēšanā, ar nosacījumu, ka sēklu iepakojums vai citas norādes skaidri parāda, ka tie ir paredzēti pārdošanai šādam patērētājam.

4. pants

Dalībvalstis veic oficiālus apsekojumus Pepino mozaīkas vīrusa klātbūtnes noteikšanai tomātu stādu un tomātu augļu ražošanas telpās.

Neskarot Direktīvas 2000/29/EK 16. panta 2. punktu un 13.c panta 8. punktu, šā panta pirmajā daļā norādīto apsekojumu rezultātus un 2. pantā paredzēto pārbaužu un testu rezultātus paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm līdz 2004. gada 30. novembrim.

5. pants

Komisija pārskata šā lēmuma darbību vēlākais līdz 2004. gada 31. decembrim.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 27. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/116/EK (OV L 321, 6.12.2003., 36. lpp.).

[2] OV L 24, 29.1.2003., 15. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

2. un 3. pantā paredzētie nosacījumi

1. Pie trešo valstu izcelsmes tomātu sēklām jābūt Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajam fitosanitārajam sertifikātam, kas apliecina, ka sēklas ir iegūtas ar atbilstošu skābju ekstrakcijas metodi, un:

a) ka to izcelsme ir apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tajos nav Pepino mozaīkas vīrusa uzliesmojumu, vai arī

b) ka audzēšanas vietā visā augu veģetācijas periodā nav novēroti Pepino mozaīkas vīrusa simptomi, vai arī

c) ka tām ir veikta Pepino mozaīkas vīrusa oficiāla testēšana, izmantojot izlases veida pārbaudi un piemērotas metodes, un šajos testos Pepino mozaīkas vīruss nav konstatēts.

2. Kopienas izcelsmes tomātu sēklas drīkst pārvietot Kopienas teritorijā tikai tad, ja tās ir iegūtas, izmantojot atbilstošu skābju ekstrakcijas metodi, un:

a) ja to izcelsme ir apgabalos, par kuriem ir zināms, ka tajos nav Pepino mozaīkas vīrusa uzliesmojumu, vai arī

b) ja audzēšanas vietā visā augu veģetācijas periodā nav novēroti Pepino mozaīkas vīrusa simptomi, vai arī

c) ja tām ir veikta Pepino mozaīkas vīrusa oficiāla testēšana, izmantojot izlases veida pārbaudi un piemērotas metodes, un šajos testos Pepino mozaīkas vīruss nav konstatēts.

--------------------------------------------------

Top