EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0008(01)

Eiropas centrālās bankas lēmums (2004. gada 22. aprīlis), ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi iemaksām Eiropas Centrālās bankas uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā, valstu centrālo banku prasību koriģēšanai, kas ekvivalentas nodotajiem ārējo rezervju aktīviem, kā arī ar to saistītajiem finanšu jautājumiem (ECB/2004/8)

OJ L 205, 9.6.2004, p. 13–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Atcelts ar 32006D0024(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/505/oj

9.6.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/13


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2004. gada 22. aprīlis),

ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi iemaksām Eiropas Centrālās bankas uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā, valstu centrālo banku prasību koriģēšanai, kas ekvivalentas nodotajiem ārējo rezervju aktīviem, kā arī ar to saistītajiem finanšu jautājumiem

(ECB/2004/8)

(2004/505/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus un jo īpaši to 30. pantu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai un to attiecīgo valsts centrālo banku (VCB) kļūšanu par Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) daļu 2004. gada 1. maijā, to dalībvalstu, kas ieviesušas eiro, VCB (turpmāk tekstā – “iesaistītajām VCB”) piemērojamos svērumus ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā (turpmāk tekstā attiecīgi – “kapitāla atslēgas svērumi” un “kapitāla atslēga”) pielāgo, kā tas noteikts 2004. gada 22. aprīļa Lēmumā ECB/2004/5 par valstu centrālo banku procentuālo daļu Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgā (1).

(2)

Šīs korekcijas liek koriģēt prasības, ko ECB ir kreditējusi iesaistītajām VCB saskaņā ar Statūtu 30.3. pantu un kas ir ekvivalentas iesaistīto VCB ārējo rezervju aktīvu iemaksām ECB (turpmāk tekstā – “prasības”).

(3)

Tās iesaistītās VCB, kuru prasības palielinās, ņemot vērā kapitāla atslēgas paplašināšanos 2004. gada 1. maijā, veic kompensācijas pārskaitījumu uz ECB, bet ECB veic kompensācijas pārskaitījumu uz tām VCB, kuru prasības samazinās, ņemot vērā šo paplašināšanos.

(4)

No 2004. gada 1. maija to ārējo rezervju aktīvu limits, kurus var nodot ECB, ir 55 646 692 471,89 eiro.

(5)

Saskaņā ar Statūtos ievērotajiem vispārējiem godīguma, vienlīdzīgas attieksmes un tiesiskās paļāvības principiem tām iesaistītajām VCB, kuru relatīvā daļa ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā palielinās atbilstoši iepriekšminētajām korekcijām, ir jāveic kompensācijas pārskaitījums tām iesaistītajām VCB, kuru relatīvā daļa samazinās.

(6)

Lai aprēķinātu korekciju iesaistīto VCB daļām ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā, katras iesaistītās VCB attiecīgo kapitāla atslēgas svērumu laikposmā līdz 2004. gada 30. aprīlim un laikposmā pēc 2004. gada 1. maija izsaka kā procentuālo daļu no tā ECB kapitāla kopsummas, ko parakstījušas visas iesaistītās VCB,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā:

a)

“uzkrātā pašu kapitāla vērtība” ir ECB rezervju, pārvērtēšanas kontu un rezervēm atbilstošo uzkrājumu kopsumma, ko ECB aprēķinājusi 2004. gada 30. aprīlī, kurai pieskaitīta vai atņemta ECB aprēķinātā uzkrātā peļņa vai, attiecīgā gadījumā, zaudējumi laikā no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 30. aprīlim, kurā iekļauts ECB nesadalītais ienākums no eiro banknotēm par 2004. gada aprīli, bet no kuras izslēgts ECB ienākums no eiro banknotēm par 2004. gada pirmo ceturksni, kas jau sadalīts VCB. Neierobežojot termina “uzkrātā pašu kapitāla vērtība” izpratni, ECB rezerves un rezervēm atbilstošie uzkrājumi ietver vispārējo rezervju fondu un uzkrājumus, kas atbilst rezervēm, kuras paredzētas pārvērtēšanas radītajiem zaudējumiem saistībā ar valūtas maiņas kursu un tirgus cenām;

b)

“pārskaitījuma diena” ir 2004. gada 19. maijs;

c)

“ECB ienākums no eiro banknotēm” nozīmē to pašu, ko “ECB ienākums no apgrozībā esošajām eiro banknotēm”, kas definēts 1. panta d) apakšpunktā 2002. gada 21. novembra Lēmumā ECB/2002/9 par ar apgrozībā esošajām eiro banknotēm saistītā Eiropas Centrālās bankas ienākuma sadali iesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām (2).

2. pants

Iemaksa ECB rezervēs un uzkrājumos

1.   Ja iesaistītās VCB daļa uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā pieaug atbilstoši tās kapitāla atslēgas svēruma pieaugumam 2004. gada 1. maijā, šī VCB pārskaitījuma dienā ECB pārskaita summu, kas noteikta saskaņā ar 3. punktu.

2.   Ja iesaistītās VCB daļa uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā samazinās atbilstoši tās kapitāla atslēgas svēruma samazinājumam 2004. gada 1. maijā, pārskaitījuma dienā šī VCB no ECB saņem summu, kas noteikta saskaņā ar 3. punktu.

3.   ECB 2004. gada 14. maijā vai pirms tā aprēķina un katrai iesaistītajai VCB paziņo summu, kas šai VCB jāpārskaita uz ECB, ja tiek piemērots 1. punkts, vai, ja tiek piemērots 2. punkts, summu, kas šai VCB jāsaņem no ECB. Ņemot vērā noapaļošanu, summas, ko pārskaita vai saņem, aprēķina, uzkrāto pašu kapitāla vērtību reizinot ar katras iesaistītās VCB 2004. gada 30. aprīļa kapitāla atslēgas svēruma un 2004. gada 1. maija kapitāla atslēgas svēruma starpību, rezultātu dalot ar 100.

4.   Šā panta 3. punktā minētās summas izsaka eiro, un to pārskaitījuma termiņš ir 2004. gada 1. maijs, tomēr faktiski tās pārskaita pārskaitījuma dienā.

5.   Pārskaitījuma dienā iesaistītā VCB vai ECB, kurai jāveic pārskaitījumi saskaņā ar 1. vai 2. punktu, atsevišķi pārskaita procentu maksājumus par laikposmu no 2004. gada 1. maija līdz pārskaitījuma dienai attiecībā uz summām, kas jāpārskaita šai VCB vai ECB. Šo procentu maksājumu pārskaitītāji un saņēmēji ir to summu pārskaitītāji un saņēmēji, attiecībā uz kurām uzkrājušies procenti.

6.   Ja uzkrātā pašu kapitāla vērtība ir mazāka par nulli, summas, kuras jāpārskaita vai jāsaņem saskaņā ar 3. un 5. punktu, pārskaita virzienos, kas ir pretēji 3. un 5. punktā norādītajiem.

3. pants

To prasību koriģēšana, kas ir ekvivalentas nodotajiem ārējo rezervju aktīviem

1.   Iesaistīto VCB prasības 2004. gada 1. maijā koriģē atbilstīgi šo VCB koriģētajam kapitāla atslēgas svērumam. Iesaistīto VCB prasību vērtība 2004. gada 1. maijā ir norādīta šā lēmuma pielikuma tabulas trešajā ailē.

2.   Tiek uzskatīts, ka katra iesaistītā VCB, pamatojoties uz šiem noteikumiem un nepiemērojot citas formalitātes vai tiesību aktus, 2004. gada 1. maijā nodod vai saņem galīgo prasības vērtību (izteiktu eiro), kas pretī tās nosaukumam norādīta šā lēmuma pielikuma tabulas ceturtajā ailē, kurā “–” nozīmē prasību, ko VCB nodod ECB, un “+” nozīmē prasību, ko ECB nodod VCB.

3.   Katra iesaistītā VCB 2004. gada 3. maijā pārskaita vai saņem galīgo summu (izteiktu eiro), kas pretī tās nosaukumam norādīta šā lēmuma pielikuma tabulas ceturtajā ailē, kurā “+” nozīmē summu, ko VCB pārskaita ECB, un “–” nozīmē summu, ko ECB pārskaita VCB.

4.   2004. gada 3. maijā ECB un tās iesaistītās VCB, uz kurām attiecas pienākums pārskaitīt summas saskaņā ar 3. punktu, par laikposmu no 2004. gada 1. maija līdz 2004. gada 3. maijam atsevišķi pārskaita arī procentu maksājumus par summām, kas jāpārskaita ECB un šīm VCB. Šo procentu maksājumu pārskaitītāji un saņēmēji ir to summu pārskaitītāji un saņēmēji, attiecībā uz kurām uzkrājušies procenti.

4. pants

Saistītie finanšu jautājumi

1.   Atkāpjoties no 2. panta 1. punkta trešās daļas 2001. gada 6. decembra Lēmumā ECB/2001/16 par iesaistīto dalībvalstu centrālo banku monetāro ienākumu sadali no 2002. finanšu gada (3), Eirosistēmas iekšējo atlikumu, kas saistīts ar apgrozībā esošajām eiro banknotēm, laikam no 2004. gada 1. maija līdz 2004. gada 31. maijam aprēķina, pamatojoties uz 2004. gada 1. maijā piemēroto paplašināto kapitāla atslēgu, kuru piemēro 2004. gada 30. aprīlī apgrozībā esošo eiro banknošu kopsummas atlikumam. Lēmuma ECB/2001/16 3. panta 3. punktā noteikto vidējo ienākumu normu aprēķina atsevišķi laikam no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 30. aprīlim un laikam no 2004. gada 1. maija līdz 2004. gada 31. decembrim. Laikposmam no 2004. gada 1. maija līdz 2004. gada 31. decembrim kompensācijas summas un grāmatvedības ierakstus šo kompensācijas summu līdzsvarošanai, kas noteiktas Lēmuma ECB/2001/16 4. panta 3. punktā, iegrāmato katras VCB uzskaitē ar valutēšanas dienu 2004. gada 1. maijā. Atkāpjoties no 5. panta 1. punkta trešā teikuma Lēmumā ECB/2001/16, par uzkrātā monetārā ienākuma summām laikposmā no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 30. aprīlim ECB informē VCB reizi ceturksnī, bet laikposmā no 2004. gada 1. maija līdz 2004. gada 30. jūnijam – reizi divos mēnešos.

2.   Saistībā ar laikposmu no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 30. aprīlim VCB kopējo monetāro ienākumu, ieņēmumus no VCB prasībām, kas ir ekvivalentas ārējo rezervju aktīviem, kuri nodoti ECB, kā arī ieņēmumus no Eirosistēmas iekšējā atlikuma, kas saistīts ar apgrozībā esošajām eiro banknotēm, sadala atbilstoši 2004. gada 30. aprīlī piemērotajiem kapitāla atslēgas svērumiem. ECB ienākumu no eiro banknotēm 2004. gada pirmajā ceturksnī sadala saskaņā ar 2004. gada 30. aprīlī piemērotajiem kapitāla atslēgas svērumiem, bet ienākumu 2004. gada otrajā ceturksnī sadala saskaņā ar 2004. gada 1. maijā piemērotajiem kapitāla atslēgas svērumiem.

3.   ECB 2004. finanšu gada tīro peļņu vai, attiecīgā gadījumā, zaudējumus sadala, pamatojoties uz 2004. gada 1. maijā piemērotajiem kapitāla atslēgas svērumiem.

4.   Ja 2004. gada beigās ECB aprēķina, ka tā 2004. finanšu gadā kopumā iespējams cietīs zaudējumus, vai ka tās iespējamā tīrā peļņa ir mazāka par ECB ienākuma no eiro banknotēm gada apjomu, ECB patur ECB ienākumu no eiro banknotēm 2004. gada ceturtajā ceturksnī. Atkarībā no iespējamo zaudējumu apjoma ECB pieprasa tās ienākumu no eiro banknotēm 2004. gada trešajā, otrajā un pirmajā ceturksnī daļēju vai pilnīgu atgriešanu šādā secībā līdz zaudējumi ir segti. Ja ECB ir zaudējumi 2004. finanšu gadā un ECB ienākums no eiro banknotēm 2004. finanšu gadā ir nepietiekams šo zaudējumu segšanai, ECB zaudējumu kompensācijai izmanto:

a)

līdzekļus no ECB vispārējā rezervju fonda;

b)

VCB kopējo monetāro ienākumu laikā no 2004. gada 1. maija līdz 2004. gada 31. decembrim – atbilstoši Padomes lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar Statūtu 33. pantu;

c)

VCB kopējo monetāro ienākumu laikā no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 30. aprīlim – atbilstoši Padomes lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar Statūtu 33. pantu.

5.   Ja saskaņā ar 4. punktu jāatmaksā daļa no sadalītā ECB ienākuma no eiro banknotēm 2004. gada pirmajā ceturksnī un ja VCB kopējais monetārais ienākums laikā no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 30. aprīlim jāpārskaita atpakaļ ECB, veic kompensācijas maksājumus papildus 2. un 3. pantā izklāstītajiem maksājumiem. Katra iesaistītā VCB, kuras kapitāla atslēgas svērums 2004. gada 1. maijā palielinās, veic šādu maksājumu ECB, un ECB veic šādu maksājumu katrai iesaistītajai VCB, kuras kapitāla atslēgas svērums 2004. gada 1. maijā samazinās. Kompensācijas maksājumu summu aprēķina šādi. Kopējo atmaksājamo ECB ienākumu no eiro banknotēm 2004. gada pirmajā ceturksnī reizina ar iesaistītās VCB 2004. gada 30. aprīļa kapitāla atslēgas svēruma un 2004. gada 31. decembra kapitāla atslēgas svēruma starpību, rezultātu dalot ar 100. Kopējo atpakaļ pārskaitāmo monetāro ienākumu laikā no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 30. aprīlim reizina ar iesaistītās VCB 2004. gada 30. aprīļa kapitāla atslēgas svēruma un 2004. gada 31. decembra kapitāla atslēgas svēruma starpību, rezultātu dalot ar 100. Par kompensācijas maksājumiem, kas saistīti ar VCB kopējo monetāro ienākumu, laikā no 2005. gada 1. janvāra līdz šo maksājumu veikšanas dienai uzkrājas procenti.

6.   Papildus kompensācijas maksājumus, kas saistīti ar ECB ienākumu no eiro banknotēm un kas izklāstīti 5. punktā, maksā 2005. gada 4. janvārī. Papildus kompensācijas maksājumus, kas saistīti ar VCB kopējo monetāro ienākumu un kas izklāstīti 5. punktā, kā arī ar tiem saistītos procentus maksā otrajā darba dienā pēc otrās Padomes sēdes 2005. gada martā.

5. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   Saskaņā ar 2. panta 5. punktu, 3. panta 4. punktu un 4. panta 5. punktu uzkrājamos procentus aprēķina katru dienu, izmantojot faktisko 360 dienu aprēķināšanas metodi un likmi, kas atbilst Eiropas Centrālo banku sistēmas pēdējā galvenajā refinansēšanas operācijā lietotajai diennakts procentu likmei.

2.   Pārskaitījumiem, ko katru atsevišķi veic saskaņā ar 2. panta 1., 2. un 5. punktu, 3. panta 3. un 4. punktu un 4. panta 5. un 6. punktu, izmanto Visas Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET).

3.   ECB un iesaistītās VCB, uz kurām attiecas pienākums veikt pārskaitījumus saskaņā ar 2. punktu, dod pienācīgus norādījumus, kas vajadzīgi, lai šos pārskaitījumus veiktu laikus.

6. pants

Nobeiguma noteikumi

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 23. aprīlī.

Frankfurtē pie Mainas, 2004. gada 22. aprīlī

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  Skat. šā Oficiālā Vēstneša 5. lpp.

(2)  OV L 323, 28.11.2002., 49. lpp.

(3)  OV L 337, 20.12.2001., 55. lpp., Lēmums grozīts ar Lēmumu ECB/2003/22 (OV L 9, 15.1.2004., 39. lpp.).


Top