EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0002

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2004. gada 19. februāris), ar kuru pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (ECB/2004/2)

OJ L 80, 18.3.2004, p. 33–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 224 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 224 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 40 - 48

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/09/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/257/oj

32004D0002Oficiālais Vēstnesis L 080 , 18/03/2004 Lpp. 0033 - 0041


Eiropas Centrālās bankas Lēmums

(2004. gada 19. februāris),

ar kuru pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu

(ECB/2004/2)

(2004/257/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus, un jo īpaši to 12.3. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

Vienīgais pants

Eiropas Centrālās bankas Reglamentu ar grozījumiem, kas izdarīti 1999. gada 22. aprīlī, kurš grozīts ar 1999. gada 7. oktobra Lēmumu ECB/1999/6, ar kuru groza Eiropas Centrālās bankas Reglamentu [1], aizstāj ar šo Reglamentu, kas stājas spēkā 2004. gada 1. martā.

Eiropas centrālās bankas reglaments

IEVADA NODAĻA

1. pants

Definīcijas

Šis Reglaments papildina Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus. Šajā Reglamentā termini ir lietoti tādās nozīmēs, kāda tiem ir Līgumā un Statūtos. Ar terminu "Eirosistēma" apzīmē Eiropas Centrālo banku (ECB) un to dalībvalstu centrālās bankas, kuru valūta ir eiro.

I NODAĻA

PADOME

2. pants

Padomes sēžu laiks un vieta

2.1. Par sēžu datumiem lemj Padome pēc priekšsēdētāja priekšlikuma. Parasti Padomes sēdes notiek regulāri saskaņā ar grafiku, ko savlaicīgi pirms katra kalendārā gada sākuma nosaka Padome.

2.2. Priekšsēdētājs sasauc Padomes sēdi, ja pieprasījumu sasaukt sēdi ir iesnieguši vismaz trīs Padomes locekļi.

2.3. Priekšsēdētājs var sasaukt Padomes sēdes arī tad, ja viņš to uzskata par vajadzīgu.

2.4. Parasti Padomes sēdes notiek ECB telpās.

2.5. Sēdes var noturēt arī telekonferences veidā, izņemot gadījumus, ja pret to iebilst vismaz trīs vadītāji.

3. pants

Dalība Padomes sēdēs

3.1. Izņemot turpmāk noteiktos gadījumus, Padomes sēdēs var piedalīties vienīgi tās locekļi, Eiropas Savienības Padomes priekšsēdētājs un Eiropas Kopienu Komisijas loceklis.

3.2. Parasti katru vadītāju var pavadīt viena persona.

3.3. Ja kāds no vadītājiem nevar piedalīties sēdē, viņš, neskarot 4. panta noteikumus, var rakstiski iecelt aizstājēju. Šāds rakstisks paziņojums savlaicīgi pirms sēdes ir jānosūta priekšsēdētājam. Parasti šādu aizstājēju var pavadīt viena persona.

3.4. Par sekretāru priekšsēdētājs ieceļ kādu ECB darbinieku. Sekretārs palīdz Valdei sagatavoties Padomes sēdēm un tās protokolē.

3.5. Padome, ja tā uzskata to par nepieciešamu, var uzaicināt sēdēs piedalīties arī citas personas.

4. pants

Balsošana

4.1. Lai Padome varētu balsot, vajadzīgais kvorums ir divas trešdaļas Padomes locekļu. Ja kvoruma nav, priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtas sēdi, kurā lēmumus ir iespējams pieņemt bez vajadzīgā kvoruma.

4.2. Balsošana Padomē notiek pēc priekšsēdētāja pieprasījuma. Priekšsēdētājs balsošanu ierosina arī pēc Padomes jebkura locekļa pieprasījuma.

4.3. Atturēšanās neliedz Padomei pieņemt lēmumus, kas paredzēti Statūtu 41.2. pantā.

4.4. Ja kāds no Padomes locekļiem ilgāku laiku nevar piedalīties balsošanā (piemēram, vairāk nekā vienu mēnesi), viņš var iecelt aizstājēju, kas darbojas kā Padomes loceklis.

4.5. Atbilstīgi Statūtu 10.3. pantā noteiktajam, gadījumos, ja kāds no vadītājiem nevar piedalīties balsošanā, pieņemot lēmumus saskaņā ar Statūtu 28., 29., 30., 32., 33. un 51. pantu, viņa vietā attiecīgo balsi var nodot viņa ieceltais aizstājējs.

4.6. Priekšsēdētājs var ierosināt aizklātu balsošanu, ja to pieprasa vismaz trīs Padomes locekļi. Ja lēmums, ko ierosināts pieņemt saskaņā ar Statūtu 11.1., 11.3. vai 11.4. pantu, personiski attiecas uz kādu no Padomes locekļiem, balsošana ir aizklāta. Šādā gadījumā attiecīgie Padomes locekļi nepiedalās balsošanā.

4.7. Lēmumus var pieņemt arī, izmantojot rakstisko procedūru, ja pret to neiebilst vismaz trīs Padomes locekļi. Attiecībā uz rakstisko procedūru ir jāievēro šādas prasības: i) katram Padomes loceklim parasti vismaz piecas dienas apsvēršanai; ii) katra Padomes locekļa (vai atbilstīgi 4. pantam ieceltā aizstājēja) personisks paraksts; iii) katrs šāds lēmums ir jāatspoguļo nākamās Padomes sēdes protokolā.

5. pants

Padomes sēžu darba organizācija

5.1. Padome apstiprina katras sēdes darba kārtību. Valde sagatavo darba kārtības projektu un kopā ar papildu dokumentiem nosūta to Padomes locekļiem un citiem uzaicinātajiem dalībniekiem vismaz astoņas dienas pirms attiecīgās sēdes, izņemot steidzamības gadījumus, kuros Valdei ir jārīkojas atbilstīgi konkrētajiem apstākļiem. Pēc priekšsēdētāja vai jebkura cita Padomes locekļa priekšlikuma Padome var pieņemt lēmumu svītrot jautājumus darba kārtības projektā vai papildināt projektu ar jautājumiem. Ja papildu dokumenti nav savlaicīgi nosūtīti un ja to pieprasa vismaz trīs Padomes locekļi, jautājumu svītro no darba kārtības.

5.2. Padomes sēdes protokolu iesniedz apstiprināšanai Padomes locekļiem nākamajā sēdē (vai, vajadzības gadījumā, agrāk, izmantojot rakstisko procedūru), un to paraksta priekšsēdētājs.

5.3. Ārkārtas situācijām Padome var noteikt iekšējos lēmumu pieņemšanas noteikumus.

II NODAĻA

VALDE

6. pants

Valdes sēžu laiks un vieta

6.1. Par sēžu datumiem lemj Valde pēc priekšsēdētāja priekšlikuma.

6.2. Priekšsēdētājs var sasaukt Valdes sēdes arī ikreiz, kad viņš to uzskata par vajadzīgu.

7. pants

Balsošana

7.1. Lai Valde varētu balsot, saskaņā ar Statūtu 11.5. pantu vajadzīgais kvorums ir divas trešdaļas Valdes locekļu. Ja kvoruma nav, priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtas sēdi, kurā lēmumus ir iespējams pieņemt bez vajadzīgā kvoruma.

7.2. Lēmumus var pieņemt arī, izmantojot rakstisko procedūru, ja pret to neiebilst vismaz divi Valdes locekļi.

7.3. Balsošanā nepiedalās tie Valdes locekļi, uz kuriem personiski attiecas lēmums, ko paredzēts pieņemt saskaņā ar Statūtu 11.1., 11.3. vai 11.4. pantu.

8. pants

Valdes sēžu darba organizācija

Valde lemj par savu sēžu darba organizāciju.

III NODAĻA

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS UZBŪVE

9. pants

Eirosistēmas/ECBS komitejas

9.1. Komitejas izveido un atlaiž Padome. Tās palīdz ECB lēmējinstitūciju darbā un par savu darbību ar Valdes palīdzību ziņo Padomei.

9.2. Komiteju sastāvā ir ne vairāk kā divi locekļi no katras Eirosistēmas VCB un no ECB, kurus ieceļ attiecīgi bankas vadītājs vai ECB Valde. Padome nosaka komiteju uzdevumus un ieceļ to priekšsēdētājus. Parasti priekšsēdētājs ir ECB darbinieks. Gan Padomei, gan Valdei ir tiesības lūgt komitejas izskatīt kādu īpašu jautājumu. ECB nodrošina komitejām sekretariāta pakalpojumus.

9.3. Ja komitejas priekšsēdētājs un Valde to uzskata par nepieciešamu, katras neiesaistītās dalībvalsts centrālā banka var uzdot ne vairāk kā diviem tās darbiniekiem piedalīties komitejas sēdēs, ja komiteja izskata jautājumus, kas ir Ģenerālpadomes kompetencē.

9.4. Ja komitejas priekšsēdētājs un Valde to uzskata par nepieciešamu, Komitejas sēdēs var uzaicināt piedalīties citu Kopienas iestāžu un organizāciju pārstāvjus vai citas trešās personas.

9.a. pants

Padome var izveidot ad hoc komitejas, kas veic īpašus padomdevēja uzdevumus.

10. pants

Iekšējā struktūra

10.1. Iepriekš apspriežoties ar Padomi, Valde lemj par ECB struktūrvienību skaitu, nosaukumu un attiecīgo kompetenci. Lēmumu dara publiski pieejamu.

10.2. Visas ECB struktūrvienības ir pakļautas Valdes vadošajiem norādījumiem. Valde lemj par tās locekļu atsevišķajiem pienākumiem saistībā ar ECB struktūrvienību darbu un informē par tiem Padomi, Ģenerālpadomi un ECB darbiniekus. Šādus lēmumus pieņem vienīgi visu Valdes locekļu klātbūtnē, un tos nepieņem, ja priekšsēdētājs balso pret.

11. pants

ECB darbinieki

11.1. Katru ECB darbinieku informē par viņa ieņemamo amatu ECB struktūrā, hierarhijas līmeni, kam jāatskaitās, un darba pienākumiem.

11.2. Neskarot Statūtu 36. un 47. pantu, Valde pieņem organizatoriskus noteikumus (še turpmāk "administratīvie cirkulāri"), kuri ir saistoši ECB darbiniekiem.

11.3. Valde pieņem un atjaunina Rīcības kodeksu Valdes locekļiem un ECB darbiniekiem.

IV NODAĻA

ĢENERĀLPADOMES DALĪBA EIROPAS CENTRĀLO BANKU SISTĒMAS UZDEVUMU IZPILDĒ

12. pants

Attiecības starp Padomi un Ģenerālpadomi

12.1. Ģenerālpadomei ir jādod iespēja iesniegt savus apsvērumus, pirms Padome pieņem:

- atzinumus saskaņā ar Statūtu 4. un 25.1. pantu,

- ECB rekomendācijas statistikas jomā saskaņā ar Statūtu 42. pantu,

- gada ziņojumu,

- priekšrakstus par grāmatvedības noteikumu un darbības pārskatu standartizāciju,

- pasākumus Statūtu 29. panta piemērošanai,

- ECB darbinieku darba nosacījumus,

- saistībā ar gatavošanos valūtas kursu neatsaucamai noteikšanai – ECB atzinumus vai nu saskaņā ar Līguma 123. panta 5. punktu, vai arī attiecībā uz Kopienas tiesību aktiem, kas jāpieņem pēc izņēmuma atcelšanas.

12.2. Ikreiz, kad Ģenerālpadome ir lūgta iesniegt apsvērumus atbilstīgi šā panta pirmajai daļai, šim nolūkam tai ir jādod pietiekams laika posms, kas nedrīkst būt mazāks par desmit darba dienām. Steidzamības gadījumā, kas jāpamato pieprasījumā, šo laika posmu drīkst saīsināt līdz piecām darba dienām. Priekšsēdētājs var lemt par rakstiskās procedūras izmantošanu.

12.3. Priekšsēdētājs atbilstīgi Statūtu 47.4. pantam informē Ģenerālpadomi par Padomes pieņemtajiem lēmumiem.

13. pants

Attiecības starp Valdi un Ģenerālpadomi

13.1. Ģenerālpadomei ir jādod iespēja iesniegt savus apsvērumus, pirms Valde:

- īsteno Padomes pieņemtos aktus, kuru pieņemšanā saskaņā ar 12.1. pantu ir nepieciešama Ģenerālpadomes dalība,

- atbilstīgi pilnvarām, ko tai saskaņā ar Statūtu 12.1. pantu deleģējusi Padome, pieņem tiesību aktus, kuru pieņemšanā saskaņā ar šā Reglamenta 12.1. pantu ir nepieciešama Ģenerālpadomes dalība.

13.2. Ikreiz, kad Ģenerālpadome ir lūgta iesniegt apsvērumus atbilstīgi šā panta pirmajai daļai, šim nolūkam tai ir jādod pietiekams laika posms, kas nedrīkst būt mazāks par desmit darba dienām. Steidzamības gadījumā, kas jāpamato pieprasījumā, šo laika posmu drīkst saīsināt līdz piecām darba dienām. Priekšsēdētājs var lemt par rakstiskās procedūras izmantošanu.

V NODAĻA

ĪPAŠI PROCEDŪRAS NOTEIKUMI

14. pants

Pilnvaru deleģēšana

14.1. Faktu, ka Padome saskaņā ar Statūtu 12.1. panta otrās daļas pēdējo teikumu deleģē pilnvaras Valdei, paziņo ieinteresētajām personām vai – jautājumos, kas skar trešās personas – vajadzības gadījumā publicē. Aktus, ko pieņem, izmantojot deleģētās pilnvaras, tūlīt paziņo Padomei.

14.2. Ieinteresēto personu rīcībā nodod to ECB amatpersonu sarakstu, kam piešķirtas paraksta tiesības, šo sarakstu nosakot ar lēmumu, ko pieņem atbilstīgi Statūtu 39. pantam.

15. pants

Budžeta procedūra

15.1. Pirms katra finanšu gada beigām Padome, pamatojoties uz Valdes priekšlikumu, un atbilstīgi Padomes noteiktajiem principiem, pieņem ECB budžetu nākamajam finanšu gadam.

15.2. Lai nodrošinātu palīdzību jautājumos saistībā ar ECB budžetu, Padome izveido Budžeta komiteju, kā arī nosaka tās uzdevumus un sastāvu.

16. pants

Ziņojumi un gada pārskati

16.1. Statūtu 15.3. pantā paredzēto gada ziņojumu pieņem Padome.

16.2. Valdei deleģē kompetenci apstiprināt un publicēt Statūtu 15.1. pantā paredzētos ceturkšņa ziņojumus, Statūtu 15.2. pantā paredzētos nedēļas finanšu kopsavilkuma pārskatus, Statūtu 26.3. pantā paredzēto bilances kopsavilkumu un citus pārskatus.

16.3. Atbilstīgi Padomes noteiktajiem principiem Valde nākamā finanšu gada pirmajā mēnesī sagatavo ECB gada pārskatu. To iesniedz neatkarīgam revidentam.

16.4. Padome ECB gada pārskatus apstiprina nākamā finanšu gada pirmajā ceturksnī. Pirms tā apstiprināšanas Padomei iesniedz neatkarīgā revidenta ziņojumu.

17. pants

ECB tiesību akti

17.1. ECB regulas pieņem Padome, un tās Padomes vārdā paraksta priekšsēdētājs.

17.2. ECB pamatnostādnes pieņem Padome, pēc tam tās paziņojot vienā no Eiropas Kopienu oficiālajām valodām; pamatnostādnes Padomes vārdā paraksta priekšsēdētājs. Pamatnostādnēs norāda to pamatojumu. Paziņošanu attiecīgo valstu centrālajām bankām var veikt, izmantojot telefaksu, elektronisko pastu vai teleksu vai arī nosūtīt pamatnostādnes papīra formā. Visas ECB pamatnostādnes, kas ir oficiāli jāpublicē, tulko Eiropas Kopienu oficiālajās valodās.

17.3. Pieņemto regulu un pamatnostādņu īstenošanas nolūkā Padome var savas normatīvās pilnvaras deleģēt Valdei. Attiecīgajās regulās vai pamatnostādnēs norāda īstenojamos jautājumus, kā arī deleģēto pilnvaru darbības jomu un apmēru.

17.4. ECB lēmumus un rekomendācijas pieņem Padome vai Valde atbilstīgi savai kompetencei, un tās paraksta priekšsēdētājs. ECB lēmumus, kas nosaka sankcijas attiecībā uz trešajām personām, paraksta priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai divi citi Valdes locekļi. ECB lēmumos un rekomendācijās norāda to pamatojumu. Statūtu 42. pantā paredzētās rekomendācijas par Kopienas sekundārajiem tiesību aktiem pieņem Padome.

17.5. Neskarot Statūtu 44. panta otro daļu un 47.1. panta pirmo ievilkumu, ECB atzinumus pieņem Padome. Tomēr īpašos apstākļos, un ja vismaz trīs vadītāji neizsaka vēlmi saglabāt Padomes kompetenci kādu īpašu atzinumu pieņemšanā, ECB atzinumus var pieņemt Valde, ņemot vērā Padomes komentārus un Ģenerālpadomes dalību. ECB atzinumus paraksta priekšsēdētājs.

17.6. ECB instrukcijas pieņem Valde, pēc tam tās paziņojot vienā no Eiropas Kopienu oficiālajām valodām; instrukcijas Valdes vārdā paraksta priekšsēdētājs vai divi Valdes locekļi. Paziņošanu attiecīgo valstu centrālajām bankām var veikt, izmantojot telefaksu, elektronisko pastu vai teleksu vai arī nosūtot instrukcijas papīra formā. Visas ECB instrukcijas, kas ir oficiāli jāpublicē, tulko Eiropas Kopienu oficiālajās valodās.

17.7. Lai atvieglotu to identificēšanu, visus ECB tiesību aktus numurē pieņemšanas secībā. Attiecībā uz ECB regulām un ECB atzinumiem par Kopienas tiesību aktu projektiem Valde, kā arī attiecībā uz ECB tiesību aktiem, par kuru publicēšanu ir pieņemts attiecīgs lēmums, veic pasākumus, lai nodrošinātu dokumentu oriģinālu saglabāšanu, paziņo tos adresātiem vai konsultējošajām struktūrām un nodrošina to publicēšanu visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

17.8. Padomes 1958. gada 15. aprīļa Regulas (EK) Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas [1], principus piemēro tiesību aktiem, kas norādīti Statūtu 34. pantā.

18. pants

Līguma 106. panta 2. punktā paredzētā procedūra

Līguma 106. panta 2. punktā paredzēto apstiprinājumu Padome pieņem katra gada pēdējā ceturksnī par nākamo gadu kā visām iesaistītajām dalībvalstīm kopīgu lēmumu.

19. pants

Iegādes

19.1. Preču un pakalpojumu iegādē ECB vajadzībām ir jāievēro publiskuma, atklātības, vienādas piekļuves, nediskriminēšanas un efektīvas administrācijas principi.

19.2. Neskarot efektīvas administrācijas principu, ir iespējams atkāpties no iepriekš minētajiem principiem steidzamības gadījumā; drošības vai slepenības iemeslu dēļ; ja ir tikai viens piegādātājs; attiecībā uz piegādēm ECB, ja to veic valstu centrālās bankas; lai nodrošinātu sadarbību ar to pašu piegādātāju.

20. pants

Darbinieku atlase, iecelšana amatā un paaugstināšana

20.1. ECB darbiniekus atlasa, ieceļ amatos un paaugstina Valde.

20.2. ECB darbiniekus atlasa, ieceļ amatos un paaugstina, ievērojot profesionālas sagatavotības, publiskuma, atklātības, vienādas piekļuves un nediskriminēšanas principus. Noteikumus un procedūras pieņemšanai darbā un paaugstināšanai amatā sīkāk izklāsta administratīvajos cirkulāros.

21. pants

Darba nosacījumi

21.1. ECB un tās darbinieku darba attiecības nosaka Darba nosacījumi un Darba kārtības noteikumi.

21.2. Darba nosacījumus pēc Valdes priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Generālpadomi pieņem Padome.

21.3. Valde pieņem Darba kārtības noteikumus, kas īsteno Darba nosacījumus.

21.4. Pirms jaunu Darba nosacījumu vai Darba kārtības noteikumu pieņemšanas ir jāapspriežas ar darbinieku komiteju. Tā savu atzinumu iesniedz attiecīgi Padomei vai Valdei.

22. pants

Paziņojumi un izsludināšana

Vispārīgu paziņošanu un ECB lēmējinstanču pieņemto lēmumu izsludināšanu var publicēt ECB mājas lapā, Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kā arī izmantojot finanšu tirgu ziņu aģentūras vai citus masu saziņas līdzekļus.

23. pants

Konfidencialitāte un piekļuve ECB dokumentiem

23.1. ECB lēmējinstanču un jebkādu to izveidotu komiteju vai grupu procedūras ir konfidenciālas, izņemot gadījumus, kad Padome pilnvaro priekšsēdētāju darīt publiski pieejamus minēto struktūru apspriežu rezultātus.

23.2. Publisko piekļuvi ECB sastādītajiem vai ECB rīcībā esošajiem dokumentiem nosaka ar ECB Padomes lēmumu.

23.3. ECB sastādītos dokumentus klasificē un ar tiem rīkojas saskaņā ar administratīvajā cirkulārā paredzētiem noteikumiem. Ja lēmējinstances nav noteikušas citādi, dokumenti ir brīvi pieejami pēc 30 gadu termiņa beigām.

VI NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

24. pants

Grozījumu izdarīšana Reglamentā

Padome var grozīt šo Reglamentu. Ģenerālpadome var ierosināt grozījumus, un Valde var pieņemt papildu noteikumus atbilstīgi savai kompetencei.

Frankfurtē pie Mainas, 2004. gada 19. februārī

ECB priekšsēdētājs —

Jean-Claude Trichet

[1] OV L 314, 8.12.1999., 32. lpp.

[1] OV 17, 6.10.1958., 385. lpp.

--------------------------------------------------

Top