Help Print this page 

Document 32003R2273

Title and reference
Komisijas Regula (EK) Nr. 2273/2003 (2003. gada 22. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK īsteno attiecībā uz atbrīvojumiem saistībā ar atpirkšanas programmām un finanšu instrumentu stabilizācijuDokuments attiecas uz EEZ.
  • No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2016; Atcelts ar 32014R0596
OJ L 336, 23.12.2003, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 237 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 237 - 242
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 11 - 16

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2273/oj
Multilingual display
Text

32003R2273Official Journal L 336 , 23/12/2003 P. 0033 - 0038


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2273/2003

(2003. gada 22. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK īsteno attiecībā uz atbrīvojumiem saistībā ar atpirkšanas programmām un finanšu instrumentu stabilizāciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK (2003. gada 28. janvāris) par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu)[1], un jo īpaši tās 8. pantu,

apspriedusies ar Eiropas vērtspapīru regulatoru komiteju (EVRK)[2], lai saņemtu tehnisku konsultāciju,

tā kā:

(1) Direktīvas 2003/6/EK 8. pants nosaka, ka tajā paredzētie aizliegumi neattiecas ne uz darbībām ar pašu akcijām, kas veiktas atbilstīgi "atpirkšanas" programmām, ne uz pasākumiem kāda finanšu instrumenta stabilizācijai, ja šīs darbības veic saskaņā ar šādam nolūkam pieņemtiem izpildes pasākumiem.

(2) Tādas tirdzniecības darbības ar pašu akcijām, kas veiktas atbilstīgi "atpirkšanas" programmām, un finanšu instrumenta stabilizācijas darbības, kuras neizmantotu atbrīvojumu no Direktīvas 2003/6/EK 8. pantā noteiktā aizlieguma, pašas par sevi nav jāuzskata par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

(3) No otras puses - ar šo regulu radītie atbrīvojumi attiecas vienīgi uz rīcību, kura tieši saistīta ar atpirkšanas un stabilizācijas darbību mērķi. Tādēļ rīcība, kas nav tieši saistīta ar atpirkšanas un stabilizācijas darbību mērķi, jāuzskata par jebkuru citu darbību, uz ko attiecas Direktīva 2003/6/EK, un tā var būt administratīvu pasākumu vai sankciju priekšmets, ja kompetentā iestāde nosaka, ka attiecīgā darbība veido tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

(4) Attiecībā uz tirdzniecību ar pašu akcijām "atpirkšanas" programmu ietvaros - šajā regulā paredzētie noteikumi neskar to, kā piemēro Padomes Direktīvu 77/91/EEK (1976. gada 13. decembris) par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses[3].

(5) Atļaujamās "atpirkšanas" darbības, lai izmantotu atbrīvojumu no aizliegumiem, kas noteikti ar Direktīvu 2003/6/EK, ietver iespēju emitentiem, kam tas nepieciešams, samazināt to kapitālu, lai izpildītu saistības, kas izriet no parāda finanšu instrumentiem, kurus var apmainīt pret pašu kapitāla instrumentos, kā arī, lai izpildītu saistības, kas izriet no akciju piešķiršanas darbiniekiem.

(6) Pārredzamība ir priekšnoteikums tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai. Šādā nolūkā dalībvalstis var oficiāli noteikt mehānismus, kas jāizmanto, lai publiski izziņotu informāciju, kas jāizziņo publiski saskaņā ar šo regulu.

(7) Emitenti, kas pieņēmuši "atpirkšanas" programmas, informē par to kompetentās iestādes un, ja nepieciešams, sabiedrību.

(8) Tirdzniecību ar pašu akcijām "atpirkšanas" programmu ietvaros var veikt, izmantojot atvasinātos finanšu instrumentus.

(9) Lai novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, tirdzniecības apjoms ar pašu akcijām "atpirkšanas" programmu ietvaros vienas dienas laikā ir ierobežots. Tomēr nepieciešama zināma elastība, lai reaģētu uz noteiktiem tirgus apstākļiem, piemēram, zemu darījumu aktivitātes līmeni.

(10) Īpaša uzmanība jāpievērš pašu akciju pārdošanai "atpirkšanas" programmas darbības laikā, iespējamai emitentu noteiktai slēgto periodu esamībai, kuru laikā darījumi ir aizliegti, kā arī faktam, ka emitentam var būt likumīgs iemesls, lai aizkavētu iekšējās informācijas publisku izziņošanu.

(11) Stabilizācijas darījumu rezultātā galvenokārt tiek sniegts atbalsts attiecīgo vērtspapīru piedāvājuma cenai ierobežotā termiņā, ja uz tiem tiek izdarīts pārdošanas spiediens, tādējādi atvieglojot pārdošanas spiedienu, ko rada īstermiņa ieguldītāji, un uzturot normālu tirdzniecību ar attiecīgajiem vērtspapīriem. Tas tiek darīts to ieguldītāju interesēs, kas parakstījušies uz šiem attiecīgajiem vērtspapīriem vai nopirkuši tos būtiskas izplatīšanas gadījumā, kā arī emitentu interesēs. Šādā veidā stabilizācija var veicināt ieguldītāju un emitentu lielāku uzticību finanšu tirgiem.

(12) Stabilizāciju var veikt regulētā tirgū vai ārpus tā un to var veikt, izmantojot tādus finanšu instrumentus, kas nav pieņemti vai ko nav paredzēts pieņemt tirdzniecībai regulētā tirgū, kuri var ietekmēt tā instrumenta cenu, kurš pieņemts vai kuru paredzēts pieņemt tirdzniecībai regulētā tirgū.

(13) Attiecīgie vērtspapīri ietver finanšu instrumentus, kas pēc sākotnējā termiņa kļūst atvietojami tādēļ, ka būtībā tie ir tie paši, lai gan tiem ir citādas sākotnējās tiesības attiecībā uz dividenžu vai procentu izmaksu.

(14) Attiecībā uz stabilizāciju - darījumus ar vērtspapīru paketēm neuzskata par attiecīgo vērtspapīru būtisku izplatīšanu, jo tie ir izteikti privāti darījumi.

(15) Ja dalībvalstis sākotnējā publiskā piedāvājuma kontekstā atļauj veikt tirdzniecību pirms oficiālās tirdzniecības uzsākšanas regulētā tirgū, šī atļauja attiecas uz "tirdzniecību pēc emisijas".

(16) Tirgus integritātes nolūkā nepieciešams, lai emitenti, kā arī organizācijas, kas veic stabilizāciju, pienācīgi publiski izziņotu par stabilizācijas darbību neatkarīgi no tā, vai tās darbojas šo emitentu vārdā vai nē. Metodēm, ko izmanto, lai pienācīgi publiski izziņotu šādu informāciju, jābūt efektīvām un tās var ņemt vērā tirgū pastāvošo praksi, ko pieņēmušas kompetentās iestādes.

(17) Ir jābūt izveidotai pienācīgai saskaņošanai starp visām ieguldījumu sabiedrībām un kredītiestādēm, kas veic stabilizāciju. Stabilizācijas laikā viena ieguldījumu sabiedrība vai kredītiestāde darbojas kā centrālais izziņas punkts jebkuriem kompetentās iestādes veiktiem regulējošiem pasākumiem katrā attiecīgajā dalībvalstī.

(18) Lai izvairītos no tirgus dalībnieku maldināšanas, stabilizācijas darbība jāveic, ņemot vērā tirgus nosacījumus un attiecīgā vērtspapīra piedāvājuma cenu, kā arī, pienācīgi ņemot vērā dominējošos tirgus nosacījumus, ir jāveic darījumi, lai likvidētu pozīcijas, kas radītas stabilizācijas darbības rezultātā, lai cik iespējams mazinātu ietekmi uz tirgu.

(19) Pārsnieguma iespējas un pārsnieguma seguma iespējas "greenshoe" ir cieši saistītas ar stabilizāciju, sniedzot stabilizācijas darbībai resursus un nodrošinājumu.

(20) Īpaša uzmanība jāpievērš ieguldījumu sabiedrības vai kredītiestādes veiktai pārsnieguma iespējas izmantošanai stabilizācijas nolūkā, ja tas rada pozīciju, ko nesedz pārsnieguma seguma iespējas "greenshoe".

(21) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Šī regula paredz nosacījumus, kas jāievēro, īstenojot atpirkšanas programmas un finanšu instrumentu stabilizāciju, lai varētu saņemt atbrīvojumu, kas noteikts Direktīvas 2003/6/EK 8. pantā.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvā 2003/6/EK noteiktajām definīcijām, šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1. "Ieguldījumu sabiedrība" ir jebkura juridiska persona, kā definēts Padomes Direktīvas 93/22/EEK[4] 1. panta 2. punktā;

2. "kredītiestāde" ir juridiska persona, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/12/EK[5] 1. panta 1. punktā;

3. "atpirkšanas programmas" ir tirdzniecība ar pašu akcijām saskaņā ar Padomes Direktīvas 77/91/EEK 19. līdz 24. pantu;

4. "atpirkšanas programma ar noteiktiem termiņiem" ir "atpirkšanas" programma, kurai datumi un programmas laikā tirgojamo vērtspapīru daudzums noteikts, publiski izziņojot par "atpirkšanas" programmu;

5. "pienācīga publiska izziņošana" ir izziņošana, kas veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/34/EK[6] 102. panta 1. punktā un 103. pantā noteikto procedūru;

6. "attiecīgie vērtspapīri" ir pārvedami vērtspapīri, kā definēts Direktīvā 93/22/EEK, kuri pieņemti tirdzniecībai regulētā tirgū vai par kuriem iesniegts pieprasījums pieņemt tos tirdzniecībai šādā tirgū, un kas ir būtiskas izplatīšanas priekšmets;

7. "stabilizācija" ir jebkurš ieguldījumu sabiedrību vai kredītiestāžu veikts attiecīgo vērtspapīru pirkums vai piedāvājums pirkt šādus vērtspapīrus, vai jebkurš darījums ar saistītiem instrumentiem, kas līdzvērtīgi šiem vērtspapīriem, kurš veikts šādu attiecīgo vērtspapīru būtiskas izplatīšanas kontekstā vienīgi, lai iepriekš noteiktu laika posmu atbalstītu šo attiecīgo vērtspapīru tirgus cenu uz tiem izdarīta pārdošanas spiediena dēļ;

8. "saistīti instrumenti" ir šādi finanšu instrumenti (ieskaitot tos, kas nav pieņemti tirdzniecībai regulētā tirgū vai par kuriem nav iesniegts pieprasījums pieņemt tos tirdzniecībai šādā tirgū ar noteikumu, ka attiecīgās kompetentās iestādes piekritušas ar šādiem finanšu instrumentiem veiktu darījumu pārredzamības standartiem):

a) līgumi vai tiesības parakstīties uz attiecīgajiem vērtspapīriem, tos iegūt vai tos atsavināt;

b) no attiecīgajiem vērtspapīriem atvasinātie finanšu instrumenti;

c) ja attiecīgie vērtspapīri ir konvertējami vai apmaināmi parāda instrumenti - vērtspapīri, kādos šādus konvertējamus vai apmaināmus parāda vērtspapīrus var konvertēt vai pret kuriem tos var apmainīt;

d) instrumenti, kurus emitējis vai par kuriem izsniedzis galvojumu attiecīgo vērtspapīru emitents vai galvotājs un kuru tirgus cena varētu būtiski ietekmēt attiecīgo vērtspapīru cenu vai otrādi;

e) ja attiecīgie vērtspapīri ir vērtspapīri, kas līdzvērtīgi akcijām - akcijas, ko šie vērtspapīri pārstāv (un jebkuri citi vērtspapīri, kas līdzvērtīgi šīm akcijām);

9. "būtiska izplatīšana" ir attiecīgo vērtspapīru sākotnējais vai otrreizējais piedāvājums, kas publiski izsludināts un atšķiras no parastās tirdzniecības gan pēc piedāvāto vērtspapīru vērtības apjoma, gan izmantotajām pārdošanas metodēm;

10. "piedāvātājs" ir attiecīgo vērtspapīru iepriekšējais turētājs vai organizācija, kas tos emitējusi;

11. "piešķiršana" ir process vai procesi, ar ko nosaka attiecīgo vērtspapīru skaitu, kāds jāsaņem ieguldītājiem, kas iepriekš parakstījušies vai pieteikušies uz tiem;

12. "papildu stabilizācija" ir ieguldījumu sabiedrību vai kredītiestāžu veikta pārsnieguma iespēju vai pārsnieguma iespēju seguma "greenshoe" izmantošana attiecīgo vērtspapīru būtiskas izplatīšanas kontekstā vienīgi nolūkā nodrošināt stabilizācijas darbību;

13. "pārsnieguma iespēja" ir noteikums akciju izpirkšanas līgumā vai emisijas organizācijas līgumā, kas ļauj akceptēt parakstīšanos vai piedāvājumus pirkt lielāku attiecīgo vērtspapīru skaitu, nekā sākotnēji piedāvāts;

14. "pārsnieguma seguma iespēja "greenshoe"" ir iespēja, ko piedāvātājs piešķir piedāvājumā iesaistīto ieguldījumu sabiedrību vai kredītiestāžu labā, lai nosegtu pārsniegumus saskaņā ar tādiem noteikumiem, ar kādiem šādas sabiedrības vai kredītiestādes var pirkt noteiktu daudzumu attiecīgo vērtspapīru par piedāvājuma cenu noteiktu laika posmu pēc attiecīgo vērtspapīru piedāvājuma.

II NODAĻA

"ATPIRKŠANAS" PROGRAMMAS

3. pants

Atpirkšanas programmu mērķi

Lai izmantotu atbrīvojumu, kas noteikts Direktīvas 2003/6/EK 8. pantā, atpirkšanas programmai jāatbilst šīs regulas 4., 5. un 6. pantam, un šīs atpirkšanas programmas vienīgajam mērķim jābūt samazināt emitenta kapitālu (vai nu vērtības vai akciju skaita ziņā), vai arī izpildīt saistības, kas izriet no:

a) parāda finanšu instrumentiem, ko var apmainīt pret pašu kapitāla instrumentiem;

b) darbinieku akciju iespēju līgumu programmām vai citiem akciju piešķīrumiem emitenta vai saistītas sabiedrības darbiniekiem.

4. pants

"Atpirkšanas" programmu un izziņošanas nosacījumi

1. "Atpirkšanas" programmai jāatbilst nosacījumiem, kas noteikti Direktīvas 77/91/EEK 19. panta 1. punktā.

2. Dalībvalstīs, kurās emitents iesniedzis pieprasījumu pieņemt tā akcijas tirdzniecībai regulētā tirgū, pirms tirdzniecības uzsākšanas ir pienācīgi publiski jāizziņo pilnīga informācija par programmu, kas apstiprināta saskaņā ar Direktīvas 77/91/EEK 19. panta 1. punktu.

Šai informācijai jāietver programmas mērķis kā minēts 3. pantā, maksimālā atlīdzība, maksimālais akciju skaits, kādu paredzēts iegūt, kā arī termiņš, uz kādu programmai piešķirta atļauja.

Vēlāk izdarītas izmaiņas programmā ir pienācīgi publiski jāizziņo dalībvalstīs.

3. Emitentam ir jābūt izveidojušam mehānismus, kas nodrošina, ka tas izpilda saistības attiecībā uz ziņojumiem par tirdzniecību tā regulētā tirgus kompetentajai iestādei, kurā akcijas ir pieņemtas tirdzniecībai. Šiem mehānismiem jāreģistrē ikviens darījums, kas attiecas uz "atpirkšanas" programmu, ieskaitot informāciju, kas norādīta Direktīvas 93/22/EEK 20. panta 1. punktā.

4. Emitentam ir publiski jāizziņo informācija par visiem darījumiem kā minēts 3. punktā ne vēlāk kā septītās dienas tirdzniecības sesijas beigās pēc šāda darījuma izpildīšanas dienas.

5. pants

Tirdzniecības nosacījumi

1. Attiecībā uz cenām - emitents, veicot tirdzniecību saskaņā ar "atpirkšanas" programmu, nedrīkst pirkt akcijas par cenu, kas ir augstāka par pēdējās neatkarīgās tirdzniecības cenu un augstāko pašreizējo neatkarīgo cenas piedāvājumu tirdzniecības vietās, kur tiek veikta pirkšana.

Ja tirdzniecības vieta nav regulētais tirgus, tad pēdējās neatkarīgās tirdzniecības cena vai pašreizējais augstākais neatkarīgais cenas piedāvājums, ko pieņem par atskaites cenu, ir cena vai cenas piedāvājums tās dalībvalsts regulētajā tirgū, kurā tiek veikta pirkšana.

Ja emitents veic paša akciju pirkšanu, izmantojot atvasinātos finanšu instrumentus, šo atvasināto finanšu instrumentu izpildes cena nav augstāka par cenu pēdējā neatkarīgajā tirdzniecībā un nav augstāka par pašreizējo augstāko neatkarīgo cenas piedāvājumu.

2. Attiecībā uz apjomu - emitents vienā dienā nedrīkst pirkt vairāk kā 25 % no tā regulētā tirgus dienas vidējā akciju tirdzniecības apjoma, kurā tiek veikta pirkšana.

Dienas vidējā apjoma rādītājam jābūt balstītam uz dienas vidējo tirdzniecības apjomu iepriekšējā mēnesī pirms šīs programmas publiskas izziņošanas un, pamatojoties uz to, tam jābūt fiksētam uz programmai atļauto termiņu.

Ja programmā nav minēts šis apjoms, tad dienas vidējā apjoma rādītājam jābūt pamatotam uz dienas vidējo apjomu, kāds tirgots 20 tirdzniecības dienās pirms pirkšanas dienas.

3. Ja attiecīgajā tirgū ir īpaši zema likviditāte, tad 2. punktā paredzētajiem nolūkiem emitents var pārsniegt 25 % limitu, ar noteikumu, ka ievēroti šādi nosacījumi:

a) emitents iepriekš informē attiecīgā tirgus kompetento iestādi par nodomu novirzīties no 25 % limita;

b) emitents pienācīgi publiski izziņo, ka tas var novirzīties no 25 % limita;

c) emitents nepārsniedz 50 % no dienas vidējā apjoma.

6. pants

Ierobežojumi

1. Lai izmantotu Direktīvas 2003/6/EK 8. pantā noteikto atbrīvojumu, emitents neiesaistās šādā tirdzniecībā, kamēr tas piedalās atpirkšanas programmā:

a) savu akciju pārdošanā programmas laikā;

b) tirdzniecībā tādā laikposmā, kas saskaņā ar tās dalībvalsts likumiem, kurā notiek tirdzniecība, ir slēgtais periods;

c) tirdzniecībā, ja emitents izlēmis aizkavēt iekšējās informācijas publisku izziņošanu saskaņā ar Direktīvas 2003/6/EK 6. panta 2. punktu.

2. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktu nepiemēro, ja emitents ir ieguldījumu sabiedrība vai kredītiestāde un tas kompetentās iestādes uzraudzībā ir izveidojis efektīvas informācijas barjeras (Ķīnas mūrus) starp tiem, kas atbildīgi par tādas iekšējās informācijas apstrādi, kura tieši vai netieši saistīta ar emitentu, un tiem, kas atbildīgi par jebkādu lēmumu attiecībā uz tirdzniecību ar pašu akcijām (ieskaitot tirdzniecību ar pašu akcijām klientu uzdevumā), ja tirdzniecību ar pašu akcijām veic, pamatojoties uz jebkādu šādu lēmumu.

Šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu nepiemēro, ja emitents ir ieguldījumu sabiedrība vai kredītiestāde un tas kompetentās iestādes uzraudzībā ir izveidojis efektīvas informācijas barjeras (Ķīnas mūrus) starp tiem, kas atbildīgi par tādas iekšējās informācijas apstrādi, kura tieši vai netieši saistīta ar emitentu (ieskaitot tirdzniecības lēmumus saskaņā ar "atpirkšanas" programmu), un tiem, kas atbildīgi par tirdzniecību ar pašu akcijām klientu uzdevumā, ja tirdzniecība ar pašu akcijām tiek veikta šo klientu uzdevumā.

3. Šī panta 1. punktu nepiemēro, ja:

a) emitents ir izveidojis "atpirkšanas" programmu ar noteiktiem termiņiem; vai,

b) "atpirkšanas" programmu organizē ieguldījumu sabiedrība vai kredītiestāde, kas pieņem tirdzniecības lēmumus par emitenta akcijām attiecībā uz pirkšanas laiku neatkarīgi no emitenta un bez tā ietekmes.

III NODAĻA

FINANŠU INSTRUMENTA STABILIZĀCIJA

7. pants

Stabilizācijas nosacījumi

Lai izmantotu Direktīvas 2003/6/EK 8. pantā noteikto atbrīvojumu, finanšu instrumenta stabilizācija jāveic saskaņā ar šīs regulas 8., 9. un 10. pantu.

8. pants

Stabilizācijas laika nosacījumi

1. Stabilizāciju veic tikai ierobežotu laika posmu.

2. Attiecībā uz akcijām un citiem vērtspapīriem, kas līdzvērtīgi akcijām, 1. punktā minētais laika posms publiski izsludināta sākotnējā piedāvājuma gadījumā sākas dienā, kad tirdzniecība ar attiecīgajiem vērtspapīriem tiek uzsākta regulētajā tirgū, un beidzas ne vēlāk kā 30 kalendāra dienas pēc tam.

Ja publiski izsludinātais sākotnējais piedāvājums notiek dalībvalstī, kas atļauj tirdzniecību pirms tirdzniecības uzsākšanas regulētajā tirgū, tad 1. punktā minētais laika posms sākas dienā, kad tiek pienācīgi publiski izziņota attiecīgo vērtspapīru galīgā cena, un beidzas ne vēlāk kā 30 kalendāra dienas pēc tam, ar noteikumu, ka jebkuru šādu tirdzniecību veic saskaņā ar tā regulētā tirgus noteikumiem, ja tādi ir, kurā attiecīgos vērtspapīrus paredzēts pieņemt tirdzniecībai, ieskaitot noteikumus par publisko izziņošanu un ziņojumiem par tirdzniecību.

3. Attiecībā uz akcijām un citiem vērtspapīriem, kas līdzvērtīgi akcijām, otrreizējā piedāvājuma gadījumā laika posms, kas minēts 1. punktā, sākas dienā, kad pienācīgi publiski izziņota attiecīgo vērtspapīru galīgā cena, un beidzas ne vēlāk kā 30 kalendāra dienas pēc piešķiršanas dienas.

4. Attiecībā uz obligācijām un cita veida vērtspapīros pārvērstām parādu saistībām (kuras nav konvertējamas vai apmaināmas pret akcijām vai citiem vērtspapīriem, kas līdzvērtīgi akcijām), 1. punktā minētais laika posms sākas dienā, kad pienācīgi publiski izziņoti attiecīgo vērtspapīru piedāvājuma noteikumi (tas ir, ieskaitot izplatīšanas etalonu, ja tāds ir - kad tas noteikts) un beidzas vai nu ne vēlāk kā 30 kalendāra dienas pēc dienas, kad instrumentu emitents saņēmis ieņēmumus par emisiju, vai arī ne vēlāk kā 60 kalendāra dienas pēc attiecīgo vērtspapīru piešķiršanas dienas - dienā, kura no abām minētajām ir ātrāk.

5. Attiecībā uz vērtspapīros pārvērstām parādu saistībām, kas ir konvertējamas vai apmaināmas pret akcijām vai citiem vērtspapīriem, kas līdzvērtīgi akcijām, 1. punktā minētais laika posms sākas dienā, kad pienācīgi publiski izziņoti attiecīgo vērtspapīru piedāvājuma galīgie noteikumi, un beidzas vai nu ne vēlāk kā 30 kalendāra dienas pēc dienas, kad instrumentu emitents saņēmis ieņēmumus par emisiju, vai arī ne vēlāk kā 60 kalendāra dienas pēc attiecīgo vērtspapīru piešķiršanas dienas - dienā, kura no abām minētajām ir ātrāk.

9. pants

Stabilizācijas izziņošanas un ziņošanas nosacījumi

1. Pirms attiecīgo vērtspapīru piedāvājuma termiņa atklāšanas emitenti, piedāvātāji vai organizācijas, kas veic stabilizāciju, neatkarīgi no tā, vai tās rīkojas šādu personu uzdevumā vai nē, pienācīgi publiski izziņo šādu informāciju:

a) ka var tikt veikta stabilizācija, ka nav garantēts, ka stabilizācija tiks veikta un ka tā var tikt pārtraukta jebkurā laikā;

b) ka stabilizācijas darījumu mērķis ir atbalstīt attiecīgo vērtspapīru tirgus cenu;

c) tā laika posma sākumu un beigas, kurā var notikt stabilizācija;

d) stabilizācijas vadītāja identitāti, izņemot, ja publicēšanas laikā tā nav zināma, un tādā gadījumā tā publiski jāizziņo, pirms sākas jebkāda stabilizācijas darbība;

e) pārsnieguma iespējas vai pārsnieguma seguma iespējas "greenshoe" esamību un maksimālo apmēru, pārsnieguma seguma iespējas "greenshoe" izmantošanas termiņu un jebkādus pārsnieguma iespējas vai pārsnieguma seguma iespējas "greenshoe" izmantošanas nosacījumus.

Šā punkta noteikumu piemērošanu aptur attiecībā uz piedāvājumiem, uz kuriem attiecas to pasākumu darbības joma, ar kuriem izpilda Direktīvu 2004/.../EK (prospektu direktīva), no šo pasākumu piemērošanas dienas.

2. Neskarot Direktīvas 2003/6/EK 12. panta 1. punkta c) apakšpunktu, emitentiem, piedāvātājiem vai organizācijām, kas veic stabilizāciju, neatkarīgi no tā, vai tās rīkojas šādu personu uzdevumā vai nē, ir jāpaziņo informācija par visiem stabilizācijas darījumiem attiecīgā tirgus kompetentajai iestādei ne vēlāk kā septītās dienas tirdzniecības sesijas beigās pēc šādu darījumu izpildes dienas.

3. Vienu nedēļu pēc stabilizācijas laika posma beigām emitentiem, piedāvātājiem vai organizācijām, kas veic stabilizāciju, neatkarīgi no tā, vai tās rīkojas šādu personu uzdevumā vai nē, ir pienācīgi publiski jāizziņo šāda informācija:

a) vai stabilizācija ir veikta vai nē;

b) dienu, kad stabilizācija sākās;

c) dienu, kad stabilizācija notika pēdējo reizi;

d) cenu diapazons, kura ietvaros tika veikta stabilizācija, par katru dienu, kurā tika veikti stabilizācijas darījumi.

4. Emitentiem, piedāvātājiem vai organizācijām, kas veic stabilizāciju, neatkarīgi no tā, vai tās rīkojas šādu personu uzdevumā vai nē, par katru stabilizācijas uzdevumu vai darījumu jāiegrāmato vismaz tāda informācija kā norādīts 20. panta 1. punktā Direktīvā 93/22/EEK, kas attiecas uz finanšu instrumentiem, kas nav pieņemti vai ko nav paredzēts pieņemt tirdzniecībai regulētā tirgū.

5. Ja vairākas ieguldījumu sabiedrības vai kredītiestādes veic stabilizāciju, tad neatkarīgi no tā, vai tās rīkojas emitenta vai piedāvātāja vārdā vai nē, viena no šīm personām darbojas kā centrālā izziņas iestāde pēc tā regulētā tirgus kompetentās iestādes pieprasījumā, kurā attiecīgie vērtspapīri pieņemti tirdzniecībai.

10. pants

Īpaši cenas nosacījumi

1. Ja tiek piedāvātas akcijas vai citi vērtspapīri, kas līdzvērtīgi akcijām, attiecīgo vērtspapīru stabilizāciju nekādā gadījumā neveic, pārsniedzot piedāvājuma cenu.

2. Ja tiek piedāvātas vērtspapīros pārvērstas parāda saistības, ko var konvertēt vai apmainīt pret instrumentiem kā minēts 1. punktā, šo instrumentu stabilizāciju nekādā gadījumā neveic, pārsniedzot šo instrumentu tirgus cenu kāda tā ir jaunā piedāvājuma galīgo noteikumu publiskās izziņošanas laikā.

11. pants

Nosacījumi papildu stabilizācijai

Lai izmantotu Direktīvas 2003/6/EK 8. pantā paredzēto atbrīvojumu, papildu stabilizācija jāveic saskaņā ar šīs regulas 9. pantu un ar turpmāk norādītajiem noteikumiem:

a) attiecīgos vērtspapīru pārsniegumu var piešķirt vienīgi parakstīšanās laika posmā un par piedāvājuma cenu;

b) pozīcija, kāda izveidojas, ieguldījumu sabiedrībai vai kredītiestādei izmantojot pārsnieguma iespēju, uz kuru neattiecas pārsnieguma seguma iespēja "greenshoe", nevar pārsniegt 5 % no sākotnējā piedāvājuma;

c) pārsnieguma seguma iespējas "greenshoe" saņēmēji var izmantot šo iespēju vienīgi, ja piešķirts attiecīgo vērtspapīru pārsniegums;

d) pārsnieguma seguma iespēja "greenshoe" nevar būt lielāka par 15 % no sākotnējā piedāvājuma;

e) pārsnieguma seguma iespējas "greenshoe" izmantošanas laika posmam jābūt tādam pašam, kā stabilizācijas laika posmam, kāds prasīts saskaņā ar 8. pantu;

f) pārsnieguma seguma iespējas "greenshoe" izmantošana nekavējoties jāizziņo publiski, paziņojot arī visu atbilstošo informāciju, tostarp jo īpaši izmantošanas dienu un attiecīgo iesaistīto vērtspapīru skaitu un raksturu.

IV NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMS

12. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dalībvalstīs dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā -

Komisijas loceklis

Frederik Bolkestein

[1] OV L 96, 12.4.2003., 16. lpp.

[2] EVRK izveidota ar Komisijas Lēmumu 2001/527/EK (OV L 191, 13.7.2001., 43. lpp.).

[3] OV L 26, 31.1.1977., 1. lpp.

[4] OV L 141, 11.6.1993., 27. lpp.

[5] OV L 126, 26.5.2000., 1. lpp.

[6] OV L 184, 6.7.2001., 1. lpp.

Top