EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1654

Padomes Regula (EK) Nr. 1654/2003 (2003. gada 18. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā

OV L 245, 29.9.2003, p. 38–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; Iesaist. atcelta ar 32019R0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1654/oj

32003R1654Official Journal L 245 , 29/09/2003 P. 0038 - 0040


Padomes Regula (EK) Nr. 1654/2003

(2003. gada 18. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu[1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu[2],

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu[3],

tā kā:

(1) Konkrēti noteikumi Padomes 1994. gada 18. jūlija Regulā (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā[4], jāsaskaņo ar Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, kuru piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam (šeit turpmāk - "Finanšu regula") [5], un jo īpaši tās 185. pants.

(2) Vispārējie principi un robežas, kas regulē piekļuvi Līguma 255. pantā noteiktajiem dokumentiem, izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentu publiskumu[6].

(3) Kad apstiprināja Regulu (EK) Nr. 1049/2001, trīs attiecīgās Kopienas iestādes pieņēma kopīgu deklarāciju, kas paredz, ka aģentūrām un līdzīgām organizācijām jāievieš noteikumi saskaņā ar minēto regulu.

(4) Attiecīgos noteikumus, kā arī noteikumu par dokumentu piekļuves atteikuma pārsūdzēšanu jāiekļauj Regulā (EK) Nr. 2062/94 tā, lai Regula (EK) Nr. 1049/2001 attiektos uz Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā.

(5) Tādēļ Regula (EK) Nr. 2064/94 attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 2062/94 groza šādi.

1. Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"6. pants

Piekļuve dokumentiem

1. Uz Aģentūras rīcībā esošiem dokumentiem attiecināmi principi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentu publiskumu*.

2. Valde pieņem praktiskas metodes Regulas (EK) Nr. 1049/2001 ieviešanai sešu mēnešu laikā, kopš stājas spēkā Padomes 2003. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 1654/2003, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā**.

3. Par lēmumiem, ko Aģentūra pieņēmusi saskaņā ar 8. pantu Regulā (EK) Nr. 1049/2001, var sūdzēties ombudam vai ierosināt lietu Tiesā, attiecīgi ievērojot Līguma 195. un 230. pantā izklāstītos nosacījumus.

* OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

** OV L 245, 29.9.2003., 38. lpp.

2. Regulas 10. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Valde pieņem Aģentūras gada pārskatu un vēlākais līdz 15. jūnijam nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Revīzijas palātai, dalībvalstīm un Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevējai komitejai.

3. Vienu reizi gadā Aģentūra budžeta lēmējinstitūcijai nosūta informāciju par novērtēšanas procedūru rezultātiem."

3. Regulas 13., 14. un 15. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

"13. pants

Aprēķinu projekts - budžeta pieņemšana

1. Katru gadu Valde, izmantojot direktora sagatavotu projektu, sagatavo Aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmi nākamajam finanšu gadam. Šo tāmi, iekļaujot štatu saraksta projektu, Valde nosūta Komisijai ne vēlāk kā 31. martā.

2. Komisija tāmi nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei (šeit turpmāk - "budžeta lēmējinstitūcija") kopā ar provizorisko Eiropas Savienības kopbudžeta projektu.

3. Pamatojoties uz šo tāmi, Komisija provizoriskajā Eiropas Savienības kopbudžeta projektā iekļauj budžeta pozīcijas, ko tā uzskata par nepieciešamām atbilstīgi štatu sarakstam, un dotācijas summu, kura piešķirama no kopbudžeta, un iesniedz to budžeta lēmējinstitūcijai saskaņā ar Līguma 272. pantu.

4. Budžeta lēmējinstitūcija nosaka apropriācijas, kas pieejamas Aģentūras dotācijai.

Budžeta lēmējinstitūcija pieņem Aģentūras štatu sarakstu.

5. Aģentūras budžetu apstiprina Valde. To uzskata par galīgi apstiprinātu pēc Eiropas Savienības kopbudžeta pieņemšanas. Attiecīgā gadījumā budžetu koriģē.

6. Valde tiklīdz iespējams informē budžeta lēmējinstitūciju par visiem plānotajiem projektiem, kas finansiālā ziņā var būtiski ietekmēt tās budžeta finansējumu, jo īpaši projektiem, kuri saistīti ar īpašumu, piemēram, ēku īre vai pirkšana. Valde par šiem plāniem informē Komisiju.

Ja budžeta lēmējinstitūcijas filiāle ir informējusi, ka tā gatavojas sniegt atzinumu, tā nosūta atzinumu Valdei sešu nedēļu laikā kopš paziņojuma par projektu.

14. pants

Budžeta īstenošana

1. Direktors īsteno Aģentūras budžetu.

2. Vēlākais līdz katra nākamā finanšu gada 1. martam Aģentūras grāmatvedis Komisijas grāmatvedim iesniedz provizoriskus pārskatus kopā ar minētā finanšu gada ziņojumu par budžeta un finanšu vadību. Komisijas grāmatvedis apkopo iestāžu un decentralizēto organizāciju provizoriskos pārskatus saskaņā ar Finanšu regulas 128. pantu.

3. Vēlākais līdz katra nākamā finanšu gada 31. martam Komisijas grāmatvedis Aģentūras provizoriskos pārskatus iesniedz Revīzijas palātai kopā ar minētā finanšu gada ziņojumu par budžeta un finanšu vadību. Ziņojumu par budžeta un finanšu vadību par attiecīgo finanšu gadu nosūta arī Eiropas Parlamentam un Padomei.

4. Saņemot Revīzijas palātas piezīmes par Aģentūras provizoriskajiem pārskatiem, saskaņā ar Finanšu regulas 129. pantu direktors uz savu atbildību sagatavo Aģentūras galīgo pārskatu un iesniedz to Valdei atzinuma sniegšanai.

5. Valde sniedz atzinumu par Aģentūras galīgo pārskatu.

6. Vēlākais līdz katra nākamā finanšu gada 1. jūlijam direktors nosūta galīgo pārskatu Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, pievienojot Valdes atzinumu.

7. Galīgo pārskatu publicē.

8. Direktors vēlākais līdz 30. septembrim iesniedz Revīzijas palātai atbildi par piezīmēm. Šo atbildi viņš nosūta arī Valdei.

9. Direktors iesniedz Eiropas Parlamentam pēc tā pieprasījuma jebkādu informāciju, kas nepieciešama, lai netraucēti piemērotu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru par attiecīgo finanšu gadu, kā noteikts Finanšu regulas 146. panta 3. punktā.

10. Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, kas pieņēmusi lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, līdz (N + 2) gada 30. aprīlim atbrīvo direktoru no atbildības par attiecīgā (N) gada budžeta izpildi.

15. pants

Finanšu noteikumi

Aģentūrai piemērojamos finanšu noteikumus pieņem Valde, konsultējoties ar Komisiju. Tiem jāatbilst Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulai (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kuras minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam*, izņemot, ja tas īpaši nepieciešams Aģentūras darbībai un saņemot Komisijas iepriekšēju piekrišanu.

* OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp. ar iespiedkļūdas labojumu OV L 2, 7.1.2003., 39. lpp."

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc publicēšanas Eiropas SavienībasOficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2003. gada 18. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

G. Drys

[1] OV C 331 E, 31.12.2002., 77. lpp.

[2] Atzinums sniegts 27.3.2003. (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 285, 21.11.2002., 4. lpp.

[4] OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1643/95 (OV L 156, 7.7.1995., 1. lpp.).

[5] OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. ar iespiedkļūdas labojumu OV L 25, 30.1.2003., 43. lpp.

[6] OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

Top