EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1642

Eiropas Parlamenta un padomes Regula (EK) Nr. 1642/2003 (2003. gada 22. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu

OJ L 245, 29.9.2003, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 61 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 61 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 15 - 17

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1642/oj

32003R1642Oficiālais Vēstnesis L 245 , 29/09/2003 Lpp. 0004 - 0006


Eiropas Parlamenta un padomes Regula (EK) Nr. 1642/2003

(2003. gada 22. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37., 95., 133. pantu un 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu [2],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā minēto procedūru [4],

tā kā:

(1) Daži noteikumi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu [5], jāsaskaņo ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam [6], (še turpmāk – "Finanšu pamatregula"), un jo īpaši tās 185. pantu.

(2) Vispārīgie principi un ierobežojumi, kas reglamentē tiesības piekļūt dokumentiem un kas paredzēti Līguma 255. pantā, ir noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (2001 gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem [7].

(3) Pieņemot Regulas (EK) Nr. 1049/2001, minētās trīs iestādes kopīgā deklarācijā vienojās, ka aģentūrām un tamlīdzīgām struktūrām vajadzīgi noteikumi, kas atbilst minētās regulas noteikumiem.

(4) Tādējādi Regulā (EK) Nr. 178/2002 jāiekļauj attiecīgi noteikumi, lai Regulu (EK) Nr. 1049/2001, kā arī noteikumus, kas attiecas uz pārsūdzību par atteikumu piekļūt dokumentiem, varētu piemērot Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei.

(5) Tādēļ Regula (EK) Nr. 178/2002 attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 178/2002 ar šo groza šādi.

1. Regulas 25. panta 9. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"9. Aģentūrai piemērojamos finanšu noteikumus valde pieņem pēc apspriešanās ar Komisiju. Tajos nedrīkst būt atkāpju no Komisijas Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 (2002. gada 19. novembris) par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam [8], ja vien šāda atkāpe nav īpaši vajadzīga Iestādes darbībai un Komisija nav tam iepriekš piekritusi."

2. Regulas 26. pantu groza šādi:

a) minētā panta 2. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"f) iestādes ieņēmumu un izdevumu tāmes projekta sagatavošanu un tās budžeta izpildi";

b) minētā panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"3. Katru gadu izpilddirektors iesniedz valdei apstiprināšanai:

a) vispārējā ziņojuma projektu, kas attiecas uz visu Iestādes darbību iepriekšējā gadā;

b) darba programmu projektus.

Izpilddirektors pēc tam, kad valde pieņēmusi darba programmas, nosūta tās Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un dalībvalstīm un nodrošina to publicēšanu.

Izpilddirektors pēc tam, kad valde pieņēmusi Iestādes vispārējo ziņojumu, un līdz 15. jūnijam nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai, un nodrošina tā publicēšanu.

Izpilddirektors ik gadu nosūta budžeta lēmējinstitūcijai visu informāciju, kas attiecas uz novērtēšanas procedūru rezultātu.";

c) svītro 4. punktu.

3. Regulas 41. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"41. pants

Piekļuve dokumentiem

1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001 (2001 gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem [9] piemēro dokumentiem, kas ir Iestādes rīcībā.

2. Valde pieņem praktiskas pasākumus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 īstenošanai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1642/2003 (2003. gada 22. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu [10].

3. Par lēmumiem, ko Iestāde pieņēmusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 8. pantu, var iesniegt sūdzību ombudam vai iesniegt prasību Eiropas Kopienu Tiesā, ievērojot attiecīgi EK Līguma 195. un 230. pantā paredzētos nosacījumus."

4. Regulas 43. pantu groza šādi:

a) minētā panta 3., 4., 5. un 6. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"3. Izpilddirektors laikus pirms 5. punktā minētās dienas sagatavo Iestādes nākamā finanšu gadu ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu un nosūta to valdei kopā ar štatu sarakstu.

4. Ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvarā.

5. Valde katru gadu, pamatojoties uz ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu, sagatavo Iestādes ieņēmumu un izdevumu tāmi nākamajam finanšu gadam. Minēto tāmi, kurā ietverts štatu saraksta projekts un darba programmu projekti, valde vēlākais līdz 31. martam nosūta Komisijai un valstīm, ar ko Kopiena noslēgusi nolīgumus saskaņā ar 49. pantu.

6. Komisija tāmi kopā ar provizorisku Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei (še turpmāk – "budžeta lēmējinstitūcija";).";

b) minēto pantu papildina ar šādiem punktiem:

"7. Pamatojoties uz tāmi, Komisija provizoriskajā Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektā, ko tā iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai saskaņā ar Līguma 272. punktu, iekļauj izdevumus, kurus tā uzskata par vajadzīgiem saskaņā ar štatu sarakstu, un no vispārējā budžeta izmaksājamo subsīdiju summu.

8. Budžeta lēmējinstitūcija nosaka apropriācijas, kas pieejamas Aģentūras subsidēšanai.

Budžeta lēmējinstitūcija pieņem Iestādes štatu sarakstu.

9. Budžetu pieņem valde. Tas kļūst par izstrādāto budžetu pēc Eiropas Savienības vispārējā budžeta pieņemšanas. Ja vajadzīgs, to attiecīgi koriģē.

10. Tiklīdz iespējams, valde par saviem nodomiem īstenot projektus, kam var būt ievērojamas finansiālas sekas attiecībā uz budžeta finansēšanu, jo īpaši par projektiem, kas saistīti ar īpašumu, piemēram, ar ēku nomu vai pirkšanu, informē budžeta lēmējinstitūciju. Valde par tiem informē Komisiju.

Ja budžeta lēmējinstitūcijas nodaļa ir paziņojusi par nodomu sniegt atzinumu, tā atzinumu valdei nosūta sešu nedēļu laikā no dienas, kad paziņots par projektu."

5. Regulas 44. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"44. pants

Iestādes budžeta izpilde

1. Iestādes budžetu izpilda izpilddirektors.

2. Vēlākais līdz 1. martam pēc katra finanšu gada beigām Iestādes grāmatvedis nosūta Komisijas grāmatvedim provizorisku iepriekšējā finanšu gada pārskatu kopā ar budžeta un finanšu vadības ziņojumu. Komisijas grāmatvedis iestāžu un decentralizēto struktūru provizoriskos pārskatus konsolidē saskaņā ar Finanšu pamatregulas 128. pantu.

3. Vēlākais līdz 31. martam pēc katra finanšu gada beigām Komisijas grāmatvedis nosūta Revīzijas palātai provizorisku Iestādes iepriekšējā finanšu gada pārskatu kopā ar budžeta un finanšu vadības ziņojumu. Finanšu gada budžeta un finanšu vadības ziņojums jānosūta arī Eiropas Parlamentam un Padomei.

4. Saņemot Revīzijas palātas atzinumu par Iestādes provizorisko pārskatu saskaņā ar Finanšu pamatregulas 129. pantu, izpilddirektors uz savu atbildību sagatavo Iestādes galīgo pārskatu un iesniedz to valdei atzinuma sniegšanai.

5. Valde sniedz atzinumu par Iestādes galīgo pārskatu.

6. Vēlākais līdz 1. jūlijam pēc katra finanšu gada beigām izpilddirektors finanšu pārskatu un valdes atzinumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai.

7. Galīgo pārskatu publicē.

8. Izpilddirektors vēlākais līdz 30. septembrim nosūta Revīzijas palātai atbildi par tās atzinumu. Viņš šo atbildi nosūta arī valdei.

9. Izpilddirektors Eiropas Parlamentam pēc tā pieprasījuma sniedz visu informāciju, kas vajadzīga netraucētai attiecīgā finanšu gada budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras piemērošanai saskaņā ar Finanšu pamatregulas 146. panta 3. punktu.

10. Eiropas Parlaments pēc ieteikuma, ko sniegusi Padome, kura pieņēmusi lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, līdz (N + 2)–tā gada 30. aprīlim atbrīvo izpilddirektoru no atbildības par N–tā gada budžeta izpildi."

2. pants

Šī regula stājas spēkā pirmajā dienā nākamajā mēnesī pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 22. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Alemanno

[1] OV C 331 E, 31.12.2002., 79. lpp.

[2] OV C 285, 21.11.2002., 4. lpp.

[3] OV C 85, 8.4.2003., 64. lpp.

[4] Eiropas Parlamenta 2002. gada 22. oktobra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes 2003. gada 3. jūnija kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta 2003. gada 1. jūlija lēmums.

[5] OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

[6] OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.; iespiedkļūdas labojums OV L 25, 30.1.2003., 43. lpp.

[7] OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

[8] OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.; iespiedkļūdas labojums OV L 2, 7.1.2003., 39. lpp.

[9] OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp..

[10] OV L 245, 29.9.2003., 4. lpp.

--------------------------------------------------

Top