Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1560

Komisijas regula (EK) Nr. 1560/2003 (2003. gada 2. septembris), ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm

OJ L 222, 5.9.2003, p. 3–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 140 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 140 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 17 - 37

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1560/oj

32003R1560Oficiālais Vēstnesis L 222 , 05/09/2003 Lpp. 0003 - 0023


Komisijas regula (EK) Nr. 1560/2003

(2003. gada 2. septembris),

ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 343/2003 (2003. gada 18. februāris), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm [1], jo īpaši tās 15. panta 5. punktu, 17. panta 3. punktu, 18. panta 3. punktu, 19. panta 3. un 5. punktu, 20. panta 1., 3. un 4. punktu un 22. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulas (EK) Nr. 343/2003 efektīvai piemērošanai jāizveido vairāki īpaši pasākumi. Šie režīmi ir precīzi jādefinē, lai veicinātu to dalībvalstu iestāžu sadarbību, kas ir atbildīgas par minētās regulas īstenošanu saistībā ar pieprasījumu par atbildības uzņemšanos un atpakaļuzņemšanu nosūtīšanu un izskatīšanu, informācijas pieprasīšanu un cilvēku pārsūtīšanu.

(2) Lai iespējami pilnīgi nodrošinātu 1990. gada 15. jūnijā Dublinā parakstītās Konvencijas, ar kuru nosaka valsti, kas ir atbildīga par vienā no Eiropas Kopienas dalībvalstīm iesniegta patvēruma pieteikuma izskatīšanu [2] un Regulas (EK) Nr. 343/2003, ar kuru šo Konvenciju aizstāj, nepārtrauktību, šīs regulas pamatā jābūt kopīgiem principiem, sarakstiem un veidlapām, kurus pieņēmusi saskaņā ar šīs Konvencijas 18. pantu izveidotā komiteja, iekļaujot grozījumus, kas vajadzīgi sakarā ar jaunu kritēriju ieviešanu, konkrētu noteikumu formulējumus un iegūto pieredzi.

(3) Jāņem vērā mijiedarbība starp procedūrām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 343/2003, un Padomes Regulu (EK) Nr. 2725/2000 (2000. gada 11. decembris) par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas "Eurodac" izveidi, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju [3].

(4) Gan dalībvalstīm, gan konkrētiem patvēruma meklētājiem būtu vēlams, lai būtu noteikts mehānisms, kā rast risinājumu gadījumos, kad dažādi piemēro Regulas (EK) Nr. 343/2003 15. panta humāno klauzulu.

(5) Elektroniska datu pārraides tīkla izveide Regulas (EK) Nr. 343/2003 īstenošanas sekmēšanai nozīmē, ka jānosaka noteikumi attiecībā uz tīkla izmantošanai vajadzīgajiem tehniskajiem standartiem un praktiskajiem pasākumiem.

(6) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti [4], ievērojot Regulas (EK) Nr. 343/2003 21. pantu, attiecas uz izskatīšanu, ko veic saskaņā ar šo regulu.

(7) Atbilstīgi 1. un 2. pantam Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, Dānija, kurai Regula (EK) Nr. 343/2003 saistības neuzliek, tāpat kā neuzliek saistības un nav jāievieš šī regula līdz laikam, kamēr netiks noslēgts nolīgums par līdzdalību Regulā (EK) Nr. 343/2003.

(8) Saskaņā ar 4. pantu 2001. gada 19. janvārī noslēgtajā Eiropas Kopienas Nolīgumā ar Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem tās valsts noteikšanai, kura ir atbildīga par patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, Islandē vai Norvēģijā [5], šī regula Islandei un Norvēģijai ir jāievieš tieši tāpat, kā to ievieš Eiropas Kopienas dalībvalstīs. Tādējādi šīs regulas dalībvalstis ir arī Islande un Norvēģija.

(9) Lai varētu piemērot Regulu (EK) Nr. 343/2003, šai regulai jāstājas spēkā iespējami drīz.

(10) Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 343/2003 27. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I SADAĻA

PROCEDŪRAS

I NODAĻA

PIEPRASĪJUMU SAGATAVOŠANA

1. pants

Atbildības uzņemšanās pieprasījumu sagatavošana

1. Atbildības uzņemšanās pieprasījumi ir jāiesniedz, izmantojot standarta veidlapu atbilstīgi I pielikumā noteiktajam paraugam. Veidlapā ir obligāti aizpildāmas ailes, kurām jābūt pienācīgi aizpildītām, un ailes, kas ir jāaizpilda, ja attiecīgā informācija ir zināma. Īpašā šīm nolūkam paredzētā ailē var norādīt visu papildinformāciju.

Pieprasījumā iekļauj arī:

a) visu pierādījumu un netiešu pierādījumu kopijas, kuras pierāda, ka pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts ir atbildīga par patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kuram attiecīgos gadījumos pievienoti paskaidrojumi par apstākļiem, kādos tie iegūti, un pierādošā vērtība, kuru tai noteikusi pieprasītāja dalībvalsts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 343/2003 18. panta 3. punktā minētajiem pierādījumu un netiešu pierādījumu sarakstiem, kas noteikti šīs regulas II pielikumā;

b) ja vajadzīgs, no pieteikuma iesniedzēja saņemto rakstisko deklarāciju vai paziņojumu kopiju.

2. Ja pieprasījums pamatots ar pozitīvu atbildi, kas saņemta no "Eurodac" Centrālās vienības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2725/2000 4. panta 5. punktu pēc patvēruma meklētāja pirkstu nospiedumu salīdzināšanas ar iepriekš noņemtajiem un tiem uz Centrālo vienību nosūtītajiem pirkstu nospiedumiem saskaņā ar minētās regulas 8. pantu, kas pārbaudīti saskaņā ar tās pašas regulas 4. panta 6. punktu, tajā iekļauj arī no Centrālās vienības saņemtos datus.

3. Ja pieprasītāja dalībvalsts lūdz steidzamu atbildi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 343/2003 17. panta 2. punktu, pieprasījumā jāapraksta patvēruma pieteikuma iesniegšanas apstākļi un jānorāda juridiskie un faktiskie iemesli, kuru dēļ ir vajadzīga steidzama atbilde.

2. pants

Atpakaļuzņemšanas pieprasījumu sagatavošana

Atpakaļuzņemšanas pieprasījumi jāiesniedz, izmantojot standarta veidlapu atbilstīgi III pielikumā noteiktajam paraugam, norādot pieprasījuma būtību, tā iemeslus un Regulas (EK) Nr. 343/2003 noteikumus, uz kuriem pamatojoties tas iesniegts.

Pieprasījumam pievieno pozitīvu atbildi, kas saņemta no "Eurodac" Centrālās vienības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2725/2000 4. panta 5. punktu pēc pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumu salīdzināšanas ar iepriekš noņemtajiem un tiem uz Centrālo vienību nosūtītajiem pirkstu nospiedumiem saskaņā ar minētās regulas 4. panta 1. un 2. punktu, kas pārbaudīti saskaņā ar tās pašas regulas 4. panta 6. punktu.

Pieprasījumiem, kas attiecas uz pieteikumiem laikā pirms "Eurodac" izmantošanas sākšanas, veidlapai pievieno pirkstu nospiedumu kopiju.

II NODAĻA

ATBILDE UZ PIEPRASĪJUMIEM

3. pants

Atbildības uzņemšanās pieprasījumu izskatīšana

1. Argumentus, kas tieši un netieši norādīti pieprasījumā, ir jāpārbauda, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 343/2003 noteikumus, kā arī pierādījumu un netiešo pierādījumu sarakstus, kas noteikti šīs regulas II pielikumā.

2. Neatkarīgi no izmantotajiem Regulas (EK) Nr. 343/2003 kritērijiem un noteikumiem dalībvalsts, kas saņēmusi pieprasījumu minētās regulas 18. panta 1. un 6. punkta noteiktajā termiņā, izmantojot visu tās rīcībā tieši vai netieši esošo informāciju, pilnīgi un objektīvi pārbauda, vai tai ir pienākums izskatīt patvēruma pieteikumu. Ja pārbaudē pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts konstatē, ka tai ir pienākums vismaz saistībā ar vienu minētajā regulā noteikto kritēriju, tai sava atbildība ir jāapstiprina.

4. pants

Atpakaļuzņemšanas pieprasījumu izskatīšana

Ja atpakaļuzņemšanas pieprasījums pamatots ar "Eurodac" Centrālās vienības sniegtajiem un pieprasījumu saņēmušās dalībvalsts pārbaudītajiem datiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2725/2000 4. panta 6. punktu, pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts apstiprina savu atbildību, ja pārbaudē netiek konstatēts, ka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 343/2003 4. panta 5. punkta 2. daļu vai 16. panta 2., 3. vai 4. punktu tās saistības ir beigušās. Saistību izbeigšanās faktu, pamatojoties uz šiem noteikumiem, var apliecināt tikai ar būtiskiem pierādījumiem vai patvēruma meklētāja pamatotiem un pārbaudāmiem paziņojumiem.

5. pants

Atteikums

1. Ja pēc veiktajām pārbaudēm pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts konstatē, ka iesniegtie pierādījumi tai neuzliek atbildību, tā nosūta atteikumu pieprasījumu iesniegušajai dalībvalstij, pilnīgi un sīki izklāstot atteikuma iemeslus.

2. Ja pieprasījumu iesniegusī dalībvalsts uzskata, ka atteikuma pamatā ir kļūdains novērtējums, vai gadījumos, kad tā ir ieguvusi jaunus pierādījumus, tā var lūgt pieprasījuma atkārtotu izskatīšanu. Šī iespēja jāizmanto triju nedēļu laikā pēc atteikuma saņemšanas. Pieprasījumu saņēmusī dalībvalsts cenšas sniegt atbildi divu nedēļu laikā. Jebkurā gadījumā šī papildu procedūra nedrīkst pārsniegt Regulas (EK) Nr. 343/2003 18. panta 1. un 6. punktā un 20. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktos termiņus.

6. pants

Piekrišana

Ja dalībvalsts uzņemas atbildību, tā par to paziņo, norādot Regulas (EK) Nr. 343/2003 noteikumu, ar kuru šāds lēmums pieņemts, un paziņojumā iekļauj praktiskus norādījumus par turpmāko pārsūtīšanu, piemēram, kontaktinformāciju par struktūrvienību vai personu, ar kuru jāsazinās.

III NODAĻA

PĀRSŪTĪŠANA

7. pants

Pārsūtīšanas praktiskās metodes

1. Pārsūtīšanu uz atbildīgo dalībvalsti veic, izmantojot kādu no šīm metodēm:

a) kādā noteiktā dienā pēc patvēruma meklētāja lūguma;

b) ar uzraudzītu aizbraukšanu, kurā patvēruma meklētāju līdz iekāpšanas punktam pavada pieprasījumu iesniegušās dalībvalsts amatpersona, un atbildīgajai dalībvalstij noteiktā termiņā ir paziņots par patvēruma meklētāja ierašanās vietu, datumu un laiku;

c) ar eskortu patvēruma meklētājam, kuru pavada amatpersona no dalībvalsts, kas iesniegusi pieprasījumu, vai pārstāvis no iestādes, kuru pieprasījumu iesniegusī dalībvalsts pilnvarojusi veikt šādas darbības, patvēruma meklētāju nododot atbildīgās dalībvalsts iestādēm.

2. Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajos gadījumos patvēruma pieteikuma iesniedzējam iebraukšanai atbildīgajā dalībvalstī un identitātes apliecināšanai, ierodoties vietā un laikā, kas tam norādīta atbildīgās dalībvalsts paziņojumā par atbildības uzņemšanos vai atpakaļuzņemšanu, izsniedz izceļošanas dokumentu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 343/2003 19. panta 3. punktā un 20. panta 1. punkta e) apakšpunktā un kura paraugs noteikts šīs regulas IV pielikumā.

Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajā gadījumā izceļošanas dokumentu izsniedz, ja patvēruma meklētājam nav nekādu personu apliecinošu dokumentu. Ievērojot 8. pantā noteikto kārtību, par pārsūtīšanas laiku un vietu iesaistītās dalībvalstis vienojas iepriekš.

3. Dalībvalsts, kas veic pārsūtīšanu, nodrošina, ka pirms aizbraukšanas patvēruma meklētājam tiek atdoti visi dokumenti, tos nododot drošā glabāšanā pavadošajām personām, kurām tie jānodod atbildīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, vai arī nosūtot ar citiem piemērotiem līdzekļiem.

8. pants

Sadarbība pārsūtīšanā

1. Atbildīgās dalībvalsts pienākums ir patvēruma meklētāja pārsūtīšanu veikt iespējami ātri un nodrošināt, lai tā ceļā nerastos nekādi šķēršļi. Šī dalībvalsts vajadzības gadījumā nosaka vietu savā teritorijā, uz kuru patvēruma meklētājs tiks pārsūtīts vai nodots kompetentām iestādēm, ņemot vērā ģeogrāfiskos ierobežojumus un pārsūtīšanu veicējā dalībvalstī izmantojamos transporta veidus. Nekādā gadījumā nedrīkst noteikt prasību par to, ka eskorts pavada patvēruma meklētāju tālāk par izmantotā starptautiskās satiksmes transportlīdzekļa pienākšanas punktu, vai arī prasību par to, ka dalībvalsts, kas veic pārsūtīšanu, apmaksā transporta izdevumus, kas rodas, ceļojot tālāk par šo punktu.

2. Dalībvalsts, kura organizē pārsūtīšanu, sagatavo transportu patvēruma meklētājam un tā pavadītājam, un saziņā ar atbildīgo dalībvalsti pieņem lēmumu par ierašanās laiku un vajadzības gadījumā arī par nodošanas kārtību kompetentajām iestādēm. Atbildīgā dalībvalsts var pieprasīt, ka tā tiek savlaicīgi brīdināta vismaz trīs darba dienas iepriekš.

9. pants

Pārsūtīšanas atlikšana un aizkavēšana

1. Atbildīgā dalībvalsts nekavējoties jāinformē par atlikšanu sakarā ar pārsūdzības procedūru vai procedūru ar atliekošo efektu, kuras dēļ pārsūtīšana jāpārtrauc, vai par tādiem fiziskiem iemesliem kā patvēruma meklētāja veselības stāvoklis, transporta nepieejamība vai gadījumu, kad patvēruma meklētājs no pārsūtīšanas procedūras ir atteicies.

2. Dalībvalsts, kurā kāda Regulas (EK) Nr. 343/2003 19. panta 4. punktā un 20. panta 2. punktā minēta iemesla dēļ minētās regulas 19. panta 3. punktā un 20. panta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktajā parastajā sešu mēnešu termiņā nevar veikt pārsūtīšanu, pirms šā termiņa beigām par to informē atbildīgo dalībvalsti. Pretējā gadījumā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 343/2003 19. panta 4. punktu un 20. panta 2. punktu pirmā no minētajām dalībvalstīm uzņemas atbildību par patvēruma pieteikuma izskatīšanu un citām no minētās regulas izrietošajām saistībām.

3. Ja kāda Regulas (EK) Nr. 343/2003 19. panta 4. punktā un 20. panta 2. punktā minēta iemesla dēļ dalībvalsts apņemas veikt pārsūtīšanu pēc parastā sešu mēnešu termiņa beigām, tā iepriekš par to vienojas ar atbildīgo dalībvalsti.

10. pants

Pārsūtīšana pēc piekrišanas klusējot

1. Ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 343/2003 18. panta 7. punktu vai 20. panta 1. punkta c) apakšpunktu tiek uzskatīts, ka dalībvalsts, kas saņem pieprasījumu, ir pieņēmusi atbildības uzņemšanās vai attiecīgi atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, dalībvalsts, kas iesniedz pieprasījumu, uzsāk pārsūtīšanai vajadzīgās apspriedes.

2. Pēc pieprasījumu iesniegušās dalībvalsts pieprasījuma atbildīgajai dalībvalstij nekavējoties rakstveidā ir jāapstiprina tas, ka tā uzņemas atbildību, kas radusies sakarā ar to, ka tā nav devusi atbildi noteiktajā termiņā. Dalībvalsts veic visus vajadzīgos pasākumus, lai iespējami ātri noskaidrotu patvēruma meklētāja atrašanās vietu, un vajadzības gadījumā ar dalībvalsti, kas iesniedz pieprasījumu, vienojas par ierašanās laiku un par praktiskiem pasākumiem nodošanai kompetentajām iestādēm.

IV NODAĻA

HUMĀNĀ KLAUZULA

11. pants

Atkarības situācijas

1. Regulas (EK) Nr. 343/2003 15. panta 2. punktu piemēro gadījumos, kad patvēruma meklētājam ir vajadzīga tāda radinieka palīdzība, kas atrodas citā dalībvalstī, vai arī radiniekam, kas atrodas citā dalībvalstī, ir vajadzīga patvēruma meklētāja palīdzība.

2. Regulas (EK) Nr. 343/2003 15. panta 2. punktā minēto atkarības situāciju iespēju robežās ir jānovērtē pēc tādiem objektīviem kritērijiem kā medicīniskās izziņas. Ja šādu pierādījumu nav vai tos nevar iegūt, humānie apsvērumi uzskatāmi par pierādītiem tikai tad, ja iesaistītās personas ir sniegušas pārliecinošu informāciju.

3. Novērtējot attiecīgo personu apvienošanas vajadzību un lietderību, jāņem vērā šādi jautājumi:

a) ģimenes stāvoklis izcelsmes valstī;

b) apstākļi, kādos attiecīgās personas nonākušas atšķirtībā;

c) dažādu patvēruma meklēšanas procedūru juridiskais statuss dalībvalstīs vai spēkā esošās procedūras saskaņā ar likumdošanu par ārvalstniekiem.

4. Piemērojot Regulas (EK) Nr. 343/2003 15. panta 2. punktu, vienmēr ir jāpārliecinās, ka patvēruma meklētājs vai tā radinieks faktiski sniegs vajadzīgo palīdzību.

5. Par dalībvalsti, kurā radinieki atkalapvienosies, kā arī par pārsūtīšanas datumu vienojas attiecīgās iesaistītās dalībvalstis, ņemot vērā:

a) atkarīgās personas pārvietošanās spējas;

b) attiecīgo personu stāvokli attiecībā uz atļauju uzturēties valstī, dodot priekšroku patvēruma meklētāja nosūtīšanai pie radinieka gadījumos, kad šim radiniekam jau ir uzturēšanās atļauja un vajadzīgie apstākļi dalībvalstī, kurā tas dzīvo.

12. pants

Nepilngadīgie bez pavadības

1. Ja lēmums uzticēt nepilngadīgā bez pavadības aprūpi radiniekam, kas nav māte, tēvs vai likumīgais aizbildnis var radīt grūtības, īpaši gadījumos, kad attiecīgā pieaugušā dzīvesvieta ir ārpus tās dalībvalsts jurisdikcijai, kurā nepilngadīgais lūdzis patvērumu, jāveicina dalībvalstu kompetento iestāžu sadarbība, īpaši to iestāžu vai tiesu sadarbība, kuras ir atbildīgas par nepilngadīgo tiesību aizsardzību, un jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka šīs iestādes, pilnībā pamatojoties uz visiem faktiem, var pieņemt lēmumu, vai attiecīgais pieaugušais vai pieaugušie spēj uzņemties atbildību par nepilngadīgo tā interesēm piemērotākajā veidā.

Šajā sakarībā jāņem vērā pašreizējās tiesu sadarbības iespējas civillietās.

2. Tas, ka procedūru ilgums nepilngadīgo nodošanai aprūpē var būt cēlonis Regulas (EK) Nr. 343/2003 18. panta 1. un 6. punktā un 19. panta 4. punktā noteikto termiņu neievērošanai, nevar būt šķērslis tās procedūras turpināšanai, kurā nosaka par pārsūtīšanu atbildīgo dalībvalsti.

13. pants

Procedūras

1. Iniciatīva lūgt citu dalībvalsti uzņemties atbildību par patvēruma meklētāju, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 343/2003 15. pantu, jāuzņemas vai nu dalībvalstij, kurā iesniegts patvēruma pieteikums un kura veic procedūru atbildīgās dalībvalsts noteikšanai, vai atbildīgajai dalībvalstij.

2. Atbildības uzņemšanās pieteikumā ir visi pieprasījumu iesniegušās dalībvalsts rīcībā esošie materiāli, kas pieprasījumu saņēmušajai dalībvalstij ļauj novērtēt situāciju.

3. Dalībvalsts, kas saņem pieprasījumu, veic vajadzīgās pārbaudes, lai attiecīgā gadījumā noteiktu humānos iemeslus, jo īpaši ģimenes apstākļus, ar kultūru saistītos apstākļus, attiecīgās personas atkarības pakāpi vai otras personas iespējas un apņēmību sniegt vajadzīgo palīdzību.

4. Visos gadījumos jāsaņem iesaistīto personu piekrišana.

14. pants

Pušu samierināšana

1. Ja dalībvalstis nevar izšķirt strīdu par pārsūtīšanas vajadzību vai par radinieku atkalapvienošanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 343/2003 15. pantu, vai arī par dalībvalsti, kurā konkrētajām personām būtu atkal jāapvienojas, tās var izmantot šā panta 2. punktā noteikto pušu samierināšanas procedūru.

2. Samierināšanas procedūru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 343/2003 27. pantu izveidotās komitejas priekšsēdētājs var ierosināt ar vienas no strīdā iesaistītajām dalībvalstīm iesniegto pieprasījumu. Vienojoties izmantot samierināšanas procedūru, iesaistītās dalībvalstis rūpīgi iepazīstas ar piedāvāto atrisinājumu.

Komitejas priekšsēdētājs izraugās trīs komitejas locekļus no trijām izskatāmajā jautājumā neiesaistītām dalībvalstīm. Tie saņem pušu argumentus rakstiski vai mutiski, un pēc apspriešanās viena mēneša laikā piedāvā risinājumu, vajadzības gadījumā balsojot.

Apspriedi vada komitejas priekšsēdētājs vai tā vietnieks. Viņš var paust savu viedokli, bet viņam nav balsstiesību.

Piedāvātais atrisinājums ir galīgs un ir neatceļams neatkarīgi no tā, vai puses tam piekrīt.

V NODAĻA

KOPĪGI NOTEIKUMI

15. pants

Pieprasījumu pārsūtīšana

1. Visi ar Regulas (EK) Nr. 343/2003 piemērošanu saistītie pieprasījumi, atbildes un visa rakstveida korespondence starp dalībvalstīm, jāsūta, ja iespējams, izmantojot elektronisko sakaru tīklu "DubliNet", kas izveidots saskaņā ar šīs regulas II sadaļu.

Atkāpjoties no pirmā apakšpunkta noteikumiem, korespondenci starp struktūrvienībām, kas atbildīgas par pārsūtīšanu, un kompetentām struktūrvienībām dalībvalstī, kas saņem pieprasījumu, ar pārsūtīšanas praktisko pusi saistītajiem jautājumiem, ierašanās vietu un laiku, īpaši gadījumos, kad patvēruma meklētāju pavada ar eskortu, var nosūtīt citiem līdzekļiem.

2. Par autentiskiem jāuzskata visi pieprasījumi, atbildes un korespondence, kas tiek nosūtīti no valsts piekļuves punkta.

3. Sistēmas izdotais apstiprinājums ir uzskatāms par nosūtīšanas apliecinājumu, un par pieprasījuma saņemšanas vai atbildes datuma un laika apliecinājumu.

16. pants

Saziņas valoda

Saziņas valodu vai valodas izvēlas, vienojoties iesaistītajām dalībvalstīm.

17. pants

Attiecīgo personu piekrišana

1. Piemērojot Regulas (EK) Nr. 343/2003 7. un 8. pantu, 15. panta 1. punktu un 21. panta 3. punktu, ar kuru attiecīgajām personām ir jāizsaka vēlēšanās vai jādod piekrišana, to apstiprinājumam ir jābūt rakstiskam.

2. Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 343/2003 21. panta 3. punktu pieteikuma iesniedzējam ir jāzina, kādām vajadzībām ir nepieciešams tā dotais apstiprinājums.

II SADAĻA

SAKARU TĪKLA "DUBLINET" IZVEIDOŠANA

I NODAĻA

TEHNISKIE STANDARTI

18. pants

"DubliNet" izveidošana

1. Regulas (EK) Nr. 343/2003 22. panta 2. punktā minētais drošais elektroniskais datu pārraides līdzeklis ir "DubliNet".

2. "DubliNet" darbības pamatā ir Lēmuma Nr. 1720/1999/EK [6] 4. pantā minētie IDA vispārējie pakalpojumi.

19. pants

Valstu piekļuves punkti

1. Katra dalībvalsts izraugās vienu valsts piekļuves punktu.

2. Valstu piekļuves punkti atbild par saņemamo datu apstrādi un nosūtāmo datu pārraidi.

3. Valstu piekļuves punkti ir atbildīgi par visu ienākošo datu saņemšanas apstiprinājumu.

4. Ar I un III pielikumā noteiktā paraugā veidlapām un V pielikumā noteiktā parauga informācijas pieprasījuma veidlapām valstu piekļuves punkti apmainās, ievērojot Komisijas noteikto formātu. Komisija informē dalībvalstis par nepieciešamajiem tehniskajiem standartiem.

II NODAĻA

IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

20. pants

Identifikācijas numurs

1. Visiem sūtījumiem jābūt identifikācijas numuram, pēc kura nepārprotami identificē lietu, uz kuru tas attiecas, un dalībvalsti, kas iesniedz pieprasījumu. Ar šo numuru jābūt iespējai noteikt, vai sūtījums attiecas uz atbildības uzņemšanās pieprasījumu (1. veids), atpakaļuzņemšanas pieprasījumu (2. veids) vai informācijas pieprasījumu (3. veids).

2. Identifikācijas numuram jāsākas ar burtiem, kurus "Eurodac" izmanto dalībvalsts apzīmēšanai. Aiz šā koda saskaņā ar 1. punktā noteikto klasifikāciju norāda pieprasījuma veidu.

Ja pieprasījuma pamatā ir "Eurodac" sniegtie dati, jāiekļauj arī "Eurodac" identifikācijas numurs.

21. pants

Darbības nepārtrauktība

1. Dalībvalstīm jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai valstu piekļuves punkti darbotos bez pārtraukumiem.

2. Ja valsts piekļuves punkta darbībā bijis par septiņām darba stundām ilgāks pārtraukums, attiecīgā dalībvalsts par to paziņo saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 343/2003 22. panta 1. punktu izraudzītajām kompetentajām iestādēm un Komisijai un veic visus vajadzīgos pasākumus iespējami drīzai normālai darbības atjaunošanai.

3. Ja kāds valsts piekļuves punkts nosūtījis datus tādam valsts piekļuves punktam, kuram radies darbības pārtraukums, pārraides datuma un laika apliecināšanai izmanto apstiprinājumu par pārraidīšanu, ko izdod IDA vispārējie dienesti. Regulā (EK) Nr. 343/2003 noteiktie pieprasījumu un atbilžu nosūtīšanas termiņi netiek pagarināti par attiecīgā valsts piekļuves punkta darbības pārtraukuma laiku.

III SADAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

22. pants

Saskaņā ar Dublinas Konvenciju izsniedzamais izceļošanas dokuments

Ne vēlāk kā 18 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā patvērumu pieteikušo personu pārsūtīšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 343/2003 jāsāk izmantot izceļošanas dokuments, kas iespiests, ievērojot Dublinas Konvenciju.

23. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 2. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

António Vitorino

[1] OV L 50, 25.2.2003., 1. lpp.

[2] OV C 254, 19.8.1997., 1. lpp.

[3] OV L 316, 15.12.2000., 1. lpp.

[4] OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

[5] OV L 93, 3.4.2001., 40. lpp.

[6] OV L 203, 3.8.1999., 9. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IIPIELIKUMS

(Norādes uz Padomes Regulas (EK) Nr. 343/2003 attiecīgajiem pantiem)

A SARAKSTS PIERĀDĪŠANAS LĪDZEKĻI

I. Par patvēruma pieteikuma izskatīšanu atbildīgās dalībvalsts noteikšana.

1. Vai patvēruma meklētājam, kas ir nepilngadīgais bez pavadības, ir kāds ģimenes loceklis (tēvs, māte, aizbildnis) (6. pants).

Pierādījumi:

- no citas dalībvalsts saņemts informācijas rakstisks apliecinājums,

- izraksti no reģistriem,

- ģimenes loceklim izsniegtas uzturēšanās atļaujas,

- pierādījumi, ka personām ir radniecība, ja tādi ir,

- ja šādu pierādījumu nav, DNS vai asins analīžu rezultāti.

2. Bēgļa statusu saņēmušā ģimenes locekļa likumīgā dzīvesvieta dalībvalstī (7. pants).

Pierādījumi:

- no citas dalībvalsts saņemts informācijas rakstisks apliecinājums,

- izraksti no reģistriem,

- bēgļa statusu ieguvušajam ģimenes loceklim izsniegtas uzturēšanās atļaujas,

- pierādījumi, ka personas ir radinieki, ja tādi ir,

- attiecīgo personu piekrišana.

3. Vai ir ģimenes loceklis, kas lūdzis patvērumu un par kura pieteikumu dalībvalstī vēl nav pieņemts pirmais lēmums pēc būtības (8. pants).

Pierādījumi:

- no citas dalībvalsts saņemts šīs informācijas rakstisks apliecinājums,

- izraksti no reģistriem,

- pagaidu uzturēšanās atļaujas, kas personai izsniegtas uz patvēruma piešķiršanas pieteikuma izskatīšanas laiku,

- pierādījumi, ka personas ir radinieki, ja tādi ir,

- ja šādu pierādījumu nav, DNS vai asins analīžu rezultāti,

- attiecīgo personu piekrišana.

4. Derīgas uzturēšanās atļaujas (9. panta 1. un 3. punkts) vai uzturēšanās atļaujas, kuru derīguma termiņš beidzies ne agrāk kā pirms diviem gadiem (un spēkā stāšanās datums) (9. panta 4. punkts).

Pierādījumi:

- uzturēšanās atļauja,

- izraksti no ārvalstnieku reģistriem vai citiem līdzīgiem reģistriem,

- uzturēšanās atļauju izsniegušās dalībvalsts informācijas paziņojumi/apstiprinājumi.

5. Derīgas vīzas (9. panta 2. un 3. punkts) vai vīzas, kuru derīguma termiņš beidzies ne agrāk kā pirms sešiem mēnešiem (un spēkā stāšanās datums) (9. panta 4. punkts).

Pierādījumi:

- izsniegtā vīza (attiecīgi derīga vai ar pagājušu termiņu),

- izraksti no ārvalstnieku reģistriem vai citiem līdzīgiem reģistriem,

- vīzu izsniegušās dalībvalsts informācijas paziņojumi/apstiprinājumi.

6. Likumīga ieceļošana teritorijā uz ārējās robežas (11. pants).

Pierādījumi:

- ieceļošanas zīmogs pasē,

- zīmogs par izbraukšanu no dalībvalstij kaimiņos esošās valsts, ņemot vērā patvēruma meklētāja ceļojuma maršrutu un robežas šķērsošanas datumu,

- biļetes, kas neapgāžami pierāda iebraukšanu, šķērsojot ārējo robežu,

- ieceļošanas zīmogs vai līdzīga atzīme pasē.

7. Nelikumīga ieceļošana uz ārējās robežas (10. panta 1. punkts).

Pierādījumi:

- no "Eurodac" saņemts pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumu apliecinājums par atbilstību pirkstu nospiedumiem, kas ņemti saskaņā ar "Eurodac" Regulas 8. pantu,

- ieceļošanas zīmogs viltotā vai falsificētā pasē,

- zīmogs par izbraukšanu no dalībvalstij kaimiņos esošās valsts, ņemot vērā patvēruma meklētāja ceļojuma maršrutu un robežas šķērsošanas datumu,

- biļetes, kas neapgāžami pierāda iebraukšanu uz ārējās robežas,

- ieceļošanas zīmogs vai līdzīga atzīme pasē.

8. Uzturēšanās dalībvalstī vismaz piecus mēnešus (10. panta 2. punkts).

Pierādījumi:

- uzturēšanās atļaujas, kas personai izsniegtas uz laiku, kamēr izskata pieteikumu pastāvīgas uzturēšanās atļaujas saņemšanai,

- pieprasījumi atstāt dalībvalsts teritoriju vai izbraukšanas rīkojumi, kas izdoti vismaz pirms pieciem mēnešiem un nav izpildīti,

- izraksti no slimnīcu, cietumu vai aizturēšanas iestāžu dokumentiem.

9. Aizbraukšana no dalībvalstu teritorijas (16. panta 3. punkts).

Pierādījumi:

- izceļošanas zīmogs,

- izraksti no trešo valstu reģistriem (kas apstiprina uzturēšanos tajās),

- biļetes, kas neapgāžami pierāda izbraukšanu vai iebraukšanu uz ārējās robežas,

- tās dalībvalsts paziņojums/apliecinājums, no kuras patvēruma meklētājs atstājis dalībvalstu teritoriju,

- dalībvalstij kaimiņos esošās trešās valsts zīmogs, ņemot vērā patvēruma meklētāja ceļojuma maršrutu un robežas šķērsošanas datumu.

II. Par patvēruma pieteikuma izskatīšanu atbildīgās dalībvalsts pienākums uzņemt atpakaļ patvēruma meklētāju.

1. Dalībvalstī, kurā iesniegts patvēruma pieteikums(4. panta 5. punkts), notiek atbildīgās dalībvalsts noteikšanas process.

Pierādījumi:

- no "Eurodac" saņemts pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumu apliecinājums par atbilstību pirkstu nospiedumiem, kas ņemti saskaņā ar "Eurodac" Regulas 4. pantu,

- patvēruma meklētājs iesniedzis veidlapu,

- valsts iestādes sagatavojušas oficiālu paziņojumu,

- patvēruma pieteikuma sakarā ņemti pirkstu nospiedumi,

- izraksti no attiecīgiem reģistriem un dokumentiem,

- valsts iestāžu rakstisks ziņojums, kas apliecina pieteikuma iesniegšanu.

2. Patvēruma pieteikums tiek izskatīts vai ir iesniegts agrāk (16. panta 1. punkta c), d) un e) apakšpunkts).

Pierādījumi:

- no "Eurodac" saņemts pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumu apliecinājums par atbilstību pirkstu nospiedumiem, kas ņemti saskaņā ar "Eurodac" Regulas 4. pantu,

- patvēruma meklētājs iesniedzis veidlapu,

- valsts iestādes sagatavojušas oficiālu paziņojumu,

- patvēruma pieteikuma sakarā ņemti pirkstu nospiedumi,

- izraksti no attiecīgiem reģistriem un dokumentiem,

- valsts iestāžu rakstisks ziņojums, kas apliecina pieteikuma iesniegšanu.

3. Aizbraukšana no dalībvalstu teritorijas (4. panta 5. punkts, 16. panta 3. punkts).

Pierādījumi:

- izceļošanas zīmogs,

- izraksti no trešo valstu reģistriem (kas apstiprina uzturēšanos tajās),

- zīmogs par izbraukšanu no dalībvalstij kaimiņos esošās trešās valsts, ņemot vērā patvēruma meklētāja ceļojuma maršrutu un robežas šķērsošanas datumu,

- valsts iestāžu rakstisks apliecinājums par ārvalstnieka izraidīšanu.

4. Izraidīšana no dalībvalstu teritorijas (16. panta 4. punkts).

Pierādījumi:

- valsts iestāžu rakstisks apliecinājums par ārvalstnieka izraidīšanu,

- izceļošanas zīmogs,

- apstiprinājums informācijai par trešās valsts veiktu izraidīšanu.

B SARAKSTS NETIEŠI PIERĀDĪJUMI

I. Par patvēruma pieteikuma izskatīšanu atbildīgās dalībvalsts noteikšana.

1. Vai patvēruma meklētājam, kas ir nepilngadīgais bez pavadības, ir kāds ģimenes loceklis (tēvs, māte, aizbildnis) (6. pants).

Norādoši pierādījumi [1]:

- pārbaudāma informācija no patvēruma meklētāja,

- attiecīgo ģimenes locekļu izteikumi,

- starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR informācijas paziņojumi/apstiprinājumi.

2. Bēgļa statusu saņēmušā ģimenes locekļa likumīgā dzīvesvieta dalībvalstī (7. pants).

Norādoši pierādījumi:

- pārbaudāma informācija no patvēruma meklētāja,

- starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR informācijas paziņojumi/apstiprinājumi.

3. Vai ir ģimenes loceklis, kas lūdzis patvērumu un par kura pieteikumu dalībvalstī vēl nav pieņemts pirmais lēmums pēc būtības (8. pants).

Norādoši pierādījumi:

- pārbaudāma informācija no patvēruma meklētāja,

- starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR informācijas paziņojumi/apstiprinājumi.

4. Derīgas uzturēšanās atļaujas (9. panta 1. un 3. punkts) vai uzturēšanās atļaujas, kuru derīguma termiņš beidzies ne agrāk kā pirms diviem gadiem (un spēkā stāšanās datums) (9. panta 4. punkts).

Norādoši pierādījumi:

- patvēruma meklētāja sīki un pārbaudāmi paziņojumi,

- starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- uzturēšanās atļauju neizsniegušās dalībvalsts informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- ģimenes locekļu, ceļabiedru u.c. sniegtie informācijas paziņojumi/apstiprinājumi.

5. Derīgas vīzas (9. panta 2. un 3. punkts) vai vīzas, kuru derīguma termiņš beidzies ne agrāk kā pirms sešiem mēnešiem (un spēkā stāšanās datums) (9. panta 4. punkts).

Norādoši pierādījumi:

- patvēruma meklētāja sīki un pārbaudāmi paziņojumi,

- starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- uzturēšanās atļauju neizsniegušās dalībvalsts informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- ģimenes locekļu, ceļabiedru u.c. sniegtie informācijas paziņojumi/apstiprinājumi.

6. Likumīga ieceļošana teritorijā uz ārējās robežas (11. pants).

Norādoši pierādījumi:

- patvēruma meklētāja sīki un pārbaudāmi paziņojumi,

- starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- citas dalībvalsts vai trešās valsts informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- ģimenes locekļu, ceļabiedru u.c. sniegtie informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- pirkstu nospiedumi, izņemot gadījumus, kad valsts iestādes izlēmušas ņemt pirkstu nospiedumus, ārvalstniekam šķērsojot ārējo robežu. Šādos gadījumos tie ir pierādījumi, kas noteikti A sarakstā,

- biļetes,

- viesnīcu rēķini,

- ieejas kartes dalībvalstu sabiedriskās un privātās iestādēs,

- apmeklējuma kartes pie ārsta, zobārsta u.c.,

- informācija, kas liecina, ka patvēruma meklētājs ir izmantojis tūrisma aģentūras pakalpojumus,

- citi līdzīga veida netiešie pierādījumi.

7. Nelikumīga ieceļošana teritorijā uz ārējās robežas (10. panta 1. punkts).

Norādoši pierādījumi:

- patvēruma meklētāja sīki un pārbaudāmi paziņojumi,

- starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- citas dalībvalsts vai trešās valsts informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- ģimenes locekļu, ceļabiedru u.c. sniegtie informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- pirkstu nospiedumi, izņemot gadījumus, kad valsts iestādes izlēmušas ņemt pirkstu nospiedumus, ārvalstniekam šķērsojot ārējo robežu. Šādos gadījumos tie ir pierādījumi, kas noteikti A sarakstā,

- biļetes,

- viesnīcu rēķini,

- ieejas kartes dalībvalstu sabiedriskās un privātās iestādēs,

- apmeklējuma kartes pie ārsta, zobārsta u.c.,

- informācija, kas liecina, ka patvēruma meklētājs ir izmantojis kurjera vai tūrisma aģentūras pakalpojumus,

- citi līdzīga veida netiešie pierādījumi.

8. Uzturēšanās dalībvalstī vismaz piecus mēnešus (10. panta 2. punkts).

Norādoši pierādījumi:

- patvēruma meklētāja sīki un pārbaudāmi paziņojumi,

- starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- nevalstisku organizāciju, piemēram, organizāciju, kas sniedz izmitināšanas pakalpojumus tiem, kam tie vajadzīgi, informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- ģimenes locekļu, ceļabiedru, u.c. sniegtie informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- pirkstu nospiedumi,

- biļetes,

- viesnīcu rēķini,

- ieejas kartes dalībvalstu sabiedriskās un privātās iestādēs,

- apmeklējuma kartes pie ārsta, zobārsta, u.c.,

- informācija, kas liecina, ka patvēruma meklētājs ir izmantojis kurjera vai tūrisma aģentūras pakalpojumus,

- citi līdzīga veida netiešie pierādījumi.

9. Aizbraukšana no dalībvalstu teritorijas (16. panta 3. punkts).

Norādoši pierādījumi:

- patvēruma meklētāja sīki un pārbaudāmi paziņojumi,

- starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR informācijas ziņojumi/apstiprinājumi,

- citas dalībvalsts informācijas ziņojumi/apstiprinājumi,

- par 3. panta 7. punktu un 10. panta 3. punktu: izceļošanas zīmogs, ja patvēruma meklētājs atstājis dalībvalstu teritoriju vismaz uz trijiem mēnešiem,

- ģimenes locekļu, ceļabiedru u.c. sniegtie informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- pirkstu nospiedumi, izņemot gadījumus, kad valsts iestādes izlēmušas ņemt pirkstu nospiedumus, ārvalstniekam šķērsojot ārējo robežu. Šādos gadījumos tie ir pierādījumi, kas noteikti A sarakstā,

- biļetes,

- viesnīcu rēķini,

- apmeklējuma kartes pie ārsta, zobārsta u.c. trešā valstī,

- informācija, kas liecina, ka patvēruma meklētājs ir izmantojis kurjera vai tūrisma aģentūras pakalpojumus,

- citi līdzīga veida netiešie pierādījumi.

II. Par patvēruma pieteikuma izskatīšanu atbildīgās dalībvalsts pienākums uzņemt atpakaļ patvēruma meklētāju.

1. Dalībvalstī, kurā iesniegts patvēruma pieteikums(4. panta 5. punkts), notiek atbildīgās dalībvalsts noteikšanas process.

Norādoši pierādījumi

- patvēruma meklētāja pārbaudāmi paziņojumi,

- starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- ģimenes locekļu, ceļabiedru u.c. sniegtie informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- citas dalībvalsts informācijas paziņojumi/apstiprinājumi.

2. Patvēruma pieteikums tiek izskatīts vai ir iesniegts agrāk (16. panta 1. punkta c), d) un e) apakšpunkts).

Norādoši pierādījumi

- patvēruma meklētāja pārbaudāmi paziņojumi,

- starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- citas dalībvalsts informācijas paziņojumi/apstiprinājumi.

3. Aizbraukšana no dalībvalstu teritorijas (4. panta 5. punkts, 16. panta 3. punkts).

Norādoši pierādījumi

- patvēruma meklētāja sīki un pārbaudāmi paziņojumi,

- starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- citas dalībvalsts informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- izceļošanas zīmogs, ja patvēruma meklētājs atstājis dalībvalstu teritoriju vismaz uz trijiem mēnešiem,

- ģimenes locekļu, ceļabiedru u.c. sniegtie informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- pirkstu nospiedumi, izņemot gadījumus, kad valsts iestādes izlēmušas ņemt pirkstu nospiedumus, ārvalstniekam šķērsojot ārējo robežu. Šādos gadījumos tie ir pierādījumi, kas noteikti A sarakstā,

- biļetes,

- viesnīcu rēķini,

- apmeklējuma kartes pie ārsta, zobārsta, u.c. trešā valstī,

- informācija, kas liecina, ka patvēruma meklētājs ir izmantojis kurjera vai tūrisma aģentūras pakalpojumus,

- citi līdzīga veida netiešie pierādījumi.

4. Izraidīšana no dalībvalstu teritorijas (16. panta 4. punkts).

Norādoši pierādījumi

- patvēruma meklētāja pārbaudāmi paziņojumi,

- starptautisku organizāciju, piemēram, UNHCR informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- izceļošanas zīmogs, ja patvēruma meklētājs atstājis dalībvalstu teritoriju vismaz uz trijiem mēnešiem,

- ģimenes locekļu, ceļabiedru u.c. sniegtie informācijas paziņojumi/apstiprinājumi,

- pirkstu nospiedumi, izņemot gadījumus, kad valsts iestādes izlēmušas ņemt pirkstu nospiedumus, ārvalstniekam šķērsojot ārējo robežu. Šādos gadījumos tie ir pierādījumi, kas noteikti A sarakstā,

- biļetes,

- viesnīcu rēķini,

- apmeklējuma kartes pie ārsta, zobārsta u.c.,

- informācija, kas liecina, ka patvēruma meklētājs ir izmantojis kurjera vai tūrisma aģentūras pakalpojumus,

- citi līdzīga veida netiešie pierādījumi.

[1] Pēc šā netiešā pierādījuma noteikti vajadzīgs kāds no A sarakstā minētajiem tiešajiem pierādījumiem.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top