Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1110

Komisijas Regula (EK) Nr. 1110/2003 (2003. gada 26. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1249/96 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem (labības nozares ievedmuitas nodokļi)

OJ L 158, 27.6.2003, p. 12–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 430 - 438
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 265 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 265 - 273

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2010; Iesaist. atcelta ar 32010R0642

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1110/oj

32003R1110Oficiālais Vēstnesis L 158 , 27/06/2003 Lpp. 0012 - 0020


Komisijas Regula (EK) Nr. 1110/2003

(2003. gada 26. jūnijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1249/96 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem (labības nozares ievedmuitas nodokļi)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 30. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1766/92 par labības tirgus kopīgo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1104/2003 [2], un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1) Lielākas skaidrības labad pēc apspriedēm par ievedmuitas nodokļu un attiecīgo ar jūras frakti saistīto izmaksu noteikšanas un korekcijas metodes interpretāciju, jāgroza attiecīgie noteikumi Komisijas Regulā (EK) Nr. 1249/96 [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1900/2002 [4].

(2) Saskaņā ar Lēmumu 2003/254/EK [5] un Lēmumu 2003/253/EK [6] Padome apstiprināja vienošanos slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā attiecīgi starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu un Kanādu par to koncesiju grozījumu attiecībā uz labību, kas paredzētas CXL grafikā, kurš pievienots VVTT. Vienošanās groza miežu un vidējas un zemas kvalitātes parasto kviešu ievešanas nosacījumus, no 2003. gada 1. janvāra nosakot kvotas minētajiem produktiem.

(3) Ievērojot iepriekšminētos lēmumus, Padome atļāva Komisijai attiecībā uz minētajiem produktiem pieļaut pagaidu atkāpes no Regulas (EEK) Nr. 1766/92 10. panta 2. punktā paredzētās ievedmuitas nodokļu sistēmas, līdz tiek apstiprināts oficiāls minētās regulas grozījums. Lai Padomes apstiprinātos nolīgumus varētu īstenot no 2003. gada 1. janvāra, Komisija Regulā (EK) Nr. 2378/2002 [7], kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 611/2003 [8], pieņēma pagaidu īstenošanas noteikumus. Šis pagaidu režīms beidzas 2003. gada 30. jūnijā.

(4) Šajā posmā jāpieņem pastāvīgie Padomes apstiprināto vienošanos piemērošanas noteikumi.

(5) Tāpēc ir lietderīgi Regulā (EK) Nr. 1249/96 pastāvīgi iekļaut Regulas (EK) Nr. 2378/2002 noteikumus, jo tie ir apmierinoši darbojušies 2003. gada pirmajā semestrī.

(6) Ņemot vērā to, ka ir atcelti samazinājumi par iesala miežiem un ka samazinājumi par augstas kvalitātes maļamajiem kviešiem darbosies kā piemaksas, īpašie ar īpašas izmantošanas noteikumiem saistītie samazinājumi attiecībā uz produktiem būs piemērojami tikai kramkukurūzai. Tādos apstākļos pašreizējais īpašas izmantošanas noteikumu režīms jāvienkāršo un jāsaskaņo ar vispārīgajiem tiesību aktiem muitas jomā.

(7) Gadījumos, kad atbilstības sertifikātus pieņem par augstas kvalitātes produktiem (augstas kvalitātes parastajiem un cietajiem kviešiem ar Kanādu un Savienotajām Valstīm un kramkukurūzai ar Argentīnu), ir svarīgi ierobežot nodrošinājumu apjomu līdz mazākajam iespējamam apjomam. Vienīgais nodrošinājums, kas piemērojams attiecībā uz atbilstības sertifikāciju, ir ar ievešanas atļauju saistītais nodrošinājums.

(8) Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1249/96.

(9) Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1249/96 groza šādi.

1. Regulas 2. pantu groza šādi.

a) Minētā panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

"1. Ievedmuitas nodokļus, kas norādīti Regulas (EEK) Nr. 1766/92 10. panta 2. punktā par produktiem, uz ko attiecas KN kodi 10011000, 10019091, ex10019099 (augstas kvalitātes parastie kvieši), 100200, 10051090, 10059000 un 10070090, aprēķina katru dienu, bet nosaka Komisija katra mēneša 15. dienā un pēdējā darbdienā; tos piemēro no mēneša 16. dienas un nākamā mēneša pirmās dienas. Ja 15. datums nav Komisijas darbdiena, tad nodokļus nosaka darbdienā pirms attiecīgā mēneša 15. datuma. Tomēr, ja tādējādi noteikto nodokļu piemērošanas laikā vidējais aprēķinātais ievedmuitas nodoklis par EUR 5 tonnā vai vairāk atšķiras no noteiktā, tad izdara attiecīgu korekciju.

2. Cena, kas jāizmanto ievedmuitas nodokļa aprēķinam, ir reprezentatīvā dienas CIF ievešanas cena, kas noteikta, kā precizēts 4. pantā. Katrai noteikšanai vērā ņem ievedmuitas nodokli, kas ir vidējais no ievedmuitas nodokļiem, kuri aprēķināti iepriekšējās 10 darbdienās. Noteikšanai un korekcijām Komisija neņem vērā dienas ievedmuitas nodokļus, ko izmantoja iepriekšējai noteikšanai.

Intervences cena, kas jāizmanto nodokļu aprēķināšanai, ir tā mēneša intervences cena, kurā piemēro ievedmuitas nodokli."

b) Minētā panta 3. punkta otro daļu svītro.

c) Minētā panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

"5. Ievedmuitas nodokļus samazina par EUR 24 par tonnu kramkukurūzas, kas atbilst I pielikumā noteiktajām specifikācijām. Lai gūtu labumu no minētā samazinājuma, sešu mēnešu laikā pēc izlaišanas brīvā apgrozībā kramkukurūzai jābūt pārstrādātai produktā, uz ko attiecas KN kodi 19041010, 110313 vai 110423. Piemēro Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 [*] OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. 82. panta un Komisijas Regulas (EK) Nr. 2454/93 [**] OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. 291. līdz 300. panta īpašas izmantošanas noteikumus.

Neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 2454/93 293. panta 1. punkta e) apakšpunkta ievedējs iesniedz kompetentajai iestādei papildu nodrošinājumu EUR 24 par tonnu kramkukurūzas, izņemot gadījumus, kad ievešanas atļauju pieteikumiem ir pievienoti atbilstības sertifikāti, ko izdevisšīs regulas 6. panta 1. punktā minētais Argentine Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Tādā gadījumā ievešanas atļaujas 24. ailē ir norādīts atbilstības sertifikāta veids.

Ja tomēr nodoklis, kas piemērojams dienā, kad pieņemta muitas deklarācija par izlaišanu brīvā apgrozībā, ir mazāks nekā EUR 24 par tonnu kukurūzas, tad nodrošinājums ir vienāds ar nodokļa summu."

2. Regulas 4. un 5. pantu aizstāj ar šādiem:

"4. pants

1. Par augstas kvalitātes parastajiem kviešiem, cietajiem kviešiem, kukurūzu un citiem 2. panta 1. punktā minētajiem lopbarības graudiem, komponenti, kas nosaka Regulas (EK) Nr. 1766/92 10. panta 2. punktā norādītās reprezentatīvās CIF ievešanas cenas, ir šādi:

a) reprezentatīvā biržas cena Amerikas Savienoto Valstu tirgū;

b) zināmās tirdzniecības piemaksas un atlaides, kas saistītas ar šo cenu Savienoto Valstu tirgū kotēšanas dienā, jo īpaši saistībā ar cieto kviešu rupja maluma miltu kvalitāti;

c) jūras frakts un saistītie izdevumi starp Savienotajām Valstīm (Meksikas līcis vai Dulūta) un Roterdamas ostu vismaz 25000 tonnu kuģim.

2. Katru darbdienu Komisija reģistrē:

a) ar biržu saistīto komponentu, kas minēts 1. punkta a) apakšpunktā, un izmantojot II pielikumā norādīto standarta kvalitāti;

b) komponentus, kas minēti 1. punkta b) un c) apakšpunktā, no publiski pieejamas informācijas.

3. Lai aprēķinātu komponentu, kas minēts 1. punkta b) apakšpunktā, vai attiecīgo FOB cenu, piemēro šādas piemaksas un atlaides:

- piemaksu EUR 14 par tonnu augstas kvalitātes parasto kviešu,

- atlaidi EUR 10 par tonnu vidējas kvalitātes cieto kviešu,

- atlaidi EUR 30 par tonnu zemas kvalitātes cieto kviešu.

4. Cieto kviešu, augstas kvalitātes parasto kviešu un kukurūzas reprezentatīvo CIF ievešanas cenu veido 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā norādīto komponentu summa. Rudzu un sorgo reprezentatīvo CIF ievešanas cenu aprēķina, izmantojot miežu cenas Amerikas Savienotajās Valstīs, atbilstīgi II pielikuma noteikumiem.

5. Reprezentatīvā CIF ievešanas cena parasto kviešu sēklām, uz kurām attiecas KN kods 10019091, un kukurūzas sēklām, uz kurām attiecas KN kods 10051090, ir tāda, kāda aprēķināta attiecīgi par augstas kvalitātes parastajiem kviešiem un kukurūzu.

5. pants

1. Ievešanas atļaujas pieteikumi attiecībā uz augstas kvalitātes parastajiem kviešiem ir derīgi tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs:

a) ievešanas atļaujas 20. ailē ieraksta, kāda ir ievedamā kvalitāte;

b) rakstiski apņemas dienā, kad pieņem deklarāciju par izlaišanu brīvā apgrozībā, papildus Komisijas Regulā (EK) Nr. 1162/95 noteiktajiem iesniegt attiecīgajai kompetentajai iestādei īpašu nodrošinājumu. [*] OV L 117, 24.5.1995., 2. lpp.

Papildu nodrošinājums, kas minēts pirmās daļas b) punktā, ir EUR 95 par tonnu. Tomēr gadījumos, kad ievešanas atļaujai jāpievieno atbilstības sertifikāti, ko izdevis Federal Grain Inspection Service (FGIS) un Canadian Grain Commission (CGC), kas minēti 6. pantā, papildu nodrošinājums netiek prasīts. Tādā gadījumā ievešanas atļaujas 24. ailē norāda atbilstības sertifikāta veidu.

2. Ievešanas atļaujas pieteikumi attiecībā uz cietajiem kviešiem ir derīgi tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs:

a) ievešanas atļaujas 20. ailē ieraksta, kāda ir ievedamā kvalitāte;

b) rakstiski apņemas dienā, kad pieņem deklarāciju par izlaišanu brīvā apgrozībā, iesniegt attiecīgajai kompetentajai iestādei īpašu nodrošinājumu papildus Komisijas Regulā (EK) Nr. 1162/95 noteiktajiem, ja ievedmuitas nodoklis par 20. ailē norādīto kvalitāti nav augstākais nodoklis par attiecīgo produktu kategoriju.

Pirmās daļas b) punktā minētā papildu nodrošinājuma apjoms ir starpība, kas dienā, kad pieņem deklarāciju par izlaišanu brīvā apgrozībā, pastāv starp augstāko nodokli un to, ko piemēro norādītajai kvalitātei, pieskaitot EUR 5 par tonnu. Tomēr, ja ievedmuitas nodoklis, kas piemērojams atšķirīgas kvalitātes cietajiem kviešiem, ir nulle, tad pirmās daļas b) punktā minētās saistības nav jāuzņemas.

Ja ievešanas atļaujai jāpievieno atbilstības sertifikāti, kurus izdevis Federal Grain Inspection Service (FGIS) un Canadian Grain Commission (CGC), kas minēti 6. pantā, papildu nodrošinājums netiek prasīts. Tādā gadījumā ievešanas atļaujas 24. ailē norāda atbilstības sertifikāta veidu."

3. Regulas 6. pantu groza šādi.

a) Minētā panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Muitas iestāde, kas preces izlaiž brīvā apgrozībā, ņem reprezentatīvus paraugus no katra cieto kviešu, augstas kvalitātes parasto kviešu un kramkukurūzas sūtījuma, saskaņā ar Komisijas Direktīvas 76/371/EEK [*] OV L 102, 15.4.1976., 1. lpp. pielikumu. Paraugu ņemšana tomēr nenotiek, ja ievedmuitas nodoklis par dažādas kvalitātes produktiem ir vienāds.

Ja tomēr Komisija oficiāli atzīst kvalitātes sertifikātu par parastajiem kviešiem, cietajiem kviešiem vai kramkukurūzu, ko izdevusi labības izcelsmes valsts, tad paraugus sertificētas kvalitātes pārbaudei ņem tikai no pietiekami reprezentatīva sūtījumu skaita.

1a. Ievērojot Regulas (EEK) Nr. 2454/93 63. līdz 65. pantā noteiktos principus, Komisija oficiāli atzīst šādus atbilstības sertifikātus:

- sertifikātus, ko izdevis Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) par kramkukurūzu,

- sertifikātus, ko izdevis Federal Grains Inspection Service(FGIS) par augstas kvalitātes parastajiem kviešiem un augstas kvalitātes cietajiem kviešiem,

- sertifikātus, ko izdevusi Canadian Grain Commission (CGC) par augstas kvalitātes parastajiem kviešiem un augstas kvalitātes cietajiem kviešiem.

Senasa izdoto atbilstības sertifikātu veidlapu paraugi ir iekļauti IV pielikumā. Argentīnas valdības atļauto zīmogu atveidojumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

FGIS izdoto atbilstības sertifikātu veidlapu un zīmogu paraugi ir norādīti IVa pielikumā.

CGC izdoto atbilstības sertifikātu veidlapu, eksporta šķiru specifikāciju un zīmogu paraugi ir norādīti IVb pielikumā.

Ja analītiskie parametri, kas ierakstīti atbilstības sertifikātos, kurus izdevušas pirmajā daļā minētās iestādes, norāda, ka parastie kvieši, cietie kvieši un kramkukurūza atbilst šīs regulas I pielikumā norādītajai standartkvalitātei, tad paraugus ņem no vismaz 3 % kravu, kas ierodas katrā ostā tirdzniecības gada laikā.

Preces ieskaita tādā standartkvalitātes grupā, kas atbilst visām I pielikumā norādītajām prasībām."

b) Minētā panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Ja analīzes rezultāti rāda, ka ievesto parasto kviešu, cieto kviešu un kramkukurūzas kvalitāte ir zemāka par standartkvalitāti, kas norādīta ievešanas atļaujā, tad ievedējs maksā starpību starp ievedmuitas nodokli, kas piemērojams licencē norādītajam produktam, un nodokli, kas piemērojams faktiski ievestajam produktam. Tādā gadījumā Regulas (EK) Nr. 1162/95 10. panta a) punktā minētais ievešanas atļaujas nodrošinājums un šīs regulas 2. panta 5. punktā un 5. panta 1. un 2. punktā minēto papildu nodrošinājumu atmaksā, izņemot 5. panta 2. punktā paredzētos papildu EUR 5.

Ja starpību, kas minēta pirmajā daļā, nesamaksā viena mēneša laikā, tad 2. panta 5. punktā un 5. panta 1. un 2. punktā norādītais nodrošinājums tiek zaudēts."

4. Šīs regulas I pielikuma tekstu iekļauj kā IVa pielikumu.

5. Šīs regulas II pielikuma tekstu iekļauj kā IVb pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2003. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 26. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz Fischler

[1] OV L 181, 1.7.1992., 21. lpp.

[2] OV L 158, 27.6.2003., 1. lpp.

[3] OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp.

[4] OV L 287, 25.10.2002., 15. lpp.

[5] OV L 95, 11.4.2003., 40. lpp.

[6] OV L 95, 11.4.2003., 36. lpp.

[7] OV L 358, 31.12.2002., 101. lpp.

[8] OV L 87, 4.4.2003., 4. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

"

IVa PIELIKUMS

AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU VALDĪBAS ATĻAUTĀS PARASTO KVIEŠU ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTA VEIDLAPAS PARAUGS

+++++ TIFF +++++

AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU VALDĪBAS ATĻAUTĀS CIETO KVIEŠU ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTA VEIDLAPAS PARAUGS

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

"

IVb PIELIKUMS

KANĀDAS VALDĪBAS ATĻAUTĀS PARASTO UN CIETO KVIEŠU ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTA VEIDLAPAS PARAUGS UN EKSPORTA ŠĶIRU SPECIFIKĀCIJAS

+++++ TIFF +++++

Kanādas parasto un cieto kviešu eksporta šķiru specifikācijas

PIEZĪMES

"Citu labību graudi" : Minētajās šķirās ietilpst tikai auzas, mieži, rudzi un tritikāle.

"Parastie kvieši" : Par parasto kviešu izvešanu Canadian Grain Commission sniedz dokumentus ar sertifikātu, kurā precizē proteīnu procentuālo daudzumu attiecīgajā kravā.

"Cietie kvieši" : Par cieto kviešu izvešanu Canadian Grain Commission sniedz dokumentus ar sertifikātu, kurā apliecina stiklaino kodolu procentuālo daļu attiecīgajā kravā un tās īpatsvaru (kilogrami/hektolitrā).

PARASTIE KVIEŠI

Canada Western Red Spring (CWRS) | Pārbaudes svars | Svešķermeņi kopā, ieskaitot citu labību graudus |

Nr. 1 CWRS | (Min.) 79,0 kg/hL | (Maks.) 0,4 %, ieskaitot 0,2 % citu sēklu |

Nr. 2 CWRS | (Min.) 77,5 kg/hL | (Maks.) 0,75 %, ieskaitot 0,2 % citu sēklu |

Nr. 3 CWRS | (Min.) 76,5 kg/hL | (Maks.) 1,25 %, ieskaitot 0,2 % citu sēklu |

Canada Western Extra Strong Red Spring (CWES) | Pārbaudes svars | Svešķermeņi kopā, ieskaitot citu labību graudus |

Nr. 1 CWES | (Min.) 78,0 kg/hL | (Maks.) 0,75 %, ieskaitot 0,2 % citu sēklu |

Nr. 2 CWES | (Min.) 76,0 kg/hL | (Maks.) 1,5 %, ieskaitot 0,2 % citu sēklu |

Canada Prairie Spring Red (CPSR) | Pārbaudes svars | Svešķermeņi kopā, ieskaitot citu labību graudus |

Nr. 1 CPSR | (Min.) 77,0 kg/hL | (Maks.) 0,75 %, ieskaitot 0,2 % citu sēklu |

Nr. 2 CPSR | (Min.) 75,0 kg/hL | (Maks.) 1,5 %, ieskaitot 0,2 % citu sēklu |

Canada Prairie Spring White (CPSW) | Pārbaudes svars | Svešķermeņi kopā, ieskaitot citu labību graudus |

Nr. 1 CPSW | (Min.) 77,0 kg/hL | (Maks.) 0,75 %, ieskaitot 0,2 % citu sēklu |

Nr. 2 CPSW | (Min.) 75,0 kg/hL | (Maks.) 1,5 %, ieskaitot 0,2 % citu sēklu |

Canada Western Red Winter (CWRW) | Pārbaudes svars | Svešķermeņi kopā, ieskaitot citu labību graudus |

Nr. 1 CWRW | (Min.) 78,0 kg/hL | (Maks.) 1,0 %, ieskaitot 0,2 % citu sēklu |

Nr. 2 CWRW | (Min.) 74,0 kg/hL | (Maks.) 2,0 %, ieskaitot 0,2 % citu sēklu |

Canada Western Soft White Spring (CWSWS) | Pārbaudes svars | Svešķermeņi kopā, ieskaitot citu labību graudus |

Nr. 1 CWSWS | (Min.) 78,0 kg/hL | (Maks.) 0,75 %, ieskaitot 0,2 % citu sēklu |

Nr. 2 CWSWS | (Min.) 75,5 kg/hL | (Maks.) 1,0 %, ieskaitot 0,2 % citu sēklu |

Nr. 3 CWSWS | (Min.) 75,0 kg/hL | (Maks.) 1,5 %, ieskaitot 0,2 % citu sēklu |

CIETIE KVIEŠI

Canada Western Amber Durum (CWAD) | Pārbaudes svars | Svešķermeņi kopā, ieskaitot citu labību graudus |

Nr. 1 CWAD | (Min.) 80,0 kg/hL | (Maks.) 0,5 %, ieskaitot 0,2 % citu sēklu |

Nr. 2 CWAD | (Min.) 79,5 kg/hL | (Maks.) 0,8 %, ieskaitot 0,2 % citu sēklu |

Nr. 3 CWAD | (Min.) 78,0 kg/hL | (Maks.) 1,0 %, ieskaitot 0,2 % citu sēklu |

Nr. 4 CWAD | (Min.) 75,0 kg/hL | (Maks.) 3,0 %, ieskaitot 0,2 % citu sēklu |

"

--------------------------------------------------

Top