EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0061

Komisijas Regula (EK) Nr. 61/2003 (2003. gada 15. janvāris), ar kuru groza I un II pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu atlieku maksimālo pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktosDokuments attiecas uz EEZ

OJ L 11, 16.1.2003, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 92 - 94
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 92 - 94
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 92 - 94
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 92 - 94
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 92 - 94
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 92 - 94
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 92 - 94
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 92 - 94
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 92 - 94
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 45 - 47
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 45 - 47

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; Iesaist. atcelta ar 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/61/oj

32003R0061Oficiālais Vēstnesis L 011 , 16/01/2003 Lpp. 0012 - 0014


Komisijas Regula (EK) Nr. 61/2003

(2003. gada 15. janvāris),

ar kuru groza I un II pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu atlieku maksimālo pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu atlieku maksimālo pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1937/2002 [2], un jo īpaši tās 6., 7. un 8. pantu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2377/90 pakāpeniski jānosaka visu to farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku maksimālie pieļaujamie daudzumi, ko izmanto Kopienā veterinārajās zālēs, kuras paredzēts lietot produktīvajiem dzīvniekiem.

(2) Atlieku maksimālie pieļaujamie daudzumi jānosaka tikai pēc tam, kad Veterināro zāļu komiteja pārbaudījusi visu būtisko informāciju, kas attiecas uz attiecīgās vielas atlieku nekaitīgumu patērētājiem, kuri lieto dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, un atlieku ietekmi uz pārtikas produktu rūpniecisko pārstrādi.

(3) Nosakot veterināro zāļu atlieku maksimālos pieļaujamos daudzumus dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, jāprecizē dzīvnieku sugas, kurās atliekas ir pieļaujamas, vielas daudzumi, kas pieļaujami katrā no attiecīgajiem gaļas audiem, kuri iegūti no dzīvnieka, kam lietotas zāles (izmeklējamie substrāti), un to atlieku pamatīpašības, kuras ir būtiskas atlieku uzraudzībai (marķieratliekas).

(4) Lai kontrolētu atliekas kā paredzēts attiecīgajos Kopienas tiesību aktos, atlieku maksimālie pieļaujamie daudzumi parasti jānosaka izmeklējamiem aknu vai nieru substrātiem. Tomēr starptautiskajā tirdzniecībā, pārvadājot liemeņus, no tiem bieži vien izņem aknas un nieres, tāpēc atlieku maksimālie pieļaujamie daudzumi vienmēr jānosaka arī muskuļu vai tauku audiem.

(5) To veterināro zāļu atlieku maksimālie pieļaujamie daudzumi, ko paredzēts lietot dējējputniem, dzīvniekiem laktācijas periodā vai medus bitēm, jānosaka arī olām, pienam vai medum.

(6) Cefalonijs un permetrīns jāiekļauj Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikumā.

(7) Trihlormetiazīds jāiekļauj Regulas (EEK) Nr. 2377/90 II pielikumā.

(8) Pirms šīs regulas stāšanās spēkā jāatvēl pietiekams laikposms, lai dalībvalstis, ņemot vērā šīs regulas noteikumus, varētu izdarīt visus pielāgojumus, kas vajadzīgi saistībā ar attiecīgo veterināro zāļu tirdzniecības atļaujām, kuras piešķirtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK [3].

(9) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterināro zāļu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I un II pielikumu ar šo groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no sešdesmitās dienas pēc publicēšanas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 15. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Erkki Liikanen

[1] OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp.

[2] OV L 297, 31.10.2002., 3. lpp.

[3] OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

A. I pielikumā ir iekļauta(-as) šāda(-as) viela(-as) (Farmakoloģiski aktīvo vielu saraksts, par kurām ir noteikts atlieku maksimālais pieļaujamais daudzums).

1. Pretinfekcijas līdzekļi.

1.2. Antibiotikas.

1.2.2. Cefalosporīni.

"Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as) | Marķieratliekas | Dzīvnieku suga | Atlieku maksimālie pieļaujamie daudzumi | Izmeklējamie substrāti |

Cefalonijs | Cefalonijs | Liellopi | 20 μg/kg | Piens" |

2. Pretparazītu līdzekļi.

2.2. Līdzekļi pret ektoparazītiem.

2.2.3. Piretroīdi.

"Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as) | Marķieratliekas | Dzīvnieku suga | Atlieku maksimālie pieļaujamie daudzumi | Izmeklējamie substrāti |

Permetrīns | Permetrīns (izomēru summa) | Liellopi | 50 μg/kg | Muskuļi |

500 μg/kg | Tauki |

50 μg/kg | Aknas |

50 μg/kg | Nieres |

50 μg/kg | Piens |

"Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as) | Dzīvnieku suga |

Trihlormetiazīds | Visas produktīvās zīdītāju sugas" |

--------------------------------------------------

Top