Help Print this page 

Document 32003L0125

Title and reference
Komisijas Direktīva 2003/125/EK (2003. gada 22. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK īsteno attiecībā uz ieguldījumu rekomendāciju godīgu atspoguļošanu un interešu konfliktu paziņošanu atklātībaiDokuments attiecas uz EEZ.
  • No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2016; Atcelts ar 32014R0596
OJ L 339, 24.12.2003, p. 73–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 351 - 355
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 246 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 246 - 250
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 20 - 24

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/125/oj
Multilingual display
Text

32003L0125Oficiālais Vēstnesis L 339 , 24/12/2003 Lpp. 0073 - 0077


Komisijas Direktīva 2003/125/EK

(2003. gada 22. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK īsteno attiecībā uz ieguldījumu rekomendāciju godīgu atspoguļošanu un interešu konfliktu paziņošanu atklātībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK (2003. gada 28. janvāris) par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) [1], un jo īpaši tās 6. panta 10. punkta sesto ievilkumu,

apspriedusies ar Eiropas vērtspapīru regulatoru komiteju (EVRK) [2], lai saņemtu tehnisku konsultāciju,

tā kā:

(1) Nepieciešami saskaņoti standarti godīgai, skaidrai un precīzai informācijas atspoguļošanai un paziņošanai par interesēm un interešu konfliktiem, kas jāievēro personām, kuras izstrādā vai izplata informāciju, kas rekomendē vai ierosina ieguldījumu stratēģiju un kas paredzēta izplatīšanas kanāliem vai sabiedrībai. Tirgus integritātes dēļ jo īpaši nepieciešams, lai būtu noteikti augsti godīguma un pārredzamības standarti, ja tiek atspoguļota informācija, kas rekomendē vai ierosina ieguldījumu stratēģiju.

(2) Ieguldījumu stratēģiju rekomendē vai ierosina vai nu noteikti ("piemēram, rekomendācija "pirkt", "paturēt" vai pārdot"), vai nenoteikti (atsaucoties uz plānoto cenu vai citādi).

(3) Ieguldījumu konsultācijas, sniedzot personisku rekomendāciju klientam par vienu vai vairākiem darījumiem, kas attiecas uz finanšu instrumentiem (jo īpaši neoficiālas īstermiņa ieguldījumu rekomendācijas, kuru izcelsme ir ieguldījumu sabiedrības vai kredītiestādes pārdošanas vai tirdzniecības struktūrvienībās un kuras tiek ieteiktas to klientiem) un kas nevarētu kļūt pieejamas sabiedrībai, pašas par sevi nav jāuzskata par rekomendācijām šīs direktīvas nozīmē.

(4) Ieguldījumu rekomendācijas, kas veido iespējamu pamatu ieguldījumu lēmumiem, jāizstrādā un jāizplata, ievērojot visaugstākos rūpības standartus, lai izvairītos no tirgus dalībnieku maldināšanas.

(5) Ieguldījumu rekomendāciju izstrādātāja identitāte, informācija par to, kā tas ievēro uzņēmējdarbības noteikumus, un tā kompetentās iestādes identitāte jādara zināma atklātībai, jo tā var būt nozīmīga informācija ieguldītājiem, ko apsvērt saistībā ar ieguldījumu lēmumiem.

(6) Rekomendācijas jāatspoguļo skaidri un precīzi.

(7) To personu pašu intereses vai interešu konflikti, kuras rekomendē vai ierosina ieguldījumu stratēģiju, var ietekmēt viedokli, ko tās izsaka ieguldījumu rekomendācijās. Lai nodrošinātu, ka var tikt novērtēta informācijas objektivitāte un uzticamība, ir pienācīgi jādara zināmas atklātībai būtiskas finansiālas intereses attiecībā uz ikvienu finanšu instrumentu, kurš ir tādas informācijas priekšmets, ar kuru tiek rekomendēta ieguldījumu stratēģija, vai arī jebkāds interešu konflikts vai kontrolējošas attiecības saistībā ar emitentu, uz kuru informācija tieši vai netieši attiecas. Tomēr ar šo direktīvu nevar prasīt, lai attiecīgās personas, kas izstrādā ieguldījumu rekomendācijas, pārkāpj esošās informācijas barjeras, kuras izveidotas, lai novērstu un izvairītos no interešu konfliktiem.

(8) Persona, kas nav izstrādājusi ieguldījumu rekomendācijas, var tās izplatīt nemainītā, izmainītā vai apkopotā veidā. Veids, kādā izplatītāji apstrādā šādas rekomendācijas, var būtiski ietekmēt to, kā ieguldītāji novērtē šīs rekomendācijas. Ieguldījumu rekomendāciju izplatītāja identitāte, informācija par to, kā tas ievēro uzņēmējdarbības noteikumus, vai arī tas, kādā mērā ir izmainīta sākotnējā rekomendācija, var būt ieguldītājiem jo īpaši nozīmīga informācija, apsverot lēmumus par ieguldījumiem.

(9) Ieguldījumu rekomendāciju ievietošana tīmekļa vietnēs jāveic saskaņā ar noteikumiem par personas datu pārsūtīšanu trešām valstīm kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti [3].

(10) Kredītvērtējuma aģentūras izsaka atzinumus par konkrētu emitentu vai finanšu instrumentu kredītspēju konkrētā datumā. Šie atzinumi kā tādi nav rekomendācija šīs direktīvas nozīmē. Tomēr kredītvērtējuma aģentūrām jāapsver iespēja pieņemt iekšējo politiku un procedūras, kas paredzētas, lai nodrošinātu, ka to publicētie kredītvērtējumi ir godīgi atspoguļoti un ka tie pienācīgi dara zināmas atklātībai jebkādas būtiskas intereses vai interešu konfliktus saistībā ar finanšu instrumentiem vai emitentiem, uz kuriem attiecas to kredītvērtējums.

(11) Šī direktīva respektē pamattiesības un ievēro principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tās 11. pantā, kā arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10. pantā. Šajā ziņā šī direktīva nekādā veidā neliedz dalībvalstīm piemērot to konstitucionālos noteikumus par preses brīvību un vārda brīvību plašsaziņas līdzekļos.

(12) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I NODAĻA

DEFINĪCIJAS

1. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2003/6/EK definīcijām šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1. "Ieguldījumu sabiedrība" ir jebkura persona, kā definēts Padomes Direktīvas 93/22/EEK [4] 1. panta 2. punktā;

2. "kredītiestāde" ir jebkura persona, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/12/EK [5] 1. panta 1. punktā;

3. "rekomendācija" ir izplatīšanas kanāliem vai sabiedrībai paredzēts pētījums vai cita informācija, kas noteikti vai nenoteikti rekomendē vai ierosina ieguldījumu stratēģiju attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem vai finanšu instrumentu emitentiem, ieskaitot jebkādu atzinumu par šādu instrumentu pašreizējo vai nākotnes vērtību vai cenu;

4. "pētījums vai cita informācija, kas rekomendē vai ierosina ieguldījumu stratēģiju" ir:

a) tāda informācija, ko izstrādājis neatkarīgs analītiķis, ieguldījumu sabiedrība, kredītiestāde, jebkura cita persona, kuras galvenā uzņēmējdarbība ir izstrādāt rekomendācijas, vai fiziska persona, kas strādā to labā saskaņā ar darba līgumu vai citādi, kura tieši vai netieši izsaka konkrētu ieguldījumu rekomendāciju par finanšu instrumentu vai finanšu instrumentu emitentu;

b) informācija, ko izstrādājusi personas, izņemot a) apakšpunktā minētās personas, kura tieši rekomendē konkrētu ieguldījumu lēmumu attiecībā uz finanšu instrumentu;

5. "attiecīgā persona" ir fiziska vai juridiska persona, kas izstrādā vai izplata rekomendācijas, darbojoties savā profesijā vai veicot savu uzņēmējdarbību;

6. "emitents" ir finanšu instrumenta emitents, uz kuru tieši vai netieši attiecas rekomendācija;

7. "izplatīšanas kanāli" ir kanāls, pa kuru informācija kļūst pieejama sabiedrībai vai pa kuru tā varētu kļūt pieejama sabiedrībai. "Informācija, kas varētu kļūt pieejama sabiedrībai", ir informācija, kurai var piekļūt liels skaits personu;

8. "atbilstošs regulējums" ir jebkurš regulējums, ieskaitot pašregulējumu, kas izveidots dalībvalstīs, kā minēts Direktīvā 2003/6/EK.

II NODAĻA

REKOMENDĀCIJU IZSTRĀDE

2. pants

Rekomendāciju izstrādātāju identitāte

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ir izveidots atbilstošs regulējums, lai nodrošinātu, ka jebkura rekomendācija skaidri un saredzami dara zināmu atklātībai tās personas identitāti, kura atbildīga par rekomendācijas izstrādi, jo īpaši tās personas vārdu un amata nosaukumu, kura sagatavoja rekomendāciju, un tās juridiskās personas nosaukumu, kas atbildīga par tās izstrādi.

2. Ja attiecīgā persona ir ieguldījumu sabiedrība vai kredītiestāde, dalībvalstis pieprasa, lai atklātībai tiktu darīta zināma attiecīgās kompetentās iestādes identitāte.

Ja attiecīgā persona nav ne ieguldījumu sabiedrība, ne kredītiestāde, bet ir pakļauta pašregulācijas standartiem vai rīcības kodeksiem, dalībvalstis nodrošina, ka atklātībai tiek darīta zināma atsauce uz šiem standartiem vai kodeksiem.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka ir izveidots atbilstošs regulējums, lai nodrošinātu, ka 1. un 2. punktā noteiktās prasības tiek pielāgotas, lai nerakstītu rekomendāciju gadījumā tās nebūtu nesamērīgas. Šāda pielāgošana var būt kā atsauce uz vietu, kur informācijai, kas šādi darīta zināma atklātībai, sabiedrība var tieši un vienkārši piekļūt, piemēram attiecīgās personas atbilstoša tīmekļa vietne.

4. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro žurnālistiem, uz kuriem dalībvalstīs attiecas līdzvērtīgs atbilstošs regulējums, ieskaitot līdzvērtīgu atbilstošu pašregulējumu, ar noteikumu, ka šāds regulējums rada līdzīgu iedarbību kā 1. un 2. punktā minētais.

3. pants

Vispārīgi standarti rekomendāciju godīgai atspoguļošanai

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ir izveidots atbilstošs regulējums, lai nodrošinātu, ka visas attiecīgās personas pamatoti rūpējas par to, lai nodrošinātu, ka:

a) fakti ir skaidri atšķirti no interpretācijām, vērtējumiem, atzinumiem un cita veida informācijas, kas nav fakti;

b) visi avoti ir uzticami vai, ja ir kādas šaubas par to, vai avots ir uzticams, tas ir skaidri norādīts;

c) visas prognozes un plānotās cenas ir skaidri apzīmētas kā tādas un ir norādīti būtiski pieņēmumi, kas izveidoti, izstrādājot šādas prognozes vai plānotās cenas, vai šādu pieņēmumu izmantošana.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka ir izveidots atbilstošs regulējums, lai nodrošinātu, ka 1. punktā noteiktās prasības tiek pielāgotas, lai nerakstītu rekomendāciju gadījumā tās nebūtu nesamērīgas.

3. Dalībvalstis pieprasa visas attiecīgās personas saprātīgā mērā rūpēties par to, lai nodrošinātu, ka jebkuras rekomendācijas pēc kompetento iestāžu pieprasījuma var tikt pamatotas kā saprātīgas.

4. Šā panta 1. un 3. punktu nepiemēro žurnālistiem, uz kuriem dalībvalstīs attiecas līdzvērtīgs atbilstošs regulējums, ieskaitot līdzvērtīgu atbilstošu pašregulējumu, ar noteikumu, ka šāds regulējums rada līdzīgu iedarbību kā 1. un 3. punktā minētais.

4. pants

Papildu pienākumi attiecībā uz rekomendāciju godīgu atspoguļošanu

1. Gadījumos, kad attiecīgā persona ir neatkarīgs analītiķis, ieguldījumu sabiedrība, kredītiestāde, jebkura ar tiem saistīta juridiska persona, jebkura cita attiecīga persona, kuras galvenā uzņēmējdarbība ir izstrādāt rekomendācijas, vai arī fiziska persona, kas strādā to labā saskaņā ar darba līgumu vai citādi, dalībvalstis papildus 3. pantā noteiktajiem pienākumiem nodrošina, ka ir izveidots atbilstošs regulējums, lai nodrošinātu, ka šī persona saprātīgā mērā rūpējas par to, lai būtu nodrošināts vismaz, ka:

a) attiecīgā gadījumā ir norādīti visi būtiskie materiālie avoti, ieskaitot attiecīgo emitentu, kā arī to, vai rekomendācija bijusi darīta zināma šim emitentam un vai pēc tam, kad tā bijusi darīta tam zināma, bet pirms izplatīšanas, tā ir grozīta;

b) ir pienācīgi apkopots jebkurš novērtēšanas pamats vai metodoloģija, kas izmantota, lai novērtētu finanšu instrumentu vai finanšu instrumenta emitentu, vai arī, lai noteiktu finanšu instrumenta plānoto cenu;

c) ir pienācīgi paskaidrota katras sagatavotās rekomendācijas nozīme, piemēram, pirkt, pārdot vai paturēt, kas var ietvert tā ieguldījuma laika ietvaru, uz kuru rekomendācija attiecas, un ir norādīts jebkurš attiecīgs brīdinājums par riskiem, ieskaitot attiecīgā pieņēmuma jutīguma analīzi;

d) ir ietverta norāde uz to, ik bieži ir plānots atjaunināt rekomendācijas, ja vispār plānots to darīt, kā arī norāde uz jebkādām būtiskām izmaiņām iepriekš izziņotajā aptvēruma politikā;

e) skaidri un saredzami ir norādīts datums, kad rekomendācija pirmo reizi izdota izplatīšanai, kā arī attiecīgā diena un laiks par katru pieminēto finanšu instrumentu cenu;

f) ja rekomendācija par vienu un to pašu finanšu instrumentu vai emitentu atšķiras no rekomendācijas, kas izdota 12 mēnešu laikā tieši pirms šādas rekomendācijas izdošanas, tad skaidri un saredzami ir norādītas šīs izmaiņas un agrākās rekomendācijas datums.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā noteiktās prasības būtu nesamērīgas attiecībā uz izplatītās rekomendācijas ilgumu, ir pietiekami, ja pašā rekomendācijā skaidri un saredzami norāda vietu, kur sabiedrība var tieši un vienkārši piekļūt nepieciešamajai informācijai, piemēram tiešu Interneta saiti, kas savieno ar šo informāciju attiecīgās personas atbilstošajā tīmekļa vietnē, ar noteikumu, ka izmantotā vērtēšanas metodoloģija vai pamats nav mainīts.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka ir izveidots atbilstošs regulējums, lai nodrošinātu, ka 1. punktā noteiktās prasības tiek pielāgotas tā, lai nerakstītu rekomendāciju gadījumā tās nebūtu nesamērīgas.

5. pants

Vispārīgi standarti paziņošanai par interesēm un interešu konfliktiem

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ir izveidots atbilstošs regulējums, lai nodrošinātu, ka attiecīgās personas dara zināmas atklātībai visas attiecības un apstākļus, par kuriem pamatoti var uzskatīt, ka tie var kaitēt rekomendācijas objektivitātei, jo īpaši, ja attiecīgajām personām ir būtiskas finansiālas intereses attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem, kuri ir rekomendācijas priekšmets, vai arī tām ir būtisks interešu konflikts saistībā ar emitentu, uz kuru rekomendācija attiecas.

Ja attiecīgā persona ir juridiska persona, šī prasība attiecas arī uz jebkuru tādu juridisku vai fizisku personu, kas strādā tās labā saskaņā ar darba līgumu vai citādi, kura bijusi iesaistīta rekomendācijas sagatavošanā.

2. Ja attiecīgā persona ir juridiska persona, tad informācija, kas jādara zināma atklātībai saskaņā ar 1. punktu, ietver vismaz:

a) informāciju par attiecīgās personas vai ar to saistītu juridisku personu jebkādām interesēm vai interešu konfliktiem, kas pieejama vai par kuru var pamatoti uzskatīt, ka tā ir pieejama personām, kas iesaistītas rekomendācijas sagatavošanā;

b) informāciju par attiecīgās personas vai ar to saistītu juridisko personu jebkādām interesēm vai interešu konfliktiem, kas zināma personām, kurām, lai gan tās nav iesaistītas rekomendācijas sagatavošanā, ir bijusi piekļuve rekomendācijai pirms tās izplatīšanas klientiem vai sabiedrībai, vai par kurām var pamatoti uzskatīt, ka tām ir bijusi piekļuve šai rekomendācijai.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka ir izveidots atbilstošs regulējums, lai nodrošinātu, ka 1. un 2. punktā noteiktā paziņošana ir ietverta pašā rekomendācijā. Ja šāda paziņošana būtu nesamērīga attiecībā uz izplatītās rekomendācijas ilgumu, tad ir pietiekami, ja pašā rekomendācijā skaidri un saredzami norāda uz vietu, kur sabiedrība var tieši un vienkārši piekļūt šādam paziņojumam, piemēram tiešu Interneta saiti, kas savieno ar paziņojumu attiecīgās personas atbilstošajā tīmekļa vietnē.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka ir izveidots atbilstošs regulējums, lai nodrošinātu, ka 1. punktā noteiktās prasības tiek pielāgotas, lai nerakstītu rekomendāciju gadījumā tās nebūtu nesamērīgas.

5. Šā panta 1. līdz 3. punktu nepiemēro žurnālistiem, uz kuriem dalībvalstī attiecas līdzvērtīgs atbilstošs regulējums, ieskaitot līdzvērtīgu atbilstošu pašregulējumu, ar noteikumu, ka šāds regulējums rada līdzīgu iedarbību kā 1. līdz 3. punktā minētais.

6. pants

Papildu pienākumi saistībā ar paziņošanu par interesēm vai interešu konfliktiem

1. Papildus pienākumiem, kas noteikti 5. pantā, dalībvalstis pieprasa, lai jebkurā rekomendācijā, ko izstrādājis neatkarīgs analītiķis, ieguldījumu sabiedrība, kredītiestāde, jebkura ar tiem saistīta juridiska persona vai jebkura cita attiecīga persona, kuras galvenā uzņēmējdarbība ir izstrādāt rekomendācijas, būtu skaidri un saredzami darīta zināma atklātībai šāda informācija par to interesēm vai interešu konfliktiem:

a) lielām akciju daļām, kādas pastāv starp attiecīgo personu vai jebkuru ar to saistītu juridisku personu no vienas puses un emitentu no otras puses. Šīs lielās akciju daļas ietver vismaz šādus piemērus:

- ja attiecīgajai personai vai jebkurai ar to saistītai juridiskai personai pieder akciju daļas, kas pārsniedz 5 % no emitenta kopējā emitētā pamatkapitāla, vai

- ja emitentam pieder akciju daļas, kas pārsniedz 5 % no attiecīgās personas vai jebkuras ar to saistītas juridiskās personas kopējā emitētā pamatkapitāla.

Dalībvalstis var noteikt zemāku slieksni nekā abos šajos piemēros noteiktais 5 % slieksnis;

b) citas būtiskas finansiālas intereses, kādas attiecīgajai personai vai jebkurai ar to saistītai juridiskai personai ir attiecībā uz emitentu;

c) attiecīgā gadījumā – paziņojumu, ka attiecīgā persona vai jebkura ar to saistīta juridiska persona ir tirgus dalībnieks vai arī finanšu instrumentu vai emitenta likviditātes nodrošinātājs;

d) attiecīgā gadījumā – paziņojumu, ka attiecīgā persona vai jebkura ar to saistīta juridiska persona pēdējo 12 mēnešu laikā bijusi emitenta publiski izziņota finanšu instrumentu piedāvājuma organizētājs vai līdzorganizētājs;

e) attiecīgā gadījumā – paziņojumu, ka attiecīgā persona vai jebkura ar to saistīta juridiska persona ir puse citam līgumam ar emitentu par investīciju bankas pakalpojumu sniegšanu, ar noteikumu, ka ar to netiek darīta zināma atklātībai kāda konfidenciāla informācija un ka līgums bijis spēkā pēdējos 12 mēnešus vai tas tādā pašā laika posmā radījis pamatu kompensācijas maksājumam vai apsolījumam, ka tiks maksāta kompensācija;

f) attiecīgā gadījumā – paziņojumu, ka attiecīgā persona vai jebkura ar to saistīta juridiska persona ir puse līgumam ar emitentu par rekomendācijas izstrādi.

2. Dalībvalstis pieprasa, lai vispārīgos vilcienos tiktu darīta zināma atklātībai esošā organizatoriskā un administratīvā uzbūve, kas izveidota ieguldījumu sabiedrībā vai kredītiestādē, lai novērstu interešu konfliktus attiecībā uz rekomendācijām vai izvairītos no tiem, ieskaitot informācijas barjeras.

3. Dalībvalstis pieprasa, lai attiecībā uz fiziskām vai juridiskām personām, kas strādā ieguldījumu sabiedrības vai kredītiestādes labā saskaņā ar darba līgumu vai citādi un kas bijušas iesaistītas rekomendācijas sagatavošanā, prasības, kas noteiktas 5. panta 1. punkta otrajā daļā, jo īpaši ietvertu paziņošanu, vai šādu personu atalgojums ir piesaistīts investīciju banku darbības darījumiem, ko veikusi ieguldījumu sabiedrība vai kredītiestāde vai jebkura ar tām saistīta juridiska persona.

Ja šīs fiziskās personas saņem vai pērk emitenta akcijas pirms šādu akciju publiskā piedāvājuma, atklātībai dara zināmu arī cenu, par kādu akcijas iegūtas, un iegūšanas datumu.

4. Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu sabiedrības un kredītiestādes ik ceturksni dara zināmu atklātībai visu "pirkt", "paturēt", "pārdot" vai līdzvērtīgos apzīmējumos izteikto rekomendāciju proporcijas, kā arī katrai no šīm kategorijām atbilstošo to emitentu proporcijas, kuriem ieguldījumu sabiedrība vai kredītiestāde pēdējo 12 mēnešu laikā sniegusi būtiskus investīciju banku darbības pakalpojumus.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka paziņošana, kas prasīta 1. līdz 4. punktā, ietverta pašā rekomendācijā. Ja 1. līdz 4. punktā noteiktās prasības būtu nesamērīgas attiecībā uz izplatītās rekomendācijas ilgumu, tad ir pietiekami, ja pašā rekomendācijā skaidri un saredzami norāda uz vietu, kur sabiedrība var tieši un vienkārši piekļūt šādam paziņojumam, piemēram, tiešu Interneta saiti, kas savieno ar paziņojumu ieguldījumu sabiedrības vai kredītiestādes atbilstošajā tīmekļa vietnē.

6. Dalībvalstis nodrošina, ka ir izveidots atbilstošs regulējums, lai nodrošinātu, ka 1. punktā noteiktās prasības tiek pielāgotas tā, lai nerakstītu rekomendāciju gadījumā tās nebūtu nesamērīgas.

III NODAĻA

TREŠO PERSONU IZSTRĀDĀTO REKOMENDĀCIJU IZPLATĪŠANA

7. pants

Rekomendāciju izplatītāju identitāte

Dalībvalstis nodrošina, ka ir izveidots atbilstošs regulējums, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad attiecīgā persona uz savu atbildību izplata trešās personas izstrādātu rekomendāciju, šajā rekomendācijā skaidri un saredzami norādīta šīs attiecīgās personas identitāte.

8. pants

Vispārīgi standarti rekomendāciju izplatīšanai

Dalībvalstis nodrošina, ka ir izveidots atbilstošs regulējums, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad trešās personas izstrādāta rekomendācija izplatītajā informācijā ir būtiski izmainīta, šajā informācijā skaidri un sīki tiek norādītas šīs būtiskās izmaiņas. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad būtisko izmaiņu veido rekomendācijas virziena maiņa (piemēram, rekomendācijas "pirkt" nomainīšana ar rekomendāciju "paturēt" vai "pārdot", vai otrādi), izplatītāji tādā mērā, kā izdarītas būtiskās izmaiņas, izpilda 2. līdz 5. pantā noteiktās prasības attiecībā uz izstrādātājiem.

Bez tam dalībvalstis nodrošina, ka ir izveidots atbilstošs regulējums, lai nodrošinātu, ka attiecīgajām juridiskajām personām, kas pašas vai ar fizisku personu starpniecību izplata būtiski izmainītu rekomendāciju, ir oficiāla politika rakstītā veidā tā, lai personām, kas saņem informāciju, var norādīt, kur tās var uzzināt rekomendācijas izstrādātāja identitāti, piekļūt pašai rekomendācijai un paziņojumam par izstrādātāja interesēm vai interešu konfliktiem, ar noteikumu, ka šie elementi ir publiski pieejami.

Pirmā un otrā daļa neattiecas uz ziņu reportāžām par trešo personu izstrādātām rekomendācijām, ja šo rekomendāciju būtība nav izmainīta.

Ja tiek izplatīts trešās personas izstrādātas rekomendācijas apkopojums, attiecīgā persona, kas izplata šādu apkopojumu, nodrošina, ka apkopojums ir skaidrs un nav maldinošs, minot dokumentu, kas izmantots kā avots, kā arī norādot, kur sabiedrība var tieši un vienkārši piekļūt paziņojumiem, kas attiecas uz dokumentu, kurš izmantots kā avots, ar noteikumu, ka tie ir publiski pieejami.

9. pants

Ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu papildu pienākumi

Ja attiecīgā persona ir ieguldījumu sabiedrība, kredītiestāde vai fiziska persona, kas strādā šādu personu labā saskaņā ar darba līgumu vai citādi, un izplata trešās personas izstrādātu rekomendāciju, dalībvalstis papildus 7. un 8. pantā noteiktajiem pienākumiem pieprasa, lai:

a) skaidri un saredzami būtu norādīts ieguldījumu sabiedrības vai kredītiestādes kompetentās iestādes nosaukums;

b) izplatītājs izpildītu 6. pantā noteiktās prasības attiecībā uz izstrādātājiem, ja pats rekomendācijas izstrādātājs vēl nav šo rekomendāciju izplatījis, izmantojot izplatīšanas kanālu;

c) būtu izpildītas 2. līdz 6. pantā noteiktās prasības attiecībā uz izstrādātājiem, ja ieguldījumu sabiedrība vai kredītiestāde būtiski izmainījusi rekomendāciju.

IV NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10. pants

Transponēšana

1. Vēlākais līdz 2004. gada 12. oktobrim dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus un minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

12. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Frederik Bolkestein

[1] OV L 96, 12.4.2003., 16. lpp.

[2] EVRK izveidota ar Komisijas Lēmumu 2001/527/EK (OV L 191, 13.7.2001., 43. lpp.).

[3] OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

[4] OV L 141, 11.6.1993., 27. lpp.

[5] OV L 126, 26.5.2000., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Top