EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0036

Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 2003/36/EK (2003. gada 26. maijs), ar ko 25. reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (vielas, kas klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai funkcijai – c/m/r)Dokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 156, 25.6.2003, p. 26–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 185 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 185 - 189

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/36/oj

32003L0036Oficiālais Vēstnesis L 156 , 25/06/2003 Lpp. 0026 - 0030


Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/36/EK

(2003. gada 26. maijs),

ar ko 25. reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (vielas, kas klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai funkcijai – c/m/r)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma [3] 251. pantā noteikto procedūru,

tā kā:

(1) Padomes Direktīvā 76/769/EEK [4] ir noteikti dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi.

(2) Minētajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar rīcības plānu Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 29. marta Lēmumā Nr. 646/96/EK, ar ko pieņem rīcības plānu attiecībā uz vēža apkarošanu sabiedrības veselības jomā (1996. līdz 2000. g.) [5].

(3) Lai uzlabotu veselības aizsardzību un patērētāju drošību, vielas, kas klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai funkcijai, un preparātus, kuros ir minētās vielas, nedrīkst laist tirgū plašas sabiedrības lietošanai.

(4) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20. decembra Direktīvu 94/60/EK, ar ko 14. reizi groza Direktīvu 76/769/EEK [6], papildinājuma veidā attiecībā uz Direktīvas 76/769/EEK I pielikuma 29., 30. un 31. punktu ir izveidots to vielu saraksts, kas klasificētas kā 1. vai 2. kategorijas kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas.

(5) Direktīva 94/60/EK paredz, ka minētais saraksts tiks paplašināts drīz pēc tam, kad būs publicēts Padomes Direktīvas 67/548/EEK (1967. gada 27. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu [7] I pielikuma pielāgojums tehnikas attīstībai – minētajā pielikumā uzskaitītas vielas, kas klasificētas kā 1. vai 2. kategorijas kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas.

(6) Komisijas Direktīvā 2001/59/EK [8], ar ko 28. reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 67/548/EEK, un jo īpaši tās I pielikumu, ir uzskaitītas divas jaunas vielas 1. kategorijas kancerogēno vielu klasifikācijā, 19 jaunas vielas 2. kategorijas kancerogēno vielu klasifikācijā, piecas jaunas vielas 2. kategorijas mutagēno vielu klasifikācijā, viena jauna viela 1. kategorijas reproduktīvajai funkcijai toksisku vielu klasifikācijā, un 16 jaunas vielas 2. kategorijas reproduktīvajai funkcijai toksisku vielu klasifikācijā.

(7) Minētās vielas ir jāiekļauj Direktīvas 76/769/EEK I pielikuma papildinājuma sarakstā.

(8) Ir ņemti vērā riski un priekšrocības, kas saistīti ar jaunām vielām Direktīvā 2001/59/EK minēto 1. vai 2. kategorijas kancerogēno, mutagēno un reproduktīvajai funkcijai toksisko vielu klasifikācijā.

(9) Šo direktīvu piemēro, neierobežojot Kopienas tiesību aktus, ar ko nosaka darba ņēmēju aizsardzības minimālās prasības, kuras ietvertas Padomes Direktīvā 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumu ieviešanu, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā [9], un atsevišķajās direktīvās, kuras pamatojas uz minēto direktīvu, jo īpaši Padomes Direktīvā 90/394/EEK (1990. gada 28. jūnijs) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu iedarbību darbā [10],

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šīs direktīvas pielikumā uzskaitītās vielas pievieno to vielu sarakstam, kas uzskaitītas Direktīvas 76/769/EEK I pielikuma papildinājumā attiecībā uz 29., 30. un 31. punktu. Šīs direktīvas pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā uzskaitītās vielas svītro no 2. saraksta Direktīvas 76/769/EEK I pielikuma 29. punktā.

2. pants

1. Dalībvalstis līdz 2004. gada 25. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro minētos noteikumus no 2004. gada 25. decembra.

2. Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 26. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

P. Cox

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Drys

[1] OV C 126 E, 28.5.2002., 398. lpp.

[2] OV C 221, 17.9.2002., 8. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 2002. gada 11. jūnija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), Padomes 2003. gada 21. janvāra kopējā nostāja (OV C 64 E, 18.3.2003., 6. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2003. gada 10. aprīļa lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[4] OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2002/62/EK (OV L 183, 12.7.2002., 58. lpp.).

[5] OV L 95, 16.4.1996., 9. lpp. Lēmums atcelts 2002. gada 31. decembrī ar Lēmumu Nr. 1786/2002/EK (OV L 271, 9.10.2002., 1. lpp.).

[6] OV L 365, 31.12.1994., 1. lpp.

[7] OV L 196, 16.8.1967., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/59/EK (OV L 225, 21.8.2001., 1. lpp.).

[8] OV L 225, 21.8.2001., 1. lpp.

[9] OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.

[10] OV L 196, 26.7.1990., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 1999/38/EK (OV L 138, 1.6.1999., 66. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Direktīvas 76/769/EEK I pielikuma papildinājumu groza šādi:

1. Sarakstus pozīcijā "29. punkts – Kancerogēnas vielas" groza šādi:

a) sarakstā, kas attiecas uz 1. kategoriju, iekļauj šo:

Vielas | Indeksa numurs | EK numurs | CAS numurs | Piezīmes |

Butāns [satur ≥ 0,1 % butadiēna (203–450–8)] [1] | 601–004–01–8 | 203–448–7 [1] | 106–97–8 [1] | C, S |

Izobutāns [satur ≥ 0,1 % butadiēna (203–450–8)] [2] | 200–857–2 [2] | 75–28–5 [2] |

1,3–butadiēns; buta–1,3–diēns | 601–01 3–00–X | 203–450–8 | 106–99–0 | D |

b) sarakstā, kas attiecas uz 2. kategoriju, iekļauj šo:

Vielas | Indeksa numurs | EK numurs | CAS numurs | Piezīmes |

Berilija oksīds | 004–003–00–8 | 215–133–1 | 1304–56–9 | E |

Nātrija hromāts | 024–018–00–3 | 231–889–5 | 7775–11–3 | E |

Trihloretilēns; trihloretēns | 602–027–00–9 | 201–167–4 | 79–01–6 | |

α–hlortoluols; benzilhlorīds | 602–037–00–3 | 202–853–6 | 100–44–7 | E |

2,3–dibrompropān–1–ols; 2,3–dibrom–1–propanols | 602–088–00–1 | 202–480–9 | 96–13–9 | E |

Propilēnoksīds; 1,2–epoksipropāns; metiloksirāns | 603–055–00–4 | 200–879–2 | 75–56–9 | E |

Fenilglicidilēteris; 2,3–epoksipropilfenilēteris; 1,2–epoksi–3–fenoksipropāns | 603–067–00–X | 204–557–2 | 122–60–1 | E |

Furāns | 603–105–00–5 | 203–727–3 | 110–00–9 | E |

R–2,3–epoksi–1–propanols | 603–143–00–2 | 404–660–4 | 57044–25–4 | E |

(R)–1–hlor–2,3–epoksipropāns | 603–166–00–8 | 424–280–2 | 51594–55–9 | |

2,3–dinitrotoluols | 609–050–00–3 | 210–013–5 | 602–01–7 | E |

3,4–dinitrotoluols | 609–051–00–9 | 210–222–1 | 610–39–9 | E |

3,5–dinitrotoluols | 609–052–00–4 | 210–566–2 | 618–85–9 | E |

2,5–dinitrotoluols | 609–055–00–0 | 210–581–4 | 619–15–8 | E |

6–hidroksi–1–(3–izopropoksipropil) –4–metil–2–okso–5–[4–(fenilazo) fenilazo]–1,2–dihidro–3– piridīnkarbonitrils | 611–057–00–1 | 400–340–3 | 85136–74–9 | |

(6–(4–hidroksi–3–(2– metoksifenilazo)–2–sulfonāt–7 –naftilamino)–1,3,5–triazīn–2,4–diil) –bis–[(amino–1–metiletil)–amonija] formiāts | 611–058–00–7 | 402–060–7 | 108225–03–2 | |

Trinātrija–[4'–(8–acetilamino–3,6 –disulfonāt–2–naftilazo)–4″–(6–benzoi lamino–3–sulfonāt–2–naftilazo) bifenil–l,3″,3″,1′"–tetraolāt–O,O″,O″,O′"]varš(II) | 611–063–00–4 | 413–590–3 | – | |

Fenilhidrazīns [1] | 612–023–00–9 | 202–873–5 [1] | 100–63–0 [1] | E |

Fenilhidrazīna hlorīds [2] | 200–444–7 [2] | 59–88–1 [2] |

Fenilhidrazīna hidrogēnhlorīds [3] | 248–259–0 [3] | 27140–08–5 [3] |

Fenilhidrazīna sulfāts (2:1) [4] | 257–622–2 [4] | 52033–74–6 [4] |

Maisījums no N–[3–hidroksi–2–(2–metilakri loilamino–metoksi)propoksimetil]–2–metilakrilamīds; N–[2,3–bis–(2–metilakriloilamino– metoksi)propoksimetil]–2–metila krilamīds; metakrilamīds; 2–metil–N–(2–metil–akriloilaminome toksi–metil)– akrilamīds; N–2,3–dihidroksi propoksimetil)–2–metilakrilamīds | 616–057–00–5 | 412–790–8 | – | |

c) sarakstā, kas attiecas uz 2. kategoriju, svītro šo:

Vielas | Indeksa numurs | EK numurs | CAS numurs | Piezīmes |

Butāns [satur ≥ 0,1 % butadiēna (203–450–8)] [1] | 601–004–01–8 | 203–448–7 [1] | 106–97–8 [1] | C, S |

Izobutāns [satur ≥ 0,1 % butadiēna (203–450–8)] [2] | 200–857–2 [2] | 75–28–5 [2] |

1,3–butadiēns; buta–1,3–diēns | 601–01 3–00–X | 203–450–8 | 106–99–0 | D |

2. Sarakstā ar 2. kategorijas vielām pozīcijā

"30. punkts – Mutagēnas vielas"

iekļauj šo:

Vielas | Indeksa numurs | EK numurs | CAS numurs | Piezīmes |

Nātrija hromāts | 024–018–00–3 | 231–889–5 | 7775–11–3 | E |

Butāns [satur ≥ 0,1 % butadiēna (203–450–8)] [1] | 601–004–01–8 | 203–448–7 [1] | 106–97–8 [1] | C, S |

Izobutāns [satur ≥ 0,1 % butadiēna (203–450–8)] [2] | 20–857–2 [2] | 75–28–5 [2] |

1,3–butadiēns; buta–1,3–diēns | 601–013–00–X | 203–450–8 | 106–99–0 | D |

Propilēnoksīds; 1,2–epoksipropāns; metiloksirāns | 603–055–00–4 | 200–879–2 | 75–56–9 | E |

1,3,5–tris–[(2S un 2R)–2,3–epoksipropil]–1,3,5–triazīn– 2,4,6–(1H,3H,5H)–trions | 616–091–00–0 | 423–400–0 | 59653–74–6 | E |

3. Sarakstus pozīcijā "31. punkts – Reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas" groza šādi:

a) sarakstā, kas attiecas uz 1. kategoriju, iekļauj šo:

Vielas | Indeksa numurs | EK numurs | CAS numurs | Piezīmes |

2–brompropāns | 602–085–00–5 | 200–855–1 | 75–26–3 | E |

b) sarakstā, kas attiecas uz 2. kategoriju, iekļauj šo:

Vielas | Indeksa numurs | EK numurs | CAS numurs | Piezīmes |

Flusilazols (ISO); bis–(4–fluorfenil)–(metil)–(1H–1,2,4– triazol–1–ilmetil)–silāns | 014–017–00–6 | – | 85509–19–9 | E |

Maisījums no 4–[[bis–(4–fluorofenil)–metilsilil]metil] –4H–1,2,4–triazols; 1–[[bis–(4–fluorfenil)metil–silil]metil] –1H–1,2,4–triazols | 014–019–00–7 | 403–250–2 | – | E |

Bis–(2–metoksietil)ēteris | 603–139–00–0 | 203–924–4 | 111–96–6 | |

R–2,3–epoksi–1–propanols | 603–143–002 | 404–660–4 | 57044–25–4 | E |

Fluazifopbutils (ISO); butil–(RS)–2–[4–(5–trifluormetil–2– piridiloksi)fenoksi]propionāts | 607–304–00–8 | 274–125–6 | 69806–50–4 | |

Vinklozolīns (ISO); N–3,5–dihlorfenil–5–metil–5–vinil– 1,3–oksazolidīn–2,4–dions | 607–307–00–4 | 256–599–6 | 50471–44–8 | |

Metoksietiķskābe | 607–312–00–1 | 210–894–6 | 625–45–6 | E |

Bis–(2–etilheksil)ftalāts; di–(2–etilheksil)ftalāts; DEHP | 607–317–00–9 | 204–211–0 | 117–81–7 | |

Dibutilftalāts; DBF | 607–318–00–4 | 201–557–4 | 84–74–2 | |

(+/–) tetrahidrofurfuril–(R)–2–[4–(6–hlor –hinoksalīn–2–iloksi)feniloksi]propionāts | 607–373–00–4 | 414–200–4 | 119738–06–6 | E |

Flumioksazīns (ISO); N–(7–fluor–3,4–dihidro–3–okso–4–prop –2–inil–2H–1,4–benzoksazīn–6–il) cikloheks–1–ēn–1,2–dikarboksamīds | 613–166–00–X | – | 103361–09–7 | |

(2RS,3RS)–3–(2–hlorfenil)–2–(4–fluor fenil)–[(lH–1,2,4–triazol–1–il)– metil]oksirāns | 613–175–00–9 | 406–850–2 | 106325–08–0 | |

N,N–dimetilacetamīds | 616–011–00–4 | 204–826–4 | 127–19–5 | E |

Formamīds | 616–052–00–8 | 200–842–0 | 75–12–7 | |

N–metilacetamīds | 616–053–00–3 | 201–182–6 | 79–16–3 | |

N–metilformamīds | 616–056–00–X | 204–624–6 | 123–39–7 | E |

--------------------------------------------------

Top