Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003E0468

Padomes Kopējā nostāja 2003/468/KĀDP (2003. gada 23. jūnijs) par ieroču tirdzniecības starpniecības kontroli

OJ L 156, 25.6.2003, p. 79–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 65 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 65 - 66
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 78 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2003/468/oj

32003E0468Oficiālais Vēstnesis L 156 , 25/06/2003 Lpp. 0079 - 0080


Padomes Kopējā nostāja 2003/468/KĀDP

(2003. gada 23. jūnijs)

par ieroču tirdzniecības starpniecības kontroli

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1) Ieviešot Eiropas Savienības Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču eksportu, dalībvalstis ir vienojušās pievērsties ieroču tirdzniecības starpniecības kontroles problemātikai.

(2) Dalībvalstis ir turpinājušas un padziļinājušas diskusijas par ieroču tirdzniecību un tirdzniecības starpniecības darbībām un panākušas vienošanos par vairākiem noteikumiem valstu tiesību aktos attiecībā uz šo darbību kontroli.

(3) Lielākajā daļā dalībvalstu jau ir vai tiek pieņemti tiesību akti, kas reglamentē šo jomu.

(4) Ceturtajā gada ziņojumā par Eiropas Savienības Rīcības kodeksa attiecībā uz ieroču eksportu 8. operatīvo noteikumu dalībvalstis vienojās, balstoties uz jau pieņemtajām pamatnostādnēm, turpināt ieroču tirdzniecības starpniecībai veltītas apspriedes, lai šajā jomā varētu pieņemt kopēju nostāju.

(5) Parakstot Vasenāras nolīgumu, iesaistītās valstis vienojās par Saprašanās paziņojumu, apsverot iespēju pieņemt tādus valstu pasākumus, kas reglamentē ieroču tirdzniecības starpniecības darbības.

(6) Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Rīcības programmu attiecībā uz kājnieku un vieglajiem ieročiem (SALW) valstīm jāizstrādā atbilstīgi tiesību akti vai administratīvās procedūras, lai reglamentētu kājnieku un vieglo ieroču tirdzniecības starpniecības darbības un veiktu turpmākus pasākumus, veicinot starptautisko sadarbību nelikumīgas kājnieku un vieglo ieroču tirdzniecības starpniecības novēršanai, apkarošanai un likvidēšanai.

(7) Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Protokolu par šaujamieroču, to daļu, detaļu un munīcijas nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību, kas pievienots Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par starptautisko organizēto noziedzību, Līgumslēdzējām pusēm ir jāizveido sistēma starpniecībā iesaistīto personu darbību reglamentēšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

1. Šīs Kopējās nostājas mērķis ir kontrolēt ieroču tirdzniecības starpniecību, lai izvairītos no ANO, ES vai EDSO ieroču eksporta embargo, kā arī Eiropas Savienības Rīcības kodeksā attiecībā uz ieroču eksportu iekļauto kritēriju pārkāpumiem.

2. Lai sasniegtu šo mērķi, dalībvalstis nodrošinās, ka to pastāvošie un turpmāk pieņemtie tiesību akti, kas attiecas uz ieroču tirdzniecības starpniecību, atbilst tālāk izklāstītajiem noteikumiem.

2. pants

1. Dalībvalstis veiks visus vajadzīgos pasākumus, lai kontrolētu to teritorijā notiekošās starpniecības darbības. Turklāt dalībvalstis ir aicinātas apsvērt iespēju kontrolēt arī tādas starpniecības darbības, ko ārpus to teritorijas veic starpnieki, kas dzīvo vai ir reģistrēti tās teritorijā.

2. Dalībvalstis izveido skaidru likumīgo starpniecības darbību tiesisko regulējumu.

3. Šī panta 1. punktā "starpniecības darbības" nozīmē tādu personu un organizāciju veiktas darbības, kas:

- rīko sarunas par darījumiem vai organizē darījumus, kas ir saistīti ar ES kopējā militārā ekipējuma sarakstā iekļautu priekšmetu nodošanu no vienas trešās valsts citai trešai valstij,

vai

- pērk, pārdod vai organizē sev piederošu priekšmetu nodošanu no vienas trešās valsts citai trešai valstij.

Šis punkts neliedz dalībvalstij definēt starpniecības darbības savos tiesību aktos, aptverot gadījumus, kad šādi priekšmeti tiek eksportēti no šīs vai kādas citas dalībvalsts teritorijas.

3. pants

1. Starpniecības darbībām jāiegūst licence vai rakstiska atļauja no tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā šīs darbības notiek un, ja to prasa valsts tiesību akti, kurā starpnieks dzīvo vai ir reģistrēts. Dalībvalstis pārbauda, vai licences vai rakstiskas atļaujas pieteikums noteiktām starpniecības darbībām atbilst Eiropas Savienības Rīcības kodeksa attiecībā uz ieroču eksportu noteikumiem.

2. Dalībvalstis vismaz 10 gadus saglabā informāciju par visām personām un organizācijām, kas ieguvušas licenci saskaņā ar 1. punkta noteikumiem.

4. pants

1. Turklāt dalībvalstis var pieprasīt, lai starpnieki iegūst rakstisku atļauju nodarboties ar starpniecību, kā arī izveidot ieroču tirdzniecības starpnieku reģistru. Šāda starpnieku reģistrācija vai atļauju izsniegšana, lai viņi varētu nodarboties ar starpniecību, nekādā gadījumā neaizstāj prasību, ka katram darījumam jāiegūst licence vai rakstiska atļauja.

2. Izvērtējot rakstisku atļauju, lai varētu nodarboties ar starpniecību, vai reģistrācijas pieteikumus, dalībvalstis cita starpā var ņemt vērā jebkādu informāciju par pieteikuma iesniedzēja saistību ar nelegālām darbībām pagātnē.

5. pants

1. Dalībvalstis izveido sistēmu informācijas savstarpējai apmaiņai par starpniecības darbībām, kā arī vajadzības gadījumā šādas informācijas apmaiņai ar trešām valstīm. Tiks izveidota noteikta kārtība, kādā notiek šāda informācijas apmaiņa. Saskaņā ar šo kārtību īpaša uzmanība tiks pievērsta gadījumiem, kad vairākas dalībvalstis ir iesaistītas viena(-u) un tā(-o) paša(-u) starpniecības darījuma(-u) kontrolē.

2. Cita starpā notiek informācijas apmaiņa par:

- tiesību aktiem,

- reģistrētajiem starpniekiem (ja tādi ir),

- informāciju par starpniekiem,

- gadījumiem, kad noraidīti reģistrācijas vai licences pieteikumi.

6. pants

Katra dalībvalsts ievieš attiecīgas sankcijas, tostarp kriminālsankcijas, lai panāktu, ka iespējams efektīvi īstenot ieroču tirdzniecības starpniecības kontroli.

7. pants

Šī Kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

8. pants

Šo Kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2003. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Papandreou

--------------------------------------------------

Top