EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0669

Komisijas Lēmums (2003. gada 12. septembris), ar ko groza Lēmumu 2003/56/EK par veselības sertifikātiem dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importam no Jaunzēlandes (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 3248)Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 237, 24.9.2003, p. 7–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2015; Iesaist. atcelta ar 32015D1901

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/669/oj

32003D0669Oficiālais Vēstnesis L 237 , 24/09/2003 Lpp. 0007 - 0018


Komisijas Lēmums

(2003. gada 12. septembris),

ar ko groza Lēmumu 2003/56/EK par veselības sertifikātiem dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importam no Jaunzēlandes

(izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 3248)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2003/669/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 17. decembra Lēmumu 97/132/EK par Nolīguma slēgšanu starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi par sanitārajiem pasākumiem, kas piemērojami dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībā [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/957/EK [2], un jo īpaši tā 4. pantu,

tā kā:

(1) Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi V pielikums par sanitārajiem pasākumiem, kas piemērojami tirdzniecībā ar dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem (še turpmāk "Nolīgums"), atzīst par pamatotiem sanitāros pasākumus svaigai gaļai, gaļas produktiem un dažiem citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, ar kuriem notiek tirdzniecība ar Jaunzēlandi. Pamatojoties uz šo pasākumu atbilstību vai neatbilstību tiem pasākumiem, ko pieprasa Eiropas Kopiena, nolīguma VII pielikums paredz, ka šo produktu tirdzniecībā ar Jaunzēlandi jāizmanto atbilstošie oficiālie veselības sertifikāti.

(2) Komisijas Lēmums 2003/56/EK [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2003/385/EK [4], nosaka sertifikācijas prasības un nodrošina oficiālo veselības sertifikātu paraugus, kurus jāizmanto dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importam no Jaunzēlandes. Gadījumos, ja ir konstatēta pilnīga atbilstība sanitārajiem pasākumiem, var izmantot vienkāršotus sertifikātus, kuru paraugi noteikti šā lēmuma II līdz V pielikumā.

(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus par profilaksi, kontroli un izskaušanu attiecībā uz dažām transmisīvo sūkļveida encefalopātijām [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 650/2003 [6], nosaka īpašas sertifikācijas prasības dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, lai novērstu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju izplatību.

(4) Lēmuma 2003/56/EK I pielikums jāgroza tā, lai ņemtu vērā jaunākos Regulas (EK) Nr. 650/2003 grozījumus un uzskatāmi parādītu jaunākos turpmākas atbilstības apstiprinājumus par sanitārajiem pasākumiem attiecībā uz svaigas gaļas, gaļas produktiem un dažiem citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem tirdzniecībā ar Jaunzēlandi.

(5) Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2003/56/EK.

(6) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2003/56/EK I pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2003. gada 30. septembra.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2003. gada 12. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 57, 26.2.1997., 4. lpp.

[2] OV L 333, 10.12.2002., 13. lpp.

[3] OV L 22, 25.1.2003., 38. lpp.

[4] OV L 133, 29.5.2003., 87. lpp.

[5] OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.

[6] OV L 95, 11.4.2003., 15. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

“I PIELIKUMS

PN piešķirtais numurs (numurs, kas ir patvaļīgi piešķirts noteiktam izstrādājumam un kā tāds tiek norādīts sertifikātā)

Plūsmu novirzīšana kā aprakstīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma XI nodaļas 7. punktā [1]

N/P nepiemēro

Citi produkti kā aprakstīts Padomes Direktīvas 77/99/EEK [2]2. panta b) apakšpunktā

DDVN dominējošie dalībvalsts(-u) veterinārie (veselības) nosacījumi saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. Līdz Kopienas noteikumu pieņemšanai turpina piemērot valsts noteikumus, kas atbilst Līguma vispārīgajiem noteikumiem.

Dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu saraksts

Izstrādājums | Iegūts no/Suga/Veids | PN | Sertifikācija |

| | Dzīvnieku veselība | Veselības aizsardzība | Īpaši nosacījumi |

1.Dzīvi dzīvnieki | Zirgu dzimtas dzīvnieki | | | |

—Pagaidu ievešana | 1.1. | Komisijas Lēmums 92/260/EEK | N/P | Skat. 1. zemsvītras piezīmi |

—Atkārtota ievešana | 1.2. | Komisijas Lēmums 93/195/EEK | N/P | Skat. 1. zemsvītras piezīmi |

—Kaušanai | 1.3. | Komisijas Lēmums 93/196/EEK | N/P | Skat. 1. zemsvītras piezīmi |

—Pastāvīga reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku un vaislai un audzēšanai paredzētu zirgu dzimtas dzīvnieku ievešana | 1.4. | Komisijas Lēmums 93/197/EEK | N/P | Skat. 1. zemsvītras piezīmi |

—Tranzīts | 1.5. | Komisijas Lēmums 94/467/EK | N/P | Skat. 1. zemsvītras piezīmi |

Liellopi | 1.6. | Komisijas Lēmums 2002/1 99/EK | N/P | Skat. 1. zemsvītras piezīmi |

Aitas/kazas | 1.7. | Komisijas Lēmums 93/198/EEK | N/P | |

Brieži | 1.8. | DDVN (Padomes Direktīva 92/65/EEK) | N/P | |

Cūkas, kas minētas Direktīvā 64/432/EEK | 1.9. | Komisijas Lēmums 2002/199/EK | N/P | Skat. 1. zemsvītras piezīmi |

Suņi un kaķi | 1.10. | DDVN (Padomes Direktīva 92/65/EEK) | N/P | Skat. 1. zemsvītras piezīmi |

Baltie seski, ūdeles un lapsas | 1.11. | DDVN (Padomes Direktīva 92/65/EEK) | N/P | |

Zaķi un truši | 1.12. | DDVN (Padomes Direktīva 92/65/EEK) | N/P | |

Akvakultūras dzīvnieki (piemēram, zivis) un gametas | 1.13. | DDVN (Padomes Direktīva 91/67/EEK) | N/P | |

Bites | 1.14. | Komisijas Lēmums 2000/462/EK | N/P | |

Pērtiķi | 1.15. | DDVN (Padomes Direktīva 92/65/EEK) | N/P | |

Psitacidaeun citi putni | 1.16. | Komisijas Lēmums 2000/666/EK | N/P | |

Dzīvnieki zooloģiskajiem dārziem, izstādēm | 1.17. | DDVN (Padomes Direktīva 92/65/EEK) | N/P | |

2.Dzīvi mājputni un inkubējamās olas | Kā minēts Padomes Direktīvā 90/539/EEK | 2.1. | Komisijas Lēmums 96/482/EK | N/P | Skat. 1. zemsvītras piezīmi |

Strausi | 2.2. | Komisijas Lēmums 2001/751/EK | N/P | |

SPF olas | 2.3. | Komisijas Lēmums 2001/393/EK | N/P | |

3.Sperma | Liellopi | 3.1. | Komisijas Lēmums 94/577/EK | N/P | Skat. Komisijas Lēmuma 93/693/EEK 1. zemsvītras piezīmi |

Aitas/kazas | 3.2. | DDVN (Padomes Direktīva 92/65/EEK) | N/P | |

Cūkas | 3.3 | Komisijas Lēmums 2002/613/EK | N/P | |

Suņi | 3.4. | DDVN (Padomes Direktīva 92/65/EEK) | N/P | |

Brieži | 3.5. | DDVN (Padomes Direktīva 92/65/EEK) | N/P | |

4.Zirgu sperma, embriji un olšūnas | Zirgu dzimtas dzīvnieku sperma | 4.1. | Komisijas Lēmums 96/539/EK | N/P | |

Zirgu dzimtas dzīvnieku embriji un olšūnas | 4.2. | Komisijas Lēmums 96/540/EK | N/P | |

5.Embriji | Liellopi | 5.1. | Komisijas Lēmums 92/471/EEK | N/P | Skat. Komisijas Lēmuma 92/452/EEK 1. zemsvītras piezīmi |

Aitas/kazas | 5.2. | DDVN (Padomes Direktīva 92/65/EEK) | N/P | |

Cūkas | 5.3. | DDVN (Padomes Direktīva 92/65/EEK) | N/P | |

Brieži | 5.4. | DDVN (Padomes Direktīva 92/65/EEK) | N/P | |

6.Svaiga gaļato skaitā neapstrādātas (svaigas) asinis/kauli/tauki lietošanai pārtikā, gaļas izstrādājumi un maltā gaļa, kas iegūta no svaigas gaļas | Svaiga gaļa, arī nepārstrādātas (svaigas) asinis/kauli/tauki lietošanai pārtikā; atgremotāji, zirgu dzimtas dzīvnieki, cūkas | 6.1. | II pielikums | II pielikums | VII pielikums (attiecībā uz pārvadājumiem uz Zviedriju/Somiju); papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

Gaļas izstrādājumi, maltā gaļa, kas iegūta no svaigas atgremotāju gaļas un cūkgaļas | 6.2. | II pielikums | II pielikums | Tikai saldēta; papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

7Svaiga mājputnu gaļa | Kā minēts Padomes Direktīvā 71/118/EEK | 7.1. | Komisijas Lēmums 94/984/EK | Komisijas Lēmums 96/712/EK | VII pielikums (pārvadājumiem uz Zviedriju/Somiju) |

Gaļas izstrādājumi | 7.2. | Komisijas Lēmums 2000/572/EK | Komisijas Lēmums 2000/572/EK | |

8.Gaļas produkti | Svaiga gaļa – sarkanā gaļa (atgremotāji/zirgu dzimtas dzīvnieki, cūkas) | 8.1. | II pielikums | II pielikums | Papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

Svaiga gaļa – mājputni | 8.2. | Komisijas Lēmums 97/221/EK | Komisijas Lēmums 97/41/EK | |

Saimniecībās audzētu un savvaļas medījamo dzīvnieku un putnu gaļa | | | | |

—Cūkas, brieži, truši | 8.3. | II pielikums | II pielikums | |

—Citi sauszemes zīdītāji | 8.4. | Komisijas Lēmums 97/221/EK | V pielikums | |

——Savvaļas putni | 8.5. | Komisijas Lēmums 97/221/EK | Komisijas Lēmums 97/41/EK | |

9.Saimniecībās audzētu medījamo dzīvnieku un putnu gaļa | Atgremotāji, truši, cūkas | Svaiga gaļa | 9.1.1. | II pielikums | II pielikums | |

| Gaļas izstrādājumi | 9.1.2. | II pielikums | II pielikums | Tikai saldēti |

Citi sauszemes zīdītāji | Svaiga gaļa | 9.2.1. | II pielikums | II pielikums | |

| Gaļas izstrādājumi | 9.2.2. | Komisijas Lēmums 2000/572/EK | V pielikums | Tikai saldēti |

Savvaļas skrējējputni (svaigi); skrējējputni (sagatavoti) | Svaiga gaļa | 9.3.1 | Komisijas Lēmums 2000/585/EK | Komisijas Lēmums 2000/585/EK | |

| Gaļas izstrādājumi | 9.3.2. | Komisijas Lēmums 2000/572/EK Komisijas Lēmums 2000/609/EK | Komisijas Lēmums 2000/572/EK Komisijas Lēmums 2000/572/EK | |

10.Savvaļas medījamo dzīvnieku gaļa | Atgremotāji, truši, cūkas | Svaiga gaļa, izņemot subproduktus | 10.1.1. | II pielikums | II pielikums | Piecstūrains zīmogs savvaļas medījamiem dzīvniekiem; parasts vai nodīrāts un izķidāts |

| Gaļas izstrādājumi | 10.1.2. | II pielikums | II pielikums | Tikai saldēti |

Citi savvaļas sauszemes zīdītāji | Svaiga gaļa, izņemot subproduktus | 10.2.1. | Komisijas Lēmums 2000/585/EK | V pielikums | Piecstūrains zīmogs savvaļas medījumu dzīvniekiem |

| Gaļas izstrādājumi | 10.2.2. | Komisijas Lēmums 2000/572/EK | V pielikums | Tikai saldēti |

Savvaļas putni | Svaiga gaļa, izņemot subproduktus | 10.3.1. | Komisijas Lēmums 2000/585/EK | Komisijas Lēmums 2000/585/EK | |

| Gaļas izstrādājumi | 10.3.2. | Komisijas Lēmums 2000/572/EK | Komisijas Lēmums 2000/572/EK | |

11.Zvejniecības produkti lietošanai pārtikā (izņemot dzīvus) | Savvaļas jūras, akvakultūras produkti, savvaļas saldūdens produkti | | | | |

—Zivis | 11. | N/P | Komisijas Lēmums 94/448/EK | Skat. 1. zemsvītras piezīmi (akvakultūra) |

—Gliemenes (audzētas virs jūras dibena) | 11.2. | N/P | Komisijas Lēmums 94/448/EK | Skat. 1. zemsvītras piezīmi (akvakultūra) |

—Gliemenes (audzētas jūras dibenā) | 11.3. | N/P | Komisijas Lēmums 94/448/EK | Skat. 1. zemsvītras piezīmi (akvakultūra) |

—Citi mīkstmieši | 11.4. | N/P | Komisijas Lēmums 94/448/EK | Skat. 1. zemsvītras piezīmi (akvakultūra) |

—Adatādaiņi, tunikāti, gliemeži | 11.5. | N/P | Komisijas Lēmums 94/448/EK | Skat. 1. zemsvītras piezīmi (akvakultūra) |

—Vēžveidīgie | 11.6. | N/P | Komisijas Lēmums 94/448/EK | Skat. 1. zemsvītras piezīmi (akvakultūra un savvaļas saldūdens dzīvnieki) |

—Ikri/pieņi | 11.7. | N/P | Komisijas Lēmums 94/448/EK | |

12.Dzīvas zivis, mīkstmieši, vēžveidīgie, tostarp olšūnas un gametas | Lietošanai pārtikā | | | | |

—Gliemenes (audzētas virs jūras dibena) | 12.1. | DDVN (Padomes Direktīva 91/67/EEK) | Komisijas Lēmums 96/333/EK | |

—Gliemenes (audzētas jūras dibenā) | 12.2. | DDVN (Padomes Direktīva 91/67/EEK) | Komisijas Lēmums 96/333/EK | |

—Citi mīkstmieši | 12.3. | DDVN (Padomes Direktīva 91/67/EEK) | Komisijas Lēmums 96/333/EK | |

—Adatādaiņi, tunikāti, jūras gliemeži | 12.4. | DDVN (Padomes Direktīva 91/67/EEK) | Komisijas Lēmums 96/333/EK | |

—Dzīvi Crustacea,zivis un citi ūdens dzīvnieki | 12.5. | DDVN (Padomes Direktīva 91/67/EEK) | Komisijas Lēmums 96/333/EK | |

Mīkstmieši pavairošanai, audzēšanai, kopšanai un izklāšanai | | | | |

—Crassostrea gigas | 12.6. | Komisijas Lēmums 95/352/EK | N/P | |

—Citas sugas | 12.7. | DDVN (Padomes Direktīva 91/67/EEK) | N/P | |

13.Piens un piena produkti pārtikā | Pasterizēts (liellopi, to skaitā bizoni, aitas, kazas) | 13.1. | Komisijas Lēmums 95/343/EK | Komisijas Lēmums 95/343/EK | |

Nepasterizēts (liellopi, tai skaitā bizoni, aitas, kazas) – tikai termiski apstrādāts, piemēram, 62 °C | 13.2. | Komisijas Lēmums 95/343/EK | Komisijas Lēmums 95/343/EK | |

Svaigpiens (liellopi, to skaitā bizoni, aitas, kazas) | 13.3. | Komisijas Lēmums 95/343/EK | Komisijas Lēmums 95/343/EK | |

14.Piens un piena produkti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā | Pasterizēts, sevišķi augstā temperatūrā vai sterilizēts (liellopi, to skaitā bizoni, aitas, kazas) | 14.1. | Komisijas Lēmums 95/341/EK | N/P | |

Nepasterizēts jaunpiens un piens farmaceitiskām vajadzībām (liellopi, to skaitā bizoni, aitas, kazas) | 14.2. | DDVN (Padomes Direktīva 92/118/EEK) | N/P | |

15.Dzīvnieku zarnas lietošanai pārtikā | Liellopi, aitas, kazas, cūkas | 15. | II pielikums | II pielikums | Papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

16.Dzīvnieku zarnas, kas nav paredzētas lietošanai pārtikā | Liellopi, aitas, kazas, cūkas | 16. | IV pielikums | N/P | |

17.Ādas | Nagaiņi | 17.1. | IV pielikums | N/P | |

Citi zīdītāji | 17.2. | IV pielikums | N/P | |

Strausi (strausi, emu, rhea) | 17.3. | DDVN | N/P | |

18.Vilna, mati, sari, spalvas un spalvu daļas | Aitu vilna, atgremotāju spalvas, spalvas un spalvu daļas | 18.1. | Padomes Direktīva 92/118/EEK | N/P | |

Cūku sari | 18.2. | Komisijas Lēmums 94/435/EK | | |

Citi mati, dekoratīvās spalvas, spalvas, kas nav paredzētas rūpnieciskai izmantošanai un kuras ieved tūristi privātai lietošanai | 18.3. | DDVN | | |

19A.Lolojumdzīvnieku barība (tostarp pārstrādāta), kura satur tikai zema riska pakāpes vielas | Padomes Direktīvas 90/667/EEK un 92/118/EEK 5. pants | | | | |

—Pārstrādāta un jēla lolojumdzīvnieku barība (zīdītāju izcelsmes un tāda, kas nav zīdītāju izcelsmes) | 19.A1. | IV pielikums | N/P | Papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

—Jēla lolojumdzīvnieku barība iepakojumos tiešam patēriņam | 19.A2. | DDVN | N/P | Papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

19.BPārstrādāta lolojumdzīvnieku barība, kura satur pārstrādātus dzīvnieku olbaltumus no augstas riska pakāpes dzīvniekizcelsmes atkritumiem | Padomes Direktīvas 90/667/EEK un 92/118/EEK 3. pants (zīdītāju izcelsmes un tāda, kas nav zīdītāju izcelsmes) | 19.B | Padomes Direktīva 92/118/EEK | N/P | Skat. 1. zemsvītras piezīmi; papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

20.Kauli un kaulu produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā – citi produkti, kā noteikts Direktīvā 77/99/EEK | Sauszemes zīdītāji | | | | |

—Svaiga gaļa, saimniecībā audzēta un savvaļas medījumdzīvnieku gaļa | 20.1. | II pielikums | II pielikums | Piecstūrains zīmogs (savvaļas medījumdzīvniekiem); papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

—Cita | 20.2. | DDVN | V pielikums | Piecstūrains zīmogs (medījamie dzīvnieki) |

Svaiga mājputnu gaļa, savvaļas putni, saimniecībā audzēti un savvaļas medījumdzīvnieki | 20.3. | DDVN | DDVN | |

21.Pārstrādāti kauli un kaulu produkti, ragi un ragu produkti, ragu un nagu produkti, izņemot to miltus, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā | Kā minēts Padomes Direktīvā 92/118/EEK | 21. | IV pielikums | N/P | Papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

22.Pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas lietošanai pārtikā – citi Direktīvā 77/99/EEK minētie produkti | Sauszemes zīdītāji | | | | |

—Svaiga gaļa, saimniecībā audzēta un savvaļas medījumdzīvnieku gaļa (cūkas, brieži) | 22.1. | II pielikums | II pielikums | Piecstūrains zīmogs (savvaļas medījumdzīvniekiem); papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

Svaiga mājputnu gaļa, savvaļas putni, saimniecībā audzēti un savvaļas medījumdzīvnieki | 22.3. | DDVN | DDVN (Padomes Direktīva 92/118/EEK) | |

23.Pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas lietošanai dzīvnieku uzturā | Pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas, kas iegūtas no augsta riska grupas dzīvnieku izcelsmes atkritumiem (zīdītāju izcelsmes/tādas, kas nav dzīvnieku izcelsmes) | 23.1. | Komisijas Lēmumi | N/P | Skat. 1. zemsvītras piezīmi; papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

Pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas, kas iegūtas no zema riska grupas dzīvnieku izcelsmes atkritumiem (zīdītāju izcelsmes/tādas, kas nav dzīvnieku izcelsmes) | 23.2. | IV pielikums | N/P | Papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

24.Zirgu dzimtas dzīvnieku serums | Kā minēts Padomes Direktīvā 92/118/EEK | 24. | Komisijas Lēmums 94/143/EK | N/P | |

25.Asinis un asins izstrādājumi, kas paredzēti lietošanai pārtikā – to skaitā citi produkti, kā noteikts Direktīvā 77/99/EEK | Sauszemes zīdītāji | | | | |

—Asinis un asins produkti no nagaiņiem, saimniecībā audzētiem un savvaļas medījumdzīvniekiem (cūkas, brieži) | 25.1. | II pielikums | II pielikums | Piecstūrains zīmogs (savvaļas medījumdzīvnieku asinīm); papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

Mājputnu asinis | 25.2. | Komisijas Lēmums 94/984/EK | Komisijas Lēmums 96/712/EK | |

Savvaļas un saimniecībā audzētu medījuma putnu asinis | 25.3. | Komisijas Lēmums 2000/585/EK | Komisijas Lēmums 2000/585/EK | |

Asins izstrādājumi no mājputnu gaļas, savvaļas putni, saimniecībā audzēti un savvaļas medījuma putni | 25.4. | DDVN (Direktīva 9 2/118/EEK) | DDVN (Direktīva 92/118/EEK) | Papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

26.Pārstrādātas asinis un asins produkti (izņemot zirgu dzimtas dzīvnieku serumu) farmaceitiskai un tehniskai izmantošanai | Svaiga gaļa | | | | |

—–Liellopi, aitas, kazas, cūkas | 26.1. | IV pielikums | N/P | |

—–Zirgu dzimtas dzīvnieki, putni | 26.2. | DDVN (Padomes Direktīva 92/118/EEK | N/P | |

27.Kausēti cūku tauki un citi kausēti tauki, kas paredzēti lietošanai pārtikā – citi produkti, kā noteikts Direktīvā 77/99/EEK | Sauszemes zīdītāji | | | | |

—Svaiga gaļa, saimniecībā audzēta un savvaļas medījumdzīvnieku gaļa | 27.1. | II pielikums | II pielikums | Piecstūrains zīmogs (savvaļas medījumdzīvnieku kausētiem taukiem); papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

Svaiga mājputnu gaļa, savvaļas putni, saimniecībā audzēti un savvaļas medījumdzīvnieki | 27.3. | DDVN (Direktīva 92/118/EEK) | DDVN (Direktīva 92/118/EEK) | Papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

28.Kausēti cūku tauki un kausēti tauki, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā | Padomes Direktīva 90/667/EEK | | | | |

—Zema riska līmeņa izejmateriāli (5. pants) | 28.1. | IV pielikums | N/P | Papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

—Augsts risks (3. pants) | 28.2. | IV pielikums | N/P | Papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

29.Jēlas izejvielas dzīvnieku barībai, farmaceitiskai un tehniskai lietošanai – tikai zemas riska pakāpes | Liellopi, aitas, kazas, cūkas, zirgi, saimniecībā audzēti medījumdzīvnieki (cūkas, brieži), savvaļas medījumdzīvnieki (cūkas, brieži) | Dzīvnieku barībai | 29.1. | IV pielikums | N/P | Plūsmu novirzīšana Papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

Farmaceitiskai un tehniskai izmantošanai | 29.2. | | |

Citas | 29.3. | DDVN | N/P | Papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

30.Biškopības produkti – kuri nav paredzēti lietošanai pārtikā | Kā minēts Padomes Direktīvā 92/118/EEK | 30. | Komisijas Lēmums 94/860/EK | N/P | |

31.Medību trofejas | Nagaiņi, putni | 31. | Komisijas Lēmums 96/500/EK | N/P | |

32.Apstrādāti kūtsmēsli | Kā minēts Padomes Direktīvā 92/118/EEK | 32. | DDVN (Padomes Direktīva 92/118/EEK) | N/P | |

33.Medus | Kā minēts Padomes Direktīvā 92/118/EEK | 33. | DDVN | DDVN | |

34.Varžu kājiņas | Kā minēts Padomes Direktīvā 92/118/EEK | 34. | N/P | Padomes Direktīva 92/118/EEK | |

35.Gliemeži lietošanai pārtikā | Kā minēts Padomes Direktīvā 92/118/EEK | 35. | N/P | Padomes Direktīva 92/118/EEK | |

36Olu produkti | Kā minēts Padomes Direktīvā 92/118/EEK un 90/539/EEK | 36. | DDVN | Komisijas Lēmums 97/38/EK | |

37.Pārtikas želatīns | Kā minēts Padomes Direktīvā 92/118/EEK | 37. | N/P | Komisijas Lēmums 2000/20/EK | Papildus TSE deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 |

38.Želatīns tehniskām vajadzībām | Kā minēts Padomes Direktīvā 92/118/EEK | 38. | N/P | DDVN | |

39.Izejvielas pārtikas želatīnam | Kā minēts Padomes Direktīvā 92/118/EEK | 39. | N/P | Komisijas Lēmums 2000/20/EK | |

"

[1] OV L 273, 10.10.2002., 1 lpp.

[2] OV L 26, 31.1.1977., 1 lpp.

--------------------------------------------------

Top