EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0014(01)

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2003. gada 7. novembris) par to aizņēmuma un aizdevuma operāciju administrēšanu, ko Eiropas Kopiena veic, īstenojot vidēja termiņa finanšu palīdzības sistēmu (ECB/2003/14)

OJ L 297, 15.11.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 118 - 119

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/797/oj

32003D0014(01)Oficiālais Vēstnesis L 297 , 15/11/2003 Lpp. 0035 - 0036


Eiropas Centrālās bankas Lēmums

(2003. gada 7. novembris)

par to aizņēmuma un aizdevuma operāciju administrēšanu, ko Eiropas Kopiena veic, īstenojot vidēja termiņa finanšu palīdzības sistēmu

(ECB/2003/14)

(2003/797/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ĢENERĀLPADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 119. pantu un 123. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus, un jo īpaši to 21.2. pantu, 44. pantu un 47.1. panta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 332/2002 (2002. gada 18. februāris), ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm [1], un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Līguma 123. panta 2. punktu un Statūtu 44. panta pirmo daļu un atbilstoši 1. panta 1. punktam Lēmumā ECB/1998/NP2 (1998. gada 23. jūnijs) par dažu Eiropas Centrālās bankas uzdevumu veikšanu, ko tā pārņēmusi no Eiropas Monetārā institūta, Eiropas Centrālā banka (ECB) pārņēma Eiropas Monetārā institūta (EMI) uzdevumus, kuri minēti Līguma 117. panta 2. punkta piektajā ievilkumā, EMI statūtu 4.1. panta piektajā ievilkumā un 6.1. panta trešajā ievilkumā, līdz ekonomikas un monetārās savienības trešā posma (turpmāk tekstā — "trešais posms") pirmās dienas iepriekšējai dienai.

(2) Atbilstoši Lēmumam ECB/1998/NP15 (1998. gada 1. decembris) par dažu to ECB funkciju veikšanu, kas attiecas uz vidēja termiņa finanšu palīdzību dalībvalstu maksājumu bilancēm [2], EMI Lēmums Nr. 8/95 (1995. gada 2. maijs) par to aizņēmuma un aizdevuma operāciju administrēšanu, kurus Eiropas Kopiena veic, īstenojot vidēja termiņa finanšu palīdzības sniegšanas sistēmu, palika spēkā un to turpināja piemērot no trešā posma pirmās dienas.

(3) Iepriekš 2) apsvērumā minētos uzdevumus veica, pamatojoties uz 11. pantu Padomes Regulā (EEK) Nr. 1969/88 (1988. gada 24. jūnijs), ar ko izveido vienotu sistēmu vidēja termiņa finansiāla atbalsta sniegšanai dalībvalstu maksājumu bilancei [3].

(4) Ar Regulu (EK) Nr. 332/2002, kas stājās spēkā 2002. gada 24. februārī, atcēla Regulu (EEK) Nr. 1969/88.

(5) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 332/2002 9. pantu ECB jāveic pasākumi, kas vajadzīgi, lai administrētu aizdevumus, kurus piešķir, izmantojot vidēja termiņa finanšu palīdzības sistēmu, kas izveidota ar minēto regulu.

(6) Ar šo lēmumu, ar ko īsteno Regulas (EK) Nr. 332/2002 9. pantu, atceļ Lēmumu ECB/1998/NP15. Ņemot vērā to, ka trešajā posmā spēku zaudē vai vairs nav piemērojami arī citi EMI uzdevumi un lēmumi, kas minēti Lēmumā ECB/1998/NP2, skaidrības labad var atcelt arī Lēmumu ECB/1998/NP2,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EMI veic uzdevumus, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 332/2002 9. pantā, saskaņā ar noteikumiem, kuri izklāstīti šā lēmuma 2. līdz 8. pantā.

2. pants

Maksājumus, kas saistīti ar Eiropas Kopienas aizņēmuma un aizdevuma operācijām, veic, izmantojot kontus, kurus ECB atver savā vārdā.

3. pants

1. Summas, ko ECB saņēmusi uz Eiropas Kopienas kontu saskaņā ar aizņēmuma noteikumiem, ko Kopiena uzņēmusies izpildīt, tajā pašā valutēšanas dienā pārskaita uz kontu, kuru norādījusi attiecīgā aizdevuma saņēmējas dalībvalsts centrālā banka.

2. Summas, ko ECB saņēmusi uz Eiropas Kopienas kontu saistībā ar procentu maksājumiem vai pamatsummas atmaksu no dalībvalsts, kura ir saņēmusi aizdevumu, tajā pašā valutēšanas dienā pārskaita uz kontiem, ko norādījuši kreditori atbilstoši aizņēmuma noteikumiem, ko Eiropas Kopiena uzņēmusies izpildīt.

4. pants

Katras aizņēmuma vai aizdevuma operācijas veikšanai ECB savos grāmatvedības dokumentos atver šādus kontus euro:

a) nostro kontu, kura nosaukums ir "Aktīvi euro, kas ir … turējumā", un tie atbilst summai, kas pārskaitīta uz Eiropas Kopienas kontu;

b) kontu pasīviem, kas ir līdzīgs a) punktā minētajam kontam;

c) ārpusbilances kontu, kura nosaukums ir "Eiropas Kopienas saistības attiecībā uz Eiropas Kopienas aizņēmumu operācijām", kas vajadzības gadījumā ir iedalīts apakškontos atbilstoši individuālajiem kreditoriem attiecībā uz aizņēmuma noteikumiem;

d) ārpusbilances kontu, kura nosaukums ir "Eiropas Kopienas prasījumi attiecībā uz Eiropas Kopienas aizdevuma operācijām".

5. pants

ECB iereģistrē grāmatvedībā 3. pantā minētās finanšu operācijas to valutēšanas dienā, debetējot vai kreditējot kontus, kas minēti 4. pantā.

6. pants

1. ECB pārbauda termiņus, kas norādīti aizņēmuma un aizdevuma noteikumos attiecībā uz procentu maksājumiem un pamatsummas atmaksu.

2. Vismaz 15 kalendārās dienas pirms katra termiņa ECB informē valsts centrālo banku par dalībvalsti, kas ir parādā Eiropas Kopienai.

7. pants

ECB tūlīt rakstiski informē Eiropas Kopienu par jebkuru operāciju, ko tā ir veikusi Eiropas Kopienas kontā. ECB šādu informāciju adresē Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātam.

8. pants

Katra kalendārā gada beigās ECB sagatavo ziņojumu, lai informētu Eiropas Komisiju par finanšu operācijām, ko ECB ir veikusi gada laikā saistībā ar aizņēmuma un aizdevuma operācijām. Šajā ziņojumā ietver pārskatu par Eiropas Kopienas prasījumiem un saistībām attiecībā uz aizņēmuma un aizdevuma operācijām.

9. pants

Ar šo atceļ Lēmumu ECB/1998/NP2 un Lēmumu ECB/1998/NP15.

10. pants

ECB Valde veic visus pasākumus, kas vajadzīgi šā lēmuma piemērošanai.

11. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2003. gada 7. novembrī

ECB Ģenerālpadomes vārdā —

Jean-Claude Trichet

[1] OV L 53, 23.2.2002., 1. lpp.

[2] Publicēts kā V pielikums 2000. gada 10. novembra Lēmumam ECB/2000/12 par dažu Eiropas Centrālās bankas tiesību aktu un instrumentu publicēšanu (OV L 55, 24.2.2001., 76. lpp.).

[3] OV L 178, 8.7.1988., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

--------------------------------------------------

Top